Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

faptăação, acção, acto, ato - acţiune, faptă, fapteacção - curs, direcţiecurso, direcção, rumo - performanţă, realizare - fato consumado - împlinire, în­­ţe­legere, realizarecompreensão/realização, resultado - împlinirerealização - înfăptuire, realizare - anume, dinadins, expres, înadins, intenţionat, specialdeliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamente - efectuare, executare, îndeplinire, înfăptuire, performanţăactuação - a întăriconsolidar - pascompasso, medida, passo - valorifica - a activa, a declanşadisparar - a rectifica, corecta, corija, îndrepta, rectificacorrigir - abuse, misuse, pervert (en) - a corecta, a îndrepta, a în­drepta, aplana, a vindeca, rezolvacorrigir, emendar, esclarecer, pôr bom - cântec de lebădăcanto do cisne - a limita, a restrânge, îngrădi, limita, restrânge, restricţionalimitar, restringir - a delimita, a trasa, demarca, marcademarcar - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - [se] deprinde, [se] familiariza, [se] învăţa, [se] obişnuiacostumar - face - publicar em capítulos, publicar em folhetim - dichisiarranjar, arranjar-se, ataviar, enfeitar, enfeitar-se - acorda, pune de acordafinar, corresponder, harmonizar - a in­sista, a persevera, a stărui, insista, persevera, persista, stăruiagarrar-se a, insistir, perseverar, persistir - încheia, isprăvi, pune capăt, sfârşi, terminaconcluir, pôr termo a, terminar - a zdrobiesmagar - considera, ilustra perfect, personificatomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - activitate, hobby, îndeletnicire, preocupare, preocupăriactividade, atividade, ocupação - complicacomplicar - acţiune, operaţiune - [se] pregăti, [se] preparapreparar - cale, curs, drum, mod de viaţăcaminho, modo de vida - diversificaalargar - încărca, umpleencher, preencher - a finaliza, finaliza, finisafinalizar - armoniza, conciliaconciliar - armonizaharmonizar, harmonizar-se - a terminaterminar - a trata, prelucra, tratatratar - face transparent - a imortalizaimortalizar - loc de muncă, lucru, ma­te­rial de lucru, muncă, ser­viciu, treabăemprego, trabalho - desfăşurare, funcţionare, operaţie, operaţiuneoperação, procedimento - serviciu, slujbă - lucru, muncă, slujbă, treabă - abuz, efort, strădanie, străduinţăesforço, exercício - lucru manualtrabalho manual - a trece cu vederea, neglija, nesocoti, omite, trecedeixar passar, fechar os olhos a - a excepta, a exclude, a lăsa deo­par­te, a omite, da, elimina, exclude, îndepărta, înlăturaexceptuar, omitir - face, institui, stabilideclarar, ensinar, fazer - accepta, îndura, înghiţi, suporta, toleradeglutir, engolir, ingurgitar - treabă, treburi în gospodăriefrete, trabalho - funcţie, rol, sarcină - in loc de, in sarcina, loclocalização, posição - a vrea, dori, plăcea, voi, vreadesejar, querer - însărcinare, misiune, sarcină - călătorie, comision, deplasare, deplasare în interes de serviciu, misiunecomissão, missão, recado - detecta, dibui, prindeapanhar desprevenido - efort, încercare, încer­care, osteneală, tentativăensaio, esforço, prova, tentativa - convinge, da, determina, face - mână de lucru, obligaţie, proiect, sarcinăemprego, mão-de-obra, tarefa - a şterge, scoatebarrar, cancelar, riscar - a evita, evita, ocolievitar - anula, infirma, nega, respingenegar - consacra, dărui, dedica, devota, închinadedicar, devotar - a ierta, a scuza, a trece cu vedereadesculpar, escusar, perdoar - misiune - continuare, reluarecontinuação - repetareconfirmação, reiteração, repetição - procedurăprocedimento - cross dressing, transvestism, transvestitism (en) - lavagem de dinheiro - acţiune de grup - acorda, da - [se] da bătut, a fi abandonat, arunca prosopulser abandonado - administrare, cârmuire, conducere - a în­vinge, a surmonta, controla, domina, stăpânicontrolar, ultrapassar, vencer - pregătire, pre­gătire, preparativepreparação, preparativo - constrângere, restrângerelimitação, restrição - a apara, a proteja, păzi, proteja, salvgardaproteger - comportament, com­portament, comportare, conduită, fap­te, isprăvi, purtarecomportamento, feitos - a îndeplini, îndestula, săturasatisfazer - abţine, reţineabster-se - in­ten­­ţionat, in­ten­­­ţionatintencional - a culege, aduna, a strânge, colecta, strângeapanhar, contrair, contrair-se - a intra, băga, insera, introduce, vârîentrar - face labă, laba, lua - ţine - instaura, introduce - executa, facefazer - extindedesenvolver - a face/a folosi pentru prima oară, iniţia, lua iniţiativaser o pioneiro de - a cauza, a provoca, a pro­­voca, efectuaprovocar - a fonda, a înfiinţa, faceestabelecer/fundar, instituir - lucra - interpreta, jucarepresentar, ser representado - [se] jucatocar - a juca, a pune jos, jucaatuar, jogar, representar - cânta, executa, interpreta, intonarepresentar, ser representado - cultiva - a împărţidividir, separar - supune - alege, desemna, învesti, pune - a munci, lucra, muncitrabalhar - a alimenta, a pune cărbuni/lemne pe focalimentar - [se] sili, [se] strădui, a aborda, a ex­pe­ri­menta, a încerca, a proba, a pune la încercare, căuta, încercacansar, experimentar, experimentar com - [se] strădui, [-şi] da toată silinţa, a încerca, căznibatalhar por algo, esforçar-se, tentar - a amâna, a contramanda, a întârzia, amânaadiar, atrasar - a face la felseguir o exemplo - a avansa, a continua, a con­tinua, a continua să, a relua, continua, urmacontinuar, continuar a, insistir, ir fazendo - continua, merge înainte - behavioral, behavioural (en) - în stare de funcţionare, operaţionaloperacional - lucrare, rezultattrabalho - dorinţă, poftă, voie, vrere - dată, oară - Advent, Parousia, Second Advent, Second Coming, Second Coming of Christ (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼