Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

seriamenteernstig - instantaneamentein een ommezien, in een wip, onmiddellijk - extraextra - antes, antigamente, previamenteeerder, voordien, vroeger - compraaankoop, aanschaf, aanschaffing, aanwinst, besteding, boodschap, boodschappen, het kopen, inkoop, inkopen, koop, machtspositie, opkoop - comprasaankoop, boodschap, boodschappen, boodschappen doen het, inkopen - opvolging - desapropriação, expropriaçãoonteigening - grant, subsidisation, subsidization (en) - recentemente, ultimamente, utlimamentede laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijk - internacionalmenteinternationaal - aluguer, arrendamento, locaçãohuur, verhuring, verhuur - árbitro, juiz, juízaarbiter, bemiddelaar, jurylid, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsrechter, trait d'union, trait-d'union - embargo, restriçãoembargo, handelsembargo, handelsverbod, uitvoerverbod - crítica, críticobenard, kritiek - globalmente, universalmentealomvattend, overal geldend, universeel - pagávelte betalen - levantar, subiromhooggaan, oplopen, opslaan, stijgen - accrue (en) - baldadamente, debalde, efeito, em vão, para nadaijdel, tevergeefs, vergeefs, voor niets - poupançabesparing, matiging - extradição, extraditação/extradição?uitlevering - despedimento, exoneraçãoemancipatie, ontheffing, ontslag, plichtsvervulling, verzelfstandiging - cancelamentoafgelasting, annulering, opzegging - bevriezen, blokkeren, immobiliseren, inactiveren - de graça, grátis, gratuitamente, gratuitogratis, kosteloos, kosteloze, kostenloos, verniet, voor niets, vrij - estimated (en) - loonsverlaging, salarisverlaging - de segurança estado social QUERYverzorgingsmaatschappij, verzorgingsstaat, welvaartsmaatschappij, welvaartsstaat - esgotamentohet slinken - afslag, prijsdaling, prijsverlaging - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamenteafschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaar - acumulaçãoophoping - kreupelheid, slechte kwaliteit - cap, ceiling, roof (en) - plantaçãoaanplant, aanplanting, beplanting, plantage - preçoaankoopsom, koopsom - colonialismokolonialisme - neocolonialismoneokolonialisme - pensionistagepensioneerde, rentetrekker, vijfenzestigplusser - eerherstel, rehabilitatie - alargardiversifiëren - geploeter, gezwoeg, Labour - graveernstig, gewichtig - bedriegerij, bedrog, beduvelarij, begoocheling, kloterij, misleiding, mystificatie, verlakkerij, verneukerij, vervalsing - close (en) - indexering, prijscompensatie - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - fok, fokkerij, teelt - capitalisation, capitalization (en) - imediata, imediato, instantâneoacuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld - atribuiçãoallocatie, stadstuin, toekenning, toewijzing, verkaveling, verlening, volkstuin - herverdeling, herverkaveling - new deal (en) - racionamentorantsoenering - parte, porçãoaandeel, deel, pak, pakket, part, portie - filantropiafilantropie, menslievendheid - efectuação, transacçãoafhandeling, handelsovereenkomst, transactie, transaktie - international affairs, world affairs (en) - containeroverslag, giro-overschrijving, overboeking, overhandiging, overheveling, overschrijving, storting, transfer - transferência de bensoverdrachtsrecht - aflevering, bezorging - depósitobewaargeving, bewaarstelling - bruikleen - pagamentobetaling, uitbetaling - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - licença, permissãoadmissie, consent, dwanglicentie, groen licht, inwilliging, licentie, pas, pasje, permissie, toelating, toestemming, vergunning, verlof - terugkrijgen, terugontvangen - coletivizaçãocollectivisatie, collectivizatie, kollektivisatie - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - empregotewerkstelling - mobilizaçãomobilisatie - descentralizaçãodecentralisatie, decentralisme, decentralizatie - desvencilhado, isentovrij - produtivoarbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktief - infructuoso, infrutífero, vãovergeefs, vruchteloos - nominal (en) - necessitado/endinheiradoarm, welgesteld - confortávelwelgesteld - indigente, pobrearm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaar - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheiroblut, platzak - indigente, necessitadobehoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogend - com muita falta de, sem um tostãostraatarm - mudar-severhuizen - contribuir, levantarbijdragen, contribueren - pagar adiantadovooruitbetalen - compensar, remediarbekopen, bonificeren, goedmaken, herstellen, indemniseren, retribueren, schadeloosstellen, vergoeden - afbetalen, afdoen, afrekenen, bezoldigen, dokken, gesalarieerd, lappen, neerleggen, neertellen, offeren, salariëren, schokken, schuiven, uittellen, vereffenen, verrekenen, voldoen - pagarbetalen, inlossen, uitbetalen - pay (en) - compensar, despedirbetalen en ontslaan, bezoldigen, bijleggen, bonificeren, compenseren, gesalarieerd, goedmaken, retribueren, salariëren, vergoeden - kwijtraken, verliezen - virarbetalen, draaien, verdienen - concorrer, oferecerbieden, een aanbod doen, een bod doen, offerte doen voor, opbieden - depositar, registrardeponeren, storten - pedir emprestadolenen, ontlenen - give (en) - prefer (en) - admitir, contrataraannemen, bekleden, bezighouden, huren, in dienst nemen, plaatsen, tewerkstellen - colectivizarcollectiviseren, collectivizeren, kollectiviseren - declare (en) - aanmelden, aanwerven, inschrijven, lichten, opgeven, rekruteren, werven - económicoeconomisch - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produtoafvalproduct, afvalprodukt, bijproduct, bijprodukt, nevenproduct, nevenprodukt, spin-off - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produçãoproduktie - barco, nave, navioboot, kiel, schip, schuit, vaartuig - bonde, carro eléctrico, linha do eléctricobagagerijtuig, bagagewagen, bagagewagentje, inslagzijde, steekwagen, tramwagen, tramweg, wagentje, witkar - soma, totaleindafrekening, eindbedrag, som, totaal, totaalbedrag - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - egalitarisme - malthusianisme - monetarism (en) - ergonomiaarbeidsleer, biotechniek, biotechnologie, ergonomie - economiaeconomie, economische wetenschappen, ekonomische wetenschappen, staathuishoudkunde - speltheorie - econometriaeconometrie - supply-side economics (en) - utilitarismoutilitarisme - maoísmomaoïsme - arbitration clause (en) - cartacharter, chartertoestel, chartervliegtuig, handvest, oorkonde, vrijbrief - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patentelicentie, octrooi, patent, startvergunning - conta, factura, faturabon, factuur, nota, rekening - recibobetalingsbewijs, bon, bonnetje, kassabon, kwitantie, ontvangbewijs, ontvangsbewijs, ontvangstbewijs, recepis, reçu - aanbesteding, contract - c.a.o., collectieve arbeidsovereenkomst - contrato de trabalhoarbeidscontract, arbeidskontrakt, arbeidsovereenkomst, tewerkstellingsakkoord, werknemersverklaring, werkovereenkomst - política económicaeconomische politiek, ekonomische politiek - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preçoskostenbewaking, prijsbeheersing, prijsbinding, prijscontrole, prijsregeling - base, floor (en) - proteccionismoprotectiepolitiek, protectionisme, protektiepolitiek, protektionisme - acordoafspraak, akkoord, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemming - condiçãobeding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, term, voorbeding, voorwaarde - cao-onderhandelingen - conjunctuur, conjunctuurbeweging, conjunctuurgolf - instituição financeirafinanciële instelling - carreto, transportadora, transporteberoepsvervoerder, transportbedrijf, transporteur, transportonderneming, vervoerbedrijf, vervoerder, vervoersbedrijf, vervoersonderneming - blocoblok, machtsblok - força de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadoresarbeiders, arbeidskrachten, arbeidsvolume, beroepsbevolking, mankracht, menskracht, personeel - day shift, day watch (en) - movimento sindical, sindicatobond, syndicaat, vakbeweging, vakbond, vakcentrale, vakfederatie, vakorganisatie, vakverbond, vakvereniging, werknemersorganisatie - company union, entreprise union (en) - autopark, wagenpark - capitalismokapitalisme - industrialismoindustrialisme - livre empresamarkteconomie, vrije-markteconomie - staatskapitalisme - Internationale - nacional socialismo, nazismonationaal-socialisme, nazisme - economiaeconomie, ekonomie - fundaçãoonderbouw, stichting - sociedade fiduciáriatrustmaatschappij - interiorachterland, bush, bush-bush, jungle, oerbos, oerwoud, rimboe - intermediária, intermediário, medianeirobemiddelaar, bemiddelaarster, bruggebouwer, bruggenbouwer, contactpersoon, intercedent, intermediair, intermedium, mediateur, middelaar, onderhandelaar, trait d'union, trait-d'union, tussenpersoon - destinatário, liquidador, receptorcurator, ontvanger - destinatáriogeadresseerde - banqueirobankier, geldhandelaar - beneficiáriobegunstigde, erfgenaam, gebeneficieerde, rentetrekker - quem pede emprestadolener - broker-dealer (en) - devedor, devedoradebiteur, gedelegeerde, lener, schuldenaar - drogomano, pescadortolk, vertaler - economistaeconome, econoom, ekonome, ekonoom, huishoudkundige, staathuishoudkundige - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - abonadora, fiadoraborg, waarborg - intérpreteinterpreet, tolk, translateur, vertaalprogramma, vertolker - arrendatário, rendeirohuurder, pachter - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - bewindsman, excellentie, min., minister - sócioassocié, compagnon, coöperator, danser, danspartner, firmant, handelsgenoot, maat, medespeler, partner, tafeldame, teamgenoot, vennoot - estatístico, perito de estatísticaactuaris, statistica, statisticus, verzekeringsexpert, verzekeringswiskundige - caixa, contadorbankbediende, bankemployé, caissière, kasbediende, kassier, lokettist, verteller - tesoureiropenningmeester, quaestor, schatmeester - vice-presidenteadjunct-directeur, conrector, onderdirecteur, prorector, vice-president, vice-presidente, vice-voorzitster, vice-voorzitter - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio públicostaatsdomein - pertences, substância, tralhabezitting, bezittingen, goederen, holding, rommel, spul, substantie - propriedade pessoalkoopwoning, privébezit, privé-bezit - objetos de uso pessoalbezittingen, goederen - coisasbedoening, spullen - bem imóvel, ben imóvelimmobilia, immobiliën ''m, onroerend goed, pl'', vastgoed - propriedade, terrasgrond, grondbezit, grondeigendom, landbezit, landeigendom, landgoed - campo, gleba, terra, terrenoaarde, land - huurwoning, verpachting - propriedade públicagemeengoed, gemeenschappelijk bezit, openbaar bezit, staatsbezit, staatseigendom - terrasbouwgrond - dinheiro, numeráriofinanciën, geld, geldmiddelen, middel, middelen, thesaurie, vermogen - maatschappelijk inkomen, nationaal inkomen - produto nacional brutoB.N.P., bruto nationaal product, bruto nationaal produkt - produto interno brutobruto nationaal product - ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingswerk - bónusaanmoedigingspremie, bonus, incentive, opleg, premie, prestatiedrang, spaarpremie, starterspremie, startpremie, startsubsidie, supplement, toeslag - ajuste, rectificação, regulagemzakgeld - despesa, gastoonkosten, onkostenvergoeding, uitgaaf, uitgave, verblijfsvergoeding - disbursal, disbursement, expense (en) - custoaanmaakkosten, fabricagekosten, proceskosten, productiekosten, produktiekosten, uitgaaf, uitgave - capital expenditure, capital outlay (en) - pagamentoafdracht, beloning, betaling - pagamentoarbeidsloon, beloning, bezoldiging, ereloon, honorarium, inkomen, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, remuneratie, traktement, wedde - salário mínimoloonvloer, minimuminkomen, minimumloon - discount, rebate (en) - compensaçãoafkoopsom, compensatie, schadevergoeding, schuldvereffening, tegemoetkoming, uitkoop - pensão de alimentosalimentatie, onderhoudskosten - payola (en) - juro, jurosinterest, inzet, rente, rente ''v'' - reimbursement (en) - vencimentohonorarium - restituiçãoschadepenningen, smartegeld, smartengeld - emolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldoarbeidsloon, bezoldiging, jaarinkomen, jaarloon, jaarsalaris, jaarwedde, loon, salaris, traktement - prebenda, prebendado, prebendário - privilégio - gorjeta, gratificaçãobaksjisj, douceur, drinkgeld, fooi, tip - child support (en) - penalty (en) - custo de vidalevenspeil, levensstandaard, welvaartspeil - distribution cost (en) - custo de produçãoaanmaakkosten, fabricagekosten, productiekosten, produktiekosten - aankoopsom, koopsom - preço de venda, preço inicialaanbiedingsprijs, vraagprijs, winkelwaarde - preço de comprainkoopprijs, koopprijs, nieuwprijs - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - investimentobeleggingsobject, investering - valor contábilbalanswaarde, boekwaarde - aventuraexpeditie, riskante onderneming, speculatie, windhandel - onderpand, pand, pandgoed, securiteit - depósito, entradaaanbetaling - hipotecahypotheek, hypotheekakte, hypotheekrente, krediethypotheek - garantiaaval, borgstelling, cautie, garantiebewijs, kwaliteitsgarantie, verpanding, wisselborgtocht, zekerheidsstelling, zekerheidstelling - extrato de conta - fundoscontanten, fonds, geldmiddelen, kontanten, staatspapier - créditocredit, delging, krediet, kredietverlening, kredietverstrekking - deficit (en) - défice orçamentalbegrotingstekort, financieringstekort, overheidstekort - limited liability (en) - dívidaschuld - dívida interna, dívida públicabinnenlandse schuld, staatsschuld - bijschrift, promesse, schuldbewijs - empréstimo, empréstimo contraídofeodaliteit, geldlening, leen, lening, ontlening, staatsfonds, staatslening - charge (en) - registobescheid, bescheiden, stukken, verslag - balança, equilíbrio, folha de saldobalans - balança de pagamentosbetalingsbalans - conta correntebankconto, bankrekening, lopende rekening, r.c., rc, rekening-courant - registointake, register - conspicuous consumption (en) - consumoconsumptie, nuttiging - demanda, procuravraag - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - fornecimentolevering - competitie - relações comerciaishandelsrelatie, zakenrelatie, zakenvriend - affiliation, association, tie, tie-up (en) - crisecrisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestand - autarciaautarchie, autarkie, autonomie, zelfbestuur, zelfvoorziening - solvency (en) - insolvênciainsolvabiliteit, insolventie, onvermogen - falênciabankbreuk, bankroet, buiteling, deconfiture, failliet, faillissement, faling - propriedadeeigendom - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno empregovolledige werkgelegenheid, voltijds werk - prosperidadeprosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheid - obligation (en) - gratidãoschuld, schuldenlast, schuldplichtigheid - debt (en) - opulênciarijkdom, weelderigheid - mamonamammon, rijkdom - indigência, pobrezabehoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurie - exercício financeirobegrotingsjaar, belastingjaar, boekjaar, dienstjaar - contrato de arrendamentohuurakte, huurcontract, huurovereenkomst[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼