» 

dicionario analógico

independência, liberdadezelfbeschikkingsrecht - plebiscitoplebisciet, plesbisciet, referendum, volksbesluit, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - fascismofascisme - desempenho, execuçãoexecutie, export, exporthandel, implementatie, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, terdoodbrenging, terechtstelling, uitvoer, uitvoerhandel, uitvoering, voltrekking - adopçãoaanvaarding, acceptatie, adoptie, bijval, weerklank - eleiçãoelectie, verkiezing, verkiezingen - reeleição, semi-half, herkiezing, herverkiezing - plebiscito, referendoplebisciet, plesbisciet, referendum, volksraadpleging, volksreferendum, volksstemming - votostem, stemming, stemrecht - eleições geraisalgemene verkiezingen, parlementsverkiezing, parlementsverkiezingen - eleição primária - eleição, eleições, votação, votoballotage, stem, stembusgang, stemming, votum - votação secretageheime stemming - veto, vetorecht - estabilizarstabiliseren, stabilizeren - que faz campanhasactievoerder, activist, campagnevoerder, examenkandidaat, examinandus, geëxamineerde, kand., kandidaat - cidadãoburger, inwoner, staatsburger - execuçãouitvoering - governoautoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, landsregering, overheid, regering, regiem, regime - abolicionistaabolitionist - cidadão de estado livre, homem livreereburger - povogeboorteland, landaard, nationaliteit, volk, volksaard, volkseigen, volkskarakter - emigraremigreren, expatriëren - aceitaraangrijpen - terrorismoterreur, terrorisme - candidaturakandidaatstelling, kandidatuur, verkiezingscampagne - garantirautoriseren, committeren, machtigen, mandateren, verzekeren, volmachtigen - social control (en) - dwangmaatregel, sanctie, sanctiemaatregel, strafmaatregel - governobeleid, bestuur, gouvernement, politiek, regering, regeringsbeleid, regeringspolitiek, regime - imposiçãolast, oplegging, strafoplegging - socialisatie - educaçãoopvoeding - relegaçãoschuldoverdracht - empobrecimentoverarming - apaziguamentobevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiek - conciliation, placation, propitiation (en) - internationalisatie, internationalisering, internationalizering - discriminação, favoritismoachterstelling, discriminatie, favoritisme, nepotisme, onderscheid, vriendjespolitiek - nomenklatura (en) - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismofavoritisme, nepotisme, vriendjespolitiek - racismoracisme, rassehaat, rassendiscriminatie, rassenhaat, rassenideologie, rassenleer, rassenongelijkheid, rassentheorie, rassenwaan, rassewaan - sexismoseksisme - seksisme - normalização, uniformizaçãoharmonisatie, normalisatie, normalisering, normalizatie, normalizering, normstelling, regulatie, standaardisatie, standaardisering, systeemdwang, uniformering - estabilizaçãostabilisatie - resistància, resistênciaverzet - defenderverdedigen - action (en) - apoiobemoediging, ondersteuning, steun, steunpilaar, support - advocacia, apoio dadopleidooi, voorspraak - proteção, protecçãobescherming - patrocíniosponsorschap - aprovaçãoaantekening, bevestiging - aprovaçãoadhesie, agreatie, bijval, fiat, goedkeuring, goedvinden, instemming, sympathie, zegen - democratizaçãodemocratisering, demokratisering, demokratizering - participaçãocompliciteit, deelname, deelneming, engagement, inspraak, medeplichtigheid, medezeggenschap, participatie, verloving - coroar, entronizarbekleden - attesteren - vote (en) - liberaliseren - representarrepresenteren, vertegenwoordigen - governar, reinargebieden, heersen, overheersen, regeren - tiranniseren - citadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbanoburger-, stad-, stads-, stedelijk - fascistafascistisch - patriotismoburgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefde - defensiebeleid - Chartism, chartist movement (en) - ciência políticapoliticologie, staatkunde, staatsleer, staatswetenschap - geopolíticageopolitiek - anarquismoanarchisme, wetteloosheid - Machiavellianism (en) - centrism, moderatism (en) - conservadorismobehoudzucht, conservatisme, konservatisme - tegenbeweging - democratie - sociaal-democratie - elitairisme, elitarisme - extremismoextremisme - federalismofederalisme - neoliberalism, neo-liberalism (en) - indeterminisme - monarquismokoningsgezindheid, monarchisme, royalisme - Negritude (en) - progressivism (en) - radicalismoradicalisme, radikalisme - republicanismorepublicanisme - utopian socialism (en) - militarismomilitarisme - beleid, polis, verzekeringscontract - social policy (en) - ação afirmativabevoordeling, bevoorrechting, positieve discriminatie, voorkeursbehandeling, voortrekking - política externa - interventie - afzijdigheid, neutralisme, neutraliteit, non-interventie - manifest destiny (en) - isolacionismoisolationisme - Monroe Doctrine (en) - Truman doctrine (en) - dissidênciaonenigheid - debatedebat, disputatie - instalaçãobevestiging, installatie - coroaçãokroning - corrida armamentistabewapeningswedloop, wapenwedloop - verkiezingscampagne - Exército Republicano Irlandês, IRAIers Republikeins Leger, IRA - Tammany, Tammany Hall, Tammany Society (en) - British Commonwealth, Commonwealth of Nations (en) - cortegerechtshof, hof, hofhouding, tribunaal - government-in-exile (en) - gemeenteadministratie, gemeentedienst - povonatie, volk - eleitoradoelectoraat, kiezers, kiezersvolk - senadoEerste Kamer, senaat - senaat - Câmara dos deputadosHuis van Afgevaardigden - Câmara Baixa, Câmara dos comunsLagerhuis - British House of Lords, House of Lords (en) - legislativo, legislaturalegislatuur, wetgevende macht, wetgevende vergadering, wetgevend lichaam - legislative council (en) - Free World (en) - terceiro mundoderde wereld - nação, paísdeelstaat, land - Derde Rijk, Dritte Reich - member (en) - aliados - Arab League (en) - CEE, Comunidade Econômica Européia, União EuropeiaEEG, EG, Euromarkt, Europese Economische Gemeenschap, Europese Gemeenschap, Europese Unie, Gemeenschap - Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTANNATO, NAVO, Noordatlantische Verdragsorganizatie - O.A.S., OAS - OPECOPEC, organisatie van olie-exporterende landen, organizatie van olie-exporterende landen - potência mundial, superpotênciagrootmacht, grote mogendheid, macht, machtsblok, mogendheid, supermacht, supermogendheid, wereldmacht - cidade-estadostadstaat, vrijstad - deelstaat - massamassa - AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (en) - círculo eleitoralkiesdistrict - colégio eleitoralkiescollege - machine, political machine (en) - popular front (en) - global organization, international organisation, international organization, world organisation, world organization (en) - CEIGemenebest van Onafhankelijke Staten, GOS - Organização das Nações UnidasUNO, Verenigde naties, VN - confederaçãobond, bondsstaat, confederatie, federatie, statenbond - federaçãobond, federatie - liga, unie, verbond, werknemersorganisatie - câmarakamer, vergaderzaal - praatbarak, volksvertegenwoordiging - Knesset, Knesseth (en) - Oireachtas (en) - sindicalismosyndicalisme - kaderpersoneel - illegaliteit, ondergrondse, verzet, verzetsbeweging, verzetsorganisatie - repúblicademocratie, republiek - hegemoniahegemonie - oligarquiaoligarchie - plutocraciageldaristocratie, plutocratie - technocratie - monarquiakoningschap, koninkrijk, monarchie - diarquiadubbele - colónia, colôniakolonie, wijkcentrum, wingewest - delegaçãoafvaardiging, delegatie, deputatie, gezantschap, legatie, missie, schuldoverdracht, vertegenwoordiging - missão diplomática - autoritarismo, despotismo, ditadura, tiraniaabsolutisme, autoritair systeem, despotisme, dictatorschap, dictatuur, diktatorschap, diktatuur, dwingelandij, tirannie - estado policialmachtsstaat, machtstaat, politiestaat - movimentobeweging, richting, stroming - political movement (en) - Age of Reason, Enlightenment (en) - bairro, burgo, cidade - rotten borough (en) - English, English people (en) - francesesFrans, Fransen, fransozen - administrador, executivoadministrateur, administratrice, beheerder, beheerster, bestuurder, bestuurster, kaderlid, manager, staflid - vereadorwethouder - anárquico, anarquistaanarchist, anarchiste, nihilist, revolutionair - apóstoloapostel, discipel - Blimp, Colonel Blimp (en) - democratademocraat, democrate, demokraat, demokrate, populist - apóstata, caçador de ratosafgevallene, afvallige, apostaat, deserteur, geloofsverzaker, kerkverlater, renegaat - janízarojanitsaar - patriota, patrióticonationalist, patriot, vaderlander - homem político, políticapolitica, politicus, politieker, politiek leider, politiek leidster, staatsman - prefeitoprefect - direitistabuitenspeler, rechtsbuiten, rechtse, rechtsvoor, vleugelspeler - secessionista, separatistaseparatist - Secretary General (en) - assistente socialagoog, hulpverleenster, hulpverlener, maatschappelijk werker, maatschappelijk werkster, sociaal werker, sociaal werkster, welzijnswerker, welzijnswerkster - box, kamervoorzitter, luidsprekerbox, speaker, voorz., voorzitter - sufragistasuffragette - vakbondsvertegenwoordiger - constituinte, eleitor, votantekeurvorst, kiesgerechtigde, kiesman, kiezer, kiezeres, stemgerechtigde, stemmer - Malcolm Little, Malcolm X (en) - maioriameerderheid - kracht - pax, vredigheid - anarquiaanarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheid - state of war, war (en) - guerra friakoude oorlog - independênciamondigheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid - auto-suficiênciaautarkie, autonomie, onafhankelijk, zelfbeschikkingsrecht[Domaine]

-