Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

iletişim - língua xhosa (pt) - polisintético (pt) - tırnak, tırnak işareti - dil, doğal dil, konuşma ve yazı dili, lisan - epigram, iğneli söz, nükte, nükteli söz, taşlama, vecize - ünlem, ünlem işareti - pithily, sententiously (en) - eş sesli, eşyazımlı sözcük - idiolect (en) - semantically (en) - müstehzî bir şekilde - ... dili, ifade, zeban - çıplaklık - düzgün, pürüzsüz, temiz, tertipli - lekesiz, tertemiz - açık seçik konuşmak, demek, ifade etmek, sesletmek, söylemek, tane tane söylemek, telaffuz etmek - çevirmek, terceme, tercüme, tercüme etmek - telegraphically, tersely (en) - epigram tarzında, hicivli, nükteli - küçük, kısa, özlü, ufak ve derli toplu - kaba, nezaketsizce kısa - bıktıracak kadar uzun - bilmek - Old (en) - Modern, New (en) - tanımlamak - başka alfabe ile yazmak, başka dilde yazmak - formal (en) - konuşma diline ait, konuşma ile ilgili - ideográfico (pt) - anlam ile ilgili, anlamsal - germen alfabesi ile yazılmış, rünik - homophonous (en) - etimológico (pt) - epônimo (pt) - psycholinguistics (en) - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics (en) - fonoloji, sesbilim - sözcükbilim - onomástico (pt) - pragmatics (en) - anlambilim, semantik - deixis (en) - Grimm's law (en) - Verner's law (en) - sociolinguistics (en) - bağlam, kontekst - cümle - word (en) - karşıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcük - bileşik kelime, iki kelimeden oluşmuş sözcük - türetme sözcük - gösteren - baş sözcük - heteronym (en) - eş sesli, sesdeş - altkavram - alt kavram, üstkavram - loan, loanword (en) - metonym (en) - hapax legomenon, nonce word (en) - palindrom - kök - kök, köken, sözcük kökü - calco, decalque lingüístico, empréstimo (pt) - eşanlamlı - deyim, terim - terminoloji - manner name, troponym (en) - kelime, söz, sözcük - hece, seslem - lexeme (en) - biçimbirim, morfem - ön ek - ending, termination (en) - isim-fiil, ulaç - substantivo contável (pt) - özel isim - cins isim - isim fiil - soyadı - ad, ilk ad, isim - baptismal name, Christian name (en) - praenomen (en) - anonim, imzasız, isimsiz - stage name (en) - takma ad - başlık - title (en) - Alexandrine (en) - imla sistemi, yazım sistemi - Armenian, Armenian alphabet (en) - heceleme, imla, imlâ, yazım - Ação de escrever incorretamente uma palavra., erro de soletração, Palavra com ortografia incorreta. (pt) - boustrophedon (en) - hece işaretleri listesi - Linear A (en) - Linear B (en) - bağ, birleştirici yapı, koşaç - folk etymology (en) - anlam, mana - ambiguidade, anfibologia (pt) - edeb-i kelam, kibar deyim, örtmece - çift anlamlı söz, lastikli söz - fıkranın komik cümlesi - karakter - acento agudo (pt) - aksan işareti - sinal de movimente curto (pt) - çengel, harf - inceltme işareti, kemik çevreleyen - uzatma işareti - tilde - iki sesli harfin ayrılması - monogram, öz simge - caixa alta, letra maiúscula (pt) - küçük harf - type (en) - blank, space (en) - fikir belirten işaret, ideogram - logogram, sözcük ifade eden işaret - derece, nokta, puan, sayı - soru işareti - noktalı virgül - işaret dili - fingerspelling, finger spelling (en) - American sign language, ASL (en) - jest, vücut hareketi - Basic English (en) - esperanto (pt) - Europan (en) - Idiom Neutral (en) - Interlingua - Ido (en) - Latino sine flexione (en) - Novial (en) - Pasigraphy (en) - Ro (en) - Solresol (en) - command language, query language, search language (en) - metalanguage (en) - anadil - língua tonal (pt) - crioulo (pt) - karma/melez dil - Chinook Jargon, Oregon Jargon (en) - ortak dil, uluslararası ticari dil - Yuman (en) - Chinook, Chinookan (en) - Beijing dialect, Mandarin, Mandarin Chinese, Mandarin dialect (en) - Shanghai dialect, Wu, Wu dialect (en) - Cantonese, Cantonese dialect, Yue, Yue dialect (en) - Hakka, Hakka dialect (en) - Qiang, Qiangic (en) - Bai, Baic (en) - Karen, Karenic (en) - Lolo, Yi (en) - Chin, Kuki, Kuki-Chin (en) - Naga (en) - Abor, Dafla, Miri, Mirish (en) - Red Tai (en) - Shan, Tai Long (en) - Tay (en) - Zhuang (en) - Yay (en) - Sundanese (en) - Balinese, Balinesian (en) - Cebuan, Cebuano (en) - Hottentot, Khoikhoi, Khoikhoin (en) - PIE, Proto-Indo European (en) - Ermenice - eslavo eclesiástico (pt) - servo-croata (pt) - Old Prussian (en) - İngilizce - Amerikan İngilizcesi - Middle English (en) - Modern English (en) - Anglo-Saxon, Old English (en) - Almanca - Old High German (en) - Middle High German (en) - Eskenazi - Low German, Plattdeutsch (en) - Old Saxon (en) - Old Norse (en) - Landsmaal, Landsmal, New Norwegian, Nynorsk (en) - faroês (pt) - Lapp, Saame, Saami, Same, Sami (en) - İrlandaca - Middle Irish (en) - língua gaélica escocesa (pt) - classical Latin (en) - Vulgar Latin (en) - Medieval Latin (en) - Neo Latin, Neo-Latin, New Latin (en) - Old French (en) - Anglo-French, Anglo-Norman (en) - occitano (pt) - galego (pt) - East Tocharian, Turfan, Turfan dialect (en) - Sanskritçe - Sindhi (en) - Bihari (en) - Mahratti, Marathi (en) - Avestan, Zend (en) - Afghan, Afghani, Pashto, Pashtu, Paxto (en) - Lycian (en) - Modern Greek, New Greek (en) - Byzantine Greek, Medieval Greek, Middle Greek (en) - Ancient Greek (en) - Doric, Doric dialect (en) - Ionic (en) - Ubykh (en) - Kanarese, Kannada (en) - malaiala (pt) - Gondi (en) - Manda (en) - Bolanci, Bole (en) - Angas (en) - Pidlimdi, Tera, Yamaltu (en) - Bura, Pabir (en) - Daba, Kola, Musgoi (en) - Bata (en) - Sibine, Somrai (en) - Akkadian (en) - arábico (pt) - Fang (en) - Chaga, Chagga, Kichaga (en) - Kinyarwanda (en) - Nyamwezi (en) - Basuto, Sesotho (en) - Swahili (en) - Ful, Fula, Fulani, Peul (en) - Serer (en) - Wolof (en) - Dinka (en) - satır - fransızca kökenli sözcük - kısaltma - apokop, son hecenin kaldırılması - baş harflerden oluşan sözcük - beş heceli mısra - altı ayaklı dize - ses - fonem, ses birimi - allophone (en) - çift ünlü - schwa, shwa (en) - glide, semivowel (en) - alveolar, alveolar consonant, dental, dental consonant (en) - consoante explosiva, consoante oclusiva (pt) - patlama - dudak ünsüzü - oclusão glótica (pt) - nasalação, nasalamento, nasalização (pt) - frikatif, sürtünmeli sessiz harf - yarı kapantılı ünsüz - nasal, nasal consonant (en) - yanlış telâffuz - eşsesli sözcük, sesteş sözcük - sesleme - sesletim, telaffuz - atasözü, ibare, ifade, laf, söz - düstur, niyet, özdeyiş, slogan - aksiyom, belit, özdeyiş, vecize - özdeyiş, vecize - ata sözü - lehçe - argo - etimolog, köktenbilimci - Noah Webster, Webster (en) - aphaeresis, apheresis (en) - aphesis (en) - sindirme - eksilti - holonymy, whole to part relation (en) - parça-bütün ilişkisi - words per minute, wpm (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼