» 

dicionario analógico

zelfbeschikkingsrechtindependência, liberdade - plebisciet, plesbisciet, referendum, volksbesluit, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemmingplebiscito - fascismefascismo - executie, export, exporthandel, implementatie, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, terdoodbrenging, terechtstelling, uitvoer, uitvoerhandel, uitvoering, voltrekkingdesempenho, execução - aanvaarding, acceptatie, adoptie, bijval, weerklankadopção - electie, verkiezing, verkiezingeneleição - half, herkiezing, herverkiezingreeleição, semi- - plebisciet, plesbisciet, referendum, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemmingplebiscito, referendo - stem, stemming, stemrechtvoto - algemene verkiezingen, parlementsverkiezing, parlementsverkiezingeneleições gerais - eleição primária - ballotage, stem, stembusgang, stemming, votumeleição, eleições, votação, voto - geheime stemmingvotação secreta - veto, vetorecht - stabiliseren, stabilizerenestabilizar - actievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaatque faz campanhas - burger, inwoner, staatsburgercidadão - uitvoeringexecução - autoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, landsregering, overheid, regering, regiem, regimegoverno - abolitionistabolicionista - ereburgercidadão de estado livre, homem livre - geboorteland, landaard, nationaliteit, volk, volksaard, volkseigen, volkskarakterpovo - emigreren, expatriërenemigrar - aangrijpenaceitar - terreur, terrorismeterrorismo - kandidaatstelling, kandidatuur, verkiezingscampagnecandidatura - autoriseren, committeren, machtigen, mandateren, verzekeren, volmachtigengarantir - social control (en) - dwangmaatregel, sanctie, sanctiemaatregel, strafmaatregel - beleid, bestuur, gouvernement, politiek, regering, regeringsbeleid, regeringspolitiek, regimegoverno - last, oplegging, strafopleggingimposição - socialisatie - opvoedingeducação - schuldoverdrachtrelegação - verarmingempobrecimento - bevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiekapaziguamento - conciliation, placation, propitiation (en) - internationalisatie, internationalisering, internationalizering - achterstelling, discriminatie, favoritisme, nepotisme, onderscheid, vriendjespolitiekdiscriminação, favoritismo - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - favoritisme, nepotisme, vriendjespolitieknepotismo - racisme, rassehaat, rassendiscriminatie, rassenhaat, rassenideologie, rassenleer, rassenongelijkheid, rassentheorie, rassenwaan, rassewaanracismo - seksismesexismo - seksisme - harmonisatie, normalisatie, normalisering, normalizatie, normalizering, normstelling, regulatie, standaardisatie, standaardisering, systeemdwang, uniformeringnormalização, uniformização - stabilisatieestabilização - verzetresistància, resistência - verdedigendefender - action (en) - bemoediging, ondersteuning, steun, steunpilaar, supportapoio - pleidooi, voorspraakadvocacia, apoio dado - beschermingproteção, protecção - sponsorschappatrocínio - aantekening, bevestigingaprovação - adhesie, agreatie, bijval, fiat, goedkeuring, goedvinden, instemming, sympathie, zegenaprovação - democratisering, demokratisering, demokratizeringdemocratização - compliciteit, deelname, deelneming, engagement, inspraak, medeplichtigheid, medezeggenschap, participatie, verlovingparticipação - bekledencoroar, entronizar - attesteren - vote (en) - liberaliseren - representeren, vertegenwoordigenrepresentar - gebieden, heersen, overheersen, regerengovernar, reinar - tiranniseren - burger-, stad-, stads-, stedelijkcitadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbano - fascistischfascista - burgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefdepatriotismo - defensiebeleid - Chartism, chartist movement (en) - politicologie, staatkunde, staatsleer, staatswetenschapciência política - geopolitiekgeopolítica - anarchisme, wetteloosheidanarquismo - Machiavellianism (en) - centrism, moderatism (en) - behoudzucht, conservatisme, konservatismeconservadorismo - tegenbeweging - democratie - sociaal-democratie - elitairisme, elitarisme - extremismeextremismo - federalismefederalismo - neoliberalism, neo-liberalism (en) - indeterminisme - koningsgezindheid, monarchisme, royalismemonarquismo - Negritude (en) - progressivism (en) - radicalisme, radikalismeradicalismo - republicanismerepublicanismo - utopian socialism (en) - militarismemilitarismo - beleid, polis, verzekeringscontract - social policy (en) - bevoordeling, bevoorrechting, positieve discriminatie, voorkeursbehandeling, voortrekkingação afirmativa - política externa - interventie - afzijdigheid, neutralisme, neutraliteit, non-interventie - manifest destiny (en) - isolationismeisolacionismo - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - onenigheiddissidência - debat, disputatiedebate - bevestiging, installatieinstalação - kroningcoroação - bewapeningswedloop, wapenwedloopcorrida armamentista - verkiezingscampagne - Iers Republikeins Leger, IRAExército Republicano Irlandês, IRA - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - gerechtshof, hof, hofhouding, tribunaalcorte - government-in-exile (en) - gemeenteadministratie, gemeentedienst - natie, volkpovo - electoraat, kiezers, kiezersvolkeleitorado - Eerste Kamer, senaatsenado - senaat - Huis van AfgevaardigdenCâmara dos deputados - LagerhuisCâmara Baixa, Câmara dos comuns - British House of Lords, House of Lords (en) - legislatuur, wetgevende macht, wetgevende vergadering, wetgevend lichaamlegislativo, legislatura - legislative council (en) - Free World (en) - derde wereldterceiro mundo - deelstaat, landnação, país - Derde Rijk, Dritte Reich - member (en) - aliados - Arab League (en) - EEG, EG, Euromarkt, Europese Economische Gemeenschap, Europese Gemeenschap, Europese Unie, GemeenschapCEE, Comunidade Econômica Européia, União Europeia - NATO, NAVO, Noordatlantische VerdragsorganizatieOrganização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN - O.A.S., OAS - OPEC, organisatie van olie-exporterende landen, organizatie van olie-exporterende landenOPEC - grootmacht, grote mogendheid, macht, machtsblok, mogendheid, supermacht, supermogendheid, wereldmachtpotência mundial, superpotência - stadstaat, vrijstadcidade-estado - deelstaat - massamassa - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - kiesdistrictcírculo eleitoral - kiescollegecolégio eleitoral - machine, political machine (en) - popular front (en) - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - Gemenebest van Onafhankelijke Staten, GOSCEI - UNO, Verenigde naties, VNOrganização das Nações Unidas - bond, bondsstaat, confederatie, federatie, statenbondconfederação - bond, federatiefederação - liga, unie, verbond, werknemersorganisatie - kamer, vergaderzaalcâmara - praatbarak, volksvertegenwoordiging - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - syndicalismesindicalismo - kaderpersoneel - illegaliteit, ondergrondse, verzet, verzetsbeweging, verzetsorganisatie - democratie, republiekrepública - hegemoniehegemonia - oligarchieoligarquia - geldaristocratie, plutocratieplutocracia - technocratie - koningschap, koninkrijk, monarchiemonarquia - dubbelediarquia - kolonie, wijkcentrum, wingewestcolónia, colônia - afvaardiging, delegatie, deputatie, gezantschap, legatie, missie, schuldoverdracht, vertegenwoordigingdelegação - missão diplomática - absolutisme, autoritair systeem, despotisme, dictatorschap, dictatuur, diktatorschap, diktatuur, dwingelandij, tirannieautoritarismo, despotismo, ditadura, tirania - machtsstaat, machtstaat, politiestaatestado policial - beweging, richting, stromingmovimento - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - bairro, burgo, cidade - rotten borough (en) - English, English people (en) - Frans, Fransen, fransozenfranceses - administrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflidadministrador, executivo - wethoudervereador - anarchist, anarchiste, nihilist, revolutionairanárquico, anarquista - apostel, discipelapóstolo - Blimp, Colonel Blimp (en) - democraat, democrate, demokraat, demokrate, populistdemocrata - afgevallene, afvallige, apostaat, deserteur, geloofsverzaker, kerkverlater, renegaatapóstata, caçador de ratos - janitsaarjanízaro - nationalist, patriot, vaderlanderpatriota, patriótico - politica, politicus, politieker, politiek leider, politiek leidster, staatsmanhomem político, política - prefectprefeito - buitenspeler, rechtsbuiten, rechtse, rechtsvoor, vleugelspelerdireitista - separatistsecessionista, separatista - Secretary General (en) - agoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerksterassistente social - box, kamervoorzitter, luidsprekerbox, speaker, voorz., voorzitter - suffragettesufragista - vakbondsvertegenwoordiger - keurvorst, kiesgerechtigde, kiesman, kiezer, kiezeres, stemgerechtigde, stemmerconstituinte, eleitor, votante - Malcolm Little, Malcolm X (en) - meerderheidmaioria - kracht - pax, vredigheid - anarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheidanarquia - state of war, war (en) - koude oorlogguerra fria - mondigheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfwerkzaamheidindependência - autarkie, autonomie, onafhankelijk, zelfbeschikkingsrechtauto-suficiência[Domaine]

-