Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

active - การมาถึงadvent, coming - เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่boot, bring up, reboot, reset - continue - present และ future perfect สมบูรณ์, มี, ใช้เป็นกริยาช่วยที่ทำให้ประโยคใน past, ได้รับexperience, have - alter, change, vary - กระทบ, มีผลต่อaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - กลายเป็น, ตกอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง, มีคุณสมบัติที่จะทำงานเป็น, เกิดขึ้นbecome, fall, get, go, grow, make - เปลี่ยน, แทนที่change, commute, convert, exchange, replace - เปลี่ยนแปลงmodify - change - metrication, metrification - diversification, variegation - adjustment, alteration, change, changing, edit, modification, variation - transfer, transference - การสิ้นสุด, ส่วนสุดท้ายconclusion, ending, termination - การทำเสร็จclosing, completion, culmination, mop up, take up, windup - engage - beginning, commencement, start - debut, entry, first appearance, introduction, launching, unveiling - creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination - ทำให้มั่นคงfirm up, stabilise, stabilize, steady - regularise, regularize - เกิดขึ้นcome about, fall out, go on, hap, happen, occur, pass, pass off, take place - ทิ้งleave, leave behind - transformed - ทำให้น้ำแข็งละลาย, ละลายdefrost, deice, de-ice - modify, remodel, transform, transmute, transubstantiate - transformation, translation - alteration, change, modification, revision - การเปลี่ยนความเชื่อ, การเปลี่ยนรูป, การเปลี่ยนแปลงconversion, transformation - afforestation, forestation - reafforestation, re-afforestation, reforestation - disappear, vanish - detract, take away - ทั้งหมดopen, open up - เปลี่ยนchange, shift, switch - transfer, transplant, transpose - draw - make - read, scan - outclass - come - affirm, confirm, corroborate, substantiate, support, sustain - presuppose, suppose - ระบุวันที่date, date stamp - distort, falsify, garble, pervert, twist, warp - ทำให้แน่ใจ, ประกันภัย, ให้ความมั่นใจassure, ensure, guarantee, insure, secure - extenuate, mitigate, palliate - ตรวจสอบ, บันทึกค่าที่ได้, แสดงread, record, register, show - show - intend, mean, signify, stand for - delete, erase - ขีดเส้นใต้, ออกเสียงหนัก, เน้น, เน้นความสำคัญaccent, accentuate, emphasise, emphasize, lay/put stress on, punctuate, stress, underline, underscore - exit of underground stream, rebirth, renaissance, renascence, resurgence, revitalisation, revitalization, revival, revivification - การฟื้นคืนชีพresurrection - ค้าขายaddress, cover, deal, handle, plow, treat - ใช้หมดconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use, use up, wipe out - hold, hold up, support, sustain - ยัน, สนับสนุนhold up, prop, prop up, shore, shore up, support, sustain, uphold - add on, affix, append, supplement - interconnect, interlink - abut, abut on, adjoin, border, border on, butt, butt against, butt on, edge, march - back up, block, choke, choke off, clog, clog up, congest, foul - attract, draw, draw in, pull, pull in - run - bring, make for, play, work, wreak - arouse, bring up, call down, call forth, conjure, conjure up, evoke, invoke, put forward, raise, stir - จุดชนวน, ทำให้ทำงานอย่างถูกต้อง, ทำให้ระเบิด, เริ่มactivate, actuate, run in, set off, spark, spark off, touch off, trigger, trigger off, trip - establish, give - กระตุ้นactuate, incite, motivate, move, prompt, propel - ทำให้เริ่มต้นขึ้น, ลงมือ, เริ่ม, เริ่มต้น, เริ่มทำงาานcommence, embark on, proceed, set about, start, start up - bear, turn out - ทำให้ต่ำต้อยdebase, degrade, demean, disgrace, put down, take down - ทำให้สลบball over, blow out of the water, floor, shock, stun, take aback - stochastic - ทำให้หมดไปchase away, chase off, dispel, drive away, drive off, drive out, rout, run off, turn back - จมอยู่ใน, ตกลงสู่, ผ่านไป, สอดแทรกelapse, fly, fly by, glide by, go along, go by, intervene, lapse, pass, slide by, slip, slip away, slip by, slip past - subject - go - become, turn - ใช้เวลานานกว่าจะหายไปdie hard, endure, persist, prevail, run - modification - parapsychology, psychic phenomena, psychic phenomenon - happening, natural event, occurrence, occurrent - ตอนepisode - ความบังเอิญ, สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้contingence, contingency, eventuality - casus belli - การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง, วันหยุดalteration, change, modification, transformation - เหตุบังเอิญaccident, chance event, fortuity, stroke - เหตุการณ์incident - act of God, force majeure, inevitable accident, natural disaster, unavoidable casualty, vis major - การเปลี่ยนแปลงfluctuation, variation - cycle, oscillation - cycle - การเกิดขึ้นอีกrecurrence, return - transition - การย้ายshift, transformation, transmutation - changeover, conversion, passage, transition - green revolution - eruption, irruption, outbreak - business cycle, trade cycle - affair, function, occasion, social function, social occasion - change - abiogenesis, autogenesis, autogeny, spontaneous generation - capillarity, capillary action - food chain - cold front, polar front - squall line - occluded front, occlusion - ฝนตกหนักมาก, ฝนที่ตกหนักอย่างกะทันหันcloudburst, deluge, downpour, pelter, pouring rain, rainstorm, shower, soaker, torrent, waterspout - reactance - พายุหิมะblizzard, snowstorm - Doppler effect, Doppler shift - electrical storm, electric storm, thunderstorm - torque, torsion - ความดันไอvapor pressure, vapour pressure - สภาพอากาศatmospheric condition, conditions, weather, weather condition - พลังธรรมชาติelements - acidification, anthropogenic acidification - การทำให้สามัคคี, การทำให้แข็งแรงcuring, hardening, heat setting, set, solidification, solidifying, thermosetting, thermo setting, thermo-setting - action, activity, natural action, natural process - การพัฒนาต่อเนื่องphysical process, process - processing - ecological succession, succession - natural selection, selection, survival, survival of the fittest - change - occurrence - พฤติการณ์behavior, behaviour - circadian rhythm, nychthemeron[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼