» 

dicionario analógico

Beëlzebub, Beëlzebul, Duivel, Satan - conversion, rebirth, spiritual rebirth (en) - dopen - cenobiet, kloosterbroeder, kloosterling, monnik, religieus - bedelbroeder, bedelmonnik, broeder, broer, frater, mendicant - canonisatie, heiligverklaring, zaligverklaring - sjamaan - Kama (en) - mystiek - die (en) - bedevaart, pelgrimage, pelgrimsreis, pelgrimstocht - geest - Litany (en) - Genesis - erfzonde - doodzonde - envy, invidia (en) - anger, ira, ire, wrath (en) - gastromanie - Indra (en) - Luther, Martin Luther (en) - John Wesley, Wesley (en) - consacreren, consecreren, heiligen, konsakreren, sacraliseren, sacreren, sanctificeren, sanctifiëren, wijden, zegenen - psycholatrie - kerkgebruik, rite, ritus - agrypnia (en) - Berit, Berith, Bris, Briss, Brith (en) - liturgie - Christian liturgy (en) - sacrament, sakrament - eucharistie, eucharistieviering - Offertory (en) - baptism (en) - doop, doopsel - ziekenzalving - holy orders (en) - hecatombe, offer, offerande, offergave, wijgeschenk - bezweren, exorciseren, exorcizeren, uitbannen, uitdrijven, uittreden - orthodox, ortodox - beeldenstormend - stichtelijk, vroom - verjaard, verlopen, verstreken, vervallen - beato (pt) - Blessed (en) - huwelijksaanzoek doen - aartsbisschoppelijk - eucharistisch - bisschoppelijk - paas- - ecclesiastisch, ekklesiastisch, kerkelijk - rooms, rooms{#169}katholieke - rabbijns - boete-, boetend, zoen - Episcopal, Episcopalian (en) - voor het huwelijk, voorhuwelijks- - golden calf (en) - bidsnoer, paternoster, rosarium, rozenkrans, rozentuin, zetlijn - kruisgang, kruisweg, lijdensweg - Babel, Tower of Babel (en) - devotie, godsdienstzin, godsvrucht, godvruchtigheid, piëteit, piëtisme, toewijding, vroomheid - devotie, godsdienstigheid, kerkelijkheid, religiositeit, vroomheid - piëtisme - goddelijkheid - goddeloosheid, ongodsdienstigheid - lotus position (en) - asana (en) - Four Horsemen (en) - hemel, hemelrijk, paradijs - Paradise (en) - Valhalla, Walhalla (en) - hel, vagevuur, verdoemenis - verboden vrucht - bedevaart, had(z)j, hadj, pelgrimage, pelgrimsreis, pelgrimstocht - erezaak, geloof, geloofsovertuiging, gewetenszaak, godsdienst, kloosterleven, religie - bijgeloof, bijgelovigheid, superstitie, volksbijgeloof, volksgeloof - theosofie - bezwering, duivelsuitbanning, duiveluitbanning, duiveluitdrijving, exorcisme, geestenbezwering, uitbanning, uitdrijving - duivelskunsten, nigromantie, zwarte kunst - toverij - hekserij, tovenarij, toverij - demonenleer, duivelskunsten, nigromantie, satanisme - gnosticisme - theïsme - monotheism, monotheïsme - natuurgodsdienst, pantheïsme, polytheïsme, veelgodendom, veelgoderij - heidendom, paganisme - cinta de seda (pt) - Adventism, Second Adventism (en) - katholicisme, rooms katholicisme - katholicisme, katolicisme, papisme, rooms-katholicisme - protestantisme - anglicanisme - Anglo-Catholicism, High Anglicanism (en) - Arminianism (en) - calvinisme - lutheranisme, lutherdom - centralisatie, centralisme, unitarisme - evangelicalism, evangelism (en) - fundamentalisme - Methodisme - Mormonism (en) - pentecostalism (en) - presbyterianisme - Hinayana, Hinayana Buddhism (en) - lamaïsme - Tantra, Tantrism (en) - Zoroastrisme - religious text, religious writing, sacred text, sacred writing (en) - Zend-Avesta - bijbel, bijbelboek, evangelie, Heilige Schrift, Schrift, Tenach - Book of Exodus, Exodus (en) - Levieten, Leviticus - Book of Numbers, Numbers (en) - Deuteronomium - Book of Joshua, Joshua, Josue (en) - Rechters, Richteren - Book of Ruth, Ruth (en) - Ester - Book of Job, Job (en) - Book of Jeremiah, Jeremiah (en) - Book of Jonah, Jonah (en) - Gospel According to Luke, Gospel of Luke, Luke (en) - Acts, Acts of the Apostles (en) - Apocalypse, Book of Revelation, Revelation, Revelation of Saint John the Divine (en) - Vulgaat, Vulgata - Oude Testament, Testament - Testament (en) - Nieuwe Testament - evangelie, evangelieboek, evangelieleer, heilsleer - Book of Mormon (en) - angelus - ave, Ave-Maria, weesgegroet, weesgegroetje - Canticle of Simeon, Nunc dimittis (en) - Kol Nidre (en) - gebedenboek - onzevader, paternoster - apocriefen - talmoed, talmud - Upanishad (en) - Psalm (en) - alleluja - doctrine, dogma, dogmatiek, geloofsartikel, geloofsleer, geloofspunt, godsdienstleer, leerstelling, leerstuk, prolepse - belichaming, incarnatie, inkarnatie, menswording, verpersoonlijking, vleeswording - Nicene Creed (en) - lingam (en) - amuleto, farisaísmo, talismã (pt) - decalogus, decaloog, dekalogus, dekaloog, tien geboden - adres, gebed, handtekeningenactie, rekest, rekwest, verzoek, verzoekschrift - dankzegging, tafelgebed - kerugma, kerygma (en) - bergrede - boetepreek, boetpredikatie, geloofsverkondiging, homilie, kanselrede, leerrede, predikatie, prediking, preek, sermoen, zedenpreek - karma - kismet - kruisiging - Fall of Man (en) - angelus - begrafenis-, begrafenisplechtigheid, graflegging, lijkdienst, rouwdienst, teraardebestelling, uitvaart, uitvaartplechtigheid - begrafenis, bijzetting, graflegging - bruiloft, bruiloftsfeest, huwelijk, huwelijksfeest, huwelijksinzegening, huwelijkssluiting, huwelijksvoltrekking, trouwdienst, trouwerij, trouwfeest, trouwpartij - Fall (en) - Trimurti (en) - erezaak, geloof, gewetenszaak, godsdienst, godsdienstig, kloosterleven, religie - christendom, christenheid - Church of Rome, Roman Catholic, Roman Catholic Church, Roman Church, Western Church (en) - Old Catholic Church (en) - Eastern Church, Eastern Orthodox, Eastern Orthodox Church, Orthodox Catholic Church, Orthodox Church (en) - Russian Orthodox Church (en) - anglicaanse kerk - Church of Ireland (en) - High Anglican Church, High Church (en) - Congregational Church (en) - Jehovah's Getuigen - Hare Krishna, International Society for Krishna Consciousness, ISKCON (en) - Jesuit order, Society of Jesus (en) - geloofsgemeenschap, orde - Quakers, Religious Society of Friends, Society of Friends (en) - Assemblies of God (en) - gemeenschap - shudra, sudra (en) - foreign mission, mission, missionary post, missionary station (en) - chosen people (en) - Magi, Wise Men (en) - begraafplaats, dodenakker, dodenstad, godsakker, kerkhof, necropolis - Sodom (en) - deontologie, liteit, mora, moraal, moraliteit, plichtenleer, zede, zedelijkheid, zeden - plichtbesef, plichtbetrachting, plichtgevoel, plichtsbesef, plichtsbetrachting, plichtsgevoel, plichtsvervulling - Christ Within, Inner Light, Light, Light Within (en) - geldgod - noodlot - afgod, godheid, godin, idool, opperwezen - Amaethon (en) - Aengus, Angus, Angus Og, Oengus (en) - Arawn (en) - Arianrhod, Arianrod (en) - Boann (en) - Dana, Danu (en) - Epona (en) - Gwydion (en) - Ler, Lir (en) - Lug, Lugh (en) - Manawydan, Manawyddan (en) - Amen, Amon, Amun (en) - Anúbis (pt) - Bast (en) - Geb, Keb (en) - Hórus (pt) - Isis - Nephthys (en) - Nut (en) - Osiris - Ptah (en) - Set, Seth (en) - Thoth (en) - Adad (en) - Anshar (en) - Anu (en) - Anunnaki, Enuki (en) - Astarte (en) - Ishtar, Mylitta (en) - Baäl - Bel (en) - Dagon (en) - Enki (en) - Enlil, En-lil (en) - Ereshkigal, Eresh-kigal, Ereshkigel (en) - Gula (en) - Ki (en) - Lilith (en) - Mama (en) - Baal Merodach, Bel-Merodach, Marduk, Merodach (en) - Nabu, Nebo (en) - Namtar, Namtaru (en) - Nergal (en) - Nina (en) - Ningal (en) - Ningishzida (en) - Ninhursag, Ninkharsag, Ninkhursag (en) - Ninib, Ninurta (en) - Nusku (en) - Shamash (en) - Sin (en) - Tiamat (en) - Aditi (en) - Aditya (en) - Agni (en) - Asura (en) - Devi (en) - Dharma (en) - Durga (en) - Ganesh, Ganesha - garoeda - Hanuman (en) - Ka (en) - Kálii - Mara (en) - Lakshmi (en) - Anapurna, Annapurna, Parvati (en) - Rahu (en) - Rudra (en) - Sakti, Shakti (en) - Shiva, Siva (en) - Surya (en) - Vajra (en) - Varuna (en) - Vayu (en) - Vishnu (en) - Yama (en) - Jagannath, Jagannatha, Jagganath, Juggernaut (en) - Kalki (en) - Krishna (en) - Rama (en) - Balarama (en) - Parashurama (en) - Mithras - Ahura Mazda, Ormazd, Ormuzd (en) - Boeddha - Boddhisatva, Bodhisattva (en) - Maitreya (en) - Amaterasu, Amaterasu Omikami (en) - Hachiman (en) - Izanagi (en) - Izanami (en) - Kami (en) - god, godheid, godin - God, Heer, Opperwezen, Vader - de Schepper, god, heer, heiligmaker, Jahwe, Jahweh, Jehova, Onze-Lieve-Heer, opperheer, opperwezen, schepper, vader - Drieëenheid, drievuldigheid - Father, Father-God, Fatherhood (en) - Logos, Son, Word (en) - Heilige Geest - Almachtige, de Schepper, god, heer, heiligmaker, Jahwe, Jahwe(h), Jahweh, Jehova, Onze-Lieve-Heer, opperheer, schepper, vader - Allah - schepper - seraf, serafijn - djinn - klopgeest, poltergeist - Vanir (en) - Balder, Baldr (en) - Brage, Bragi (en) - Forseti (en) - Frey, Freyr (en) - Freya, Freyja (en) - Frigg, Frigga (en) - Hel, Hela (en) - Hoder, Hodr, Hodur, Hoth, Hothr (en) - Loki (en) - Norn (en) - Verdandi, Verthandi (en) - Odin (en) - Sif (en) - Sigyn (en) - Ull, Ullr (en) - Vali (en) - Vidar, Vithar, Vitharr (en) - Hertha, Nerthus (en) - Weird, Wyrd (en) - Eve (en) - Cybele, Dindymene, Great Mother, Magna Mater, Mater Turrita (en) - anabaptist, wederdoper - doopsgezinde, doper, menist, mennoniet - Amish (en) - goj - kwaker, kwakeres, quaker, quakeres - Hebreeuwer, Hebreeuws, Hebreeuwse, Israëliet, Jodin, Jood - Jewess (en) - islamiet, islamitische, mohammedaan, mohammedaanse, moslem, moslemse, moslim, moslimse, muzelman - moor - overste - abdis, abt, kloostervader, prior, vader-abt - acoliet, akoliet, altaardienaar, helper, misdienaar - archdeacon (en) - aartsbisschop, metropoliet - aartspriester, hogepriester, kerkvoogd, kerkvorst, opperpriester, prelaat, primaat - aalmoezenier, kap., kapelaan, legeraalmoezenier, legerpredikant, medepastoor, onderpastoor, veldpredikant, veldprediker - clergyman, clericus, eerw., eerwaarde, geestelijke, herder, zielenherder - clericus, geestelijke, godgeleerde, godsdienstleraar, kerkelijk, klerikus, theoloog - bewindsman, coadjutor, dominee, excellentie, geestelijke, hulppredikant, kap., kapelaan, medepastoor, min., minister, onderpastoor, parochiepriester, pastoor, pastor, predikant, predikante, prediker, priester, rector, rector magnificus, verkondiger, voorganger, zielzorger - dalai lama - derwisj - Doctor, Doctor of the Church (en) - druïde - evangelieprediker, evangelist - fakier, fakir - Father, Padre (en) - flamen (en) - doopmoeder, meter, peetmoeder, peettante, petemoei - meter, peetmoeder, peetoom, peettante, peetvader, peter - christenhond, goddeloze, heiden, heidendom, paganist - imam - Kshatriya (en) - lama - Lot (en) - aal, aalmoezenier, legeraalmoezenier, legerpredikant, veldpredikant, veldprediker - moëddzin, mueddzin, muezzin - molla, mollah, schriftgeleerde, wetgeleerde - numen (en) - Panchen Lama (en) - gemeentelid, parochiaan - Parsee, Parsi (en) - Pharisee (en) - primus, primusbrander - bekeerling, convertiet, proseliet - Quetzalcoatl (en) - rabbi, rabbijn, rebbe - anachoreet, eenzaat, eremiet, heremiet, kluizenaar, solitair - Riff, Riffian (en) - saddhu, sadhu (en) - engel, heilige, sint, Sint-, St., St.- - Shudra, Sudra (en) - Simeon (en) - geest - televisiedominee, televisiepredikant - godgeleerde, teologe, teoloog, theologe, theoloog - Wandering Jew (en) - Abraham - Andrew, Saint Andrew, Saint Andrew the Apostle, St. Andrew (en) - antichrist, antikrist - Aquinas, Saint Thomas, Saint Thomas Aquinas, St. Thomas, St. Thomas Aquinas, Thomas Aquinas (en) - Augustine, Augustine of Hippo, Saint Augustine, St. Augustine (en) - Calvin, Jean Caulvin, Jean Cauvin, Jean Chauvin, John Calvin (en) - Eddy, Mary Baker Eddy, Mary Morse Baker Eddy (en) - Elijah (en) - Esau - Fox, George Fox (en) - Francis of Assisi, Giovanni di Bernardone, Saint Francis, Saint Francis of Assisi, St. Francis, St. Francis of Assisi (en) - Izaak, Izaäk - Cornelis Jansen, Cornelius Jansenius, Jansen (en) - Chr., Christus, de Redder, de Verlosser, Galileeër, Godmens, godslam, Heiland, heilsprofeet, INRI, J.C., Jezus, Jezus Christus, Lieveheer, mensenzoon, Messias, Nazareeër, opperherder, redder, Verlosser, Zaligmaker - John, John the Divine, John the Evangelist, Saint John, Saint John the Apostle, St. John, St. John the Apostle (en) - Johannes de Doper - Judas, Judas Iscariot (en) - Mattheüs - Noach , Noë - Paulus - Peter, Saint Peter, Saint Peter the Apostle, Simon Peter, St. Peter, St. Peter the Apostle (en) - Bishop Ulfila, Bishop Ulfilas, Bishop Wulfila, Ulfila, Ulfilas, Wulfila (en) - Zarathustra, Zoroaster (en) - zielsverhuizing - offertorium - Sint-Pieterspenning - nirvana, nirwana - alwetendheid - almacht, alvermogen, omnipotentie, vrijmacht - illumination, light (en) - Jewish New Year, Rosh Hashana, Rosh Hashanah, Rosh Hashona, Rosh Hashonah (en) - Rosh Chodesh, Rosh Hodesh (en) - Day of Atonement, Yom Kippur (en) - annunciatie, Maria-Boodschap - Michaelmas, Michaelmas Day, September 29 (en) - paasfeest - August 1, Lammas, Lammas Day (en) - palmpaas, Palmpasen, Palmzondag - Goede Vrijdag - Paaszaterdag - Septuagesima - Trinity Sunday (en) - Witte Donderdag - June 29, Saints Peter and Paul (en) - assumptie, Maria-Hemelvaart, Maria-ten-hemel-Opneming - Driekoningen, Driekoningenfeest, Epifanie - March 19, Saint Joseph, St Joseph (en) - Twelfth night (en) - Allerheiligen - December 8, Immaculate Conception (en) - Allerzielen - Asdag, aswoensdag - Pascha, Pesach - kerst, kerstfeest, Kerstmis, kersttijd, midwinter - tweede kerstdag - Lotenfeest, Poerim, Purim - wekenfeest - Rejoicing in the Law, Rejoicing of the Law, Rejoicing over the Law, Shimchath Torah, Simchas Torah, Simchat Torah, Simhath Torah, Simhat Torah (en) - Fast of Ab, Fast of Av, Ninth of Ab, Ninth of Av, Tisha b'Ab, Tisha b'Av, Tishah b'Ab, Tishah b'Av (en) - chanoeka, kerkwijding - naamdag - June 24, Midsummer's Day, Midsummer Day, St John's Day (en) - dagopening, metten, morgengebed, morgenwijding, ochtenddienst, ochtendgebed, ochtendwijding - terce, tierce (en) - sexten - vesper, vespers - completen - campagne, jaargetij, jaargetijde, seizoen, vakantieperiode, vakantieseizoen - vastenavond - shibah, shiva, shivah (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼