Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

biyolojik olarakbiologically - coğrafyaya aitgeographically - çevrebilimi açısından, ekolojik olarakecologically - maglev, magnetic levitation - conchology, shell collecting - madalya ve para bilgisi, nümismatikcoin collecting, coin collection, numismatics, numismatology - filateli, pulculuk, pul koleksiyonculuğuphilately, stamp collecting, stamp collection - alşimi ile ilgili, simya ile ilgilialchemic, alchemical - arkeolojikarchaeologic, archaeological, archeologic, archeological - bitki bilimsel, botanikbotanic, botanical - epistemic, epistemological - cebirselalgebraic, algebraical - akustik, işitmeye ait, işitselacoustic, acoustical - çocuk bakımı, çocuk sağlığıpaediatric, pediatric - jeolojikgeologic, geological - astrolojiye ait, yıldız falcılığı ile ilgiliastrologic, astrological - dermatologic, dermatological - nörolojikneurologic, neurological - ontological - epidemiologic, epidemiological - hydrodynamic - etymological - interdisciplinary - etnografikethnographic, ethnographical - budun bilimsel, etnolojikethnologic, ethnological - öklit geometrisine ait, öklit ile ilgilieuclidean, euclidian - doğabilim, tabiat bilgisinatural history - büyücülükblack art, black art/magic, black magic, necromancy, sorcery - theurgy - büyü, büyücülüksorcery, witchcraft, witchery - alan, ders, disiplin, konu, sahabailiwick, discipline, field, field of study, study, subject, subject area, subject field - alanarea - domain, knowledge base, knowledge domain - bilim, fen bilimi, ilimscience, scientific discipline - doğa biliminatural science - hesam, matematik, riyaziyemath, mathematics, maths - saf matematikpure mathematics - öklid geometrisielementary geometry, Euclidean geometry, parabolic geometry - non-Euclidean geometry - hyperbolic geometry - elliptic geometry, Riemannian geometry - spherical geometry - küresel trigonometrispherical trigonometry - analitik geometrianalytical geometry, analytic geometry, coordinate geometry - uzay geometrisisolid geometry - tasarı geometridescriptive geometry, projective geometry - trigonometritrig, trigonometry - algebra - lineer cebirlinear algebra - calculus, infinitesimal calculus - Fourier analysis, harmonic analysis - diferansiyel hesapdifferential calculus, method of fluxions - integral calculus - calculus of variations - set theory - group theory - Galois theory - uygulamalı matematikapplied math, applied mathematics - linear programming - istatistikstatistics - probability theory, theory of probability - yaşam bilimleribioscience, life science - öjenikeugenics - tababet, tıpmedical science - kafabilim, kraniyolojicraniology, phrenology - angiology - bakteriyolojibacteriology - kardiyolojicardiology, coronary care - dişçilik, odontolojidental medicine, dentistry, odontology - endodontia, endodontics - ortodontidental orthopaedics, dental orthopedics, orthodontia, orthodontics, orthodonture - dermatolojidermatology - endokrinolojiendocrinology - epidemiyolojiepidemiology - geriatri, geriyatri, yaşlılık hekimliğigeriatrics, gerontology - jinekoloji, kadın hastalıklarıgynaecology, gynecology - hematolojihaematology, hematology - imünolojiimmunology - dahiliyegeneral medicine, internal medicine - nöropsikiyatrineuropsychiatry - teşhis bilimidiagnostics, nosology - doğum bilimi, ebelikmidwifery, OB, obstetrics, tocology - onkolojioncology - oftalmolojiophtalmology, ophthalmology - otology - farmakolojimateria medica, pharmacological medicine, pharmacology - eczacılıkpharmaceutics, pharmacy - ilaç miktarları bilgisiposology - psikiyatripsychiatry, psychological medicine, psychopathology - clinical psychology - neuroanatomy - audiology, audiometry - hastalıklar bilimi, patolojipathology - pediyatripaediatrics, pediatric medicine, pediatrics, pedology - ayak bakımıchiropody, podiatry - proktolojiproctology - romatizma bilimi, romatolojirheumatology - seroloji, serum bilimiserology - ameliyat, cerrahisurgery - tedavi bilimitherapeutics - toksikoloji, zehirbilimtoxicology - ürolojiurogenital medicine, urology - veterinerlikveterinary medicine - virolojivirology - bilimsel tarım, tarım bilimiagronomics, agronomy, scientific agriculture - biogeography - bitki bilimi, botanikbotany, phytology - mantarbilimmycology - meyve yetiştirme bilimipomology - hücrebilim, hücre bilimi, sitolojicytology - çevrebilimi, çevre bilimi, ekolojibionomics, ecology, environmental science - embriyolojiembryology - orman, ormancılık, ormanlıkforest, forestry, silviculture - silviculture - böcekbilim, entomolojibugology, entomology - etoloji, hayvan davranışları bilimiethology - sürüngen bilimiherpetology - balık bilimiichthyology - memeliler bilim dalımammalogy - kuş bilimiornithology - primatology - paleontoloji, taşılbilimfossilology, palaeontology, paleontology - human palaeontology, human paleontology, palaeoanthropology, paleoanthropology - palaeobotany, paleobotany - palaeozoology, paleozoology - genetik, genetik bilimigenetics, genetic science - genomics - dokubilim, histolojihistology - mikrobiyoloji, mikro biyolojimicrobiology - molecular biology - morfolojimorphology - nörobiyolojineurobiology - teratology - biokimyabiochemistry - fizyolojiphysiology - nörofizyolojineurophysiology - sinirbilim, sinirbilimi, sinir bilimineuroscience, neurosciences - kasbilimmyology - sociobiology - hayvan bilimi, zoolojizoological science, zoology - organik kimyaorganic chemistry - inorganik kimyainorganic chemistry - fizikokimya, fiziko-kimya, fiziksel kimyaphysical chemistry - elektroşimielectrochemistry - jeokimyageochemistry - photochemistry - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry - akustikacoustics - astronomi, gökbilimastronomy, uranology - astrodynamics - astrometry - radio astronomy - aeronautics, astronautics - havacılık elektroniğiavionics - biyofizikbiophysics - celestial mechanics - astrofizikastrophysics - evrendoğum, kozmogonicosmogeny, cosmogony, cosmology - cryogenics, cryogeny - crystallography - nükleer fizikatomic physics, microphysics, nuclear physics, nucleonics - ışık bilimioptics - holography - high energy physics, high-energy physics, particle physics - plasma physics - rheology - classical mechanics, Newtonian mechanics - katı cisimler fiziğisolid-state physics - statistical mechanics - quantum mechanics - akışkanlar mekaniği, hidrolik bilimifluid mechanics, hydraulics, hydromechanics - pneumatics - dinginlik bilimi, parazit, statikstatics - dinamik, dinamik bilgisidynamics, kinematics, kinetics - kinematics - magnetohydrodynamics - aerodinamikaerodynamics, aeromechanics - termodinamikthermodynamics - microelectronics - yerbilimi, yer bilimiearth science - jeoloji, yerbilim, yer bilim, yerbilimi, yer bilimigeology - jeofizikgeophysical science, geophysics - geomorphology, morphology - plate tectonics, plate tectonic theory, tectonics - aeroloji, hava bilimi, meteorolojiaerology - iklimbilim, klimatolojiclimatology - bioclimatology - hydrology - okyanus coğrafyası, oşinografioceanography, oceanology - hidrografihydrography - gökbilimlimnology - deprem bilimi, sismolojiseismology - volkanbilim, yanardağbilimvolcanology, vulcanology - jeodesi, yerölçümgeodesy - madenler ilmi, mineralojimineralogy - kaya bilimi, petrolojilithology, petrology - coğrafyageographics, geography - fiziki coğrafyaphysical geography, physiography - topography - economic geography - mimari, mimarlıkarchitectonics, architecture, building - peysaj, peysaj mimarlığı, peyzaj, peyzaj mimarlığılandscape architecture - mühendislik, teknik, teknoloji, uygulayımapplied science, engineering, engineering science, technology - maden bilimi, metâlurjimetal industry, metallurgical industry, metallurgy - powder metallurgy - biyonik, dirim elektroniğibionics - biyoteknolojibioengineering, biotechnology, ergonomics - genetik mühendisliğigene-splicing, genetic engineering, recombinant DNA technology - inşaat mühendisliğicivil engineering - elektrik mühendisliğiEE, electrical engineering, electrical engineering industry, electrotechnics, electrotechnology - bilgisayar bilimi, bilişim teknolojisicomputer science, computing, information science, information technology - yapay zekaAI, artificial intelligence - machine translation, MT - robotics - makine mühendisliğimechanical engineering - füze bilimirocketry - cognitive psychology - child psychology, developmental psychology, genetic psychology - deneysel psikolojiexperimental psychology, psychonomics - psikofizikpsychophysics - davranışçılıkbehaviorism, behavioristic psychology, behaviourism, behaviouristic psychology - psycholinguistics - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology - psikometripsychometrics, psychometrika, psychometry - geştalt psikolojisiconfigurationism, Gestalt psychology - social psychology - group dynamics - informatics, information processing, information science, IP - güdübilim, kibernetik, sibernetikcybernetics - bilişsel bilimcognitive science - yurttaşlık bilgisicivics - antropoloji, insanbilimianthropology - arkeolojiarchaeology, archeology - Assyriology - Egyptology - micropaleontology - marine archaeology, marine archeology, underwater archaeology, underwater archeology - palaeoclimatology, paleoclimatology - palaeogeography, paleogeography - eski yazı bilimipaleography - palaeopathology, paleopathology - eski yazıtlar bilimiepigraphy - protoanthropology, protohistory - etnografyadescriptive anthropology, ethnography - budun bilim, etnolojiethnology - jeopolitikgeopolitics - ekonomi, ekonomi bilimi, iktisat, iktisat bilimieconomics, economic science, political economy - game theory, theory of games - ekonometrieconometrics - proxemics - sosyolojisociology - kriminoloji, suçbilimcriminology - demografi, nüfus istatistikleri bilimidemography, human ecology - ceza ve cezaevi bilimi, penolojipenology, poenology - systematics - cladistic analysis, cladistics - beşeri bilim, sosyal bilimlerarts, humanistic discipline, humanities, liberal arts - klasik biçime uyma, klasik öğrenim, klasik öğrenimi savunma, klasisizmclassicalism, classicism - güzel sanatbeaux arts, fine arts - etik, töre/ahlâk bilimiethics, morality, moral philosophy - estetik, güzellik ilmiaesthetic, aesthetics, design, esthetic, esthetics - axiology - hukuk bilimijurisprudence, law, legal philosophy - metafizikmetaphysics - ontolojiontology - formal logic, mathematical logic, symbolic logic - Boolean algebra, Boolean logic - propositional calculus, propositional logic, sentential calculus - functional calculus, predicate calculus - deontic logic - epistemic logic - fuzzy logic - bilgi kuramı, epistomolojiepistemology - methodological analysis, methodology - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics - karşılaştırmalı edebiyatcomparative literature - şiir sanatımetrics, poetics, prosody, versification - klasiklerclassics - library science - dilbilim, filolojilinguistics, philology - Sinology - dilbilgisi, dilbilgisi kullanımıgrammar - fonetik, sesbilimphonetics - morfoloji, yapıbilimaccidence, inflectional morphology - sözcükbilimlexicology - onomastics - pragmatics - anlambilim, semantiksemantics - sociolinguistics - apologetics - eskatologyaeschatology - tefsir etme, yorumlamahermeneutics - military science - textual criticism - new criticism - dramaturji, tiyatrodramatic art, dramatics, dramaturgy, theater, theatre, the theatre - ... mutfağı, mutfak, yemek pişirme usulücuisine, culinary art[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼