Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

alarmingly, hideously, horribly, horrifically, horrifyinglyděsivě - gluttonous, voracioushltavý, nenasytný, žravý - makedělat si - acquisitive - acquisitive, avaricious, covetous, grabby, grasping, greedy, prehensile, rapaciouschamtivý, chtivý, hrabivý, lačný, lakomý, nenasytný, prahnoucí - inactive, passivepasivní, trpný - blithely, brightly, cheerfully, chirpily, delightfully, gaily, gayly, gladly, happily, jauntily, joyfully, joyously, jubilantly, merrily, mirthfully, with enjoyment, with relishbezstarostně, jásavě - exhaustively, thoroughlyzblízka - advisedly, by choice, by design, consciously, deliberately, designedly, expressly, from spite, intentionally, on purpose, out of spite, purposefully, purposely, purposively, voluntarily, wilfully, willfullynaschvál, schválně, úmyslně, záměrně - accidentally, inadvertently, involuntarily, unintentionally, unwittinglymaně, nechtě, nechtíc, nerad - passivelynetečně - aghast, appalled, confounded, dismayed, distressed, in a state, off one's stroke, shocked, startled, unsettledzděšený - frantic, frightened, panic, panicked, panicky, panic-stricken, panic-struck, terrifiedpanikářský - unblinking, unflinching, unintimidated, unshrinkingneochvějný, neústupný - accountably, responsiblyodpovědně - amnesia, blackout, loss of memory, memory lossamnézie, ztráta paměti - proudlyhrdě, pyšně - certain, certainly, definitely, for certain, for sure, indeed, reliably, safely, securely, sure, sure as shooting, sure enough, surelyjistě, najisto, opravdu, ovšem, přece, rozhodně, rozhodně, určitě, samozřejmě, s jistotou, spolehlivě, určitě - communally, conjointly, jointly, together - earnestly, gravely, in all earnestness, in earnest, seriously, solemnlyvážně - bravely, courageously, gallantly, pluckilyodvážně, statečně - conscientiously, dutifully, painstakingly, religiously, scrupulouslypřepečlivě, svědomitě - gravely, soberly, staidlystřízlivě - boldlydrze, odvážně - ably, aptly, capably, competentlydovedně, obratně, schopně, vhodně - anxiously, apprehensively, fearfully, full of suspense, in suspense, timidly, timorously, uneasily, worriedlybázlivě, s obavami, úzkostlivě, znepokojeně - intellectually - solemnlyslavnostně - coarselyhrubě - atrocious, frightful, heinous, homely, horrible, horrifying, inelegant, plain, terrible, ugly, unlovely, unsightlyděsivě, děsný, strašný - awful, dire, direful, dread, dreaded, dreadful, fearful, fearsome, formidable, frightening, horrendous, horrific, terriblebázlivý, hrůzný - baleful, forbidding, menacing, minacious, minatory, ominous, sinister, threateninghrozivý, odpuzující, temný - bloodcurdling, eerie, gruesome, hair-raising, lurid, nightmarish, uncannyděsivý, hrůzostrašný, hrůzyplný, jako ve zlém snu - chilling, creepy, ghastly, grim, grisly, scarey, scary, shivery, shudderybázlivý, hrůzný, strašidelný - formidable, redoubtable, unnervingobávaný, statečný - ghastly, grim, grisly, gruesome, macabre, sickhrůzný, odporný, odpudivý, špatný, strašidelný - improperly - audaciously, boldly, brazenly, daringly, dauntlessly, fearlessly, intrepidly, undauntedly, unflinchinglynebojácně, neochvějně, neohroženě, odvážně, směle - intelligently, sharply, shrewdly, smartlyinteligentně - courteously, courtly, politelygalantně, pozorně, slušně, zdvořile, zvdořile - discourteously, impolitely, rudelyhrubě, neslušně, nezdvořile - cordially, heartily, warmlysrdečně - affably, amiably, chummily, friendlily, genially, good-humouredly, graciously, lovably, loveablylaskavě, přívětivě, s dobrou náladou, vesele, vlídně, žoviálně - ominouslyzlověstně - audacious, brave, dauntless, fearless, hardy, intrepid, undaunted, unfearing, unflinchingnebojácný, neohrožený, odvážný - horrifyingly - fearful, timorous, trepidbázlivý, ustrašený - brave, courageous, gallant, plucky, stout-hearted, valiantsrdnatý, udatný - appallinglyotřesně, strašně - valiant, valorousstatečný, udatný - cowardly, fearfulzbabělý - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid - poor-spirited, pusillanimous, unmanly - arrogantly, condescendingly, presumptuouslyarogantně - assuredlyjistě - acquisitively, avariciously, avidly, covetously, desirously, eagerly, graspingly, greedily, hungrily, keenly, rapaciously, thirstilychamtivě, hltavě, nenasytně - churlishly, surlily - volitionally, willingly - blow-by-blow, circumstantial, detailed, elaborate, elaborateddetailní, podrobný - casual, cursory, facile, passing, perfunctory, shallow, superficialletmý, zběžný - equably - formidably - fain, gladly, happy, lief, willingly, with pleasurerád, s ochotou, s radostí - gluttonously - grudgingly - blithe, blithesome, lighthearted, light-hearted, lightsomeveselý - buoyant, cheerful, chirpy, gay, jaunty, jolly, perkybezstarostný, veselý, živý - audaciously, bravely, daringly, foolhardily, rashly, recklesslybezhlavě, lehkomyslně, nedbale - heroicallyhrdinně, hrdinsky - impassivelyapaticky - individualise, individualize, personalise, personalizeindividualizovat - judiciouslyrozumně - accommodatingly, complacently, compliantly, indulgently, kindly, laxly, leniently, obligingly, smuglyshovívavě - drippily, mawkishly - monotonouslyjednotvárně - phlegmatically - punily, puny, scantily, scanty, tight, tightlychatrně - sensually, sultrilysmyslně - solitarily - stoically - valiantly, valorouslystatečně - gluttonously, voraciously - understandchápat, dovědět se, mít pochopení, rozumět, vyrozumět - catch on, cotton on, get it, get onto, get wise, latch on, tumble, twigdojít, pochopit, srovnat si v makovici - appreciate, get right, realise, realize, see, understandchápat, pochopit, pojmout, říci správně, uvědomovat si - cognise, cognize, knowvědět - know, know how toznát - knowdokázat, dovést, umět - experience, know, livepoznat, znát - know - confound, confusezaměnit, zmotat - read between the linesčíst mezi řádky - construe, interpret, seeinterpretovat - read, takepochopit, vyložit si, vzít - chivalrous, gallant, knightlygalantní - abrupt, brusk, brusque, curt, short, snappypříkrý, prudký - differentiate, distinguish, marklišit se, odlišit se - anticipate, foreknow, foresee, previseanticipovat, předvídat - sellprodávat - convert, convince, win overnadchnout, naklonit si, přesvědčit, ubezpečit, získat, získat si - deter, dissuadeodradit, odrazovat, rozmluvit - Jean Piaget, Piaget - B. F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner, Fred Skinner, Skinner - affectional, affective, emotivecitový - inner, interior, internalskrytý, vnitřní - characterise, characterize, qualifycharakterizovat, popisovat - perseverance, perseveration, persistencepřetrvávání, stálost, úpornost, výdrž, vytrvalost - aggro - actions, behavior, behaviour, comportment, conduct, demeanor, demeanour, doingsčinnost, jednání, vystupování, způsoby - behavior, behaviourchování - coldchladný, neosobní - intellectualintelektuální, rozumový - clever, intelligent, shrewdinteligentní - intentional, knowing, wilfulúmyslný, vědomý - unintendednezamýšlený - introspective, introverted, self-examining - make, score, seducesvést - fuck off, jack off, jerk off, masturbate, she-bop, wankonanovat - obedientposlušný - contrary, obstinate, perverse, waywardproti, vzpurný - froward, headstrong, obstinate, pigheaded, self-willed, wilful, willfulumíněný, zatvrzelý - ask for, invitepřivolávat, říkat si, říkat si o - drawvyvolat - fire up, heat, ignite, inflame, stir up, wakedmýchat - assure, reassure - boil, seetheplanout, vřít - affright, cow, fright, frighten, give a start, scare, scare away, scare off, startle, strike fear/terror $iµetc$/iµ into, strike terror intoděsit, lekat, nahnat, nahnat strach, poděsit, polekat, poplašit, postrašit, vylekat, vystrašit - alarm, appal, appall, dismay, horrifyděsit, lekat, polekat, vyděsit, zděsit - enervate, faze, unnerve, unsettlerozrušit, unavit, vynervovat, zdeptat, zneklidnit - die - browbeat, dash, daunt, frighten away, frighten off, intimidate, pall, scare, scare away, scare offodstrašit, polekat, zastrašit - exasperate, incense, infuriatedopálit, popudit, rozzuřit - confound, confuse, discomfit, discompose, disconcert, embarrass, faze, untune, upsetrozčarovat, trémovat, uvést do rozpaků, znervóznit - bemuse, bewilder, discombobulate, throwvyvést z míry, zmást - abash, embarrasszahanbit - suffertrpět, vytrpět - losepřijít, ztratit - disappoint, let downzklamat, zradit - abase, chagrin, humble, humiliate, mortifydegradovat, pokořit, ponížit, potupit, zahanbit - debase, degrade, demean, disgrace, put down, take downponížit, topit-2, utopit - reducesnížit - control, keep in line, manipulatekontrolovat se, ovládat se - elate, intoxicate, lift up, pick up, upliftpovznést - cheer, embolden, encourage, hearten, perk up, recreate - encouragepodpořit, povzbudit - discourageodrazovat, zrazovat - dishearten, put offdeprimovat, zošklivit, zprotivit - burnhořet, horovat, planout, plát - arrogant, chesty, self-importantarogantní, domýšlivý, namyšlený, opovážlivý - disdainful, haughty, imperious, lofty, lordly, overbearing, prideful, sniffy, supercilious, superior, swaggeringdomýšlivý, panský, pohrdavý, povýšený, povznesený, povznešený, pyšný, zpupný - conceited, egotistic, egotistical, self-conceited, swollen, swollen-headed, vaindomýšlivý, ješitný, nadutý, nafoukaný - aware, mindfuldbající, dbalý, pamětlivý, uvědomělý - responsiblezodpovědný - sensitise, sensitizezcitlivět - excite, stimulate, stirdojmout, povzbudit, stimulovat, vyvolat, vzrušit - arch, impish, implike, mischievous, pixilated, prankish, puckish, wickedčertovský, rozpustilý - serious, sober, unplayfulstřízlivý, vážný - findnajít - militatesvědčit - act upon, influence, workovlivnit, ovlivňovat - characterise, characterizecharakterizovat - behavioral, behaviouralbehaviorální - antisemitic, anti-semiticantisemitský - image, persona - brain, head, mind, nous, psychehlava, mysl, psychika, vědomí - unconscious, unconscious mindnevědomí - intelligence - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, withlava, mozek, mozková kapacita - artfulness, astuteness, brains, brightness, craft, craftiness, cunning, foxiness, guile, sharpness, slickness, slyness, wiliness, witlest, lstivost, mazanost, prohnanost, záludnost, zchytralost - backwardness, mental retardation, retardation, slowness, subnormalityopožděnost, zaostalost - faculty, mental faculty, moduleschopnost, talent - concern, lookoutstarost, věc, záležitost - affair, matter, thingaféra, věc, záležitost - ivory tower - anima - interest, involvementpozornost, zainteresovanost, zapletení - confusedness, confusion, disarray, mental confusion, muddiness - bafflement, befuddlement, bemusement, bewilderment, dumbfoundness, mystification, obfuscation, perplexity, puzzlement, stupefactionrozčarování, zatemnění, zmatek - perplexityzmatek - closed book, enigma, inscrutability, mysteriousness, mystery, riddle, secrethádanka, tajemství, záhada - dilemma, predicament, quandary, trade-offdilema - certaintyjistota - assurance, authority, confidence, self-assurance, self-confidence, surenessdůvěra, jistota, sebedůvěra - audacity, certainty, certitude, cocksureness, daring, overconfidence, recklessnessjistota - reliance, trustdůvěra - doubt, doubtfulness, dubiety, dubiousness, incertitude, misgiving, question, uncertaintydiskuse, nejistota, pochyby, podezřelost - distrust, misgiving, mistrust, suspicionnedůvěra, obava, pochybnost, podezření - principle, principlesprincip, zásady - psychological science, psychologypsychologie - cognitive psychology - child psychology, developmental psychology, genetic psychology - experimental psychology, psychonomics - psychophysics - behaviorism, behavioristic psychology, behaviourism, behaviouristic psychologybehaviourismus - neuropsychology, physiological psychology, psychophysiologyfyziologická psychologie - psychometrics, psychometrika, psychometry - configurationism, Gestalt psychology - social psychologysociální psychologie - group dynamics - voice - parapsychologist - psychologistpsycholog, psycholožka, -žka - Carl Gustav Jung, Carl Jung, Jung - I.Q., intelligence quotient, IQinteligenční kvocient - bliss, blissfulness, cloud nine, seventh heaven, walking on airblaho, blaženost, dokonalé štěstí, rozkoš, sedmé nebe - aboulia, abulia - anhedonia - hypnosishypnotický stav, hypnóza - self-hypnosisautosugesce - hypochondria, hypochondriasishypochondrie - stress, tenseness, tensionnapětí, tlak - rationality, reason, reasonablenesslogické chování, racionalita, rozumné chování, rozumnost - melancholiamelancholie, trudnomyslnost - annoyance, botheration, irritation, vexationiritace, podráždění, podrážděnost - associationasociace, spojení, vazba - climate, moodklima, nálada[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼