Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

com marotice, travessamentedarebácky, uličnicky, zlomyslně - instantaneamenteokamžitě - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamentenáhle - breach of trust (en) - devidamente, pontualmentepřesně, správně, včas - responsavelmenteodpovědně - as usual (en) - astigmático - irrevogavelmente - pagávelsplatný - artificialmente - ilegalmente, ilicitamenteilegálně, načerno, protiprávně - confidencialmente, em confidência, em segredodůvěrně - anticonstitucional, inconstitucionalneústavní, protiústavní - racionalmentelogicky - desnecessariamente, inutilmente - imunita - neprávem - inevitavelmente - habitualmenteobvykle - inexorably (en) - voluntariamentedobrovolně - involuntariamentenedobrovolně - unlawfully (en) - injustamentenepoctivě - obrigatoriamentepovinně - potencialmentepotenciálně, potencionálně - desonestamentenečestně, nepoctivě - hipocritamentepokrytecky - razoavelmentespravedlivě - injustamentenerovně, nespravedlivě - traiçoeiramentezrádně - final, últimokonečný - fraudulentamentepodvodně - imparcialmentenestranně - criteriosamenterozumně - perfidiously (en) - gramaticalmentegramaticky - blamelessly, faultlessly, impeccably, irreproachably (en) - estagiário, provisória, provisórioprovizorní, prozatímní, zkušební - job (en) - danoobčanskoprávní delikt, přečin - delinqüência juvenilmladistvá kriminalita - descuido, desleixo, displicência, imprudência, negligêncialedabylost, lehkomyslnost, nedbalost - evasãoúnik - sonegação de impostosdaňový únik, útěk - křivda, právní újma - pecado originalprvotní hřích - pecado mortalsmrtelný hřích - crime, sujeiratrestný čin, zločin - crime, delitohrdelní zločin, přestupek, těžký zločin, trestný čin - infração, infracçãonedodržování, porušení, přestoupení - perpetraçãopáchání trestné činnosti, spáchání trestného činu - pohlavní zneužívání, sexuální delikt, sexuální zločin, sexuální zneužívání, znásilnění - crime de guerraválečný zločin - adultériocizoložství, smilnění, smilstvo - incestoincest - in operation, operating, operational (en) - facultativonepovinný, volitelný - de rigueur (en) - defektní, špatný, vadný - discriminação, favoritismodiskriminace, rozdíl, rozlišování - ageism, agism (en) - heterosexism (en) - nepotismonepotismus, nepotizmus, protěžování příbuzných nebo přátel - racismo - sexismodiskriminace podle pohlaví, sexismus, sexizmus - mužský šovinismus - řádné soudní řízení, soudní řízení - conformidadekonformismus, konformizmus, shoda - formálnost - line (en) - observação, observânciadodržování, slavení, zachovávání - necessitar, precisarpotřebovat - legalprávoplatný, zákonný - nezákonný, protiprávní - extrajudicial - morganático - solteironevdaná, neženatý, svobodná, svobodný - civilní - desnecessário, inútilnadbytečný, přebytečný, zbytečný - normalběžný, normální, obvyklý - povinný - unpardonable (en) - admissívelpřijatelný, přípustný - pontualdochvilný - včasný - tardioopožděný, pomalý, pozdní - kompetentní, kvalifikovaný, zpusobilý - úřední - accountable (en) - sound (en) - beatoblahořečený, posvěcený, požehnaný - Blessed (en) - uniformizadostandardní - extraterritorialextrateritoriální - závazný - compensar, indemnizarnahradit, napravit, odškodnit - clear, pass (en) - projít - infringirporušit, překročit - roubarloupežit - obrat, připravit, vydělat, vzít na hůl - iludirmámit, namluvit, obelhat, šálit - perverterkorumpovat, zneužívat - adequar-sesplňovat, vyhovovat - citadino, cívico, civico -a, metropolitano, municipal, urbanocivilní, městský, občanský - připouštět, umožňovat - multicultural (en) - curto-circuitokrátké spojení, zkrat - povinnost, zodpovědnost - responsabilidadeodpovědnost - legalidade, legitimidadezákonnost - právoplatnost, validita - effect, force (en) - legitimidadezákonnost - virtudectnost, mravnost - virtudectnost - castidadecudnost, neposkvrněnost, počestnost, zdrženlivost - čistota, počestnost - equidade, justeza, justiçaoprávněnost, spravedlnost - razãopravda, právo - integridadebezúhonnost - acesso, direito de ingressopřístup, vstup - authorisation, authority, authorization, sanction (en) - direitooprávnění, právo - direito à vida - freedom of conscience, freedom of thought (en) - igualdade perante à leirovnoprávnost - direitos civisobčanská práva - liberdade de culto - liberdade de opinião - liberdade de imprensa - freedom of assembly (en) - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, votohlasovací právo, volební právo - equal opportunity (en) - autoridade, poderautorita, pravomoc - jurisdiçãojurisdikce - livre vontadesvobodná vůle - atrasoopožděnost, zaostalost - praktika - costumes, maneirasmravy, způsoby - předpis - courtly love (en) - omissãoopomenutí, vynechání - exclusãovýjimka - res adjudicata, res judicata (en) - diretrizsměrnice, vodítko - á-bê-cê, bê-á-bá, rudimentoszáklady, zárodek - condição necessária - imparcialidadenestrannost, spravedlnost - nezaujatost - conformismo - order, parliamentary law, parliamentary procedure, rules of order (en) - princípio - caveat emptor (en) - etiquetaetiketa - etiketa, protokol - communications protocol, protocol (en) - file transfer protocol, FTP (en) - HTTP, hypertext transfer protocol (en) - MIDI, MIDI standard, musical instrument digital interface, Musical Instrument Digital Interface Standard (en) - TCP, transmission control protocol (en) - padrão duplodvojitý metr - repreensãoponaučení, výstraha - lição práticalekce, příklad - cabalakabala - open secret (en) - souhlas - aprovação, endossooficiální souhlas - concordânciasouhlas - erro de impressão, erro tipográfico, gralhapřeklep, tisková chyba - deslize, lapsochybička, přeřeknutí - trocadilho - pronúncia erradašpatná výslovnost - atribuição de errado, interpretação errada - proibiçãozákaz - critério, norma, pedra-de-toquekriterium, kritérium, zkušební kámen - defeitodefekt, porucha, selhání, vada - destinoosud - desvioodchylka, výkyv - interrupçãovyrušení - corte de energiavýpadek - disturbance, perturbation (en) - forma, formalita - získání nezávislosti - exigência, fundamento, indispensável/fundamentonezbytnost, potřeba, požadavek, základy, životní nutnost - falta - norma - právní status - právní řád - čistota - culpabilidadeprovinění - criminalidadekriminalita - academic freedom (en) - autarciaautarkie, soběstačnost - freedom of the seas (en) - independêncianezávislost, svoboda - liberdadeopovážlivost, svoboda - liberdadevolnost - omezení, zábrana - dissimulação, encobrimentotajemství, tajnost - sigilodůvěrnost, tajnost - defeito, deficiência, falha, limitaçãochyba, defekt, kaz, porucha, vada, závada - programová chyba, závada - aberração, afastamento, anomalia, desvio, ignoranteaberace, odchylka, úchylka - anomaliaanomálie, odchylka[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼