» 

dicionario analógico

contribution (en) - legívellizibil, li­zibil - agradável de ler, decifráveldescifrabil, plăcut la citit - ilegívelili­­zibil - document - jornalziar - folhafoaie - multimídia - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - hipertext - imprensapresă - composiçãoarticol, piesă - contextocontext - calco, decalque lingüístico, empréstimo - titlu - tradução mal feitagreşeală de traducere, traducere greşită - Alexandrine (en) - transcrição, transliteraçãotransliteraţie - phonetic transcription (en) - criptogramacriptogramă - literaturaliteratură - ciência-ficção, ficção científicascience-fiction - novelaroman ieftin, roman scurt, roman sentimental, romanţă - romance policial, suspenseroman/film de groază, thriller - sagasaga - poveste misterioasă - roman poliţist - fábula, mitoalegorie, fabulă, parabolă - explication de texte (en) - poema, poesiapoem, poezie, stihuri, versuri - écloga, poesia bucólicaeglogă - elegia, lamentaçãoelegie, lamentaţie - Aeneid (en) - vers liber - haicai - poema, quintilha jocosalimerick, poezie umo­ris­tică - Odyssey (en) - chanson de geste (en) - rapsódiarapsodie - odeimn, odă - envoi, envoy (en) - quadracatren - sursum corda (en) - estrofe, versostrofă - textotext - cópia, fotocópia, reproduçãocopie - adenda, adendo, anexo, suplementoaddenda, postfaţă - pasaj - excerto, extracto, extrato, passagem, trechoextras, ex­tras, fragment, pasaj - datilografiadactilo­gra­fiere - caligrafia, escrita, escrituração, letramanuscris, scris - skywriting (en) - caligrafiacaligrafie - letreiro, ortografiainscripţie, inscripţionare - Pedra de Roseta - manuscritomanu­scris - palimpsestopalimpsest - rolopapirus, rulou - Dead Sea scrolls (en) - dissertação, tratadotratat - adaptare, adaptare literară - monografiamonografie - compoziţie, compunere - autoritate - prayer wheel (en) - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing (en) - Avesta, Zend-Avesta (en) - Bíblia, Sagrada EscrituraBiblie, Sfânta Scriptură - Book of Genesis, Genesis (en) - Book of Exodus, Exodus (en) - Book of Leviticus, Leviticus (en) - Book of Numbers, Numbers (en) - Book of Deuteronomy, Deuteronomy (en) - Book of Joshua, Joshua, Josue (en) - Book of Judges, Judges (en) - Book of Ruth, Ruth (en) - Book of Esther, Esther (en) - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke (en) - Acts, Acts of the Apostles (en) - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine (en) - Septuaginta - ângelus - Ave Maria, Hail Mary (en) - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - Litany (en) - Lord's Prayer (en) - Paternoster (en) - apócrifo - Upanishad (en) - Psalm (en) - curriculum vitae - documentoact, document, dovadă, hârtie, înscris - diplomacertificat - formulárioformular, imprimat - listainventar, listă, tabel - item, pontoarticol, element, punct - notíciaveste - bibliografiabibliografie - notă - registo criminalcazier, cazier judiciar - index, indice, in­dice - chavecheie, legendă - inventárioinventar - cardápio, ementa, menulistă de bucate, meniu - lista dos preços, tarifa - roltablou - shortlist, short list (en) - horárioorar, program - timetable (en) - dossiê, dossier, pastadosar - memorando, notaîn­sem­nare, memorandum, notă - acta, actas, actividades, atadare de seamă, dezbateri, proces-verbal - fişier - binary file (en) - fişier-text - job application (en) - folk etymology (en) - anamnese, história clínica - biografia, vidabiografie, viaţă - autobiografiaautobio­gra­fie - hagiografiahagiografie - profil - conta, factura, faturaacont, factură - cábula, tradução, versão - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return (en) - dissenting opinion (en) - fluxograma - documentation, software documentation (en) - colecţie, culegere - antologiaantologie - analetosanalecte, colecţie de fragmente - missivaepistolă, epistolie - carta aberta - chain letter (en) - carta, epístolaepistolă, răvaş, scrisoare - carta de amorscri­­soare de dragoste - até logo!pe curând!, somn - boa viagem - carta, cartãocarte de vizită, felicitare - gen (en) - rudimentoscunoştinţe elementare - înregistrare, mărturie - arte tipográfica, gravura, imprensa, tipografiaimprimare, tipărire - trecere în revistă - boletim informativo, circularbuletin - comentárionotă - notasadnotare, glosă, notă, notiţe - postscript, PS (en) - palavras cruzadascuvinte încrucişate - acróstico - rébusrebus - cartazafiş, pancartă, placardă, poster - flashcard, flash card (en) - adresă - libretolibret - scenariu - cenário, roteirosce­nariu - commedia dell'arte (en) - melodramamelodramă - morality play (en) - mystery play (en) - Passion play (en) - satyr play (en) - strofă - anadiplosis, reduplication (en) - epanalepsis (en) - epiphora, epistrophe (en) - anastrophe, inversion (en) - antiphrasis (en) - apophasis (en) - catachresis (en) - quiasma - litoteslitotă - prolepsis (en) - figura de estilofigură de stil, trop - hipérboleexagerare, hiperbolizare - discussãodezbatere, discuţie - dito, lema, slogandeviză, lozincă, moto, răvaş, slogan - axioma, ditado, máximaadagiu, aforism, axiomă, dicton, maximă, ma­ximă, sentinţă - aforismoaforism, apoftegmă, dicton, maximă, sentinţă - epigramavorbă, vorbă de duh - adágio, provérbioproverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătoare - banalidade, insipidez, vulgaridadebanalitate, clişeu, comun, loc comun, platitudine - banalidade, truísmotruism - sortilégioincantaţie - Dez Mandamentos - exame, interrogação, testeexamen, test - medical report (en) - quadra infantilpoezii pentru copii - bisbilhotice, fofocabârfă, bârfeală, cleveteală, clevetire, comentariu - boato, vias informaiszvon - Sermon on the Mount (en) - homilia, sermãocazanie, omilie, predică - referinţă - trilogiatrilogie - cycle (en) - imagism - extrato de contacont - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - balança, equilíbrio, folha de saldobalanţă, bilanţ - livro de contabilidade, registoregistru, registru de casă - înregistrare, intrare - sistema de contabilidadeevidenţă contabilă - conta correntecont curent[Domaine]

-