» 

dicionario analógico

contribution (en) - קָרִיא, קריאlegible, leíble - קָרִיאagradable de leer, descifrable - לא קָרִיאilegible, indescifrable - document (en) - עִיתּוֹן, עיתוןdiario, periódico - folio, hoja - multimedia - hypermedia, hypermedia system, interactive multimedia, interactive multimedia system (en) - hipertexto - עִיתוֹנָאִים, עִיתוֹנוּתprensa, prensa pública - קֶטָעpieza - הֶקשֵׁרContexto - calco, calco lingüístico, préstamo - encabezamiento - contrasentido - alejandrino - transcripción, transliteración - phonetic transcription (en) - criptograma - ספרותliteratura - מַדָע בִּדיוֹנִיciencia ficción, ciencia-ficción - novela, novela corta - מוֹתחָןnovela/obra de suspense, novela de suspense, película de suspense, película de suspenso - הַגָדָהfolletín, saga - thriller - novela policiaca, novela policíaca - alegoría, apólogo, fábula, parábola - explication de texte (en) - שִׁיר, שירoda, poema, poesía, rima, verso - égloga, idilio - הֶספֵּד, הספד, קִינָהelegía, endecha - Aeneid (en) - verso libre - haikai - חַמשִירquintilla humorística - La Odisea - cantar de gesta - רַפסוֹדיָהrapsodia - שִׁיר תְּהִילָהoda - despedida - cuarteta, cuarteto, redondilla - sursum corda, sursuncorda - שִירestrofa, octava real - טֶקסטtexto - calco, copia - addenda, adenda, añadido, añadidura, apéndice, posdata, suplemento - pasaje - קֶטָע, תַּמצִיתextracto, fragmento - dactilografía, mecanografía, mecanografiado - כְּתָב יָדcaligrafía, escritura, letra - publicidad aérea - כְּתִיבָה תָּמָה, כתיבה תמהcaligrafía, pluma - כְּתִיבָה, כִּיתּוּבepígrafe, inscripción, leyenda, rotulación - אבן רוזטהPiedra de Rosetta - כְּתַב-יָדmanuscrito - palimpsesto - מְגִילָהrollo - Dead Sea scrolls (en) - מַסָהensayo, memoria, tratado - versión - monografía - artículo, comunicación, memoria, ponencia, trabajo - authority (en) - molinillo de oraciones - sagrada escritura - Avesta, Zend-Avesta (en) - הַבּרִית הַישָׁנָה, הַתנ”ך, תָנָ”ךBiblia, Escritura, Evangelio, Sagrada Escritura, Sagradas Escrituras - בְּרֵאשִׁית, בראשיתel Génesis - Book of Exodus, Exodus (en) - וַיִּקְרָא, ויקראLevítico - Book of Numbers, Numbers (en) - דְּבָרִים, דבריםDeuteronomio - Book of Joshua, Joshua, Josue (en) - שׁוֹפְטִים, שופטים - Book of Ruth, Ruth (en) - אֶסְתֵּר, אסתר - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke (en) - Acts, Acts of the Apostles (en) - apocalipsis, revelación - תרגום השבעיםSeptuaginta - ángelus - avemaría, ave María - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - Litany (en) - padrenuestro, padre nuestro - Paternoster (en) - libros apócrifos - Upanishad (en) - salmo - קוֹרוֹת חָיִיםcurrículo, curriculum, currículum, currículum vitae, currículum vítae, CV, historial, resumen - מִסמָך, מסמך, תעודהdocumento - certificación, diploma - טוֹפֶסformulario, hoja - רְשִימָהlista, relación, repertorio - נְקוּדָה, פָּרִיטartículo, punto - noticia, nueva - בִּבְלִיוֹגרָפיָה @@@ בִּיבְלִיוֹגרָפיָה$$$bibliografía, lista de libros - bill (en) - registro de antecedentes penales, registro penal - מַפתֵּח עִנייִנים - מַפתֵּחַ, מפתחclave - מְצַאיinventario - תַּפרִיטcarta, lista de platos, menú, minuta - boletín de precios, lista de precios, tarifa - לוּח תוֹרָנוּתlista - preselección - לוּח זְמַנִיםhorario - timetable (en) - תִּיקdocumentos, dossier, expediente, historial, legajo - תִּזכּוֹרֶת, תַּזכִּירapunte, memo, memorando, memorándum, memoria, nota - פְּרוֹטוֹקוֹל, פּרוֹטוֹקוֹל, פרוטוקולacta, actas, atestado - computer file (en) - binary file (en) - document, text file (en) - job application (en) - folk etymology (en) - historial médico, protocolo - בִּיוֹגרַפיָה, תוֹלדוֹת חַיִיםbiografía - אוֹטוֹבִּיוֹגרַפיָה, אוטוביוגרפיהautobiografía - hagiografía - perfil - חֶשְבּוֹן, חֶשבּוֹן בָּנק, חֶשבּוֹנִית, חשבוןcuenta, factura, nota, recibo - תִרגוּם, תַרגוּםinterpretación, plagio, versión - estado, hoja de impuestos, impreso de declaración de impuestos, papeleta de impuestos, renta - dissenting opinion (en) - טָבלַת זְרִימָהorganigrama - documentation, software documentation (en) - collection, compendium (en) - אֲסוָּפה, אָנתוֹלוֹגיָהanalectas, antología, cancionero, crestomatía, floresta, florilegio - analectas - misiva - carta abierta - chain letter (en) - carta, epístola, letra - מִכתָב אַהֲבָהcarta amorosa, carta de amor - לְהִתרָאוֹת¡hasta la vista!, hasta otra - buen viaje - כַּרטִיס בְּרָכָה, כרטיס ביקורtarjeta, tarjeta de visita - información - יְסוֹדוֹתprincipio, rudimentos - constancia - הַדפָסָהimprenta, impresión, tipografía - crónica, relación, relato, reportaje - עֲלוֹן חֲדָשוֹתboletín, boletín informativo, circular, hoja informativa - comentario, comento, crítica - עִיקָרֵי דְבָרִיםanotación, glosa, nota, notación - posdata - תשבץcrossword, crucigrama, crucigrames, palabras cruzadas - acróstico - jeroglífico - כְּרָזָהanuncio, aviso, cartel, letrero, pancarta, póster, rótulo - flashcard, flash card (en) - address (en) - libreto - circunstancias, escenario, guión, panorama - תַּסרִיטguión, guión cinematográfico, script - commedia dell'arte (en) - מֶלוֹדרָמָהdramón, folletín, melodrama - morality play (en) - auto, misterio - Passion play (en) - satyr play (en) - copla, estancia, estrofa, tirada - anadiplosis - epanalepsis - conversión, epístrofe - anástrofe, inversión - antífrasis - apophasis (en) - catacresis - quiasmo - lítote - prolepsis - בִּיטוּיdibujo, figura, figura retórica, tropo - exageración, hipérbole - דיוןdiscusión - מוֹטוֹ, סִיסמָה, פִּתגָםeslogan, lema, slogan - אַקסיוֹמָה, פִּתגָםaxioma, máxima, sentencia - פתגםaforismo, apotegma - epigrama, poema satírico - פִּתגָםadagio, dicho, proverbio, refrán, sentencia - banalidad, lugar común, ordinariez, tapaboca, tópico, trivialidad, vulgaridad - perogrullada - מִילוֹת כִּישוּףconjuro, encantación, encantamiento, sortilegio - עשרת הדיברותdecálogo, Diez Mandamientos, Diez Palabras - מִבחָןexamen, prueba, test - dictamen - שִׁיר יְלָדִיםpoema infantil - רְכִילוּתbochinche, brete, cagüín, chambre, chimento, chirmol, chisme, chismes, chismorreo, cocoa, comentario, copucha, cotilleo, cuecho, mitote, vinazo - רֶשֶׁת הַעֲבָרַת שְׁמוּעוֹתboca en boca, rumor - Sermon on the Mount (en) - homilía - reference, source (en) - טְרִילוֹגיָהtrilogía - cycle (en) - imagism (en) - contabilidad - earnings report, income statement, operating statement, profit-and-loss statement (en) - דַף מַאֲזָןavance, avanzo, balance, balanza - סֵפֶר חֶשבּוֹנוֹת, פִּנְקָס רִישוּם הִמוּרִיםlibro mayor, línea postiza, talonario - accounting entry, entry, ledger entry (en) - contabilidad - חֶשְבּוֹן עו”שc/c, cta cte, cuenta corriente[Domaine]

-