» 

dicionario analógico

contribution (en) - legible, leíbleที่อ่านออกได้, สามารถอ่านออกได้ - agradable de leer, descifrableง่ายต่อการอ่าน - ilegible, indescifrableซึ่งอ่านไม่ออก - document (en) - diario, periódico - folio, hojaใบ - multimediaมัลติมีเดีย - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - hipertextoข้อความหลายมิติ - prensa, prensa públicaนักหนังสือพิมพ์, หนังสือพิมพ์ - piezaบทประพันธ์เพลง - Contextoข้อความแวดล้อมที่ช่วยในการเข้าใจความหมาย - calco, calco lingüístico, préstamo - encabezamientoส่วนหัว - contrasentido - alejandrino - transcripción, transliteración - phonetic transcription (en) - criptograma - literaturaวรรณกรรม - ciencia ficción, ciencia-ficciónนิยายวิทยาศาสตร์ - novela, novela corta - novela/obra de suspense, novela de suspense, película de suspense, película de suspensoเรื่องเขย่าขวัญ - folletín, sagaตำนาน, เรื่องเล่า) - thriller - novela policiaca, novela policíaca - alegoría, apólogo, fábula, parábolaตำนานแฝงคำสอน - explication de texte (en) - oda, poema, poesía, rima, versoบทกวี - égloga, idilio - elegía, endechaบทกลอนแห่งความเสียใจ, เพลงไว้อาลัย - Aeneid (en) - verso libre - haikaiไฮกุ - quintilla humorísticaกลอนตลก - La Odiseaโอดิสซีย์ - cantar de gesta - rapsodiaคำพูดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก - odaบทกวี - despedida - cuarteta, cuarteto, redondilla - sursum corda, sursuncorda - estrofa, octava realร้อยกรอง - textoเนื้อหา - calco, copia - addenda, adenda, añadido, añadidura, apéndice, posdata, suplemento - pasaje - extracto, fragmentoข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, ข้อความที่ตัดตอนมา - dactilografía, mecanografía, mecanografiado - caligrafía, escritura, letraข้อความที่เขียนด้วยลายมือ, ลายมือ - publicidad aérea - caligrafía, plumaศิลปในการคัดลายมือ - epígrafe, inscripción, leyenda, rotulaciónการจัดวางตัวหนังสือ, ตัวหนังสือ - Piedra de Rosettaศิลาโรเซตตา - manuscritoหนังสือที่เขียนด้วยลายมือ - palimpsesto - rolloม้วนกระดาษมีตัวหนังสือ - ม้วนหนังสือแห่งทะเลสาบเดดซี - ensayo, memoria, tratadoบทความ - versión - monografía - artículo, comunicación, memoria, ponencia, trabajo - authority (en) - molinillo de oraciones - sagrada escritura - คัมภีร์อเวสตะ - Biblia, Escritura, Evangelio, Sagrada Escritura, Sagradas Escriturasคัมภีร์ไบเบิล, คัมภีร์ไบเบิ้ล, พระคัมภีร์เก่าของศาสนาคริสต์, หนังสือไบเบิ้ล - el Génesisพระธรรมปฐมกาล - พระธรรมอพยพ - Levítico - พระธรรมกันดารวิถี - Deuteronomio - พระธรรมโยชูวา - Book of Judges, Judges (en) - พระธรรมนางรูธ - พระธรรมเอสเธอร์ - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - พระวรสารนักบุญลูกา - Acts, Acts of the Apostles (en) - apocalipsis, revelación - Septuaginta - ángelus - avemaría, ave María - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - Litany (en) - padrenuestro, padre nuestroการภาวนาของศาสนาคริสต์ - Paternoster (en) - libros apócrifos - Upanishad (en) - salmo - currículo, curriculum, currículum, currículum vitae, currículum vítae, CV, historial, resumenประวัติย่อของผู้สมัครงาน - documentoเอกสาร - certificación, diplomaใบรับรองดิจิทัล - formulario, hojaแบบฟอร์ม - lista, relación, repertorioบัญชีรายชื่อ, รายการการเชื่อมโยง - artículo, puntoของ, สถานที่ - noticia, nueva - bibliografía, lista de librosบรรณานุกรม - bill (en) - registro de antecedentes penales, registro penal - ดัชนี - claveคำเฉลย - inventarioสินค้าที่มีอยู่ในร้าน - carta, lista de platos, menú, minutaรายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์, รายการอาหาร - boletín de precios, lista de precios, tarifa - listaบัญชีรายชื่อ - preselección - horarioตารางการเรียนการสอน - timetable (en) - documentos, dossier, expediente, historial, legajoเอกสารเรื่องราวเดียวกันที่เก็บรวมกัน - apunte, memo, memorando, memorándum, memoria, notaบันทึกข้อความ, เอกสาร - acta, actas, atestadoรายงานกาีรประขุม, สิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุม - แฟ้ม - binary file (en) - document, text file (en) - job application (en) - folk etymology (en) - historial médico, protocolo - biografíaชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ - autobiografíaอัตชีวประวัติ - hagiografíaวรรณกรรมนักบุญ - perfil - cuenta, factura, nota, reciboบัญชีเงินฝาก, ใบเรียกเก็บเงิน, ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้ - interpretación, plagio, versiónการแปล, การแปลภาษาคำต่อคำ, หนังสือหรือบางสิ่งที่แปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง - estado, hoja de impuestos, impreso de declaración de impuestos, papeleta de impuestos, renta - dissenting opinion (en) - organigramaแผนผังแสดงการดำเนินการในแต่ละกระบวนการ - documentation, software documentation (en) - collection, compendium (en) - analectas, antología, cancionero, crestomatía, floresta, florilegioการรวบรวมบทประพันธ์ของนักเขียนหลายคน - analectas - misivaจดหมาย - carta abierta - จดหมายลูกโซ่ - carta, epístola, letra - carta amorosa, carta de amorจดหมายแสดงความรัก - ¡hasta la vista!, hasta otra - buen viaje - tarjeta, tarjeta de visitaบัตรอวยพร - información - principio, rudimentosมูลฐาน - constancia - imprenta, impresión, tipografíaการทำงานของเครื่องพิมพ์, การพิมพ์ - crónica, relación, relato, reportaje - boletín, boletín informativo, circular, hoja informativaจดหมายข่าว - comentario, comento, crítica - anotación, glosa, nota, notaciónบันทึก - posdata - crossword, crucigrama, crucigrames, palabras cruzadas - acróstico - jeroglífico - anuncio, aviso, cartel, letrero, pancarta, póster, rótuloป้ายประกาศ, โปสเตอร์ - flashcard, flash card (en) - address (en) - libreto - circunstancias, escenario, guión, panorama - guión, guión cinematográfico, scriptบทภาพยนตร์ - commedia dell'arte (en) - dramón, folletín, melodramaการแสดงอารมณ์เกินจริง, เรื่องประโลมโลก - morality play (en) - auto, misterio - Passion play (en) - satyr play (en) - copla, estancia, estrofa, tirada - anadiplosis - epanalepsis - conversión, epístrofe - anástrofe, inversión - antífrasis - apophasis (en) - catacresis - quiasmo - lítote - prolepsis - dibujo, figura, figura retórica, tropoการใช้คำพูดที่ผิดแผกจากภาษาโดยตรง - exageración, hipérbole - discusión - eslogan, lema, sloganคำขวัญ, ภาษิต - axioma, máxima, sentenciaกฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, ข้อเขียนที่เป็นความจริง - aforismo, apotegma - epigrama, poema satírico - adagio, dicho, proverbio, refrán, sentenciaสุภาษิต - banalidad, lugar común, ordinariez, tapaboca, tópico, trivialidad, vulgaridad - perogrullada - conjuro, encantación, encantamiento, sortilegioคาถา - decálogo, Diez Mandamientos, Diez Palabrasบัญญัติ 10 ประการ - examen, prueba, testแบบทดสอบ - dictamen - poema infantilเพลงกล่อมเด็ก - bochinche, brete, cagüín, chambre, chimento, chirmol, chisme, chismes, chismorreo, cocoa, comentario, copucha, cotilleo, cuecho, mitote, vinazoการนินทา - boca en boca, rumorข่าวลือ - เทศนาบนภูเขา - homilía - reference, source (en) - trilogíaการแสดงสามตอนต่อกัน - cycle (en) - imagism (en) - contabilidad - งบกำไรขาดทุน - avance, avanzo, balance, balanzaงบดุล - libro mayor, línea postiza, talonarioรายการเล่นพนัน, สมุดบัญชี - accounting entry, entry, ledger entry (en) - contabilidad - c/c, cta cte, cuenta corrienteบัญชีเดินสะพัด[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼