Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

grav, rău, seriosseriamente - instantaneuinstantaneamente - în plus, suplimentarextra - cândva, mai înainteantes, antigamente, previamente - cumpărare, cumpărătură, cum­părăturăcompra - cumpărături, produse, provizii, shopping, târguialăcompras - preluare - exproprieredesapropriação, expropriação - grant, subsidisation, subsidization (en) - curând, de cu­rând, în ultimul timp, recentrecentemente, ultimamente, utlimamente - inter­na­ţionalinternacionalmente - închirierealuguer, arrendamento, locação - arbitruárbitro, juiz, juíza - embargo, em­bar­goembargo, restrição - criticcrítica, crítico - globalglobalmente, universalmente - plătibilpagável - creşte, urcalevantar, subir - accrue (en) - degeaba, fără rost, în zadarbaldadamente, debalde, efeito, em vão, para nada - economie, economisire, strângerepoupança - extrădareextradição, extraditação/extradição? - concediere, înde­pli­nire, liberaredespedimento, exoneração - abrogare, anulare, anu­lare, contramandarecancelamento - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - gratis, gratuitde graça, grátis, gratuitamente, gratuito - estimativ - pay cut, salary cut (en) - ţară cu sis­tem de protecţie socialăde segurança estado social QUERY - epuizare, reducere, secătuire, sleireesgotamento - deducere, discount, reducere, reducere de preţ - dureros, grav, seriosatrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - acumulareacumulação - lipsă, mizerie, nevoie, sărăcie - limită, nivel maxim, plafon - plantaţieplantação - cost, preţpreço - colonialismcolonialismo - neocolonialismo - pensionar, pen­sio­narpensionista - satisfacţie - diversificaalargar - lucru, muncă, slujbă, treabă - importantgrave - fraud (en) - încheia, închide - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - creştere, înmulţire - valorificare - imediat, ime­diat, in­stan­taneuimediata, imediato, instantâneo - alocare, alocaţie, distribuire, distribuţie, împărţire, repartiţie, repartizareatribuição - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - parcelă, porţiune, sectorparte, porção - caritate, filantropiefilantropia - afacere, schimb, tranzacţieefectuação, transacção - international affairs, world affairs (en) - transferare - transfer de proprietatetransferência de bens - delivery, legal transfer, livery (en) - cauţiune, depunere a averii în păstrare, eliberare pe cauţiune, garanţiedepósito - lease-lend, lend-lease (en) - plată, plătirepagamento - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - autorizare, cale liberă, licenţierelicença, permissão - recăpăta, recâştiga, recupera, redobândi - colectivizarecoletivização - proteja - ajutor, sprijin financiar - angajare, încadrareemprego - mo­bi­lizaremobilização - descentralização - desvencilhado, isento - produtivo - inutil, zadarnicinfructuoso, infrutífero, vão - nominal (en) - înstărit, săracnecessitado/endinheirado - considerabilconfortável - sărac, sărmanindigente, pobre - falit, lefter, ruinatduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - săracindigente, necessitado - fără un cent, lipsit de, strâmtoratcom muita falta de, sem um tostão - a se muta, duce, muta, transfera, trimitemudar-se - contribui, dacontribuir, levantar - a plăti anticipatpagar adiantado - a compensa, a în­drepta, compensa, despăgubi, indemnizacompensar, remediar - a achita, a plăti, plăti - [se] achita, a achita, lichidapagar - achita, plăti - a compensa, a concedia, plăti, recompensacompensar, despedir - pierde - aduce beneficiu, aduce venit, a o lua lavirar - licita, ofericoncorrer, oferecer - a depune, a depune la bancă, a pune la loc sigur, depune, pune, vărsadepositar, registrar - a împrumuta, împrumutapedir emprestado - da, oferi, plăti - prefera - a angaja, angaja, încadraadmitir, contratar - colectivizacolectivizar - declara - înrola, înscrie - economiceconómico - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - instalaţie, utilaj - producţieprodução - ambarcaţiune, barcă, luntre, navă, navetă spaţială, şalu­pă, vapor, vasbarco, nave, navio - şină de tramvai, troleibuz, troleubonde, carro eléctrico, linha do eléctrico - sumă, totalsoma, total - commutability, replaceability, substitutability (en) - deficit, lipsă, minusdéficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarianism, equalitarianism (en) - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - economie, eco­no­mie politicăeconomia - game theory, theory of games (en) - econometria - supply-side economics (en) - utilitarismo - maoísmo - arbitration clause (en) - cartecarta - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - brevet, patentpatente - acont, facturăconta, factura, fatura - chitanţărecibo - contract - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - politică economicăpolítica económica - fiscal policy (en) - control - controle de preços - bază - protecţionismproteccionismo - acord, aranjament, convenţie, înţelegere, învoialăacordo - condiţie, prevedere, stipulaţie, termencondição - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituţie financiarăinstituição financeira - curiercarreto, transportadora, transporte - alianţă, axă, blocbloco - forţă de muncă, mână de lucruforça de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadores - day shift, day watch (en) - confederaţie, sindicat, uniunemovimento sindical, sindicato - company union, entreprise union (en) - parc, parc de maşini - capitalismo - industrialismindustrialismo - economie de piaţălivre empresa - state capitalism (en) - International (en) - fascism, nazismnacional socialismo, nazismo - economie, eco­­­no­mieeconomia - fundaţiefundação - sociedade fiduciária - hinterlandinterior - intermediar, in­­termediar, mediator, mijlocitorintermediária, intermediário, medianeiro - administrator, beneficiar, destinatar, desti­na­tar, receptordestinatário, liquidador, receptor - adresant, destinatardestinatário - bancherbanqueiro - beneficiar, donatarbeneficiário - datornic, debitor, persoană care ia cu îm­pru­­mut/se împrumută de laquem pede emprestado - broker-dealer (en) - debi­­tordevedor, devedora - dragoman, tălmaci, traducătordrogomano, pescador - economist, expert economiceconomista - ministro da fazenda, ministro das finanças - ministru cu portofoliu, ministru de externe - chezaş, garantabonadora, fiadora - interpret, tălmaci, tra­ducător, translatorintérprete - arendaşarrendatário, rendeiro - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - ministru - asociat, partenersócio - actuarestatístico, perito de estatística - casier, povestitorcaixa, contador - casier, trezoriertesoureiro - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio público - catrafuse, chestii, fleacuri, lucru, lucruri, materie, posesiune, pro­dus, proprietate, prostii, stăpânire, substanţăpertences, substância, tralha - bun mobiliar, proprietate mobiliară, proprietate personalăpropriedade pessoal - repercusiuneobjetos de uso pessoal - lucruricoisas - proprietate, proprietate imobiliarăbem imóvel, ben imóvel - domeniu, latifundiu, moşie, proprietate, terenpropriedade, terras - domeniu feudal cu serbii lui, ogor, pământcampo, gleba, terra, terreno - teren arendat - propriedade pública - loc, terenterras - avere, avut, avuţie, bandinheiro, numerário - gross national product, national income (en) - produto nacional bruto - produs intern brutproduto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bonus, primăbónus - ajustare, reglareajuste, rectificação, regulagem - cheltuială, cheltuielidespesa, gasto - cheltuială - costcusto - cheltuieli de investiţie - platăpagamento - câştiguri, remuneraţie, retribuţiepagamento - salário mínimo - discount, rebate (en) - compensaţie, despăgubire, despăgubiri, recompensăcompensação - pensão de alimentos - payola (en) - dobanda, interes, investiţiejuro, juros - reimbursement (en) - remu­ne­raţievencimento - daună, desdăunare, despăgubirerestituição - bursă, leafă, plată, salariu, stipendiu, subsidiuemolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldo - prebendă, venit biserisescprebenda, prebendado, prebendário - avantaj în plusprivilégio - bacşiş, primăgorjeta, gratificação - child support (en) - penalitate, penalizare - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - preţ - preço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - pierdere financiară - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - bun intangibil - investiţie, plasa­mentinvestimento - valor contábil - aventură, speculaţieaventura - garanţie - acont, avansdepósito, entrada - ipotecăhipoteca - amanet, cauţiune, chezaş, chezăşie, garant, garanţie, zăloggarantia - contextrato de conta - bani, finanţe, fondurifundos - credit, datoriecrédito - deficit - défice orçamental - limited liability (en) - datorie, obligaţiedívida - dívida interna, dívida pública - bilet de bancă, bilet de ordin, nota - împrumut, îm­pru­­mutempréstimo, empréstimo contraído - obligaţie financiară - mărturie, proces-verbal, registruregisto - balanţă, bilanţbalança, equilíbrio, folha de saldo - balança de pagamentos - cont curentconta corrente - catalog, catastif, condică, registruregisto - conspicuous consumption (en) - cheltuială, consumconsumo - căutare, cerere, cerinţădemanda, procura - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - aprovizionare, apro­vizionare, furnizarefornecimento - concurenţă, rivalitate - contrelações comerciais - afiliaţie, afiliere, asociaţie - criză, situaţie criticăcrise - autarcia - bonitate, solvabilitate - insolvabilitate, insolvenţăinsolvência - bancrută, falimentfalência - proprietatepropriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - prosperidade - datorie, obligaţie - credit, datorie, îndatoriregratidão - debt (en) - abundenţă, belşug, bogăţie, îmbelşugare, îndestulare, opulenţă, prisosopulência - avuţie, mamonmamona - lipsă, mizerie, nevoie, sărăcireindigência, pobreza - exercício financeiro - contrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼