» 

dicionario analógico

alcalino, básicoalkali, alkalik - ácido acetilsalicílico, aspirina, aspirinaraspirin - amoniaco, amoníaco, hidróxido amónicoamonyak - informational RNA, messenger RNA, mRNA, template RNA (en) - kaon, kappa-meson, k-meson, K particle (en) - agua bendita - fluido, liquidoakıcı, sıvı - enzimaenzim - actinioaktinyum - heliohelyum - plutonioplutonyum, plütonyum - brucine (en) - catalyse, catalyze (en) - espectrometría, espectroscopia - desempolvar, desengrasar, lavar, limpiar, purificararıtmak, temizlemek - flabbily (en) - destilar, purificararıtmak, temizlemek - solidezkatılık - çözülmek, çözünmek, erimek - derretir, deshacer, diluir, disolver, fundirçözmek, çözündürmek - technical (en) - hydrophilic (en) - lipophilic, lipotropic (en) - desalartuzdan arıtmak, tuzunu almak - análisis químico - análisis cuantitativokantitatif analiz, nicel çözümleme - colorimetric analysis, colorimetry (en) - valoracióntitrasyon - diálisisdiyaliz, kanı süzerek temizleme - plasmapheresis (en) - supercrítico - número atómicoatom numarası - carbon-14 dating, carbon dating, radiocarbon dating (en) - tek değerlikli - organic (en) - gaseosogaz gibi, gaz halinde, gazlı - anhidrosusuz - corromper, pervertirahlakını bozmak, yoldan çıkarmak, yozlaştırmak - albuminosoalbüminli - acuoso, aguado, aguanoso, flojo, sedimentariosu, su içeren, su ile ilgili, sulu - benzoicoaselbentten elde edilen, benzoik - carboxílico (pt) - atropinaatropin - carbónicokarbon, karbon ile ilgili - diatômico (pt) - Bordeaux mixture (en) - acéticoasetik - aktinik - catalícticokatalitik, tezleşik - chemical reactor (en) - clorpromacina - sulfúricokükürtlü, sülfürik - heparin, Lipo-Hepin, Liquaemin (en) - escopolamina, hioscina - consistenciakıvam, yoğunluk - viscosidadviskozite, yarı sıvılık - adherencia, adhesión, adhesividadbağlılık - compresibilidad - bronquedad, fragilidad, lo quebradizokolayca kırılma, kolay kırılır olma, narinlik - porosidadgözeneklilik, gözenekli yapı - permeabilidadgeçirgenlik - absorbencia, absorbidad - densidad, espesoryoğunluk - relative density (en) - atómica, masa atómicabağıl atom kütlesi - peso molecular - combining weight, eq, equivalent, equivalent weight (en) - concentración - factor pH - M, molar concentration, molarity (en) - insolubilidadçözülemezlik, çözüşmezlik, erimezlik - colágeno - kütle hareket kanunu - bioquímica, química biológicabiokimya - químicakimya - química orgánicaorganik kimya - química inorgánicainorganik kimya - química físicafizikokimya, fiziko-kimya, fiziksel kimya - electroquímicaelektroşimi - geoquímicajeokimya - fotoquímica - nuclear chemistry, radiation chemistry, radiochemistry (en) - fórmula químicaformül, kimyasal formül - fórmula molecular - fórmula estructural - fórmula empírica - glutenglüten, yapışkan madde - cooking oil (en) - aceite vegetal - aceite de maíz - aceite, aceite de olivazeytinyağı - palmistehurma yağı, rüşvet - aceite de cacahuete - aceite de sésamo - aceite de girasol - caldoet suyu - agua corriente - agua potableiçme suyu - gaseosamaden suyu, soda - agua de mesa, agua mineral, gaseosagazoz, maden suyu - reino - clasificación periódica, tabla periódicaperiyodik tablo - antimuon, positive muon (en) - antineutron (en) - antipartícula - antiprotón - antitauon, tau-plus particle (en) - baryon, heavy particle (en) - beauty quark, bottom quark (en) - zincir - charm quark (en) - down quark (en) - electrónelektron - partícula elemental - hadrón - hyperon (en) - ion, ióniyon - lambda hyperon, lambda particle (en) - mesónmeson - mu-meson, muon, negative muon (en) - neutrino - neutrónnötron - çekirdek parçası, nükleon - pi-meson, pion (en) - positrónartı elektron, pozitif elektron - protónproton - squark, strange quark (en) - top quark, truth quark (en) - up quark (en) - bioquímica, bioquímicobiokimyacı - química, químicokimyager - Dalton, John Dalton - Faraday, Michael Faraday - Dmitri Ivanovich Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleyev, Dmitri Mendeleev, Dmitri Mendeleyev, Mendeleev, Mendeleyev (en) - allotropism, allotropy (en) - fotoemisión - bond, chemical bond (en) - covalent bond, homopolar bond (en) - hydrogen bond (en) - electrostatic bond, electrovalent bond, ionic bond (en) - metallic bond (en) - osmotic pressure (en) - copo, copo de nievekar tanesi - buz kristali - polençiçek tozu, polen - kolza yağı - vainillina - cera de carnauba, zumo de carnauba - acidificaciónasidifikasyon, asitleme, asitleşme - adsorción - autocatalysis (en) - calcinación, calcinamiento - carbonation (en) - catálisiskataliz, tezleşim - santrifüjleme - proceso químicokimyasal değişim, kimyasal olay, kimyasal süreç - reacción químicakimyasal reaksiyon, reaksiyon - cromatografíakromatografi - combustióntutuşma, yanma - coagulaciónpıhtılaşma - desalación, desalinizacióntuzdan arındırma - difusióndifüzyon - emission (en) - exothermic reaction (en) - kademeli damıtma, kısmi distilasyon - endurecimiento, solidificaciónkatılaşma, sertleşme - hidrólisishidroliz - beneficiation, mineral dressing, mineral extraction, mineral processing, ore dressing, ore processing (en) - osmosis, ósmosisgeçişim, ozmos - oxidaciónoksidasyon, oksitlenme, paslanma, yükseltgenme - oxidation-reduction, oxidoreduction, redox (en) - fotosíntesisfotosentez - polimerizaciónpolimerizasyon, polimerleşme - proteolysis (en) - reducing, reduction (en) - afinación, enriquecimiento, refinación, refinado, refinadura, refinoinceltme - sabunlaşma - secondary emission (en) - solvation (en) - Solvay process (en) - absorbencia, absorcióniçe tutunma, sorbsiyon - thermal emission, thermionic emission (en) - octanajeoktan ölçüsü - fatigayorulma - estado, estado de la materia, estado físicomaddenin hali - form, phase (en) - gaz - plasma - aldehídoaldehit - mezclaharman, karışım - alaşm - coloidekolloid, kolloit, koloid, koloit - karışım, mahlut - eutectic (en) - soluciónçözelti, eriyik, solüsyon - aqueous solution (en) - suspensiónasıltı, katı asıltı, süspansiyon - arcilla para modelar, barro para modelarmumlu kil, plastisin - plastificadorplastikleştirici, yumuşatıcı - plástico, polietileno, politenepolietilen - acetilo - polivinílico - cinnamene, phenylethylene, styrene, vinylbenzene (en) - poliestirenopolisitren - Styrofoam (en) - bakelita, baquelitabakalit - teflón - ácido acéticoasetik asit - acetona - acetileno, alquinoasetilen - Agent Orange (en) - aminoácidoaminoasit - alanina - asparagina - aspartic acid (en) - canavanine (en) - CFC, chlorofluorocarbon (en) - citrulline (en) - cysteine (en) - cystine (en) - diamine (en) - essential amino acid (en) - glutamik asit - glutamina - glycine (en) - hydroxyproline (en) - ornitina - asit, hamız - cloratoklorat, klorik asit tuzu - hipocloritohipoklorid, hipoklorit - hypophosphorous acid, orthophosphorous acid, phosphorous acid (en) - lysergic acid (en) - pyrophosphoric acid (en) - succinic acid (en) - sulfonic acid, sulphonic acid (en) - titania, titanic acid anhydride, titanic anhydride, titanic oxide, titanium dioxide, titanium oxide, titanium white (en) - álcali, basealkali, baz - átomoatom - isótopoizotop - elemento, elemento químicoelement, kimyasal element - gas noble, gas raroasal gaz - lantánido, tierra rara, tierras raras - elemento metálico, metalalaşım, maden, metal - soy metal - aluminioaliminyum, aluminyum, alüminyum - americioamerikyum - antimonioantimon, rastık taşı - argónargon - arsénico - astato, ástatoasatatin, astat, astatin - bariobaryum - barium hydroxide (en) - berkelioberkelyum - berilioberilyum - bismutobizmut - borobor - bromobrom - cadmiokadmiyum - calciokalsiyum - californiokaliforniyum - carbonokarbon - cerioseryum - cesiosezyum - cloroklor - cromoCr, krom-çelik alaşımı - cobaltokobalt - cobrebakır - curioküriyum - disprosiodisporsiyum, disprosyum - einstenioaynştaynyum - erbioerbiyum - europioeuropyum - fermiofermiyum - flúorflor, fluor, flüor - franciofransiyum - gadolineo, gadoliniogadolinyum - galiogalyum - germaniogermanyum - oro - hafniohafniyum - holmioholmiyum - hidrógenohidrojen - hydrogen atom (en) - deuteriodöteryum - indioindiyum - yodo - iridioiridyum - herradura, hierrodemir - criptónkripton - lantanolantan, los angeles - laurencio, lawrenciolorentiyum - plomokurşun - litiolityum - luteciolütesyum - magnesiomagnezyum - manganesomangan, manganez - mendeleviomendelevyum - argento vivo, azogue, mercuriocıva - molibdenomolibden - neodimioneodim - neónneon - neptunioneptünyum - níquelnikel - niobioniyobyum - nitrógenoazot, nitrojen - nobelioaleyhte oy, hayır, nobelyum, numara, red, ret - osmioosmiyum - oxígenooksijen - liquid oxygen, LOX (en) - paladyum - fósforofosfor - platinoplatin - poloniopolonyum - kalium, potasiopotasyum - praseodimiopraseodim - promecio, prometeoprometyum - protactinio, protoactinioprotaktinyum - radioradyum - radónradon - reniorenyum - rodiorodyum - rubidiorubidyum - ruteniorutenyum - rutherfordiorutherfordyum - samariosamaryum - escandioskandiyum - selenioselenyum - argento, plata - sodiosodyum - estronciostronsiyum - azufrekükürt - tantalio, tántalotantal - tecnecioteknetyum - telurio, telurotellür - terbioterbiyum - taliotalyum - toriotoryum - tuliotulyum, tülyum - estaño, hojalataçinko, teneke - titaniotitan, titanyum - tungsteno, volframio, wolframiotungsten, volfram, wolfram - uraniouranyum - vanadiovanadyum - xenónksenon - iterbio, yterbioiterbiyum - itrioitriyum - cinc, zincçinko - circonio, zirconiozirkonyum - granate, piropogrena, lâl - lecitina - moléculamolekül - monómero - percloratoperklorat - perchloric acid (en) - prolina - butanobütan - havagazı, hava gazı - coquehava gazı, kok, kok kömürü - diésel, gasoil, gas-oil, gasóleomazot - fosil yakıt - fuel, fuel-oilfueloil, fuel oil, fuel-oil, kalorifer yakıtı, kalyak - gasohol (en) - gas - fuel, kerosén, kerosene, keroseno, querosén, querosenogazyağı, gaz yağı, kerosen - metanolmetanol, metil alkol, odun alkolü - ópaloopal - turbaturba, yer kömürü - pentose (pt) - hexosa - propanopropan - pyridine (en) - piritasmaden sülfürü, pirit - ribose (en) - ricin, ricin toxin (en) - alhaja, gema, joya, piedra, piedra de mechero, piedra preciosaçakmak taşı, değerli taş, kıymetli taş, mücevher, taş - cabuchón, cabujón - binder (en) - paste (en) - adenina (pt) - adenosine monophosphate, adenylic acid, AMP (en) - adenosine triphosphate, ATP (en) - ágataakik, bilye, kantaşı, misket - alcoholalkol - alcohol, alcohol etílico, espíritu de vino, etanoletanol, hububat alkolü, tahıl alkolü - isopropanol, isopropyl alcohol (en) - alcohol desnaturalizado - etiloetil - aldose (en) - acetal (en) - acetaldehyde, ethanal (en) - aldehyde-alcohol, aldol (en) - metal alcalinoalkali metal - alcaloidealkaloid, alkaloit - alqueno - efedrin - pseudoephedrine (en) - nicotinanikotin - estricninastriknin - cupronickel (en) - electrum (en) - estaño, peltrekalay, kalay ve kurşun alaşımı - oro blanco - amidaamit - bloqueante, inhibidorinhibitör - anticorrosivo, antioxidanteantioksidan - agua pesadaağır su - compuesto orgánicoorganik bileşik - proteínaprotein - aleurona - gelatinajelatin - mucin (en) - actin (en) - albúminaalbümin, yumurta akı - serum albumin (en) - queratinakeratin - quitina - fibrinafibrin, lifli protein - amilasa - coagulasa - trombina - catalasa - cuajo - aminaamin - karboksilik asit - sakarin asidi - sorbic acid (en) - ácido grasoyağ asidi - peptide (en) - amonioamonyum - cloruro amónico, hidrato de amonioamonyum klorid - anilinaanilin - hayvani yağ - cafeínakafein - anticongelanteantifriz - ácido nítrico, aguafuertenitrik asit - ácido nitroso - óxido de nitrógeno - dióxido de nitrógenoazotdioksit, azot dioksit - anhídrido - agua regia - arginin - asa fétidaçadıruşağı otu, şeytantersi - ash (en) - austenite (en) - azide (en) - methylene blue, methylthionine chloride (en) - phenothiazine, thiodiphenylamine (en) - metal antifricción - bagaço (pt) - barbituric acid, malonylurea (en) - benceno, bencinabenzen - sodyum benzoat - benzoic acid (en) - benzoyl peroxide (en) - bicarbonatobikarbonat - bicarbonatosoda - reactivoayıraç, denek, miyar, reaksiyon, reaktif, tepki - decoloranteağartıcı, beyazlatıcı - oxidanteoksidan - peróxidohidrojen peroksit, oksijenli su - boratoborat - azufre, limonera - Britannia metal (en) - buffer solution (en) - enjundia, lardo, saín - butanol, butyl alcohol (en) - butanoic acid, butyric acid (en) - calcium hypochlorite (en) - alcanforkâfur - capric acid, decanoic acid (en) - caproic acid, hexanoic acid (en) - caprylic acid (en) - carbamate (en) - carbamic acid (en) - carburokarbit - carbohidrato, hidrato de carbono, sacarosa, sucrosakarbohidrat, karbonhidrat - carbonilla, hollín, negro de humo, tizneis, kurum - cancerígeno, carcinógenokanserojen madde - celulosaselüloz, selülöz - cellulose nitrate, cellulosic nitrate, guncotton, nitrocellulose, nitrocotton (en) - animal starch, glycogen (en) - inulin (en) - fenolasit fenik - carbón activadoaktif kömür, emici kömür - grafito, plombaginagrafit - anhídrico carbónico, anhídrido carbónico, bióxido de carbono, dióxido de carbonoCO2, karbondioksit, karbon dioksit - carbon disulfide (en) - monóxido de carbono, óxido de carbonoCO, karbonmonoksit, karbon monoksit - tetracloruro de carbono - carbonatokarbonat - ácido carbónico - coenzyme (en) - eşçarpan - cornalina, cornerinaakik taşı - arrabio, hierro colado, hierro fundidodökme demir - hierro labradodövme demir - pulat - acero inoxidablepaslanmaz çelik - Damascus steel, Damask steel (en) - ojo astuto - carburo de hierro, cementita - calcedoniaalaca akik, kalsedon - neurotransmitter (en) - monoamine neurotransmitter (en) - serotonina - acetylcholine (en) - endorphin (en) - klordioksit, klor dioksit - chromic acid (en) - chrysoprase (en) - ácido cítrico, cítricolimon asidi, sitrik asit - citrina, piedra falsa - carbón, hullamaden/taş kömürü - antracitaantrasit - hulla - lignito, lignito?kahverengi maden kömürü, linyit - aceite de hígado de bacalaobalık yağı - composite material (en) - compuesto, compuesto químicobileşik, kimyasal bileşik - constantan, Eureka (en) - conductor - aislador, aislante, material aislador, material aislante, no conductoryalıtkan, yalıtkan madde - líquido refrigerante, refrigerantesoğutma gazı, soğutma sıvısı - coralmercan - creatin, creatine (en) - cresol, methyl phenol (en) - sodyum siyanür - nitrilo - cyanuric acid (en) - C, cytosine (en) - defolianteyaprakları döken ilaç, yaprakları döken zehir - andradite (en) - ADN, DNAdeoksiribonükleik asit, dezoksiribonükleik asit, DNA - recombinant deoxyribonucleic acid, recombinant DNA (en) - ácido ribonucleico, ARNribonükleik asit, RNA - acceptor RNA, soluble RNA, transfer RNA, tRNA (en) - deoxyribose (en) - dímero - bióxido, dióxidodioksit - disaccharide (en) - agua destilada - dopaminadopamin - duraluminioDuralumin, Duralümin - elastomer (en) - agua, H2Osu - electrolito, electrólitoelektrikle çözünen madde, elektrolit - extracto, tisana...suyu, öz - ésterester - etanoetan - ethyl acetate (en) - etilenoetilen - glicol etileno - propanediol, propylene glycol (en) - zehirli atık - ferritademir tuzu - abono, alimentación para plantas de tiesto, fertilizantegübre - abono naturalorganik gübre - soda niter, sodium nitrate (en) - nitro, salitregüherçile, potasyum nitrat - cianuro de potasiopotasyum siyanür - bicromato de potasiopotasyum dikromat - propanoic acid, propionic acid (en) - putrescine (en) - abono, bosta, estiércol, excremento, mantillogübre - green manure (en) - grasa, manteca, seboyağ - ferritin (en) - aceite de ballena, saínbalıkyağı, balık yağı - esquisto, pizarrakuvarslı bir tür kaya - pedernal, piedra, piedra de mechero, sílexçakmak taşı - fluor, flúor, fluoruroflüorür - fluorocarbon (en) - formaldehido, formaldehídoformaldehit - ácido fórmicoformik asit - formulación, preparación, preparadomüstahzar, preparat - fructosa - carburante, combustiblemahrukat, yakacak, yakıt - fumaric acid (en) - furan, furane, furfuran (en) - furfural, furfuraldehyde (en) - galactosagalaktoz, süt şekeri - gallik asit - LPG - billur, kristal - tectita - glass (en) - cristal de seguridad, cristal inastillabledağılmaz cam, mikalı cam - vidrio de color, vitralrenkli cam, vitray - enamine (en) - enantiómero - dextroglucosa, dextrosa, glucosaglikoz - glicemiakan şekeri - glyceraldehyde, glyceric aldehyde (en) - acylglycerol, glyceride (en) - triglyceride (en) - glicerinagliserin - nitroglicerinanitrogliserin - glycoside (en) - glucoside (en) - saponin (en) - glycolic acid, glycollic acid, hydroxyacetic acid (en) - glycoprotein (en) - lectin (en) - aceite lubricante, grasagres yağı - Greek fire (en) - guanina - aceite esencialuçucu yağ - esencia de rosasgül yağı - linalol - resinareçine, sakız - copalkopal, tropik reçine - copaiba - benjamín, benjuí - benzofuran, coumarone, cumarone (en) - bdellium (en) - copolymer (en) - poliuretanopoliüretan - halurohalojen tuzu - halógenohalojen - hard water (en) - hemiacetal (en) - heptano, hidrogeneto de heptilo (pt) - herbicidayabancı ot ilacı, yabani ot ilacı, yabani ot ilâcı - hexane (en) - alpha-lipoprotein, HDL, high-density lipoprotein (en) - histidina - hydrazine (en) - hidrurohidrojenli bileşim - hidrocarburohidrokarbon - hidroklorik asit - hydrogen chloride (en) - hydrogen fluoride (en) - hydrofluoric acid (en) - hydrogen iodide (en) - hydrogen sulfide (en) - hypo, sodium thiosulfate, sodium thiosulphate (en) - hypochlorous acid (en) - hydroxyl, hydroxyl group, hydroxyl radical (en) - ice, water ice (en) - escarcha, helada, helada blanca, incrustación de hielokırağı - calamoco, candelizo, canelón, carámbanobuz sacağı/sarkıtı - Inconel (en) - glyoxaline, imidazole, iminazole (en) - mürekkep - insecticidaböcek ilacı, böcek ilâcı - repelente de insectosböcek kovan ilâç - invar - invert sugar (en) - iodic acid (en) - yoduro - izosiyanat - isoleucina - compuesto isómeroizomer - jaspejasp, yeşimtaşı - cetona, quetona - ácido lácticolaktik asit, süt asiti - lactosalaktoz, süt şekeri - lapislázulilâcivert taşı - larva öldürücü - dodecanoic acid, lauric acid (en) - lindane (en) - leucina - hidróxido - cloruro de calciokalsiyum klorid, kalsiyum klorit - limonene (en) - 9, 12-octadecadienoic acid, linoleic acid, linolic acid (en) - linolenic acid (en) - lipase (en) - lípidolipit, yağ - lipoprotein (en) - fluidoakışkan, sıvı - líquidomayi, sıvı - nitrógeno líquido - liquid crystal, liquid crystal state, mesomorphic state, mesomorphism (en) - low brass (en) - beta-lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, low-density lipoprotein, �?-lipoprotein (en) - colada, lejíaküllü su, kül suyu - lisinalizin - makromolekül - magnesium sulfate (en) - Malathion (en) - maleic acid (en) - maltosamaltoz - martensite (en) - melaminamelamin - metan - alcano, parafinaalkan, parafin - metilen - metilometil - metionina - birch oil, methyl salicylate, sweet-birch oil (en) - madeni yağ - MAO, monoamine oxidase (en) - monosacárido - monóxidomonoksit - tartrate (en) - morganite (en) - myristic acid, tetradecanoic acid (en) - napalmnapalm - naftaneft - naftaleno, naftalinanaftalin - gas naturaldoğalgaz, doğal gaz - alpaca, argentán, melchor, metal blanco, plata alemanaalman gümüşü - NAD, nicotinamide adenine dinucleotide (en) - nitrobenceno - ácido nucleiconükleik asit - nucleoside (en) - nucleotídeo (pt) - acetato celulósicoselüloz-asetat karışımı - cellulose triacetate, tiacetate fiber, triacetate, triacetate fibre (en) - poliamida - octanooktan - aceite, petróleo - gas oil (en) - oleic acid (en) - oligosaccharide (en) - ónice, ónixdamarlı akik, onix - oxalacetic acid, oxaloacetic acid (en) - ácido oxálico - oxidase (en) - óxidooksit - oxidoreductase (en) - oxime (en) - ácido periódico (pt) - hexadecanoic acid, palmitic acid (en) - papaína - pearlite (en) - pectinapektin, pelte - pepsinapepsin - Permalloy (en) - permanganatopermanganat - peridoto - pesticida, plaguicidaböcek ilacı, pestisit - crudo, grosero, petróleo, toscoham petrol, petrol - sistema - fenilalanina - fosfino - phospholipid (en) - orthophosphoric acid, phosphoric acid (en) - picric acid (en) - polymerase (en) - reverse transcriptase (en) - plasma - alçı - polisacáridopolisakkarit - polímeropolimer - potasiopotasyum permanganat - polypropene, polypropylene (en) - abono potásico, potasakostik potas, yakıcı alkali - polvotoz - propanal, propionaldehyde (en) - propanol, propyl alcohol (en) - acrolein, propenal (en) - acrylate, propenoate (en) - akrilik asit - acrilonitrilo - peptidasa, proteasa - pyrex - pyruvic acid (en) - raffinose (en) - azarcón, minio, tetróxido de plomokırmızı kurşun tuzu, parlak kırmızı renk, vermilyon - residuoartık, bakiye, geriye kalan - resorcinol (en) - agua de mar, agua salada, salmuerasalamura, tuzlu su - agua dulcetatlı su - 2-hydroxybenzoic acid, salicylic acid (en) - saltuz - rotenone (en) - sodyum klorat - amonyum nitrat - nitrato de plata - sosa cáusticakostik soda, sodyum hidroksit - silver bromide (en) - nitratonitrat - nitritonitrit - sodium nitrite (en) - cloruroklorid, klorit - aluminium chloride, aluminum chloride (en) - silver chloride (en) - sarcosine (en) - serina - miosina - hemoglobinahemoglobin - mioglobina - glutelin (en) - histone (en) - anticuerpoantikor - monoclonal, monoclonal antibody (en) - capsaicin (en) - piperin, piperine (en) - toxinatoksin - aceite de esquisto bituminosopetrol yağı, şist yağı - betún, bola, cremaayakkabı boyası, kurşun tozu, siyah boya - silicatosilikat - silicon carbide (en) - siliconasilikon - siloxane (en) - dióxido del silicio, sílicesilika - cristal de sílice - carbonato sódico, sosaçamaşır sodası - hipoclorito de sodio - sodium iodide (en) - sodium sulfate, sodium sulphate (en) - especia - primary solid solution, solid solution (en) - espray - stachyose (en) - almidón, féculakola, nişasta - harina de maíz, maicena, maizenarmısır nişastası, mısır unu - humo, vaho, vaporbuhar, buhar enerjisi - vapor de aguasu buharı - vaporduman, sis - ablandador del agua, suavizador de agua - octadecanoic acid, stearic acid (en) - estearinastearin - steroid alcohol, sterol (en) - colesterolkolesterol - ergosterol (en) - cardiac glucoside, cardiac glycoside (en) - sebo - sakaroz, şeker - sulfatosulfat, sülfat - sulfurosülfit - dióxido de azufrekükürtdioksit, kükürt dioksit, sülfürdioksit, sülfür dioksit - venturina - taninomazı tozu, tanen - ácido tartáricotartarik asit - terpene (en) - tetrafluoroethylene (en) - threonine (en) - T, thymine (en) - timol - toluenotolüen, yanıcı hidrokarbür - tumbagatombak - turmalina - elemento traza, microelemento, oligoelemento - transaminasa - trichloracetic acid, trichloroacetic acid (en) - tryptophan, tryptophane (en) - tungstic acid (en) - tyrosine (en) - U, uracil (en) - ureaüre - ürik asit - valine (en) - aceite de linazaketen tohumu yağı, keten yağı - Chinawood oil, china wood oil, China wood oil, china-wood oil, China-wood oil, Chinese wood oil, mu oil, tung oil, Tung oil, wood oil (en) - sirke - ácido sulfúrico, vitriolosülfürik asit - cera, lacrebal mumu, cilâ, kulak kiri, mühür mumu - cerilla, cerumenkulak kiri - espermacetibalina yağı, ispermeçet - cadaverine (en) - surface-active agent, surfactant, wetter, wetting agent (en) - aceite de ballenabalina yağı - astilla, escarabajas, leñaodun, yakacak odun - de madera pulpakağıt hamuru, kâğıt hamuru - ksiloz, odun şekeri - xilenoksilen - bióxido de circonio, circona - zymase (en) - imide (en) - curare[Domaine]

-