Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

biologickybiologicamente - zeměpisněgeograficamente - ekologicky, ekologickýecologicamente - maglev, magnetic levitation (en) - conchology, shell collecting (en) - numismatika, numizmatikanumismática - filateliefilatelia - alchymickýalquímico - archeologickýarqueológico - botanickýbotânico - epistemic, epistemological (en) - algebraickýalgébrico - akustickýacústico - pediátrico - gelogický, geologickýgeológico - astrologickýastrológico - dermatologic, dermatological (en) - neurologickýneurológico - ontological (en) - epidemiológico - hydrodynamic (en) - etimológico - interdisciplinární, mezioborový - etnografickýetnográfico - etnologickýetnológico - euclidiano - přírodopishistória natural - čáry, černá magiemagia negra - teurgia - čarodějnictví, kouzla, magiebruxaria, feitiçaria - disciplína, obor, pole, vědní oborcampo, disciplina, domínio, terreno - oblast - doména znalostí, oblast vědění, znalostní báze - věda, vědecká disciplína, vědní disciplína, vědní oborciência - přírodní vědaciências naturais - matematikamatemática, matemáticas - čistá matematika - elementární geometrie, euklidovská geometrie, parabolická geometriegeometria euclidiana - neeuklidovská geometrie - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - spherical geometry (en) - spherical trigonometry (en) - analytická geometriegeometria analítica - prostorová geometrie - deskriptivní geometrie, projektivní geometriegeometria descritiva - trigonometrietrigonometria - álgebra - lineární algebraálgebra linear - infinitezimální počet, kalkul - Fourier analysis, harmonic analysis (en) - diferenciální početcálculo diferencial - integrální počet - Variační počet - teorie množinteoria de conjuntos, teoria dos conjuntos - group theory (en) - Galois theory (en) - aplikovaná matematikamatemática aplicada - lineární programování - statistické údajeestatística - probability theory, theory of probability (en) - biologická věda - eugenikaeugenia - lékařská věda, medicína - frenologiefrenologia - angiology (en) - bakteriologiebacteriologia - kardiologiecardiologia, unidade de assistência coronária - stomatologie, zubní lékařstvídentistria - endodontia, endodontics (en) - ortodontia - dermatologie, kožní lékařstvídermatologia - endokrinologieendocrinologia - epidemiologieepidemiologia - geriatrie, gerontologiegeriatria, gerontologia - gynekologieginecologia - hematologia - imunologieimunologia - vnitřní lékařství - neuropsiquiatria - nosologia - porodnictvíobstetrícia - onkologieoncologia - oftalmologia - otologia - farmakologiefarmacologia - farmaciefarmácia - posology (en) - psychiatriepsiquiatra, psiquiatria - klinická psychologie - neuroanatomy (en) - audiology, audiometry (en) - patologiepatologia - dětské lékařstvípediatria - pedikůraquiropodia - proctology (en) - rheumatology (en) - serology (en) - chirurgiecirurgia - terapêutica - toxikologietoxicologia - urologieurologia - veterinární lékařstvímedicina veterinária - virologievirologia, virologista - agronomieagronomia - biogeography (en) - botanikabotânica - mykologiemicetologia, micologia - pomologia - cytologiecitologia - bionomics, ecology, environmental science (en) - embryologieembriologia - lesní, lesnictví, lesní hospodářstvíengenharia florestal, silvicultor, silvicultura - silviculture (en) - entomologieentomologia - etologieetologia - herpetologie - ichtyologieictiologia - mamologia - ornitologieornitologia - primatology (en) - paleontologiepaleontologia - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - palaeobotany, paleobotany (en) - palaeozoology, paleozoology (en) - genetikagenética - genomics (en) - histologiehistologia - mikrobiologiemicrobiologia - molekulární biologie - morfologie - neurobiology (en) - teratologia - bioquímica - fyziologiefisiologia - neurofisiologia - neuroscience, neurosciences (en) - myology (en) - sociobiology (en) - zoologia - organická chemiequímica orgânica - anorganická chemie - fyzikální chemie - elektrochemieeletroquímica - geochemie - fotoquímica - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - akustikaacústica - astronomieastronomia - astrodynamics (en) - astrometry (en) - radio astronomy (en) - aeronautikaaeronáutica, astronáutica - letecká elektrotechnika - biofyzikabiofísica - celestial mechanics (en) - astrofyzikaastrofísica - cosmogonia, cosmologia - cryogenics, cryogeny (en) - cristalografia - atomová fyzika, jaderná fyzikafísica nuclear - optika - holografieholografia - high energy physics, high-energy physics, particle physics (en) - plasma physics (en) - rheology (en) - classical mechanics, Newtonian mechanics (en) - solid-state physics (en) - statistická mechanika - kvantová mechanika - hydraulikahidráulica - pneumática - statikaestática - dynamikadinâmica - kinematics (en) - magnetohydrodynamics (en) - aerodynamikaaerodinâmica, aerodinâmico - termodynamikatermodinâmica - microelectronics (en) - earth science (en) - geologiegeologia - geofyzikageofísica - morfologie - tektonické jevy - aerologieaerologia - klimatologieclimatologia - bioclimatology (en) - hidrologia - oceánografieoceanografia, oceanologia - hidrografia - limnologielimnologia - seismologiesismologia - volcanology, vulcanology (en) - geodesia - mineralogiemineralogia - petrologia - geografie, zeměpisgeografia - fyzická geografie, fyzický zeměpis, fyzikální geografiefisiografia, geografia física - topografietopografia - economic geography (en) - architekturaarquitectura, arquitetura - landscape architecture (en) - technika, technologietecnologia - hutnictví, metalurgiemetalurgia - prášková metalurgie - bionikabiónica - ergonomieergonomia - genetické inženýrství, genové inženýrstvíengenharia genética - stavební inženýrství, stavitelstvíengenharia civil - elektroinženýrství, elektrotechnikaelectrotécnica - informační technologie, informatikaciência da computação, f, informática, informático - AI, artificial intelligence (en) - strojový překladtradução automática - robotikarobótica - mechanika, strojní inženýrství - foguetes - cognitive psychology (en) - child psychology, developmental psychology, genetic psychology (en) - experimental psychology, psychonomics (en) - psychophysics (en) - behaviourismusbehaviorismo - psycholinguistics (en) - fyziologická psychologie - psychometrics, psychometrika, psychometry (en) - configurationism, Gestalt psychology (en) - sociální psychologie - group dynamics (en) - informatika - kybernetikacibernética - kognitivní věda - občanská naukacivismo - antropologieantropologia - archeologiearqueologia - Assyriology (en) - Egyptology (en) - micropaleontology (en) - marine archaeology, marine archeology, underwater archaeology, underwater archeology (en) - palaeoclimatology, paleoclimatology (en) - palaeogeography, paleogeography (en) - paleografiepaleografia - palaeopathology, paleopathology (en) - epigrafieepigrafia - protoanthropology, protohistory (en) - etnografie, národopisetnografia - etnologieetnologia - geopolitikageopolítica - ekonomie, ekonomikaeconomia - game theory, theory of games (en) - ekonometrieeconometria - proxemics (en) - sociologiesociologia - kriminalistikacriminologia - demografiedemografia - penologia - sistemática - cladistic analysis, cladistics (en) - humanitní/společenské vědy, humanitní předměty, humanitní vědy, svobodná uměníLetras - klasicismusclassicismo - belas artes - etika, morálkaética, moral, moralidade - estetikaestética, estético - axiology (en) - právní věda, právojurisprudência - metafyzikametafísica - ontologieontologia - formální logika, symbolická logika - Booleova algebra, Booleova logika, booleovská algebra, booleovská logika - výroková logika - functional calculus, predicate calculus (en) - deontická logika - epistemic logic (en) - fuzzy logika - epistemologie - metodologie - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics (en) - comparative literature (en) - poetika - klasika - knihovnictví - filologiefilologia - sinologia - gramática - fonetika, hláskoslovífonética - tvaroslovímorfologia - lexikologielexicologia - onomástico - pragmatika - sémantikasemântica - sociolinguistics (en) - apologética - escatologia - hermeneutika - military science (en) - textual criticism (en) - new criticism (en) - divadelní činnost, divadlo, dramatické umění, dramaturgieo teatro - kuchařství, kulinářstvículinária[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼