Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ernstigseriamente - in een ommezien, in een wip, onmiddellijkinstantaneamente - extraextra - eerder, voordien, vroegerantes, antigamente, previamente - aankoop, aanschaf, aanschaffing, aanwinst, besteding, boodschap, boodschappen, het kopen, inkoop, inkopen, koop, machtspositie, opkoopcompra - aankoop, boodschap, boodschappen, boodschappen doen het, inkopencompras - opvolging - onteigeningdesapropriação, expropriação - grant, subsidisation, subsidization (en) - de laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijkrecentemente, ultimamente, utlimamente - internationaalinternacionalmente - huur, verhuring, verhuuraluguer, arrendamento, locação - arbiter, bemiddelaar, jurylid, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsrechter, trait d'union, trait-d'unionárbitro, juiz, juíza - embargo, handelsembargo, handelsverbod, uitvoerverbodembargo, restrição - benard, kritiekcrítica, crítico - alomvattend, overal geldend, universeelglobalmente, universalmente - te betalenpagável - omhooggaan, oplopen, opslaan, stijgenlevantar, subir - accrue (en) - ijdel, tevergeefs, vergeefs, voor nietsbaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - besparing, matigingpoupança - uitleveringextradição, extraditação/extradição? - emancipatie, ontheffing, ontslag, plichtsvervulling, verzelfstandigingdespedimento, exoneração - afgelasting, annulering, opzeggingcancelamento - bevriezen, blokkeren, immobiliseren, inactiveren - gratis, kosteloos, kosteloze, kostenloos, verniet, voor niets, vrijde graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimated (en) - loonsverlaging, salarisverlaging - verzorgingsmaatschappij, verzorgingsstaat, welvaartsmaatschappij, welvaartsstaatde segurança estado social QUERY - het slinkenesgotamento - afslag, prijsdaling, prijsverlaging - afschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaaratrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - ophopingacumulação - kreupelheid, slechte kwaliteit - cap, ceiling, roof (en) - aanplant, aanplanting, beplanting, plantageplantação - aankoopsom, koopsompreço - kolonialismecolonialismo - neokolonialismeneocolonialismo - gepensioneerde, rentetrekker, vijfenzestigplusserpensionista - eerherstel, rehabilitatie - diversifiërenalargar - geploeter, gezwoeg, Labour - ernstig, gewichtiggrave - bedriegerij, bedrog, beduvelarij, begoocheling, kloterij, misleiding, mystificatie, verlakkerij, verneukerij, vervalsing - close (en) - indexering, prijscompensatie - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - fok, fokkerij, teelt - capitalisation, capitalization (en) - acuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijldimediata, imediato, instantâneo - allocatie, stadstuin, toekenning, toewijzing, verkaveling, verlening, volkstuinatribuição - herverdeling, herverkaveling - new deal (en) - rantsoeneringracionamento - aandeel, deel, pak, pakket, part, portieparte, porção - filantropie, menslievendheidfilantropia - afhandeling, handelsovereenkomst, transactie, transaktieefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - containeroverslag, giro-overschrijving, overboeking, overhandiging, overheveling, overschrijving, storting, transfer - overdrachtsrechttransferência de bens - aflevering, bezorging - bewaargeving, bewaarstellingdepósito - bruikleen - betaling, uitbetalingpagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - admissie, consent, dwanglicentie, groen licht, inwilliging, licentie, pas, pasje, permissie, toelating, toestemming, vergunning, verloflicença, permissão - terugkrijgen, terugontvangen - collectivisatie, collectivizatie, kollektivisatiecoletivização - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - tewerkstellingemprego - mobilisatiemobilização - decentralisatie, decentralisme, decentralizatiedescentralização - vrijdesvencilhado, isento - arbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktiefprodutivo - vergeefs, vruchteloosinfructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - arm, welgesteldnecessitado/endinheirado - welgesteldconfortável - arm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaarindigente, pobre - blut, platzakduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - behoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogendindigente, necessitado - straatarmcom muita falta de, sem um tostão - verhuizenmudar-se - bijdragen, contribuerencontribuir, levantar - vooruitbetalenpagar adiantado - bekopen, bonificeren, goedmaken, herstellen, indemniseren, retribueren, schadeloosstellen, vergoedencompensar, remediar - afbetalen, afdoen, afrekenen, bezoldigen, dokken, gesalarieerd, lappen, neerleggen, neertellen, offeren, salariëren, schokken, schuiven, uittellen, vereffenen, verrekenen, voldoen - betalen, inlossen, uitbetalenpagar - pay (en) - betalen en ontslaan, bezoldigen, bijleggen, bonificeren, compenseren, gesalarieerd, goedmaken, retribueren, salariëren, vergoedencompensar, despedir - kwijtraken, verliezen - betalen, draaien, verdienenvirar - bieden, een aanbod doen, een bod doen, offerte doen voor, opbiedenconcorrer, oferecer - deponeren, stortendepositar, registrar - lenen, ontlenenpedir emprestado - give (en) - prefer (en) - aannemen, bekleden, bezighouden, huren, in dienst nemen, plaatsen, tewerkstellenadmitir, contratar - collectiviseren, collectivizeren, kollectiviserencolectivizar - declare (en) - aanmelden, aanwerven, inschrijven, lichten, opgeven, rekruteren, werven - economischeconómico - ergonomic (en) - afvalproduct, afvalprodukt, bijproduct, bijprodukt, nevenproduct, nevenprodukt, spin-offderivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produktieprodução - boot, kiel, schip, schuit, vaartuigbarco, nave, navio - bagagerijtuig, bagagewagen, bagagewagentje, inslagzijde, steekwagen, tramwagen, tramweg, wagentje, witkarbonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - eindafrekening, eindbedrag, som, totaal, totaalbedragsoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarisme - malthusianisme - monetarism (en) - arbeidsleer, biotechniek, biotechnologie, ergonomieergonomia - economie, economische wetenschappen, ekonomische wetenschappen, staathuishoudkundeeconomia - speltheorie - econometrieeconometria - supply-side economics (en) - utilitarismeutilitarismo - maoïsmemaoísmo - arbitration clause (en) - charter, chartertoestel, chartervliegtuig, handvest, oorkonde, vrijbriefcarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - licentie, octrooi, patent, startvergunningpatente - bon, factuur, nota, rekeningconta, factura, fatura - betalingsbewijs, bon, bonnetje, kassabon, kwitantie, ontvangbewijs, ontvangsbewijs, ontvangstbewijs, recepis, reçurecibo - aanbesteding, contract - c.a.o., collectieve arbeidsovereenkomst - arbeidscontract, arbeidskontrakt, arbeidsovereenkomst, tewerkstellingsakkoord, werknemersverklaring, werkovereenkomstcontrato de trabalho - economische politiek, ekonomische politiekpolítica económica - fiscal policy (en) - control (en) - kostenbewaking, prijsbeheersing, prijsbinding, prijscontrole, prijsregelingcontrole de preços - base, floor (en) - protectiepolitiek, protectionisme, protektiepolitiek, protektionismeproteccionismo - afspraak, akkoord, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemmingacordo - beding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, term, voorbeding, voorwaardecondição - cao-onderhandelingen - conjunctuur, conjunctuurbeweging, conjunctuurgolf - financiële instellinginstituição financeira - beroepsvervoerder, transportbedrijf, transporteur, transportonderneming, vervoerbedrijf, vervoerder, vervoersbedrijf, vervoersondernemingcarreto, transportadora, transporte - blok, machtsblokbloco - arbeiders, arbeidskrachten, arbeidsvolume, beroepsbevolking, mankracht, menskracht, personeelforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - bond, syndicaat, vakbeweging, vakbond, vakcentrale, vakfederatie, vakorganisatie, vakverbond, vakvereniging, werknemersorganisatiemovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - autopark, wagenpark - kapitalismecapitalismo - industrialismeindustrialismo - markteconomie, vrije-markteconomielivre empresa - staatskapitalisme - Internationale - nationaal-socialisme, nazismenacional socialismo, nazismo - economie, ekonomieeconomia - onderbouw, stichtingfundação - trustmaatschappijsociedade fiduciária - achterland, bush, bush-bush, jungle, oerbos, oerwoud, rimboeinterior - bemiddelaar, bemiddelaarster, bruggebouwer, bruggenbouwer, contactpersoon, intercedent, intermediair, intermedium, mediateur, middelaar, onderhandelaar, trait d'union, trait-d'union, tussenpersoonintermediária, intermediário, medianeiro - curator, ontvangerdestinatário, liquidador, receptor - geadresseerdedestinatário - bankier, geldhandelaarbanqueiro - begunstigde, erfgenaam, gebeneficieerde, rentetrekkerbeneficiário - lenerquem pede emprestado - broker-dealer (en) - debiteur, gedelegeerde, lener, schuldenaardevedor, devedora - tolk, vertalerdrogomano, pescador - econome, econoom, ekonome, ekonoom, huishoudkundige, staathuishoudkundigeeconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - borg, waarborgabonadora, fiadora - interpreet, tolk, translateur, vertaalprogramma, vertolkerintérprete - huurder, pachterarrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - bewindsman, excellentie, min., minister - associé, compagnon, coöperator, danser, danspartner, firmant, handelsgenoot, maat, medespeler, partner, tafeldame, teamgenoot, vennootsócio - actuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundigeestatístico, perito de estatística - bankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, vertellercaixa, contador - penningmeester, quaestor, schatmeestertesoureiro - adjunct-directeur, conrector, onderdirecteur, prorector, vice-president, vice-presidente, vice-voorzitster, vice-voorzittervice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - staatsdomeindomínio público - bezitting, bezittingen, goederen, holding, rommel, spul, substantiepertences, substância, tralha - koopwoning, privébezit, privé-bezitpropriedade pessoal - bezittingen, goederenobjetos de uso pessoal - bedoening, spullencoisas - immobilia, immobiliën ''m, onroerend goed, pl'', vastgoedbem imóvel, ben imóvel - grond, grondbezit, grondeigendom, landbezit, landeigendom, landgoedpropriedade, terras - aarde, landcampo, gleba, terra, terreno - huurwoning, verpachting - gemeengoed, gemeenschappelijk bezit, openbaar bezit, staatsbezit, staatseigendompropriedade pública - bouwgrondterras - financiën, geld, geldmiddelen, middel, middelen, thesaurie, vermogendinheiro, numerário - maatschappelijk inkomen, nationaal inkomen - B.N.P., bruto nationaal product, bruto nationaal produktproduto nacional bruto - bruto nationaal productproduto interno bruto - ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingswerk - aanmoedigingspremie, bonus, incentive, opleg, premie, prestatiedrang, spaarpremie, starterspremie, startpremie, startsubsidie, supplement, toeslagbónus - zakgeldajuste, rectificação, regulagem - onkosten, onkostenvergoeding, uitgaaf, uitgave, verblijfsvergoedingdespesa, gasto - disbursal, disbursement, expense (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, proceskosten, productiekosten, produktiekosten, uitgaaf, uitgavecusto - capital expenditure, capital outlay (en) - afdracht, beloning, betalingpagamento - arbeidsloon, beloning, bezoldiging, ereloon, honorarium, inkomen, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, remuneratie, traktement, weddepagamento - loonvloer, minimuminkomen, minimumloonsalário mínimo - discount, rebate (en) - afkoopsom, compensatie, schadevergoeding, schuldvereffening, tegemoetkoming, uitkoopcompensação - alimentatie, onderhoudskostenpensão de alimentos - payola (en) - interest, inzet, rente, rente ''v''juro, juros - reimbursement (en) - honorariumvencimento - schadepenningen, smartegeld, smartengeldrestituição - arbeidsloon, bezoldiging, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, loon, salaris, traktementemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebenda, prebendado, prebendário - privilégio - baksjisj, douceur, drinkgeld, fooi, tipgorjeta, gratificação - child support (en) - penalty (en) - levenspeil, levensstandaard, welvaartspeilcusto de vida - distribution cost (en) - aanmaakkosten, fabricagekosten, productiekosten, produktiekostencusto de produção - aankoopsom, koopsom - aanbiedingsprijs, vraagprijs, winkelwaardepreço de venda, preço inicial - inkoopprijs, koopprijs, nieuwprijspreço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - beleggingsobject, investeringinvestimento - balanswaarde, boekwaardevalor contábil - expeditie, riskante onderneming, speculatie, windhandelaventura - onderpand, pand, pandgoed, securiteit - aanbetalingdepósito, entrada - hypotheek, hypotheekakte, hypotheekrente, krediethypotheekhipoteca - aval, borgstelling, cautie, garantiebewijs, kwaliteitsgarantie, verpanding, wisselborgtocht, zekerheidsstelling, zekerheidstellinggarantia - extrato de conta - contanten, fonds, geldmiddelen, kontanten, staatspapierfundos - credit, delging, krediet, kredietverlening, kredietverstrekkingcrédito - deficit (en) - begrotingstekort, financieringstekort, overheidstekortdéfice orçamental - limited liability (en) - schulddívida - binnenlandse schuld, staatsschulddívida interna, dívida pública - bijschrift, promesse, schuldbewijs - feodaliteit, geldlening, leen, lening, ontlening, staatsfonds, staatsleningempréstimo, empréstimo contraído - charge (en) - bescheid, bescheiden, stukken, verslagregisto - balansbalança, equilíbrio, folha de saldo - betalingsbalansbalança de pagamentos - bankconto, bankrekening, lopende rekening, r.c., rc, rekening-courantconta corrente - intake, registerregisto - conspicuous consumption (en) - consumptie, nuttigingconsumo - vraagdemanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - leveringfornecimento - competitie - handelsrelatie, zakenrelatie, zakenvriendrelações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestandcrise - autarchie, autarkie, autonomie, zelfbestuur, zelfvoorzieningautarcia - solvency (en) - insolvabiliteit, insolventie, onvermogeninsolvência - bankbreuk, bankroet, buiteling, deconfiture, failliet, faillissement, falingfalência - eigendompropriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - volledige werkgelegenheid, voltijds werkpleno emprego - prosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheidprosperidade - obligation (en) - schuld, schuldenlast, schuldplichtigheidgratidão - debt (en) - rijkdom, weelderigheidopulência - mammon, rijkdommamona - behoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurieindigência, pobreza - begrotingsjaar, belastingjaar, boekjaar, dienstjaarexercício financeiro - huurakte, huurcontract, huurovereenkomstcontrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼