Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

elakt, okynnigt, styggtcom marotice, travessamente - ögonblickligen, ögonblickligtinstantaneamente - abrupt, plötsligt, tvärtabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - breach of trust (en) - i rätt tid, i vederbörlig ordning, punktligtdevidamente, pontualmente - ansvarsfullt, ansvarskännanderesponsavelmente - as usual (en) - astigmatiskastigmático - irrevogavelmente - förfallen till betalningpagável - artificialmente - illegalt, laglöst, olagligt, otillåtetilegalmente, ilicitamente - förtroligt, i förtroendeconfidencialmente, em confidência, em segredo - författningsstridig, grundlagsstridiganticonstitucional, inconstitucional - rationelltracionalmente - onödigtdesnecessariamente, inutilmente - exemption, granting immunity, immunity (en) - unjustly (en) - oundvikliginevitavelmente - brukligt, sedvanligt, vanligthabitualmente - inexorably (en) - frivilligtvoluntariamente - oavsiktligt, ofrivilligtinvoluntariamente - unlawfully (en) - orättvistinjustamente - obligatorisktobrigatoriamente - potentielltpotencialmente - oärligtdesonestamente - hycklande, skenheligthipocritamente - rättvistrazoavelmente - orättfärdigt, orättvistinjustamente - förrädiskt, svekfullttraiçoeiramente - sistafinal, último - fraudulentamente - opartisktimparcialmente - förståndigt, kloktcriteriosamente - perfidiously (en) - grammatisktgramaticalmente - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - på prov, prov-, provisorisk, prövoestagiário, provisória, provisório - job (en) - förseelsedano - ungdomsbrottslighetdelinqüência juvenil - försumlighet, slarv, vårdslöshetdescuido, desleixo, displicência, imprudência, negligência - undanflykt, undvikandeevasão - falsk deklarationsonegação de impostos - damage, legal injury, wrong (en) - arvsyndpecado original - dödssyndpecado mortal - brottcrime, sujeira - brott, grovt brott, lagöverträdelsecrime, delito - brott, kränkninginfração, infracção - förövandeperpetração - sexuellt övergrepp - krigsbrott, krigsförbrytelsecrime de guerra - äktenskapsbrott, hor, otuktadultério - incestincesto - in operation, operating, operational (en) - frivillig, valfrifacultativo - de rigueur (en) - bad, defective (en) - åtskillnad, diskrimineringdiscriminação, favoritismo - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotism, svågerpolitiknepotismo - rasismracismo - sexismsexismo - antifeminism, chauvinism, male chauvinism (en) - due process, due process of law (en) - konformitet, likformighet, överensstämmelseconformidade - formality (en) - line (en) - firandeobservação, observância - behövanecessitar, precisar - berättigad, laglig, rättmätiglegal - unlawful (en) - utomprocessuellextrajudicial - morganatiskmorganático - ensam, ogiftsolteiro - civil (en) - inte nödvändig, obehövligdesnecessário, inútil - normal - förpliktad - unpardonable (en) - godtagbar, tilllåtenadmissível - punktligpontual - timely (en) - försenad, senkommentardio - qualified (en) - official, prescribed (en) - accountable (en) - sound (en) - beato - Blessed (en) - standard-uniformizado - exterritorial-extraterritorial - binding (en) - gottgöra, rätta tillcompensar, indemnizar - clear, pass (en) - get through, make it, pass, qualify (en) - bryta, kränka, överträdainfringir - föröva inbrottroubar - cheat, chisel, rip off (en) - bedra, förleda, lurailudir - fördärva, förledaperverter - passa för, vara lämpligadequar-se - kommunal, medborgerligcitadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbano - admit, allow (en) - multicultural (en) - kortslutningcurto-circuito - åliggande, plikt, skyldighet - ansvarresponsabilidade - lagenlighet, laglighet, legalitet, legitimitetlegalidade, legitimidade - validity, validness (en) - effect, force (en) - laglighet, legitimitetlegitimidade - dygdighetvirtude - dygdvirtude - kyskhet, renhetcastidade - honor, honour, pureness, purity (en) - rättmätighet, rättvisa, riktighetequidade, justeza, justiça - rättrazão - integritetintegridade - tillgång, tillträdeacesso, direito de ingresso - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - berättigande, rätt, rättighetdireito - direito à vida - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à lei - medborgerliga rättigheterdireitos civis - liberdade de culto - liberdade de opinião - tryckfrihetliberdade de imprensa - freedom of assembly (en) - röst, rösträttdireito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, voto - equal opportunity (en) - [] rätt, befogenhetautoridade, poder - domsrätt, jurisdiktion, rättskipningjurisdição - fri viljalivre vontade - efterblivenhetatraso - practice (en) - costumes, maneiras - code of behavior, code of conduct (en) - courtly love (en) - utelämnandeomissão - uteslutning, utestängandeexclusão - res adjudicata, res judicata (en) - riktlinje, tumregeldiretriz - abc, grunderá-bê-cê, bê-á-bá, rudimentos - grundförutsättning, grundvillkorcondição necessária - opartiskhetimparcialidade - disinterestedness (en) - conformismo - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - grundsats, lag, principprincípio - caveat emptor (en) - etikett, hederskodexetiqueta - protocol (en) - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - dubbelmoralpadrão duplo - förmaning, tillrättavisningrepreensão - åskådningslektion, praktisk demonstrationlição prática - kabbalacabala - open secret (en) - approval, commendation (en) - anteckning, påskrift, prickning, stödaprovação, endosso - godkännande, klarsignal, okejconcordância - skrivfel, tryckfelerro de impressão, erro tipográfico, gralha - felsägning, felsteg, misstagdeslize, lapso - omkastning av bokstävertrocadilho - feluttalpronúncia errada - feltolkning, misstolkningatribuição de errado, interpretação errada - förbudproibição - probersten, prövostencritério, norma, pedra-de-toque - fel, krångeldefeito - kismet, ödedestino - avvikelsedesvio - avbrott, avbrytandeinterrupção - strömavbrottcorte de energia - disturbance, perturbation (en) - formalia - independence (en) - grunddrag, nödvändighetexigência, fundamento, indispensável/fundamento - avsaknadfalta - norm (en) - rättslig ställning - legal rule, rule of law (en) - innocence, pureness, purity, sinlessness, whiteness (en) - brottslighet, skuldculpabilidade - brottslighet, kriminalitetcriminalidade - academic freedom (en) - autarcia - freedom of the seas (en) - oavhängighet, oberoende, självständighetindependência - [] friheterliberdade - frihetliberdade - constraint, restraint (en) - döljande, hemlighållandedissimulação, encobrimento - förtrolighetsigilo - brist, defekt, fel, skavank, svag punktdefeito, deficiência, falha, limitação - bug, glitch (en) - avvikelseaberração, afastamento, anomalia, desvio, ignorante - anomali, avvikelseanomalia[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼