» 

dicionario analógico

seriamenteبطور جدي - instantaneamenteبطور آنی - extraاضافی, اضافی؛ بیشتر - antes, antigamente, previamenteدر گذشته, زودتر؛ قبل از, سابق, سابقا, قبلاً - compraخرید, چیز خریداری شده - comprasخريد, فروشي - succession, taking over (en) - desapropriação, expropriaçãoسلب مالكيت, غصب, مصادره - grant, subsidisation, subsidization (en) - recentemente, ultimamente, utlimamenteاخيرا, اخیرا, بتازگى, به تازگی؛ اخیرا, تازه - internacionalmenteبطور بین المللی - aluguer, arrendamento, locaçãoکرایه - árbitro, juiz, juízaداور, داور؛ میانجی, منصف, ميانجى - embargo, restriçãoتحريم, تحریم اقتصادی؛ منع تجارت, مانع, محظور, ممنوعيت - crítica, crítico - globalmente, universalmenteبطور جهانی - pagávelقابل پرداخت, قابل پرداخت؛ پرداختنی, وابسته به پرداخت, پرداختى - levantar, subir - accrue (en) - baldadamente, debalde, efeito, em vão, para nadaبطور بيهوده, بی فایده, بی نتیجه, بیهوده - poupançaپس انداز - extradição, extraditação/extradição?استرداد مجرم, استرداد محرمين بدولت متبوعه, اصل استرداد مجرمين - despedimento, exoneraçãoترخیص, راهی سازی؛ اخراج - cancelamentoفسخ؛ ابطال - block, freeze, immobilise, immobilize (en) - de graça, grátis, gratuitamente, gratuitoبا تعريف, بطور تعارفى, مفت - estimated (en) - pay cut, salary cut (en) - de segurança estado social QUERYنظام بهزيستي اجتماعي - esgotamentoکاهش؛ تقلیل - deduction, discount, price reduction (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - acumulaçãoانباشتگی؛ تجمع - بى پولى, بينوايى, تندگستى, تهى دستى, خوارى, فروماندگى, فقر, فقر؛ بدی, كميابى, پستى - cap, ceiling, roof (en) - plantaçãoکشتزار - preço - colonialismoاستعمار, استعمارگری, سياست مستعمراتى - neocolonialismo - pensionistaمستمری بگیر - atonement, expiation, satisfaction (en) - alargar - labor, labour, toil (en) - grave - fraud (en) - close (en) - indexation (en) - Malthus, Thomas Malthus, Thomas Robert Malthus (en) - breeding (en) - capitalisation, capitalization (en) - imediata, imediato, instantâneoبلافاصله, فوری - atribuiçãoتخصیص, حق. - reallocation, reallotment, reapportionment (en) - new deal (en) - racionamento - parte, porção - filantropiaانسان دوستی, بشر دوستى, خير, نوع پرستى - efectuação, transacçãoانجام, تركنش, سودا, معامله - international affairs, world affairs (en) - transfer, transference (en) - transferência de bensانتقال مالکیت, انقال, قباله نويسى, مديريت از روى مهارت - delivery, legal transfer, livery (en) - depósitoامانت دارى, امانت گيرى, كفالت - وام و اجاره - pagamentoاجر - compensatory spending, deficit spending, pump priming (en) - licença, permissãoاجازه شروع - get back, win back (en) - coletivização - protect (en) - aid, economic aid, financial aid (en) - emprego - mobilizaçãoتجهیزات - descentralização - desvencilhado, isentoاهدایی؛ رایگان, مجانی - produtivo - infructuoso, infrutífero, vãoبى ثمر, بى ميوه, بی نتیجه, خنثى, عقيم - nominal (en) - necessitado/endinheiradoثروتمند, ثروتمند؛ توانگر, دارا؛ ثروتمند, فقیر؛ غنی - confortávelثروتمند, خوب تثبيت شده, دارا, پولدار, کافی؛ رضایت بخش - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheiroبی پول, ز.ع. - indigente, necessitadoتنگدست, تهى, تهى دست, تهی دست؛ مستمند, خالى, نیازمند - com muita falta de, sem um tostãoبى پول, تهى دست, در مضيقه, فقیر - mudar-seنقل مکان کردن - contribuir, levantar - pagar adiantadoجلو دادن, قبلا پرداختن, پيش دادن, پیش پرداخت کردن - compensar, remediarجبران کردن, جبران کردن؛ تعدیل کردن - بازپرداخت کردن, پرداخت کردن - pagarبازپرداخت کردن, تمام و كمال پرداختن, حساب هاى معوقه را تسويه كردن - pay (en) - compensar, despedirتسویه کردن, جبران کردن, غرامت دادن؛ جبران کردن - lose, turn a loss (en) - virarبه سمتی تغییر مسیر دادن - concorrer, oferecerپیشنهاد دادن؛, پیشنهاد قیمت دادن - depositar, registrarسپردن؛ به حساب گذاشتن - pedir emprestadoقرض کردن - give (en) - prefer (en) - admitir, contratarاجير كردن, استخدام کردن - colectivizarاشتراكى كردن - declare (en) - ثبت نام کردن - económicoاقتصادی - ergonomic (en) - derivado, produto derivado, subproduto, sub-produto - Keynesian (en) - facility, installation (en) - produçãoفرااورد, محصول كشاورزى يا صنعتى - barco, nave, navioسفينه, قایق , كشتى, كشتى هوايى, كشتي, مركوب, ناو, هواپيما, کشتی, کشتی؛ قایق, کشتی بزرگ - bonde, carro eléctrico, linha do eléctricoتراموا, ترامواى شهرى, خط تراموا, واگن برقي - soma, totalمجموع - commutability, replaceability, substitutability (en) - déficit - pension account, pension plan, retirement account, retirement plan, retirement program, retirement savings account, retirement savings plan (en) - مكتب مساوات بشر - Malthusianism, Malthusian theory (en) - monetarism (en) - ergonomia - economiaاقتصاديات, علم اقتصاد - game theory, theory of games (en) - econometriaاقتصاد سنجى - supply-side economics (en) - utilitarismoاعتقاد باينكه نيكى, سودمند گرايى, كاربرد گرايى - maoísmo - arbitration clause (en) - cartaاساسنامه - Magna Carta, Magna Charta, The Great Charter (en) - patenteجواز حق انحصاری - conta, factura, faturaصورتحساب, فاکتور - reciboقبض - قرارداد - collective agreement, collective labour agreement, labor agreement, labor contract (en) - contrato de trabalho - política económica - fiscal policy (en) - control (en) - controle de preços - base, floor (en) - proteccionismoسيستم حمايت از توليدات داخلى - acordoتوافق - condição - collective bargaining (en) - business cycle, trade cycle (en) - instituição financeira - carreto, transportadora, transporteحامل مشترك, مكارى, گاراژ دار - blocoاتحادیه؛ بلوک, بلوك, توده, جعبه قرقره, قطعه, قلنبه, كنده - força de trabalho, mão de obra, mão-de-obra, trabalhadoresتعداد كارگر, نيروى كار, نیروی انسانی, نیروی کار - day shift, day watch (en) - movimento sindical, sindicatoاتحاديه اصناف, اتحاديه صنفى, اتحادیه کارگری - company union, entreprise union (en) - fleet (en) - capitalismoرژيم سرمايه دارى, سرمايه گرايى, نظام سرمایه داری - industrialismoسيستم صنعتى, صنعت گرايى - livre empresaكسب ازاد - state capitalism (en) - International (en) - nacional socialismo, nazismoاصول نازى - economiaاقتصاد - fundação - sociedade fiduciáriaشركت امين يا امانت دار - interiorاراضى جنگلى دور از شهر, جنگلهاى دورافتاده, زمين پشت ساحل - intermediária, intermediário, medianeiroدلال, دلال محبت, رابط, ميانجى, میانجی, میانجیگر, واسطه - destinatário, liquidador, receptorدریافت کننده, مدیر تصفیه امور ورشکستگان, گیرنده - destinatárioگيرندهء نامه, گیرنده نامه؛ مخاطب - banqueiro - beneficiárioموهب اليه, گيرنده هبه - quem pede emprestadoقرض كننده, قرض گیرنده - broker-dealer (en) - devedor, devedoraبدهكار, ستون بدهكار, مديون, مدیون؛ بدهکار - drogomano, pescadorترجمان, ديلماج, مترجم - economistaاقتصاد دان, خانه دار, متخصص اقتصاد - ministro da fazenda, ministro das finanças - foreign minister, secretary of state (en) - abonadora, fiadoraشاهد, ضامن, متعهد, گواه - intérpreteترگمان, مترجم شفاهی - arrendatário, rendeiroاجاره دار, مستاجر - Lord Chancellor, Lord High Chancellor (en) - government minister, minister (en) - sócioشریک - estatístico, perito de estatísticaم.م. - caixa, contadorصندوق دار, متصدی باجه - tesoureiroخازن, خزان دار, خزانه دار, خزانه دار؛ بانکدار, صندوقدار, گنجور - vice-presidente - John Maynard Keynes, Keynes (en) - J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Morgan (en) - domínio públicoخالصه دولتى, ملك خالصه - pertences, substância, tralhaجمع, دارایی, دارایی؛ متعلقات, ماده, ملک, چيزها؛وسايل - propriedade pessoalاموال شخصى - objetos de uso pessoalعوامل, مال, متاع, چيز - coisasاشياء, متعلقات شخصی؛ لباس - bem imóvel, ben imóvelدارايى غير منقول, عقار, ملك - propriedade, terrasزمین؛ ملک, ملك دارى, ملک - campo, gleba, terra, terrenoدر شعر - lease, letting, rental (en) - propriedade pública - terras - dinheiro, numerárioپول - درامد ملى - produto nacional bruto - produto interno bruto - aid to the developing countries, foreign aid (en) - bónusپاداش - ajuste, rectificação, regulagem - despesa, gastoخرج, خروج, عزيمت, مخرج, هزينه, هزینه, هزینه؛ مصرف - disbursal, disbursement, expense (en) - custo - capital expenditure, capital outlay (en) - pagamentoپرداخت - pagamentoاجرت, تاديه, حقوق, حقوق؛ دستمزد, حقوق ماهيانه, درآمد؛ حقوق دریافتی, پاداش, پرداخت - salário mínimo - discount, rebate (en) - compensaçãoخسارت؛ غرامت, غرامت - pensão de alimentosنفقه - payola (en) - juro, jurosبهره - reimbursement (en) - vencimentoحقوق, حقوق؛ دستمزد, درامد, مداخل, مقررى, مواجب, پرداخت - restituiçãoضايعات - emolumento, estipêndio, ordenado, remuneração, salário, soldoحقوق, دستمزد, دست‌مزد , مزد , مواجب, کارمزد - prebenda, prebendado, prebendárioمقررى كيشش, موقوفه كليسايى - privilégioمزاياى شغلى - gorjeta, gratificaçãoانعام؛ پاداش, بخشش - child support (en) - penalty (en) - custo de vida - distribution cost (en) - custo de produção - price (en) - preço de venda, preço inicial - preço de compra - opportunity cost (en) - financial loss (en) - moral hazard (en) - paper gold, special drawing rights (en) - intangible, intangible asset (en) - investimentoسرمایه - valor contábilارزش سهام طبق دفاتر - aventuraکار ریسکی - security, surety (en) - depósito, entradaقسطی, ودیعه؛ وجه الضمان, ودیعه پردازی؛ امانت سپاری, پيش قسط - hipotecaگرو گذاشتن - garantiaتضمين, ضمانت, وثيقه - extrato de conta - fundosمايه, پول - créditoموعد پرداخت - deficit (en) - défice orçamental - limited liability (en) - dívidaبدهی؛ قرض - dívida interna, dívida pública - note, note of hand, promissory note (en) - empréstimo, empréstimo contraídoقرض - charge (en) - registoثبت؛ یادداشت - balança, equilíbrio, folha de saldoترازنامه - balança de pagamentos - conta correnteحساب جاری - registoدفتر ثبت - conspicuous consumption (en) - consumoمصرف - demanda, procuraتقاضا - crescimento econômico - exponential decay, exponential return (en) - fornecimentoتامين - competition (en) - relações comerciais - affiliation, association, tie, tie-up (en) - criseبحران - autarciaاستبداد, جبار مطلق, حاكم مطلق, حكومت استبدادى, خودبسندگى, كفايت, لياقت - solvency (en) - insolvênciaاعسار, درماندگى, عجز از پرداخت ديون - falênciaورشکستگی - propriedade - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - Great Depression (en) - pleno emprego - prosperidade - obligation (en) - gratidãoبدهکاری؛ دین - debt (en) - opulênciaتوانگری, غنا؛ سرشاری - mamonaدر كتب عهد جديد - indigência, pobrezaبى چيزى, تنگدستى, تهى دستى, فقر, لزوم, ندارى, نيازمندى - exercício financeiro - contrato de arrendamento[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼