Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

biologischbiologicamente - aardrijkskundig, geografischgeograficamente - ecologischecologicamente - maglev, magnetic levitation (en) - conchyliologie - muntenkabinet, munt- en penningkunde, numismatiek, penningkabinet, penningkundenumismática - filatelie, postzegelkunde, postzegelverzamelingfilatelia - alchimistischalquímico - archeologisch, oudheidkundigarqueológico - botanisch, plantkundigbotânico - epistemic, epistemological (en) - algebraa asch, algebraïschalgébrico - akoestisch, akoestischeacústico - pediátrico - aardkundig, geologischgeológico - astrologischastrológico - dermatologisch - neurologischneurológico - ontological (en) - epidemiologischepidemiológico - hydrodynamic (en) - etymologischetimológico - interdisciplinair - etnografischetnográfico - etnologisch, volkenkundigetnológico - euclidischeuclidiano - biologie, natuurlijke historiehistória natural - duivelskunsten, nigromantie, zwarte kunstmagia negra - toverijteurgia - hekserij, tovenarij, toverijbruxaria, feitiçaria - discipline, domein, gebied, onderdeel, sfeer, specialisme, studierichting, terrein, tucht, veld, vlakcampo, disciplina, domínio, terreno - area (en) - domain, knowledge base, knowledge domain (en) - evangelie, leer, leerstelsel, natuurwetenschap, theorie, wetenschapciência - natuuronderwijs, natuurwetenschapciências naturais - matematica, matematika, mathematica, mathematika, rekenkunde, wiskundematemática, matemáticas - pure mathematics (en) - postulaten van euclidesgeometria euclidiana - non-Euclidean geometry (en) - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - spherical geometry (en) - spherical trigonometry (en) - geometria analítica - solid geometry (en) - geometria descritiva - driehoeksmeting, triangulatie, trigonometrietrigonometria - algebraálgebra - lineaire algebraálgebra linear - calculus, infinitesimal calculus (en) - Fourier analysis, harmonic analysis (en) - differentiaalrekeningcálculo diferencial - integraalrekening - calculus of variations (en) - verzamelingenleerteoria de conjuntos, teoria dos conjuntos - group theory (en) - Galois theory (en) - matemática aplicada - linear programming (en) - statistica, statistiek, statistieken, statistikaestatística - probability theory, theory of probability (en) - biowetenschap, biowetenschappen - rasveredelingeugenia - medical science (en) - frenologie, schedelleerfrenologia - angiology (en) - bacteriologie, bakteriologiebacteriologia - cardiologie, hartbewakingcardiologia, unidade de assistência coronária - mondheelkunde, odontologie, tandheelkundedentistria - endodontia, endodontics (en) - gebitsregulatie, orthodontie, regulatieortodontia - dermatologiedermatologia - endocrinologieendocrinologia - epidemiologieepidemiologia - geriatrie, gerontologiegeriatria, gerontologia - gynaecologieginecologia - hematologiehematologia - immuniteitsleer, immunologieimunologia - general medicine, internal medicine (en) - neuropsiquiatria - diagnostiek, nosologie, pathologie, ziektenkunde, ziektenleernosologia - kraamafdeling, kraaminrichting, obstetrie, verloskunde, vroedkundeobstetrícia - cancerologie, oncologieoncologia - oftalmiatrie, oftalmologie, oogheelkundeoftalmologia - oorheelkunde, otiatrie, otologieotologia - acognosie, farmacognosie, farmacologie, geneesmiddelenleerfarmacologia - apotheek, artsenijbereidkunde, farmaceutica, farmacie, recepteerkunde, recepteerkunst, receptenleerfarmácia - posology (en) - psychiatriepsiquiatra, psiquiatria - clinical psychology (en) - neuroanatomy (en) - audiologie, audiometrie - nosologie, pathologie, patologie, ziektenkunde, ziektenleerpatologia - kindergeneeskunde, pediatriepediatria - chiropodiequiropodia - proctology (en) - reumatologie - serologie - chirurgie, heelkunde, spreekuurcirurgia - therapeutiek, therapieterapêutica - toxicologie, vergiftenleertoxicologia - urologieurologia - diergeneeskunde, veeartsenijkundemedicina veterinária - virologievirologia, virologista - agronomie, landbouwkundeagronomia - biogeografie - botanica, botanie, botanika, fytologie, plantenleer, plantkundebotânica - mycetologie, mycologiemicetologia, micologia - fruitteelt, pomologiepomologia - celleer, celleer ''de'', cytologiecitologia - milieubiologie - embryologieembriologia - bosbouw, bosbouw-, bosbouwkunde, boswachterij, houtvesterijengenharia florestal, silvicultor, silvicultura - silviculture (en) - entomografie, entomologie, insectenkunde, insectologie, insektenkunde, insektologieentomologia - ethologie, gedragsleer, gedragstudie, gedragswetenschap, gedragswetenschappenetologia - herpetology (en) - ichtyologie, viskundeictiologia - mamologia - ornithologie, ornitologie, vogelkundeornitologia - primatology (en) - paleontologiepaleontologia - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - palaeobotany, paleobotany (en) - palaeozoology, paleozoology (en) - erfelijkheidsleer, genetica, genetikagenética - genomics (en) - histologie, weefselleerhistologia - microbiologie, mikrobiologiemicrobiologia - molecular biology (en) - morfologie, vormleer, woordvorming - neurobiology (en) - teratologieteratologia - biochemiebioquímica - fysiologie, verrichtingsleerfisiologia - neurofysiologieneurofisiologia - neuroscience, neurosciences (en) - myologie - sociobiology (en) - dierenrijk, dierenwereld, dierkunde, fauna, zoölogiezoologia - organische chemiequímica orgânica - anorganische chemie - fysische chemie - elektrochemieeletroquímica - geochemie - fotochemiefotoquímica - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - acustica, akoestiek, geluidsleeracústica - astronomie, sterrenkunde, uranologieastronomia - astrodynamica - astrometrie - radioastronomie - aëronautica, aëronautiek, astronautiek, kosmonautiek, luchtvaart, luchtvaartkundeaeronáutica, astronáutica - avionics (en) - biofísica - celestial mechanics (en) - astrofysicaastrofísica - kosmogonie, kosmologiecosmogonia, cosmologia - koudetechniek - kristalkunde, kristallografiecristalografia - atoomfysica, kernfysica, kernwetenschap, nucleonicafísica nuclear - optica - holografieholografia - deeltjesfysica, microfysica - plasmafysica - rheology (en) - classical mechanics, Newtonian mechanics (en) - solid-state physics (en) - statistical mechanics (en) - kwantummechanika, quantummechanica - hydraulica, hydraulika, hydromechanica, hydromechanika, hydrotechniek, waterbouwkundehidráulica - pneumatiekpneumática - evenwichtsleer, statica, statikaestática - bewegingsleer, dynamica, dynamiek, dynamika, kinematica, kinetica, kinetika, krachtenleerdinâmica - bewegingsleer, kinematica - magnetohydrodynamics (en) - aërodynamica, aërodynamika, aëromechanica, aëromechanikaaerodinâmica, aerodinâmico - thermodynamica, warmteleertermodinâmica - micro-elektronica, microtechniek - aardwetenschappen, geowetenschappen - aardkunde, geologiegeologia - geofysica, geofysikageofísica - geomorfologie, morfologie, vormleer, woordvorming - tektoniek - aerologia - klimatologieclimatologia - bioclimatology (en) - hydrologiehidrologia - oceanografie, oceanologieoceanografia, oceanologia - hydrografiehidrografia - limnologielimnologia - seismologiesismologia - vulcanologie, vulkanisme, vulkanologie - aardmeetkunde, geodesie, landmeetkunde, landmeetkunst, landmeting, metrologiegeodesia - delfstoffenkunde, delfstoffenleer, delfstofkunde, mineralogiemineralogia - petrologiepetrologia - aardrijkskunde, geografiegeografia - fysiografie, natuurbeschrijvingfisiografia, geografia física - plaatsbeschrijving, topografietopografia - economic geography (en) - architectuur, architektuur, bouwkunde, bouwkunst, bouwstijl, bouwtrantarquitectura, arquitetura - landschapsarchitectuur, tuinarchitectuur - technologietecnologia - metaalindustrie, metaalkunde, metaalnijverheid, metallurgiemetalurgia - poedermetallurgie, stamplegering - bionica, biotechniek, biotechnologiebiónica - arbeidsleer, biotechniek, biotechnologie, ergonomieergonomia - genetische biologie, genetische manipulatieengenharia genética - weg- en waterbouwkundeengenharia civil - electrotechniek, elektrotechniekelectrotécnica - computerkunde, computerwetenschap, computerwetenschappen ''f, informatica, informatiekunde, informatiemechanica, informatietechnologie, pl''ciência da computação, f, informática, informático - a.i., AI, k.i., kennistechnologie, KI - computervertaling, machinevertalingtradução automática - robotica, robottechnologierobótica - werktuigbouwkunde - foguetes - cognitive psychology (en) - ontwikkelingspsychologie - functiepsychologie - psychofysica - behaviorisme, behaviourisme, gedragspsychologiebehaviorismo - psycholinguïstiek, taalpsychologie - neuropsychologie, psychofysiologie - psychometrie, psychoscopie - gestaltpsychologie - social psychology (en) - groepsdynamica - computerkunde, computerwetenschap, documentatie, informatica, informatiekunde, informatiemechanica - cybernetica, stuurkundecibernética - cognitive science (en) - maatschappijleercivismo - antropologie, mensbeschouwingantropologia - archeologie, oudheidkunde, paleologiearqueologia - assyriologie - egyptologie - micropaleontology (en) - onderwaterarcheologie - palaeoclimatology, paleoclimatology (en) - palaeogeography, paleogeography (en) - palaeografiepaleografia - palaeopathology, paleopathology (en) - epigrafie, epigrafologieepigrafia - protohistorie - etnografie, rassenkundeetnografia - etnologie, rassenkunde, rassenonderzoek, volkenkundeetnologia - geopolitiekgeopolítica - economie, economische wetenschappen, ekonomische wetenschappen, staathuishoudkundeeconomia - speltheorie - econometrieeconometria - proxemics (en) - sociologiesociologia - criminologie, kriminologiecriminologia - demografie, demologie, ecologiedemografia - penologiepenologia - taxonomiesistemática - cladistic analysis, cladistics (en) - alfawetenschap, alfawetenschappen, geesteswetenschap, geesteswetenschappen, humaniora, letterenLetras - classicisme, neoclassicismeclassicismo - belas artes - deontologie, ethica, ethiek, moraal, moraalfilosofie, moraaltheologie, moraliteit, normbesef, plichtenleer, zedenkunde, zedenleer, zedenlesética, moral, moralidade - estetica, estetiek, estetika, esthetica, esthetiek, esthetika, schoonheidsleer, vormgevingestética, estético - axiologie, waardeleer - jurisprudentie, rechtsgeleerdheid, rechtswetenschapjurisprudência - metafysicametafísica - ontologie, wordingsleer, zijnsleerontologia - logistiek - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositielogica - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - epistemologie, kenleer, kennisleer, kennistheorie, wetenschapsfilosofie, wetenschapsleer, wetenschapstheorie - methodologie - taalgeschiedenis - comparative literature (en) - metriek, poëtica, poëzieleer, prosodie, versleer - humaniora, klassieken - library science (en) - filologie, taalstudiefilologia - sinologiesinologia - grammatica, grammatika, juist spraakgebruik, spraakkunst, spraakleer, taalboekgramática - fonetica, fonetiek, klankleer, klankstelsel, uitspraakleerfonética - buigingsleer, morfologie, vormleermorfologia - lexicologie, lexikologielexicologia - naamkunde, onomastiekonomástico - pragmatiek - betekenisleer, semantiek, semasiologiesemântica - sociolinguïstiek - apologetica, apologetiekapologética - eschatologieescatologia - hermeneutiek - military science (en) - bijbelkritiek, Schriftkritiek, tekstkritiek - new criticism (en) - drama, dramatiek, dramaturgie, theater, toneel, toneelkunsto teatro - kookgelegenheid, kookkunstculinária[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼