Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

contribution (en) - خوانا, روشنsalasāms, skaidrs - خواندنیinteresants, viegli lasāms - ناخوانا - document (en) - روزنامهavīze, laikraksts - lapa, loksne - multimídia (pt) - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - hypertext (en) - روزنامه چی ها, مطبوعاتprese, preses-, žurnālisti - قطعه - هم بافتkonteksts - calco, decalque lingüístico, empréstimo (pt) - head, header, heading (en) - nepareizs tulkojums - Alexandrine (en) - حرف به حرف نويسى, نويسه گردانى - phonetic transcription (en) - رمز, نوشته رمزى, پيام پنهانىkriptogramma - ادبياتliteratūra - افسانه علمى, داستان تخيلى علمى, داستانهاي علمي_تخيليzinātniskā fantastika - داستان كوتاه - بلرزه دراورنده, رمان یا نمایشنامه مهیج, مرتعش كنندهasa sižeta lasāmviela, trilleris - حماسه, حماسه اسكاندويناوى, داستان حماسيsāga, stāsts - mystery, mystery story, whodunit (en) - detective novel, detective story, whodunit, whodunnit (en) - حكايت اخلاقى, داستان, مثالizdomājums - explication de texte (en) - شعر, منظومه, نظم, چامه, چكامهdzejolis, poēma - سرود چوپانى, شعر دشتى, شعر كوتاهekloga - سوگ شعر, مرثيه, مرثیه؛ نوحه, نوحه؛ سوگelēģija, sēru dziesma - Aeneid (en) - شعر بسبك نوين - شعر بى قافيه سه سطرى ژاپنى - شعر بند تنبانى, شعر غير مسجع پنج بندى, شعر غیر مسجع پنج بندیhumoristisks [] dzejolis - Odyssey (en) - chanson de geste (en) - اشعار حماسی؛ شعر رزمی, قطعه موسيقى ممزوج و احساساتىpatētiska runa, rapsodija - غزل, قصيده, قصیده؛ چکیده, قطعه شعر بزمى, چكامهoda - گ - رباعى, شعر چهار سطرىčetrrindu pants - sursum corda (en) - در يونان باستان, مصراعpants, strofa - متنteksts - cópia, fotocópia, reprodução (pt) - افزايش, الحاق, ذيل, ضميمهpapildinājums, pielikums - passage (en) - قطعهء منتخب, گزیده؛ قطعه, گزیده؛ منتخبfragments, izvilkums - با ماشين تحرير نوشتن, ماشين نويسىmašīnraksts - دست خطrokraksts - gaisa reklāma - خط, خطاطى, خوش نويسى, خوشنویسیkaligrāfija - حروف گذارى, حروف گذاری, علامت گذارى باحروف, علامت گذاری با حروفburtu rakstība, uzraksts - Pedra de Roseta (pt) - کتاب خطیmanuskripts - palimpsesto (pt) - طومار - Dead Sea scrolls (en) - توضيح, دانش نويسه, رساله, شرح, مقالهapcerējums, traktāts - adaptation, version (en) - امضاء با يك حرف, تك پژوهش, رساله درباره يك موضوعmonogrāfija - composition, paper, report, theme (en) - authority (en) - prayer wheel (en) - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing (en) - Avesta, Zend-Avesta (en) - انجیل, فرقان, كتاب مقدس, کتاب عهد عتیق؛ بخشی از توراتBībele, Vecā Derība - Book of Genesis, Genesis (en) - Book of Exodus, Exodus (en) - Book of Leviticus, Leviticus (en) - Book of Numbers, Numbers (en) - Book of Deuteronomy, Deuteronomy (en) - Book of Joshua, Joshua, Josue (en) - Book of Judges, Judges (en) - Book of Ruth, Ruth (en) - Book of Esther, Esther (en) - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke (en) - Acts, Acts of the Apostles (en) - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine (en) - Septuaginta (pt) - ângelus (pt) - Ave Maria, Hail Mary (en) - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - Litany (en) - Lord's Prayer (en) - Paternoster (en) - apócrifo (pt) - Upanishad (en) - Psalm (en) - تاريخچه مختصرى از زندگى, تاریخچه سوابق و تجربیاتdzīves un darba gājums - بصورت جمع, سند؛ مدرکdokuments - اختيار, استوار نامه, اعتبار نامه, گواهى نامهapliecības izsniegšana, apliecināšana - پرسشنامه؛ فرمanketa, veidlapa - فهرستiepirkumu saraksts - جا؛ مکان, فقره؛ قلمatsevišķs priekšmets, punkts, vieta - notícia (pt) - تاريخچه يا توضيح كتب, فهرست كتب, فهرست كتب مربوطه, فهرست مراجع, كتاب شناسىbibliogrāfija - bill (en) - registo criminal (pt) - فهرست راهنماrādītājs - کلیدatrisinājums - فهرست موجودیinventāra saraksts - برنامه, صورت اغذيه مهمانخانه, صورت غذا, فهرست انتخاب, منوی غذاēdienkarte, izvēlne - فهرست قيمت اجناسcenrādis - سياهه نامه ها, سياهه وظايف, صورت, فهرست, فهرست؛ صورت کارgrafiks - shortlist, short list (en) - جدول زمانی؛ برنامه ورود و خروجgrafiks, saraksts - timetable (en) - دوسيه, سوابق, پرونده, پرونده؛ دوسیهdosjē - تذكاريه, نامه, نامه غير رسمى, يادداشت, یادداشتapkārtraksts, paziņojums, piezīme atmiņai - شرح مذاكرات, صورت جلسه, معاملاتdarbs, protokols - computer file (en) - binary file (en) - document, text file (en) - پشت كار - folk etymology (en) - anamnese, história clínica (pt) - بيوگرافى, تاريخچه زندگى, تذكره, زندگينامه, زندگی نامه, زندگی نامه؛ شرح حال, زيستنامه, سيرتbiogrāfija, dzīves apraksts - خود زندگى نامه, خودزيستنامه, شرح زندگی نویسنده توسط خود اوautobiogrāfija - تاريخ انبياء, شرح زندگى اولياء و مقدسين - profile (en) - صورتحساب, فاکتورfaktūrrēķins, pavadzīme, rēķins - ترجمه, ترجمه معادل, نسخهšpikeris, tulkojums, tulkošana - income tax form, income tax return, return, tax assessment, tax form, tax return (en) - dissenting opinion (en) - روندنما, نمودار گردش کار - documentation, software documentation (en) - collection, compendium (en) - جنگ, مجموعه, منتخبات, منتخبات نظم و نثر, گلچين ادبى, گلچین ادبیantoloģija - جنگ, قطعات ادبى, گلچين ادبى - نامه رسمىoficiāla vēstule - نامه سر گشاده - chain letter (en) - رساله, مراسله, نامه, نامه منظومvēstījums, vēstule - نامه عاشقانه, نامه فدایت شوم, يادداشت عاشقانهmīlestības vēstule - uz redzēšanos! - laimīgu ceļu! - کارتatklātne, karte - informācija, ziņojums - اطلاعات پایه و اولیهpamati, pamatzinības - record (en) - چاپdrukāšana, iespiešana - account, news report, report, story, write up (en) - خبرنامهinformatīvs biļetens - درجمعatsauksme, komentārs - نکته برداریkonspekts, pieraksts - postscript, PS (en) - جدول كلمات متقاطع, جدول معمايىkrustvārdu mīkla - جدول كلمات متقاطع - معماى شكلى, معماى مصور, نشان دادن واژهها بصورت مصورrebuss - اعلان, حمل يا نصب اعلان, پروانه رسمى, پلاکارد؛ آگهی, پوسترafiša, plakāts - ورقه تمرين بصرى - address (en) - اشعار اپرا, كتاب اشعار اپراlibrets - scenario (en) - فيلمنامهscenārijs - commedia dell'arte (en) - عشق خوش فرجام, ملودرامmelodrāma, teātris - morality play (en) - mystery play (en) - Passion play (en) - satyr play (en) - stanza (en) - anadiplosis, reduplication (en) - epanalepsis (en) - epiphora, epistrophe (en) - anastrophe, inversion (en) - antiphrasis (en) - apophasis (en) - catachresis (en) - quiasma (pt) - بديع - تخيل, تقديم يا تقدم امرى, تمهيد يا مقدمه, فرض قبلى - استعاره, هر یک از صنایع ادبیtēlainās izteiksmes līdzekļi - بديعpārspīlēšana - بحثdebates - اندرز, حكمت, حکمت, سخن زبده, شعار, شعاروپند, پند[]teiciens, devīze, moto, sauklis - اصل بدیهی؛ واقعیت متعارف, پندacīmredzama patiesība, aksioma, princips, sentence - سخن كوتاه, كلام موجز, كلمات قصار, پند, پند و موعظهaforisms - سخن نيشدار, قطعه هجايى, لطيفه, هجاepigramma - امثال و حكم, ضرب المثل, مثلparuna, sakāmvārds - ابتذال, پيش پا افتادگىbanalitāte - ابتذال, چيزى كه پر واضح است - افسون, افسون خوانى, افسون گرى, تبليغات, جادو, جادو گرى, سحر, طلسم, وردburamvārdi - Dez Mandamentos (pt) - آزمایش, آزمون, ازمايش, ازمايه, ازمون, امتحان, بازرسى, رسيدگى, محك, معاينهeksāmens, kontroldarbs, tests - medical report (en) - اشعار مخصوص كودكان, اشعار مخصوص کودکانbērnu dzejolītis, skaitāmpantiņš - بشكه اب عرشه كشتى, شایعه, فواره اب اشاميدنىpļāpas, tenkas - شایعه, كلمات مصطلحneoficiāli kanāli - Sermon on the Mount (en) - موعظهpamācība, sprediķis - reference, source (en) - سه نمايش تراژدى, سه گانه, گروه سه تايىtriloģija - cycle (en) - مكتب تخيل, مكتب شعر جديد - extrato de conta (pt) - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - ترازنامهbilance - دفتر حساب, دفتر روزنامه, دفتر كل, دفترکل, فهرست شرط بندی هاderību pieraksti, virsgrāmata - accounting entry, entry, ledger entry (en) - سيستم حسابدارى - حساب جاریtekošais rēķins[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼