Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

biologicamentebiológiailag - geograficamenteföldrajzilag - ecologicamenteökológiailag - maglev, magnetic levitation (en) - conchology, shell collecting (en) - numismáticaéremtan - filateliabélyeggyűjtés - alquímicoalkímiai - arqueológicorégészeti - botânicobotanikus, növénytani - epistemic, epistemological (en) - algébricoalgebrai - acústicoakusztikai, akusztikus - pediátrico - geológicoföldtani, geológiai - astrológicocsillagjósló - bőrgyógyászati - neurológico - ontological (en) - epidemiológico - hydrodynamic (en) - etimológico - interdisciplinary (en) - etnográficonéprajzi - etnológicoetnológiai - euclidiano - história naturaltermészetrajz - magia negrafekete mágia - teurgiacsodatevés - bruxaria, feitiçariaboszorkányság, varázslat - campo, disciplina, domínio, terrenotantárgy, tárgy, terület - area (en) - domain, knowledge base, knowledge domain (en) - ciênciatudomány - ciências naturais - matemática, matemáticasmatematika - pure mathematics (en) - geometria euclidianaeuklideszi geometria - nemeuklideszi geometria - hyperbolic geometry (en) - elliptic geometry, Riemannian geometry (en) - spherical geometry (en) - spherical trigonometry (en) - geometria analítica - solid geometry (en) - geometria descritivaábrázoló geometria - trigonometriakerékkötő - álgebra - álgebra linearlineáris algebra - calculus, infinitesimal calculus (en) - Fourier analysis, harmonic analysis (en) - cálculo diferencialdifferenciálszámítás - integrálszámítás - variációszámítás - teoria de conjuntos, teoria dos conjuntoshalmazelmélet - group theory (en) - Galois theory (en) - matemática aplicada - linear programming (en) - estatísticastatisztika - probability theory, theory of probability (en) - bioscience, life science (en) - eugeniaeugenika, fajnemesítés - medical science (en) - frenologiafrenológia - angiology (en) - bacteriologiabakteriológia - cardiologia, unidade de assistência coronáriakardiológia - dentistriafogászat - endodontia, endodontics (en) - ortodontia - dermatologiabőrgyógyászat - endocrinologiaendokrinológia - epidemiologiajárványtan - geriatria, gerontologiageriátria - ginecologianőgyógyászat - hematologia - imunologiaimmunológia - general medicine, internal medicine (en) - neuropsiquiatria - nosologia - obstetríciaszülészet - oncologia - oftalmologia - otologiafülészet, fülgyógyászat - farmacologiagyógyszertan - farmáciagyógyszerészet - posology (en) - psiquiatra, psiquiatriapszichiátria - clinical psychology (en) - neuroanatomy (en) - audiology, audiometry (en) - patologiapatológia - pediatriagyermekgyógyászat - quiropodiapedikűr - proctology (en) - rheumatology (en) - serology (en) - cirurgiasebészet - terapêuticagyógykezelés - toxicologiaméregtan - urologiaurológia - medicina veterinária - virologia, virologistavíruskutatás - agronomiamezőgazdaságtan - biogeography (en) - botânicabotanika - micetologia, micologiagombaismeret, gombatan, mikológia - pomologiagyümölcstermesztéstan - citologiacitológia - bionomics, ecology, environmental science (en) - embriologiaembriológia - engenharia florestal, silvicultor, silviculturaerdészet, erdészeti - silviculture (en) - entomologiaentomológia, rovartan - etologia - herpetology (en) - ictiologiahalak természetrajza - mamologiaemlősök tana - ornitologiamadártan - primatology (en) - paleontologiaőslénytan, paleontológia - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology (en) - palaeobotany, paleobotany (en) - palaeozoology, paleozoology (en) - genéticagenetika - genomics (en) - histologiaszövettan - microbiologiamikrobiológia - molecular biology (en) - morphology (en) - neurobiology (en) - teratologiateraetológia - bioquímicabiokémia - fisiologia - neurofisiologia - neuroscience, neurosciences (en) - myology (en) - sociobiology (en) - zoologiaállattan - química orgânica - inorganic chemistry (en) - physical chemistry (en) - eletroquímicaelektrokémia - geokémia - fotoquímicafotokémia - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - acústicaakusztika, hangtan - astronomiacsillagászat - astrodynamics (en) - astrometry (en) - radio astronomy (en) - aeronáutica, astronáuticarepülés - avionics (en) - biofísicabiofizika - celestial mechanics (en) - astrofísica - cosmogonia, cosmologia - cryogenics, cryogeny (en) - cristalografia - física nuclearmagtechnika - fénytan - holografiaholográfia - high energy physics, high-energy physics, particle physics (en) - plasma physics (en) - rheology (en) - classical mechanics, Newtonian mechanics (en) - solid-state physics (en) - statistical mechanics (en) - quantum mechanics (en) - hidráulicahidraulika - pneumáticagáznemű testek tana - estáticalégköri zavarok, statika - dinâmicadinamika, erőtan - kinematics (en) - magnetohydrodynamics (en) - aerodinâmica, aerodinâmicoaerodinamika, légerőtan - termodinâmicahőtan, termodinamika - microelectronics (en) - earth science (en) - geologiageológia - geofísicageofizika - geomorphology, morphology (en) - plate tectonics, plate tectonic theory, tectonics (en) - aerologiaaerológia, magaslégkörtan - climatologiaéghajlattan, klimatológia - bioclimatology (en) - hidrologia - oceanografia, oceanologiaóceántan - hidrografiavízrajz - limnologiabelvíztan - sismologiaföldrengéstan - volcanology, vulcanology (en) - geodesia - mineralogiaásványtan, kőzettan - petrologia - geografiaföldrajz, geográfia - fisiografia, geografia física - topografia - economic geography (en) - arquitectura, arquitetura - landscape architecture (en) - tecnologiaműszaki tudományok, technológia - metalurgiakohóipar - powder metallurgy (en) - biónicabionika - ergonomiaergonómia - engenharia genéticagénsebészet, géntechnológia - engenharia civil - electrotécnica - ciência da computação, f, informática, informáticoinformációtechnológia, informatika - AI, artificial intelligence (en) - tradução automáticagépi fordítás - robótica - mechanical engineering (en) - foguetesrakétatechnika, rakétázás - cognitive psychology (en) - child psychology, developmental psychology, genetic psychology (en) - experimental psychology, psychonomics (en) - psychophysics (en) - behaviorismoviselkedés-lélektan - psycholinguistics (en) - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology (en) - pszichometria - alaklélektan - social psychology (en) - group dynamics (en) - informatics, information processing, information science, IP (en) - cibernéticakibernetika - cognitive science (en) - civismoállampolgári ismeretek - antropologiaembertan - arqueologiarégészet - Assyriology (en) - egyiptológia - micropaleontology (en) - marine archaeology, marine archeology, underwater archaeology, underwater archeology (en) - palaeoclimatology, paleoclimatology (en) - palaeogeography, paleogeography (en) - paleografiapaleográfia - palaeopathology, paleopathology (en) - epigrafiaepigráfia, felirattan - protoanthropology, protohistory (en) - etnografiaetnográfia, néprajz - etnologiaösszehasonlító néprajz - geopolíticageopolitika - economiaközgazdaság-tudomány - game theory, theory of games (en) - econometriaökonometria - proxemics (en) - sociologiaszociológia - criminologiakriminológia - demografiademográfia, népesedési statisztika - penologiafogházügy, kriminológia - sistemática - cladistic analysis, cladistics (en) - Letrasbölcsészet - classicismoklasszicizmus - belas artesszép művészetek - ética, moral, moralidadeetika - estética, estéticoesztétika - axiology (en) - jurisprudênciajogtudomány - metafísicametafizika - ontologiaontológia - formal logic, mathematical logic, symbolic logic (en) - Boolean algebra, Boolean logic (en) - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus (en) - functional calculus, predicate calculus (en) - deontic logic (en) - epistemic logic (en) - fuzzy logic (en) - ismeretelmélet - methodological analysis, methodology (en) - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics (en) - comparative literature (en) - költészettan - klasszikus művek - library science (en) - filologiafilológia, nyelvtudomány - sinologia - gramáticanyelvhelyesség - fonéticafonetika - morfologiaalaktan, alapelemek - lexicologialexikológia, szókészlettan, szótan - onomástico - pragmatics (en) - semânticajelentéstan, szemantika - sociolinguistics (en) - apologéticahitvédelem - escatologiaeszkatológia, végső dolgok tana - hermeneutika, írásmagyarázat - military science (en) - textual criticism (en) - new criticism (en) - o teatroszínművészet - culinária[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼