» 

dicionario analógico

ciddî ciddî, ciddi şekilde - anında, hemen - başka, ek, ekstra, fazladan, ilave - daha önce, eskiden, önceden - alma, alım, satın alma, satın alınan şey - alışveriş, çarşıya çıkma, satın alınan şeyler - succession, taking over (en) - kamulaştırma - grant, subsidisation, subsidization (en) - geçenlerde, son günlerde, son zamanlarda, yakınlarda - uluslararası kurallara uygun - kiralama - hakem - ambargo - kritik - evrensel bir şekilde - ödenir - artmak, yükselmek - accrue (en) - boşu boşuna, boşuna, boş yere, faydasız, nafile - tasarruf - iade etme - atma, işten atma, izin, kovma, reddetme, şutlama, terhis - cancelamento (pt) - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - bedava, parasız - tahmini - pay cut, salary cut (en) - refah toplumu - azalma - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente (pt) - birikim, birikme, yığılma - fakirlik, sefalet, sefillik, yoksulluk - cap, ceiling, roof (en) - plantasyon, plântasyon - fiyat - müstemlekecilik, sömürgecilik - neocolonialismo (pt) - emekli aylığı alan kimse - atonement, expiation, satisfaction (en) - genişlemek - emek - ciddi, önemli - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - yetiştirme - capitalisation, capitalization (en) - acil, anî, anlık, derhal olan, hemencecik, ivedi - ayırma, ödenek, özgüleme, tahsis, tahsisat - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - yeniden yapılaşma - racionamento (pt) - paylaşım - insanseverlik - iş, iş yapma - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - tapu işleri - delivery, legal transfer, livery (en) - kefalet, teminât verme - lease-lend, lend-lease (en) - ödeme, tediye - bütçe açığı, giderin gelirden fazla olması - izin, lisans, müsade, permi, ruhsat - kurtarmak - ortak kullanma - korumak - maddi yardım, mali yardım - işe alma, istihdam etme - seferberlik - descentralização (pt) - bedeva, beleş, parasız, parasız ücretsiz, ücretsiz - verimli - boş, etkisiz, faydasız, nafile, sonuçsuz, yararsız - nominal - fakir/zengin, varlıklı, zengin - hali vakti yerinde, oldukça zengin - fakir, fukara, yoksul - beş parasız, meteliksiz, yolsuz, züğürt - fakir, muhtaç, yoksul - beş parasız, meteliksiz, parasız, yolsuz - götürmek, taşımak, taşınmak - vermek - önceden/peşin ödemek - denklemek, gidermek, tazmin etmek, telâfi etmek - ödemek, ödeme yapmak, tediye etmek - borcunu ödemek - pay (en) - kaybını karşılamak, telafi etmek, ücretini ödeyip işine son vermek, zararını ödemek - fırsatı kaçırmak - getirmek, kazandırmak, sapmak - fiat vermek, fiyat arttırmak, fiyat teklif etmek, teklif etmek, vermek - emanete koymak, yatırmak - borç almak, ödünç almak - give (en) - prefer (en) - işe almak, istihdam etmek, iş vermek, tutmak - colectivizar (pt) - declare (en) - kaydetmek, kaydolmak, kayıt yaptırmak, yazılmak - ekonomik, iktisadi - ergonomik, hareketleri kolaylaştıran, iş yapmaya uygun - yan ürün - Keynesian (en) - tesis - üretim - gemi, hava aracı, kayık, sefine, tekne, vapur - tramvay hattı - toplam - commutability, replaceability, substitutability (en) - açık, eksik - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - eşitlikçilik - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - biyoteknoloji - ekonomi, ekonomi bilimi, iktisat, iktisat bilimi - game theory, theory of games (en) - ekonometri - supply-side economics (en) - faydacılık, yararcılık - maoísmo (pt) - arbitration clause (en) - berat, imtiyaz, patent - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patent - fatura, hesap - alındı, makbuz - anlaşma, kontrat, sözleşme - toplu iş sözleşmesi - iş akdi - ekonomi politikası, iktisat politikası - fiscal policy (en) - control (en) - fiyatları sabit tutma - base, floor (en) - korumacılık - anlaşma, aynı fikri paylaşma, mutabakat - koşul - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - finans kuruluşu - kurye - blok - çalışanlar, insan gücü, işgücü, iş gücü - day shift, day watch (en) - işçi sendikası, sendika - company union, entreprise union (en) - araç filosu - anamalcılık - sanayicilik - piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi - state capitalism (en) - International (en) - nacional socialismo, nazismo (pt) - ekonomik düzen, iktisat - vakıf - tröst şirketi, yatırım danışmanlığı şirketi, yatırım ortaklığı - arka ülke, sahilden uzak bölge - arabulucu, arabulucu kimse, aracı, hakem - alıcı, tavsiye memuru, yediemin - alıcı, muhatap - banker - mirasçı, vâris - ödünç/borç alan kimse - broker-dealer (en) - borçlu, borcu olan kimse - dragoman - ekonomist, iktisatçı - ministro da fazenda, ministro das finanças (pt) - bakan, dışişleri bakanı - garantör, kefil - mütercim, tercüman, yorumcu - kiracı - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - bakan, nazır, vekil - ortak - istatistikçi - banka veznedarı, kasadar, veznedar - muhasip, sayman - vice-presidente (pt) - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público (pt) - bina, cisim, eşya, kişisel eşyalar, madde, mülk, önemsiz şey, taşınmaz mal - kişisel mal, özel eşya - bakiye, ev eşyası, kişisel eşyalar, menkul kıymetler, nakit toplamı, servet - elbiseler, eşyalar, giysiler - gayrimenkul, taşınmaz - arazi, çiftlik, emlak, mülk, toprak, yer - toprak, vakıf arazisi, yer - kiralanan gayrimenkul, kiraya verilen gayrimenkul, mecur - propriedade pública (pt) - arazi - para - gross national product, national income (en) - GSMH - produto interno bruto (pt) - aid to the developing countries, foreign aid (en) - ikramiye, kâr payı, prim - ayarlama - gider, harcama, masraf - gider, harcama, masraf - maliyet - sermaye artırımı - ödeme - aylık, gelir, kazanç, maaş, ödüllendirme, ücret - asgari ücret - discount, rebate (en) - karşılık, tazminat - nafaka - payola (en) - faiz, hak, hisse, menfaat, pay - reimbursement (en) - maaş, ücret - zararını ödeme - aylık, maaş, ücret - katedralden ödenek alan papaz, papaz ödeneği - sosyal hak - bahşiş - child support (en) - ceza - custo de vida (pt) - distribution cost (en) - custo de produção (pt) - price (en) - perakende fiyatı - alış fiyatı - opportunity cost (en) - maddi kayıp - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - maddi olmayan varlık - yatırım, yatırım yapılan para - valor contábil (pt) - risk, tehlikeli iş - garanti, güvence, inanca, teminat - depozito, kaparo, kaparo verme, kısmî ödeme, peşinat, peşin ödeme, yatırılan para - ipotek - garanti, güvence, kefalet, kefil - extrato de conta (pt) - nakit varlıklar, para - kredi, kredili ödeme, taksit, vadeli ödeme - açık - bütçe açığı - limited liability (en) - borç - dívida interna, dívida pública (pt) - note, note of hand, promissory note (en) - borç para, kredi - mali yükümlülük - kayıt, not - bilanço, bilânço - ödemeler dengesi - cari hesap - defter, kayıt, kayıt defteri, kütük - conspicuous consumption (en) - içme, istihlak, tüketim, tüketme, yeme, yoğaltım - istek, rağbet, talep - ekonomik büyüme, iktisadi büyüme - exponential decay, exponential return (en) - arz, sağlama, verme - rekabet - relações comerciais (pt) - ilişki - buhran, bunalım, kriz - bağımsız ekonomi politikası, otarşi, özerklik - solvency (en) - aciz - iflas, iflâs - sahiplik - likidite krizi - Great Depression (en) - tam istihdam - zenginlik - yükümlülük - borç, mali yükümlülük, minnettarlık - debt (en) - servet, zenginlik - hırs, ihtiras, kötü yola sevkeden servet, servet tanrısı - fakirlik, parasızlık, yoksullluk - mali yıl - kira sözleşmesi[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼