Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

chayote, chocho, christophine, chuchu, eunuch flute, gazoo, kazoo, mirliton, Tommy talker, vegetable pear, zarah (en) - يك نوع الت موسيقى شبيه گيتارguitarra havaiana, uquelele - مو. - apontamento - آوازخوان, اواز خوان, خواننده, سراينده, نغمه سراcantor, vocalista - نغمه سراى سيار, نقالtrovador - فلوت زن, نى زنflautista - music rack, music stand (en) - música clásica - شيپور بزرگ, شیپور؛ کرناtuba - يكنوع الت موسيقى شبيه گيتارbalalaica, balalaika - ضربت زن, ضربت گير, ضرب زن, طبال, طبل زنbaterista - acompanhar - jew's harp, jews' harp, mouth bow (en) - بطور خوش آهنگ, بطور شیرینmelodiosamente - Beethoven, Ludwig van Beethoven, van Beethoven (en) - lip sync, lip-sync, lip synch, lip synchronisation, lip synchronization (en) - ساخت؛ تنظیمcomposição - دستگاه گيرنده عالى و خوش صدا, کیفیت صدا با بهترين درجه ملايمت و نرمي, کیفیت صدا با بهترين درجه ملايمت و نرمیalta fidelidade - harmonise, harmonize (en) - play (en) - acoustic guitar (en) - آلت موسیقی بگ پایپ, مو., نی انبانcornamusa, gaita de foles - مو., گیتار بانجوbanjo - مو.órgão, realejo - bass clarinet (en) - bumbo, tambor - كنترباس, ويولونسل بم, کنترباس؛ صدای بسیار بمcontrabaixo - باسون, مو.fagote - مو., چهارپاره؛ قاشقکcastanhola, castanholas - bongo, bongo drum (en) - calliope, steam organ (en) - CD-R, CD-WO, compact disc recordable, compact disc write-once (en) - celesta (en) - مو., ویولن بزرگ, ویولن بزرگ؛ چلوvioloncelo - خواننده, سراينده, سرود خوان كليساchantre, flauta de cana - مو.cistro - قره نی؛ کلارینت, مو.clarinete - clavecino, clavicímbalo, clavicórdio, cravo - لوح فشردهCD - contrabassoon, contrafagotto, double bassoon (en) - بوق, ترومپت, شيپور, شيپورچى, كرناcorneta de pistões, trombeta, trompete - سنج, مو.prato - مو.diapasão, harmonia, melodia - DAT, digital audiotape (en) - عصاى زوار - جبهه كليسا, طبل, غشاء, پردهtambor - guitarra elétrica - ارغنونórgão - chifre inglês - euphonium (en) - فلوت, نى, نى لبك, نی لبکflauta, pífaro - fluegelhorn, flugelhorn (en) - شيپور, نوعى شيپور, کورنت؛ ترومپت کوچکcasquinha, cornetim, corneto, trombeta, trompa, trompete - سنتور, نوعى الت موسيقى - دستگاه حبس صدا, نوعى دستگاه ضبط صوت قديمى, گرامافونtoca-discos - پيانوى بزرگ و افقى, پیانو بزرگ, پیانوی بزرگpiano de cauda - مو., گیتارguitarra, violão - الت موسيقى شبيه سنتور, سازدهانی, سازدهنى, ساز دهنیgaita, gaita-de-beiços, harmónica - مو.harmônio - مو., هارپسی کوردcravo - basset oboe, heckelphone (en) - شيپور برنجى مارپيچى - juke-box - مو., کوس؛ تیمپانوtimbales, tímpano - cromorne, crumhorn, krummhorn (en) - پخش طولانی مدتdisco elepê QUERY, longplay - مو., چنگlira - ماندولین, مو.bandolim, mandolim - زیلوفون, مو.xilofone - پيانو خودكارpianola - زمان سنج آونگی, مخصوصا در موسيقىmetrónomo - dança com gaita-de-foles - سازinstrumento, instrumento musical - جعبه محتوى ساز كوكىcaixinha de música - شهنا, م.م.oboé - oboe d'amore (en) - مو.ocarina - órgão - organ pipe, pipe, pipework (en) - pennywhistle, tin whistle, whistle (en) - ساز ضربی, مثل طبل ودايرهinstrumento de percussão, percussão - صفحه, صفحه گرامافونdisco - سازی شبیه به فلوت, مو.flautim - زخمه, مضرابpalheta - post horn (en) - saltério - reed pipe (en) - sackbut (en) - ساكسوفون, ساكسوفون /مو./, نوعى الت موسيقى بادىsaxofone - شيپور برنجى صدا بلند /مو./saxo - shawm (en) - فارسى - caixa - sound hole (en) - trilha sonora - تبيره, تنبور, دمبك, طبل, طبلهtamborim - تنبک, دايره, دايره زنگى, طبل, طبل بزرگpandeireta, tamborim - طبل, طبل سرخ پوستان, كوسtantã - ترامبون, مو.trombone - tuning fork (en) - vibrafone - مو.instrumento dos século 15, predecessor do violino - viola d'amore (en) - مو., ویولنviolino - مثل شيپورinstrumento de sopro - ساز های بادی چوبیmadeiras - مو.cítara - texture (en) - دايره زنگىtimbre - جهش یا حرکت فنریcadência, ritmo - register (en) - musical notation (en) - sheet music (en) - tablature (en) - escala, escala musical - مو. - mediant (en) - تابع, نت چهارم موسيقى - submediant (en) - leading tone, subtonic (en) - pedal, pedal point (en) - interval, musical interval (en) - مو., نيم پرده در موسيقيsemitom - diatonic scale (en) - major diatonic scale, major scale (en) - minor diatonic scale, minor scale (en) - وزن موسیقی که دارای نیم گام استcromático - pentatone, pentatonic scale (en) - mode, musical mode (en) - مو., کلیدchave, clave - مو. - key signature, signature (en) - اهنگ, رنگ پذيرى, مايه, چگونگى صداtonalidade - atonalism, atonality (en) - musical time signature, time signature (en) - C, do, doh, ut (en) - مو. - مو. - si - arpejo - seventh chord (en) - نت كامل, نت گرد در موسيقيsemibreve - موسیقی ارامmínima - نت يك چهارم /مو./, یک چهارم نتsemínima - مو., کوتاه تر از نصف یک چهارم نتcolcheia - نت يك شانزدهم /مو./semicolcheia - مو. - اهنگ, موزيک - اواز غم انگيز, سرود عزا, مرثيه, نوحهcanção monódica, monódia - صداهاى متعدد و گوناگون, چند اوايى, چند نثر موزون و مقفىpolifonia - مو. - دسته کوچکی از نوازندگانmúsica de câmara - اپراى سبك, اپراى مفرحopereta - مو. - signature, signature tune, theme song (en) - retroversão, tema - دگرآواییvariação - نتtexto - basso continuo, continuo, figured bass, thorough bass (en) - سرود برگردان - Hallel (en) - Gregorian chant, plainchant, plainsong (en) - cantus firmus (en) - música de natal - تمجيد, ستايش, سرود نيايش, عبارت تسبيحى - مجموعه خوانندگانcoral, coro, hino - روحانىcântico, hino - Dies Irae (en) - A Internacional - Magnificat (en) - Te Deum (en) - ترکیب؛ آهنگcomposição - arrangement, musical arrangement (en) - مو.cantata, oratório - آواز عاشقانه شبانه, تفريح, تنوعserenata - مو., کنسرتوconcerto - concerto grosso (en) - م.ل.estudo - مو.sonata - tocata - اهنگ خيالىfantasia - قطعهfrase - ostinato (en) - مو.cadência - قطعه نشاط انگيز و هزلى /مو./scherzo - شعر داراى ترادف, شعر سمفونى, شعر متشابه التلفظ - مو.nocturno - سرود ملیhino nacional - barcarola - آهنگ عزا؛ نماز میت, سوگ شعر, شعر عزا, مرثيهréquiem - drinking song (en) - lied (en) - work song (en) - charivari, música desafinada - serialism, serial music (en) - popular music, popular music genre (en) - pop, pop music (en) - música folclórica, música pop - música caipira, música country - رقص بحنبان و بچرخان, رقص راك اندرولrock - música punk, roque punk - reggae (en) - skiffle (en) - از بر خواندن, از بر خوانى, يكايك شمردنىrecitativo - arioso, melodioso - vibrato (en) - section (en) - percussion, percussion section, rhythm section (en) - string quartet, string quartette (en) - گروه نوازندگان سازهای بادیbanda de música, fanfarra - banda militar - jug band (en) - mariachi (en) - مو., همنوازacompanhante - castrato (en) - اوازه خوان جزو دسته خوانندگان, عضو گروه هم سرایانmenino do coro - کسی که کلارینت می زندclarinetista - آهنگساز, اهنگ ساز, سازنده, سراينده, مصنف, مولف, نويسندهcompositor - رهبر, رهبر ارکسترmaestro - آواز خوان, اواز خوانcantor - tambor-maior - نوازنده گیتارguitarrista - چنگ نوازharpista - music critic (en) - سازنده, موسيقى دان, نوازنده, نوازنده سازinstrumentalista, instrumentista - نوازنده ارگorganista - نوازنده پيانو, پيانو نواز, پیانیستpianista - نوازندهء نىانبان, نوازنده فلوت یا نیgaiteira, gaiteiro - خواننده اول, سردستهزنان خواننده اپراprimadona - rock star (en) - نوازنده ساكسوفونsaxofonista - زن اواز خوانcantora, poetisa - مو., نوازنده ویولن, ویولن زنviolinista, violonista - voice (en) - Bach, Johann Sebastian Bach (en) - Brahms, Johannes Brahms (en) - Franz Joseph Haydn, Haydn, Joseph Haydn (en) - Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart (en) - John Philip Sousa, March King, Sousa (en) - Igor Fyodorovich Stravinsky, Igor Stravinsky, Stravinsky (en) - Arthur Seymour Sullivan, Arthur Sullivan, Sir Arthur Sullivan, Sullivan (en) - Richard Wagner, Wagner, Wilhelm Richard Wagner (en) - note value, time value, value (en) - beats per minute, bpm, M.M., metronome marking (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼