Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

afgrijselijk, afschuwwekkend, ijselijk, schrikbarend, verontrustendassustadoramente, horrivelmente - begerig, vraatzuchtigvoraz - wordenser - acquisitive (en) - begerig, gierig, gulzig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, vraatzuchtigavarento, ávido, cobiçoso, eávido, ganancioso, guloso - inactive, passive (en) - blij, blijmoedig, gelukkig, genietend, genotvol, jolig, jubelend, monter, vreugdevol, vrolijkalegremente, felizmente, jubilosamente, por sorte - uitputtendexaustivamente - bewust, doelbewust, doelgericht, expres, gericht, met opzet, met voorbedachte rade, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vrijwillig, welbewust, weloverwogendeliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamente - onbedoeld, ongewild, onopzettelijkinvoluntariamente - lijdzaam, passiefpassivamente - ontsteld, ontzet, overstuur, van slag, van streekhorrorizado - paniekachtig, paniekerig, panischassustado, pânico - onwrikbaarinabalável - verantwoordelijkresponsavelmente - amnesie, geheugenverliesamnésia - fier, trotsorgulhosamente - beslist, inderdaad, met zekerheid, safe, vertrouwd, zekerao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - gezamenlijk - ernstig, serieusseriamente - dapper, galant, moedigcorajosamente - conscia antieus, consciëntieus, gewetensvol, nauwgezet, scrupuleus, skrupuleus, striktconscienciosamente, escrupulosamente - nuchter, stemmigsobriamente - dappersem medo - bekwaam, toepasselijkadequadamente, com conpetência, com eficiência, competentemente, habilmente - bang, bezorgd, in spanning, ongemakkelijk, ongerust, vol spanningansiosamente, apreensivamente, com constrangimento - intellectueel, intellektueel - ernstig, plechtigsolenemente - ruwcom grosseria - afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, gruwelijk, lelijk, onfraai, onooglijk, verschrikkelijkatroz, feio, terrível - afschrikwekkend, angstwekkend, bang, erg, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend, vreselijkassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - afschrikwekkend, bedreigend, dreigendameaçador, assustador - bloedstollend, griezelig, hetgeen de haren te berge doet rijzen, huiveringwekkend, nachtmerrieachtigarrepiante, arripiante, horripilante - akelig, engacanhado, amedrontado, assustado, assustador - geduchtcorajoso - griezelig, luguber, macaberde mau gosto, macabro - impropriamente - onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaard, onwrikbaardestemidamente, inabalavelmente, intrepidamente - bijdehand, intelligent, sliminteligentemente - beleefd, hoffelijk, hoofscortesmente, cortêsmente, educadamente - onbeleefd, ongemanierd, onheus, onhoffelijk, slechtgemanierdcom má educação, descortesmente, grosseiramente - hartelijk, hartig, vriendelijkcom vontade, cordialmente - aimabel, beminnelijk, hartelijk, lieftallig, met hoffelijkheid, vriendelijk, vrolijkafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - onheilspellendde modo ameaçador - onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaardintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - bang, vreselijkassustado, assustador, terrível - dapper, flink, kranig, moedigcorajoso - ontstellendhorrivelmente - moedigvalente - bangassustado - angstigreceoso, tímido - lafhartig, stumperachtigacanhado, envergonhado, tímido - aanmatigend, arrogant, laatdunkendarrogantemente - verzekerd, zekerindubitavelmente - begerig, gierig, gretig, gulzig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, zuchtig, -zuchtigavidamente - churlishly, surlily (en) - volitionally, willingly (en) - breedvoerig, gedetailleerd, omstandig, uitvoerigdetalhado, exaustivo, pormenorizado - minderwaardig, minderwaardige, oppervlakkig, vluchtig, zonder diepgangde relance, superficial - equably (en) - enorm, formidabel - gaarne, graag, met alle plezier, met genoegen, van harte, volgaarne, zielsgraagalegremente, com muito gosto, de boa vontade - gluttonously (en) - tegen wil en dankcom má vontade, relutantemente - monteralegre, contente - monter, opgewekt, vrolijkalegre, contente, feliz, vivo - roekeloos, vermeteldescuidadamente, temerariamente - heldhaftigheroicamente - onbewogenimpassivelmente - persoonlijk opvattentomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - verstandigcriteriosamente - inschikkelijk, lankmoedig, mild, toegeeflijk, toegevendbenevolamente - sentimenteel, walglijk flauw van smaak, walglijk zoet - eentonigmonotonamente - flegmatiek, flegmatisch - krap, nietig, schraaldebilmente, justo - sensueelsensualmente - solitarily (en) - stoïcijns, stoïsch - moedigvalentemente - begerig, vraatzuchtigvorazmente - begrijpen, bevatten, doorhebben, horen, snappen, vatten, vernemen, verstaan, wetencompreender, perceber - doorhebbencompreender - beseffen, doorkrijgen, iets goed hebben, inzien, realiseren, wetenacertar, reconhecer - wetensaber - kennenconhecer - know (en) - ervaren, levenexperimentar, viver - know (en) - verwarrenconfundir - tussen de regels door lezenler nas entrelinhas - begrijpen, nemen, opnemen, opvattenanalisar, construir, explicar, interpretar, traduzir - read, take (en) - galant, ridderlijkcavalheiresco - abrupt, bits, bruuskbrusco, desabrido - karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, tekenen, typeren - vooruitzien, voorzienantever, prever - debiteren, de verkoop bevorderen, verkopenvender - overhalen, overtuigenconquistar, convencer, persuadir - afbrengen van, uit het hoofd pratendissuadir - Jean Piaget, Piaget (en) - bonthandelaar - emotioneelafetivo - verborgensecreto - bestempelen, betitelen, karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, kwalificeren, stempelen, tekenen, typerendescrever - perseveratie, volhardinginsistência, perseverança - aggro (en) - doen en laten, gedrag, gedraging, houding, optreden, procesvoeringcomportamento, feitos - behavior, behaviour (en) - koudfrio - intellectueel, intellektueel, verstandelijkintelectual - bijdehand, intelligent, schrander, slim, verstandiginteligente - opzettelijkintencional - ongewild, onopzettelijk - introspectief, zelfonderzoekendintrospectivo - verleiden, veroveren, versierenfazer, obrigar - afrukken, aftrekken, bevlekken, bevredigen, geilpompen, masturberen, onaneren, rukken, zichzelf bevredigen - gehoorzaamobediente - eigenzinnig, in strijd metcontrário, voluntarioso - bokkig, eigenzinnig, koppig, stijfhoofdigobstinado, voluntarioso - solliciteren, vragen omatrair - draw (en) - heet worden, opwinden - assure, reassure (en) - boil, seethe (en) - angst aanjagen, bang maken, beangstigen, de schrik op het lijf jagen, doen schrikken, laten schrikken, schrik aanjagen, schrikken, verschrikkenassustar, espantar, sobressaltar - afschrikken, alarmeren, ontstellen, schrik aanjagen, shockerenescandalizar, horrorizar - nerveus maken, onzeker maken, van streek brengenperturbar - die (en) - afschrikken, intimideren, ontmoedigenintimidar - woedend makenenraivecer - beschamen, van zijn stuk brengenembaraçar - verbijsterenaturdir - in geldverlegenheid brengen, ontwapenen, verwarrenembaraçar, envolver em dificuldades financeiras - afzien, lijdensofrer - verliezenperder - in de steek laten, teleurstellen, verijdelendecepcionar, desapontar - humiliëren, kleineren, omlaaghalen, vernederen, verootmoedigenabaixar, abater, humilhar, rebaixar - vernederenrebaixar - verminderenreduzir - beheersencontrolar-se - opgetogen makenelevar, exaltar, extasiar-se, transportar - aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, een hart onder de riem steken, moed geven, moed inspreken, toejuichenanimar, encorajar, estimular, incitar - aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, opbeurenencorajar, incentivar - discourage (en) - dishearten, put off (en) - burn (en) - arrogant, gewichtigarrogante, presunçoso - denigrerend, hooghartig, laatdunkendaltaneiro, arrogante, desdenhoso - ijdel, verwaandconvencido, vaidoso - indachtig, zich bewust vanatento, cuidadoso, que não esquece - verantwoordelijkresponsável - sensitise, sensitize (en) - bevredigen, klaarmaken, opwekken, opwinden, rakencomover, despertar, excitar - duivels, ondeugendendiabrado - nuchtersóbrio - find (en) - pleiten tegen, strijdenlutar, militar, pugnar - beaanvloeden, beïnvloeden, doorwerken, influencereninfluenciar - kenmerkencaracterizar - behavioral, behavioural (en) - antisemitisch, anti-semitischanti-semita - image, imago - hoofd, kopcabeça - het onbewuste, onderbewuste, onderbewustzijninconsciente - intellect - denkwereld, esprit, gedachtenwereld, geestigheid - geleid projectiel, geraffineerdheid, geslepenheid, gladheid, slimmigheid, sluwheid, spitsheidagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - achterlijkheidatraso - faculteit, kunnen, macht, potentie, talent, vermogenhabilidade/condão - aangelegenheid, belang, interesse, verantwoordelijkheidpreocupação, responsabilidade - aangelegenheid, affaire, ding, kwestie, zaakassunto, caso, coisa - torre de marfim - anima (en) - belangstelling, betrokkenheidenvolvimento - verwarringconfusão - verbijstering, verstommingestupefacção, perplexidade - verbluftheidperplexidade - enigma, geheimzinnigheid, mysterie, raadsel, raadselachtigheidadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemma, tweestrijddilema - vastigheid, zekerheidcerteza - precedent, zekerheid, zelfbevestiging, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheidauto-confiança, segurança - overmoed, vermetelheid, zekerheidcerteza, temeridade - reliance, trust (en) - aarzeling, dubbelzinnigheid, ongewisheid, ongewisse, onzekere, onzekerheid, twijfel, twijfelachtigheid, weifelingdubiedade, dúvida, incerteza - achterdocht, argwaan, bang voorgevoel, suspicie, verdenking, wantrouwenapreensão, desconfiança - principesprincípios - mensenkennis, psychologie, zielenroerselen, zieleroerselen, zielkundepsicologia - cognitive psychology (en) - ontwikkelingspsychologie - functiepsychologie - psychofysica - behaviorisme, behaviourisme, gedragspsychologiebehaviorismo - neuropsychologie, psychofysiologie - psychometrie, psychoscopie - gestaltpsychologie - social psychology (en) - groepsdynamica - voice (en) - parapsychologe, parapsycholoog - psychologe, psycholoogpsicóloga, psicólogo - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung (en) - intelligentiequotiënt, IQquociente intelectual - geluksroes, gelukzaligheid, heerlijkheid, zaligheid, zevende hemelcontentamento, sétimo céu, sétimo-céu - aboulia, abulia (en) - anhedonia (en) - droomtoestand, hypnose, trancehipnose - autosuggestie, zelfsuggestieauto-sugestão - hypochondriehipocondria - nervositeit, stress, zenuwachtigheid - rationaliteit, redelijkheidmoderação - melancholia (en) - irritatieirritação - associatielembranças - humeur, stemminghumor[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼