» 

dicionario analógico

assustadoramente, horrivelmentesatraucoši - voraznepieēdināms, rijīgs - serkļūt - acquisitive (en) - avarento, ávido, cobiçoso, eávido, ganancioso, gulosoalkatīgs, mantkārīgs, mantrausīgs, rijīgs, skops - inactive, passive (en) - alegremente, felizmente, jubilosamente, por sortegavilējoši - exaustivamente - deliberadamente, de próposito, de propósito, intencionalmente, voluntariamentear nodomu, ar nodomu/nolūku, tīšām, tīši - involuntariamente - passivamentepasīvi - horrorizadoapstulbots, pārsteigts - assustado, pânicopanikas pārņemts, panikas varā - inabalávelnesatricināms, stingrs - responsavelmentear atbildības izjūtu - amnésiaamnēzija, atmiņas zudums - orgulhosamentelepni - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramentedroši, droši vien, laikam taču, nekļūdīgi, noteikti, patiešām, patiesi, protams, protams!, skaidri - communally, conjointly, jointly, together (en) - seriamentenopietni - corajosamentedrosmīgi, drošsirdīgi - conscienciosamente, escrupulosamenteapzinīgi, pedantiski, precīzi - sobriamentenosvērti, prātīgi, skaidrā prātā - sem medodrosmīgi, izcelti, pārdroši - adequadamente, com conpetência, com eficiência, competentemente, habilmenteiespējami, kompetenti, piemēroti, prasmīgi, spējīgi - ansiosamente, apreensivamente, com constrangimentobažīgi, nedroši, nemierīgi, raižpilni, samulsumā - intellectually (en) - solenementenopietni, svinīgi - com grosseriapiedauzīgi, raupji, rupji - atroz, feio, terríveldrausmīgs - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelbaiļpilns, briesmīgs, šausmīgs - ameaçador, assustadoratbaidošs, briesmīgs, draudīgs - arrepiante, arripiante, horripilanteasinsstindzinošs, baismīgs, murgains, šaušalīgs, šausmīgs - acanhado, amedrontado, assustado, assustadoratbaidošs, bailīgs, drausmīgs - corajosobīstams, draudīgs - de mau gosto, macabrodrausmīgs, neizdevies, šaušalīgs, vājš - impropriamente - destemidamente, inabalavelmente, intrepidamentebezbailīgi, nesatricināmi, stingri - inteligentementeapķērīgi, gudri - cortesmente, cortêsmente, educadamentelaipni, pieklājīgi - com má educação, descortesmente, grosseiramentenepieklājīgi, rupji - com vontade, cordialmenteizjusti, sirsnīgi - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorlabsirdīgi, laipni, patīkami, pieklājīgi, pievilcīgi, sirsnīgi - de modo ameaçadordraudīgi - intrépido, sem medo/ADJ – destemidobezbailīgs - horrifyingly (en) - assustado, assustador, terrívelbaiļpilns, baismīgs, drausmīgs - corajosodrosmīgs, drošsirdīgs - horrivelmentedrausmīgi, šausmīgi - valentedrosmīgs, drošsirdīgs - assustadobaiļpilns - receoso, tímidobailīgs, bikls, kautrīgs - acanhado, envergonhado, tímido - arrogantementeaugstprātīgi, iedomīgi - indubitavelmentebez šaubām - avidamentealkatīgi, mantkārīgi, rijīgi - churlishly, surlily (en) - volitionally, willingly (en) - detalhado, exaustivo, pormenorizadodetalizēts, sīks - de relance, superficialpaviršs, steidzīgs - equably (en) - formidably (en) - alegremente, com muito gosto, de boa vontadear prieku, labprāt - gluttonously (en) - com má vontade, relutantementenelabprāt - alegre, contentebezrūpīgs, dzīvespriecīgs - alegre, contente, feliz, vivojautrs, līksms, rosīgs - descuidadamente, temerariamentepārgalvīgi - heroicamentevaronīgi - impassivelmenteapātiski, bezkaislīgi - tomar um assunto como pessoal, tornar pessoaliemiesot, personificēt - criteriosamente[]prātīgi - benevolamenteiecietīgi - drippily, mawkishly (en) - monotonamentemonotoni, vienmuļi - phlegmatically (en) - debilmente, justosīki, vārgulīgi - sensualmentejuteklīgi, jutekliski - solitarily (en) - stoically (en) - valentementedrosmīgi, drošsirdīgi - vorazmente - compreender, perceberdomāt, izprast, noprast, pazīt, pieņemt, saprasties - compreendersaprast, uztvert - acertar, reconheceraptvert, izprast, pareizi saprast/izdarīt, saprast - saberzināt - conhecerpazīt, prast - know (en) - experimentar, viverdzīvot, eksistēt, pārdzīvot, piedzīvot, pieredzēt - know (en) - confundirsajaukt, samainīt - ler nas entrelinhaslasīt starp rindām - analisar, construir, explicar, interpretar, traduzirizskaidrot, iztulkot - read, take (en) - cavalheirescobruņniecisks - brusco, desabridoskarbs, strups - differentiate, distinguish, mark (en) - antever, prevernojaust, paredzēt - venderreklamēt - conquistar, convencer, persuadirdabūt savā pusē, pārliecināt, pierunāt - dissuadiratrunāt - Jean Piaget, Piaget (en) - B. F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner, Fred Skinner, Skinner (en) - afetivoemocionāls, viegli aizkustināms - secretoapslēpts, iekšējs - descreverraksturot - insistência, perseverançaneatlaidība, nepiekāpība - aggro (en) - comportamento, feitosizdarības, izturēšanās, rīcība, uzvedība, uzvešanās - behavior, behaviour (en) - frionejūtīgs, nelaipns, vēss - intelectual - inteligenteapķērīgs, gudrs - intencionalapzināts, nodomāts, tīšs - unintended (en) - introspectivo - fazer, obrigarlikt, piespiest - fuck off, jack off, jerk off, masturbate, she-bop, wank (en) - obedientepaklausīgs - contrário, voluntariosoietiepīgs, kaprīzs, pretējs - obstinado, voluntariosoietiepīgs, stūrgalvīgs - atrairsagādāt sev nepatikšanas - draw (en) - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wake (en) - assure, reassure (en) - boil, seethe (en) - assustar, espantar, sobressaltarizbiedēt, nobiedēt, pārsteigt, uzdzīt bailes - escandalizar, horrorizarbiedēt, pārbiedēt, šausmināt - perturbaratņemt drosmi, izsist no sliedēm, satraukt, uztraukt - die (en) - intimidariebaidīt, iebiedēt - enraivecersakaitināt, saniknot, satracināt - embaraçarapmulsināt, radīt neērtības - aturdirapmulsināt, samulsināt - embaraçar, envolver em dificuldades financeirasar parādiem apgrūtināts - sofrer - perderiet bojā, pazaudēt, pazust - decepcionar, desapontarpamest nelaimē, piekrāpt, pievilt cerības - abaixar, abater, humilhar, rebaixarpazemot - rebaixardegradēt, pazemināt, pazemot - reduzirpazemināt, samazināt - controlar-seapvaldīt, savaldīt - elevar, exaltar, extasiar-se, transportarsajūsmināt - animar, encorajar, estimular, incitariedrošināt, uzmundrināt - encorajar, incentivariedrošināt, uzmundrināt - discourage (en) - dishearten, put off (en) - burn (en) - arrogante, presunçosoaugstprātīgs, iedomīgs, uzpūtīgs - altaneiro, arrogante, desdenhosoaugstprātīgs, cēls, dižens, iedomīgs, nicīgs - convencido, vaidosoaugstprātīgs, iedomīgs, piepūties - atento, cuidadoso, que não esquecegādīgs, piesardzīgs, uzmanīgs - responsávelatbildīgs - sensitise, sensitize (en) - comover, despertar, excitaraizkustināt, rosināt, saviļņot, uzbudināt, uztraukt - endiabradodraiskulīgs, nebēdnīgs - sóbrionopietns, nosvērts - find (en) - lutar, militar, pugnarkarot - influenciarietekmēt - caracterizaratšķirties, būt raksturīgam - behavioral, behavioural (en) - anti-semitaantisemītisks - image, persona (en) - cabeça[]prāts, galva - inconscientezemapziņa - gara spējas, intelekts, prāts - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariablēdīgums, krāpšana, nodevīgums, veiklība, viltība, viltīgums, viltus - atrasoatpalicība - habilidade/condãoprasme, spēja - preocupação, responsabilidadedarīšana, tā ir jūsu pašu darīšana - assunto, caso, coisadarījums, darīšana, lieta - torre de marfim - anima (en) - envolvimentoaizraušanās, iepīšana, iesaistīšana, interese, līdzdalība - confusãoapmulsums, juceklis, neskaidrība - estupefacção, perplexidadeapjukums, apmulsums, samulsums - perplexidadeapmulsums - adivinha, enigma, misterio, mistériobrīnums, mīkla, noslēpums - dilemadilemma - certezapārliecība - auto-confiança, segurançadrošums, nekļūdīgums, paļāvība, pārliecība, pašapziņa, pašpaļāvība, pašpārliecība - certeza, temeridadepārliecība - reliance, trust (en) - dubiedade, dúvida, incertezaapšaubāmība, šaubas, šaubīgums - apreensão, desconfiançaļauna nojauta, neuzticība - princípiosprincipi, uzskati - psicologiapsiholoģija - cognitive psychology (en) - child psychology, developmental psychology, genetic psychology (en) - experimental psychology, psychonomics (en) - psychophysics (en) - behaviorismobiheiviorisms - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiology (en) - psychometrics, psychometrika, psychometry (en) - configurationism, Gestalt psychology (en) - social psychology (en) - group dynamics (en) - voice (en) - parapsychologist (en) - psicóloga, psicólogopsihologs - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung (en) - quociente intelectualgarīgās attīstības koeficients - contentamento, sétimo céu, sétimo-céusvētlaime - aboulia, abulia (en) - anhedonia (en) - hipnosehipnoze - auto-sugestãoautosuģestija, pašiedvesma - hipocondriahipohondrija - nospriegojums, nostiepšana, spriedze, stress - moderação[]prātīgums - melancholia (en) - irritaçãoaizkaitinājums, kairinājums, uzbudinājums - lembrançasasociācija, saistība - humorgarastāvoklis, noskaņojums[Domaine]

-