Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

biyolojik olarakbiologicamente - coğrafyaya aitgeograficamente - çevrebilimi açısından, ekolojik olarakecologicamente - maglev, magnetic levitation (en) - conchology, shell collecting (en) - madalya ve para bilgisi, nümismatiknumismática - filateli, pulculuk, pul koleksiyonculuğufilatelia - alşimi ile ilgili, simya ile ilgilialquímico - arkeolojikarqueológico - bitki bilimsel, botanikbotânico - epistemic, epistemological (en) - cebirselalgébrico - akustik, işitmeye ait, işitselacústico - çocuk bakımı, çocuk sağlığıpediátrico - jeolojikgeológico - astrolojiye ait, yıldız falcılığı ile ilgiliastrológico - dermatologic, dermatological (en) - nörolojikneurológico - ontological (en) - epidemiológico - hydrodynamic (en) - etimológico - interdisciplinary (en) - etnografiketnográfico - budun bilimsel, etnolojiketnológico - öklit geometrisine ait, öklit ile ilgilieuclidiano - doğabilim, tabiat bilgisihistória natural - büyücülükmagia negra - teurgia - büyü, büyücülükbruxaria, feitiçaria - alan, ders, disiplin, konu, sahacampo, disciplina, domínio, terreno - alan - domain, knowledge base, knowledge domain (en) - bilim, fen bilimi, ilimciência - doğa bilimiciências naturais - hesam, matematik, riyaziyematemática, matemáticas - saf matematik - öklid geometrisigeometria euclidiana - non-Euclidean geometry (en) - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - spherical geometry (en) - küresel trigonometri - analitik geometrigeometria analítica - uzay geometrisi - tasarı geometrigeometria descritiva - trigonometritrigonometria - álgebra - lineer cebirálgebra linear - calculus, infinitesimal calculus (en) - Fourier analysis, harmonic analysis (en) - diferansiyel hesapcálculo diferencial - integral calculus (en) - calculus of variations (en) - teoria de conjuntos, teoria dos conjuntos - group theory (en) - Galois theory (en) - uygulamalı matematikmatemática aplicada - linear programming (en) - istatistikestatística - probability theory, theory of probability (en) - yaşam bilimleri - öjenikeugenia - tababet, tıp - kafabilim, kraniyolojifrenologia - angiology (en) - bakteriyolojibacteriologia - kardiyolojicardiologia, unidade de assistência coronária - dişçilik, odontolojidentistria - endodontia, endodontics (en) - ortodontiortodontia - dermatolojidermatologia - endokrinolojiendocrinologia - epidemiyolojiepidemiologia - geriatri, geriyatri, yaşlılık hekimliğigeriatria, gerontologia - jinekoloji, kadın hastalıklarıginecologia - hematolojihematologia - imünolojiimunologia - dahiliye - nöropsikiyatrineuropsiquiatria - teşhis biliminosologia - doğum bilimi, ebelikobstetrícia - onkolojioncologia - oftalmolojioftalmologia - otologia - farmakolojifarmacologia - eczacılıkfarmácia - ilaç miktarları bilgisi - psikiyatripsiquiatra, psiquiatria - clinical psychology (en) - neuroanatomy (en) - audiology, audiometry (en) - hastalıklar bilimi, patolojipatologia - pediyatripediatria - ayak bakımıquiropodia - proktoloji - romatizma bilimi, romatoloji - seroloji, serum bilimi - ameliyat, cerrahicirurgia - tedavi bilimiterapêutica - toksikoloji, zehirbilimtoxicologia - ürolojiurologia - veterinerlikmedicina veterinária - virolojivirologia, virologista - bilimsel tarım, tarım bilimiagronomia - biogeography (en) - bitki bilimi, botanikbotânica - mantarbilimmicetologia, micologia - meyve yetiştirme bilimipomologia - hücrebilim, hücre bilimi, sitolojicitologia - çevrebilimi, çevre bilimi, ekoloji - embriyolojiembriologia - orman, ormancılık, ormanlıkengenharia florestal, silvicultor, silvicultura - silviculture (en) - böcekbilim, entomolojientomologia - etoloji, hayvan davranışları bilimietologia - sürüngen bilimi - balık bilimiictiologia - memeliler bilim dalımamologia - kuş bilimiornitologia - primatology (en) - paleontoloji, taşılbilimpaleontologia - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - palaeobotany, paleobotany (en) - palaeozoology, paleozoology (en) - genetik, genetik bilimigenética - genomics (en) - dokubilim, histolojihistologia - mikrobiyoloji, mikro biyolojimicrobiologia - molecular biology (en) - morfoloji - nörobiyoloji - teratologia - biokimyabioquímica - fizyolojifisiologia - nörofizyolojineurofisiologia - sinirbilim, sinirbilimi, sinir bilimi - kasbilim - sociobiology (en) - hayvan bilimi, zoolojizoologia - organik kimyaquímica orgânica - inorganik kimya - fizikokimya, fiziko-kimya, fiziksel kimya - elektroşimieletroquímica - jeokimya - fotoquímica - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - akustikacústica - astronomi, gökbilimastronomia - astrodynamics (en) - astrometry (en) - radio astronomy (en) - aeronáutica, astronáutica - havacılık elektroniği - biyofizikbiofísica - celestial mechanics (en) - astrofizikastrofísica - evrendoğum, kozmogonicosmogonia, cosmologia - cryogenics, cryogeny (en) - cristalografia - nükleer fizikfísica nuclear - ışık bilimi - holografia - high energy physics, high-energy physics, particle physics (en) - plasma physics (en) - rheology (en) - classical mechanics, Newtonian mechanics (en) - katı cisimler fiziği - statistical mechanics (en) - quantum mechanics (en) - akışkanlar mekaniği, hidrolik bilimihidráulica - pneumática - dinginlik bilimi, parazit, statikestática - dinamik, dinamik bilgisidinâmica - kinematics (en) - magnetohydrodynamics (en) - aerodinamikaerodinâmica, aerodinâmico - termodinamiktermodinâmica - microelectronics (en) - yerbilimi, yer bilimi - jeoloji, yerbilim, yer bilim, yerbilimi, yer bilimigeologia - jeofizikgeofísica - geomorphology, morphology (en) - plate tectonics, plate tectonic theory, tectonics (en) - aeroloji, hava bilimi, meteorolojiaerologia - iklimbilim, klimatolojiclimatologia - bioclimatology (en) - hidrologia - okyanus coğrafyası, oşinografioceanografia, oceanologia - hidrografihidrografia - gökbilimlimnologia - deprem bilimi, sismolojisismologia - volkanbilim, yanardağbilim - jeodesi, yerölçümgeodesia - madenler ilmi, mineralojimineralogia - kaya bilimi, petrolojipetrologia - coğrafyageografia - fiziki coğrafyafisiografia, geografia física - topografia - economic geography (en) - mimari, mimarlıkarquitectura, arquitetura - peysaj, peysaj mimarlığı, peyzaj, peyzaj mimarlığı - mühendislik, teknik, teknoloji, uygulayımtecnologia - maden bilimi, metâlurjimetalurgia - powder metallurgy (en) - biyonik, dirim elektroniğibiónica - biyoteknolojiergonomia - genetik mühendisliğiengenharia genética - inşaat mühendisliğiengenharia civil - elektrik mühendisliğielectrotécnica - bilgisayar bilimi, bilişim teknolojisiciência da computação, f, informática, informático - yapay zeka - tradução automática - robótica - makine mühendisliği - füze bilimifoguetes - cognitive psychology (en) - child psychology, developmental psychology, genetic psychology (en) - deneysel psikoloji - psikofizik - davranışçılıkbehaviorismo - psycholinguistics (en) - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology (en) - psikometri - geştalt psikolojisi - social psychology (en) - group dynamics (en) - informatics, information processing, information science, IP (en) - güdübilim, kibernetik, sibernetikcibernética - bilişsel bilim - yurttaşlık bilgisicivismo - antropoloji, insanbilimiantropologia - arkeolojiarqueologia - Assyriology (en) - Egyptology (en) - micropaleontology (en) - marine archaeology, marine archeology, underwater archaeology, underwater archeology (en) - palaeoclimatology, paleoclimatology (en) - palaeogeography, paleogeography (en) - eski yazı bilimipaleografia - palaeopathology, paleopathology (en) - eski yazıtlar bilimiepigrafia - protoanthropology, protohistory (en) - etnografyaetnografia - budun bilim, etnolojietnologia - jeopolitikgeopolítica - ekonomi, ekonomi bilimi, iktisat, iktisat bilimieconomia - game theory, theory of games (en) - ekonometrieconometria - proxemics (en) - sosyolojisociologia - kriminoloji, suçbilimcriminologia - demografi, nüfus istatistikleri bilimidemografia - ceza ve cezaevi bilimi, penolojipenologia - sistemática - cladistic analysis, cladistics (en) - beşeri bilim, sosyal bilimlerLetras - klasik biçime uyma, klasik öğrenim, klasik öğrenimi savunma, klasisizmclassicismo - güzel sanatbelas artes - etik, töre/ahlâk bilimiética, moral, moralidade - estetik, güzellik ilmiestética, estético - axiology (en) - hukuk bilimijurisprudência - metafizikmetafísica - ontolojiontologia - formal logic, mathematical logic, symbolic logic (en) - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus (en) - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - bilgi kuramı, epistomoloji - methodological analysis, methodology (en) - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics (en) - karşılaştırmalı edebiyat - şiir sanatı - klasikler - library science (en) - dilbilim, filolojifilologia - sinologia - dilbilgisi, dilbilgisi kullanımıgramática - fonetik, sesbilimfonética - morfoloji, yapıbilimmorfologia - sözcükbilimlexicologia - onomástico - pragmatics (en) - anlambilim, semantiksemântica - sociolinguistics (en) - apologética - eskatologyaescatologia - tefsir etme, yorumlama - military science (en) - textual criticism (en) - new criticism (en) - dramaturji, tiyatroo teatro - ... mutfağı, mutfak, yemek pişirme usulüculinária[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼