Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

iletişimcomunicação - língua xhosa - polisintético - tırnak, tırnak işaretiaspas - dil, doğal dil, konuşma ve yazı dili, lisanidioma, língua, linguagem - epigram, iğneli söz, nükte, nükteli söz, taşlama, vecizeepigrama - ünlem, ünlem işaretiponto de exclamação - pithily, sententiously (en) - eş sesli, eşyazımlı sözcükhomógrafo - idiolect (en) - semantically (en) - müstehzî bir şekildecom ironia, laconicamente - ... dili, ifade, zeban - çıplaklık - düzgün, pürüzsüz, temiz, tertiplidireito, limpo - lekesiz, tertemizimaculado, impecável - açık seçik konuşmak, demek, ifade etmek, sesletmek, söylemek, tane tane söylemek, telaffuz etmekarticular - çevirmek, terceme, tercüme, tercüme etmektraduzir - telegraphically, tersely (en) - epigram tarzında, hicivli, nükteliepigramático - küçük, kısa, özlü, ufak ve derli toplubem aproveitado, sucinto - kaba, nezaketsizce kısabrusco, lacónico - bıktıracak kadar uzunprolixo - bilmek - Old (en) - Modern, New (en) - tanımlamakdefinir - başka alfabe ile yazmak, başka dilde yazmaktransliterar - formal (en) - konuşma diline ait, konuşma ile ilgilicoloquial - ideográfico - anlam ile ilgili, anlamsalsemântico - germen alfabesi ile yazılmış, rünikrúnico - homophonous (en) - etimológico - epônimo - psycholinguistics (en) - comparative linguistics, diachronic linguistics, diachrony, historical linguistics (en) - fonoloji, sesbilimfonemática, fonêmica, fonologia - sözcükbilimlexicologia - onomástico - pragmatics (en) - anlambilim, semantiksemântica - deixis (en) - Grimm's law (en) - Verner's law (en) - sociolinguistics (en) - bağlam, kontekstcontexto - cümlefrase - word (en) - karşıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcükantónimo, antônimo - bileşik kelime, iki kelimeden oluşmuş sözcükamálgama, palavra entrecruzada - türetme sözcük - gösteren - baş sözcük - heteronym (en) - eş sesli, sesdeşhomónimo - altkavram - alt kavram, üstkavram - loan, loanword (en) - metonym (en) - hapax legomenon, nonce word (en) - palindrompalíndromo - kökradical - kök, köken, sözcük köküétimo - calco, decalque lingüístico, empréstimo - eşanlamlısinónimo - deyim, terimtermo - terminolojinomenclatura, terminologia - manner name, troponym (en) - kelime, söz, sözcükvocábulo - hece, seslemsílaba - lexeme (en) - biçimbirim, morfemmorfema - ön ekprefixo - ending, termination (en) - isim-fiil, ulaçgerúndio - substantivo contável - özel isimnome próprio, substantivo próprio - cins isim - isim fiil - soyadınome de família, sobrenome, último nome - ad, ilk ad, isimantenome, nome de baptismo, nome próprio, prenome, primeiro nome - baptismal name, Christian name (en) - praenomen (en) - anonim, imzasız, isimsizanônimo, desconhecido, pseudônimo - stage name (en) - takma adpseudônimo - başlık - title (en) - Alexandrine (en) - imla sistemi, yazım sistemi - Armenian, Armenian alphabet (en) - heceleme, imla, imlâ, yazımortografia - Ação de escrever incorretamente uma palavra., erro de soletração, Palavra com ortografia incorreta. - boustrophedon (en) - hece işaretleri listesisilabário - Linear A (en) - Linear B (en) - bağ, birleştirici yapı, koşaçcópula, verbo de ligação - folk etymology (en) - anlam, manasentido, signifcado - ambiguidade, anfibologia - edeb-i kelam, kibar deyim, örtmeceeufemismo - çift anlamlı söz, lastikli sözfrase - fıkranın komik cümlesiconclusão de uma piada, ponto culminante - karaktercarácter - acento agudo - aksan işareti - sinal de movimente curto - çengel, harfcedilha - inceltme işareti, kemik çevreleyencircunflexo - uzatma işaretimacron, sinal de vogal longa - tildetil - iki sesli harfin ayrılmasıdiérese, trema - monogram, öz simgemonograma - caixa alta, letra maiúscula - küçük harfcaixa baixa, letra minúscula, minúscula - type (en) - blank, space (en) - fikir belirten işaret, ideogramideograma - logogram, sözcük ifade eden işaret - derece, nokta, puan, sayıponto final - soru işaretiponto de interrogaçao, ponto de interrogação - noktalı virgülponto e vírgula - işaret dililinguagem de sinais - fingerspelling, finger spelling (en) - American sign language, ASL (en) - jest, vücut hareketisinal - Basic English (en) - esperanto - Europan (en) - Idiom Neutral (en) - Interlinguainterlíngua - Ido (en) - Latino sine flexione (en) - Novial (en) - Pasigraphy (en) - Ro (en) - Solresol (en) - command language, query language, search language (en) - metalanguage (en) - anadillíngua materna - língua tonal - crioulo - karma/melez dillíngua franca - Chinook Jargon, Oregon Jargon (en) - ortak dil, uluslararası ticari dillíngua franca - Yuman (en) - Chinook, Chinookan (en) - Beijing dialect, Mandarin, Mandarin Chinese, Mandarin dialect (en) - Shanghai dialect, Wu, Wu dialect (en) - Cantonese, Cantonese dialect, Yue, Yue dialect (en) - Hakka, Hakka dialect (en) - Qiang, Qiangic (en) - Bai, Baic (en) - Karen, Karenic (en) - Lolo, Yi (en) - Chin, Kuki, Kuki-Chin (en) - Naga (en) - Abor, Dafla, Miri, Mirish (en) - Red Tai (en) - Shan, Tai Long (en) - Tay (en) - Zhuang (en) - Yay (en) - Sundanese (en) - Balinese, Balinesian (en) - Cebuan, Cebuano (en) - Hottentot, Khoikhoi, Khoikhoin (en) - PIE, Proto-Indo European (en) - Ermenicearménio - eslavo eclesiástico - servo-croata - Old Prussian (en) - İngilizceinglês - Amerikan İngilizcesiinglês americano - Middle English (en) - Modern English (en) - Anglo-Saxon, Old English (en) - Almanca - Old High German (en) - Middle High German (en) - Eskenaziyiddish - Low German, Plattdeutsch (en) - Old Saxon (en) - Old Norse (en) - Landsmaal, Landsmal, New Norwegian, Nynorsk (en) - faroês - Lapp, Saame, Saami, Same, Sami (en) - İrlandacairlandês - Middle Irish (en) - língua gaélica escocesa - classical Latin (en) - Vulgar Latin (en) - Medieval Latin (en) - Neo Latin, Neo-Latin, New Latin (en) - Old French (en) - Anglo-French, Anglo-Norman (en) - occitano - galego - East Tocharian, Turfan, Turfan dialect (en) - Sanskritçe - Sindhi (en) - Bihari (en) - Mahratti, Marathi (en) - Avestan, Zend (en) - Afghan, Afghani, Pashto, Pashtu, Paxto (en) - Lycian (en) - Modern Greek, New Greek (en) - Byzantine Greek, Medieval Greek, Middle Greek (en) - Ancient Greek (en) - Doric, Doric dialect (en) - Ionic (en) - Ubykh (en) - Kanarese, Kannada (en) - malaiala - Gondi (en) - Manda (en) - Bolanci, Bole (en) - Angas (en) - Pidlimdi, Tera, Yamaltu (en) - Bura, Pabir (en) - Daba, Kola, Musgoi (en) - Bata (en) - Sibine, Somrai (en) - Akkadian (en) - arábico - Fang (en) - Chaga, Chagga, Kichaga (en) - Kinyarwanda (en) - Nyamwezi (en) - Basuto, Sesotho (en) - Swahili (en) - Ful, Fula, Fulani, Peul (en) - Serer (en) - Wolof (en) - Dinka (en) - satır - fransızca kökenli sözcükgalicismo - kısaltma - apokop, son hecenin kaldırılması - baş harflerden oluşan sözcükacrograma, acronimo, acrônimo, sigla - beş heceli mısrapentâmetro - altı ayaklı dizehexâmetro - ses - fonem, ses birimifonema - allophone (en) - çift ünlüditongo - schwa, shwa (en) - glide, semivowel (en) - alveolar, alveolar consonant, dental, dental consonant (en) - consoante explosiva, consoante oclusiva - patlamaexplosivo - dudak ünsüzüconsoante labial - oclusão glótica - nasalação, nasalamento, nasalização - frikatif, sürtünmeli sessiz harffricativa - yarı kapantılı ünsüzafricado, africativo - nasal, nasal consonant (en) - yanlış telâffuzpronúncia errada - eşsesli sözcük, sesteş sözcükhomófono - seslemearticulação - sesletim, telaffuzarticulação, prolação, pronúncia, pronunciação - atasözü, ibare, ifade, laf, sözditado, dito, provérbio, rifão - düstur, niyet, özdeyiş, slogandito, lema, slogan - aksiyom, belit, özdeyiş, vecizeaxioma, ditado, máxima - özdeyiş, vecizeaforismo - ata sözüadágio, provérbio - lehçedialecto, dialeto - argocalão, gíria, jargão - etimolog, köktenbilimcietimologista - Noah Webster, Webster (en) - aphaeresis, apheresis (en) - aphesis (en) - sindirmeassimilação - eksiltielipse - holonymy, whole to part relation (en) - parça-bütün ilişkisi - words per minute, wpm (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼