Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

基本上, 基本地fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsak - 仅仅, 僅僅, 只, 只能, 只(是为了)..., 唯一地, 唯有, 朴素地, 樸素地enkelt, uteslutande - 自动地, 自動地automatiskt - 使人惊恐地alarmerande, oroande - 大大地enormt, oerhört, ofantligt - 极度地,十分地, 極度地,十分地grovt - 明显地avsevärt, märkbart - 完全的,十足的ren - 在...左右, 在那附近,左右,上下, 大約, 大約,比如說, 大约, 大约,比如说, 差不多, 或多或少, 接近于, 接近於, 稍微, 近似地däromkring, eller något däråt, eller så, en del, mer eller mindre, något, nära, nästan, omkring, runt, ungefär[], uppemot - comparative, relative (en) - absolutely (en) - 全部, 完全, 完全地, 完全,十分, 完全,十分,彻底, 完全,十分,徹底, 彻底地, 徹底地, 更加, 最(大程度的), 正好, 絕對地, 绝对地absolut, alldeles, allra, as-, desto, död-, fullkomligt, fullständigt, fullt, helt, helt [], helt och hållet, rakt, rätt, totalt - 排外地enbart, endast, uteslutande - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - 有缺陷地bristfälligt - 充分地, 完全地av normallängd, full[], fullt ut, oavkortad - only (en) - glupande, omåttlig - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - 有利地fördelaktigt - 丰富的, 豐富的riklig - 实质上, 相当大地stabilt - well (en) - well (en) - 令人滿意地 - well (en) - 丰富的,多的, 兴高采烈的, 興高採烈的, 豐富的,多的översvallande, sprudlande, ymnig - 严重地,认真地,严肃地, 嚴重地,認真地,嚴肅地allvarligt - 恶作剧地, 顽皮地elakt, okynnigt, styggt - even, still, yet (en) - even (en) - 可接受的acceptabel, godtagbar - 一直, 不断地alltid, alltsedan, för evigt, i alla sina dagar, jämt [], ständigt - always, forever (en) - 不时, 不时地, 不时(地), 不時, 不時地, 偶尔, 偶然,偶尔,有时候, 偶然,偶爾,有時候, 断断续续地, 时常, 有时,偶然, 有時,偶然, 相隔一定的距离allt emellanåt, allt som oftast, då och då, emellanåt, en och annan gång, här och där, med [] mellanrum, med intervaller, stundom, till och från - konventionellt - 仍然, 但,然而, 完全一样, 完全一樣, 虽然, 還是, 雖然ändå, fast, i alla fall, likväl, på samma gång, samtidigt - 到目前为止, 到目前為止, 至今än så länge, hittills - 功績, 功绩, 技艺, 技藝bedrift, bragd, hjältedåd, prestation - 非常, 非常,真正地riktigt, verkligen, verkligt - 有活动力的, 有活動力的aktiv - 杂技的akrobatisk - 刚才, 剛纔, 現在just då - 瞬间地ögonblickligen, ögonblickligt - 敏捷的, 灵活的, 靈活的kvick, pigg, rask, snabb, vig - tidig - 經常, 經常地, 经常, 经常地titt och tätt - 很少då och då, ovanligen, sällan, sporadiskt - 主动的, 在实行中, 在實行中, 有效的, 生效aktiv, gällande, i kraft - per se - 强调地eftertryckligt, emfatiskt - 确实地uppriktigt - kvittering, likställande, likställdhet, utjämning - 当然, 當然, 自然地givetvis, naturligt, naturligtvis, självklart - 明白地klart, tydligen, tydligt - active (en) - 坦诚地, 明了地enkelt, påtagligt, uppenbart, vanligt - 乍看起來, 乍看起来, 表面上av första intrycket att döma, skenbart, tydligen - inactive, passive (en) - 特別地, 特别地särskilt, uttryckligen - 幸得 xìngdé, 幸运地glatt, lyckligt, lyckligtvis, lyckosamt, lycksaligt, turligt - record, track record (en) - 令人遗憾地, 令人遺憾地, 遗憾地, 遺憾地beklagansvärt, beklagligtvis, dess värre, olyckligtvis, tyvärr - chronic (en) - 非常egendomligt, märkligt - 太,过份, 太,過份, 过分, 過分alldeles för, alltför, för, överdrivet - 迟早, 遲早förr eller senare - 最後, 最終, 最终, 終於, 结果äntligen, långt om länge, sent omsider, slutligen, till slut - 很快地, 此刻, 立刻, 立即, 立即地, 立即,馬上, 立即,马上, 馬上, 马上genast, i full fart, meddetsamma, med detsamma, med en gång, nu, nu genast, nu på ögonblicket, omedelbart, omgående, på en gång, på fläcken, som ett skott, strax - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direkt, rakt - 不屈不挠地, 无穷无尽地ofötrutet, outsinligt, outtömligt, outtröttligt - adequate, equal (en) - 快地, 迅速地snabbt - 暂时, 暫時, (到)目前(为止)för närvarande, så länge, tills vidare - intoleravelmente (pt) - abusively (en) - 灵巧地, 熟练地duktigt, flinkt, händigt, skickligt - 可怕地fasansfullt, förskräckligt - 好久,常常, 很多[] stora [], mycket, storligen - 激烈地drastiskt - 根本alls, på något vis - 並沒有, 决不, 并没有, 決不, 絕不ingalunda, på intet sätt - 成就framgång, succé - exaustivamente (pt) - 平直地, 筆直地platt, utsträckt - indirekt - 大量, 許多, 許多,大量, 许多, 许多,大量en hel del, en massa - 不及格,不足, 失败misslyckande, strejkande - 突然, 突然地abrupt, plötsligt, tvärt - 錯誤, 錯誤狀態 - 灵巧的, 靈巧的flink, händig, skicklig - 最后, 最后地, 最後, 最後地äntligen, avslutningsvis, slutligen, till sist - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - 錯事, 錯誤, 错事, 错误blunder, tabbe - 失言,出錯, 失言,出错blunder, tabbe - 暗淡地svagt - 任意地, 随便地på måfå, slumpmässigt, slumpvis - 几乎, 将近,几乎, 將近,幾乎, 就要(完成了),接近, 幾乎nästan, näst intill - 主要地, 大抵,主要地framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligen - brazenly (en) - 充满深情地, 天真地innerligt, ömt, tillgivet - 公开地öppet - 很可能, 肯定地otvivelaktigt, utan tvivel - 被动地passivt - 轻蔑地föraktfullt, hånfullt - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - 独特地besynnerligt, egendomligt, märkligt - 快迅速地, 迅速地hastigt, snabbt - 断然地, 斷然地, 无条件地blankt, ovillkorligt, uttryckligen, villkorslöst - 无限制, 永远, 永远地, 永遠, 無限制, 经久不变地, 长期地(有效)beständigt, evigt, evinnerligt, för evigt, tidlöst - 持久地bestående, permanent, varaktigt - 临时地för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligt - improviserat, oförberett - 连续地ideligen, ständigt - marginally (en) - 危险地, 危險地farligt, vådligt - 精力旺盛地energiskt - 永远地, 永遠地, 确定地avgörande, avslutande, en gång för alla - 悲惨地, 悲痛地eländigt, sorgligt - afar (en) - 巧妙地, 精致delikat, fint, känsligt, ömtåligt, utsökt - ofördröjligen, utan dröjsmål - 快速地, 迅速地fort, skyndsam, snabbt - 一般, 一般说来, 平常地, 惯常地, 正常地, 通常, 通常地i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvis - 最近, 近來, 近来nyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistone - 反复无常地ojämnt - 逐步地, 逐渐地, 逐漸地bit för bit, efter hand, gradvis, lite i taget, så småningom, stegvis, successivt, undan för undan - 到某(指定)地点, 到这儿, 這裡, 這里bort, hit, hitåt, över - 合適的bra, passande, rätt - 安宁地fridfullt - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - 粗劣的eländig, miserabel - 在內部, 在内部, 在裡面, 在里面[] inne i [], in, på insidan - 国际地internationellt - 新近, 新,最近, 最近ny-, nyligen - [] till, åter, igen, på nytt, till - 总是, 總是konstant, oföränderligt - mechanically (en) - 更可取[地]företrädesvis, helst - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - 体系地, 始終如一地, 始终如一地, 系统地genomgående, systematiskt - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - 无生命的, 無生命的livlös - 典型地typiskt - 全球性地allmänt, globalt, universellt - 无先例的,空前的, 無先例的,空前的aldrig förut skådad, exempellös, utan motstycke - mysteriously, mystically (en) - 同样地, 同樣地, 相似(地)på samma sätt - secundariamente (pt) - 合適的, 正确, 正確, 适当的, 適當的rätt, riktig - 尤其, 显著地, 顯著地i synnerhet, märkbart, påfallande - 深入细致地intensivt - 合适地, 合適地, 适当地, 適當地lämpligt, passande - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente (pt) - episodically (en) - 幻想地, 极好地,难以置信地fabulöst, fantastiskt, sagolikt - feverishly (en) - 合适的, 合適的, 恰当的, 恰當的, 适当的, 適當的lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörlig - incomprehensibly, inconceivably (en) - enträget - 肤浅地ytligt - 邪恶地elakt, illa, ondskefullt - 一定, 完全可以, 明确地;一定, 明確地;一定, 的确, 真正地, 确实, 确實, 肯定地[]klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligen - 充分地, 充足地, 十分地tillräckligt - 充足地, 足够, 足够地, 足夠, 足夠地nog, tillräcklig - insuficientemente (pt) - so (en) - so (en) - so (en) - 操作manipulation - 容易地, 輕松地, 轻松地lätt, med lätthet - actually, really (en) - 淘气的,顽皮的, 狡猾, 狡猾的, 花言巧語的, 花言巧语的förslagen, illistig, illmarig, knipslug, listig, opålitlig, skälmsk, slipad, slug, smart, snygg, spjuveraktig, svekfull - 总的来看, 总的说来, 总而言之, 總的來看, 總的說來, 總而言之på det hela taget - 雄辩的;有说服力的, 雄辯的;有說服力的uttrycksfull, vältalig - 兴奋地upphetsat - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente (pt) - 厚顏無恥的, 厚颜无耻的fräck, skamlös - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - 比較地, 比较地förhållandevis, jämförelsevis, proportionellt, relativt - easily, readily (en) - 显著地, 顯著地avsevärt, påtagligt, tydligt - 认真地,诚挚地allvarligt, uppriktigt - 及早,預先, 及早,预先, 及时地, 及時地i god tid, i sinom tid - 刚好来得及,正是时候, 剛好來得及,正是時候i grevens tid, precis i tid - 吸引人的, 引起兴趣的, 引起興趣的, 有吸引力的attraktiv, tilltalande - off the cuff (en) - 使人着迷的, 迷人的betagande, fängslande, fascinerande, förtrollande - 正相反tvärtom - atractivo (pt) - älskvärd, charmerande, vacker - 不折不扣地执行, 精确地bokstavligt, till punkt och pricka - 勇敢地, 无畏地djärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappert - 深深地, 深远[地]djupt - 不耐烦地otåligt - 耐心地tåligt, tål-modigt - 愚苯地dumt, enfaldigt - 有创造性地kreativt - 根本上radikalt - 多顾虑地, 认真地omsorgsfullt, samvetsgrant - 格外exceptionellt, osedvanligt, sällsynt - 纯粹地rent - 工整地,熟練地, 工整地,熟练地prydligt, vårdat - 精力充沛地energiskt, kraftfullt, spänstigt - 明白地klart, tydligen, tydligt - 极好地utmärkt, utomordentligt - 壮丽地, 惊人地, 极妙地, 极度地, 極度地enormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbart - impeccably (en) - 无动于衷似地menlöst - 清醒地nyktert - 大胆地djärvt - 恰好, 精细地trevligt - 暖和舒服地mysigt - oanskaffbar - correspondingly (en) - 聪明地begåvat, skickligt - 通俗地,一般,普遍地allmänt - intellectually (en) - 化學反應reaktion - exageradamente (pt) - 自豪地,骄傲地på ett stolt sätt - 庄严地allvarligt, högtidligt - 笨拙地klumpigt - 粗鲁地grovt, oanständigt, rått - 非常地intensivt - 自发地spontant - 極討厭的, 駭人的, 骇人的fruktansvärd, ohygglig - 可怕, 害怕的, 極其可怕的avskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämd - 过细地minutiöst, pedantiskt, petigt - 可怕的, 威胁的, 威脅的avskräckande, farlig, frånstötande, hotande - 笨拙地besvärligt, klumpigt, tafatt - 喜悦地på ett triumferande sätt - 恐怖的, 恶梦似的bloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslik - 规则地jämnt, regelbundet - 恐怖läskig, läskigt, ruskig, skrämmande - 勇敢的,大胆的, 勇敢的,大膽的farlig, respektingivande - 完全地, 理想地idealet vore ..., idealiskt, perfekt, under idealiska förhållanden - 幼稚地barnsligt - 可怕的, 嚇人的, 恐怖的, 恐怖的,令人毛骨悚然的, 讨厌的makaber, sjuk, sorglig - oanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligt - 注意地uppmärksamt - 极多地, 極多地, 非常(地)enormt, kolossalt, väldigt - 宽宏大量地, 慷慨地frikostigt, generöst, liberalt - 不费力地lätt, obesvärat - 詳細地, 详细地i detalj - 完成fullbordan, slutförande - 方便地lämpligen, utan olägenhet - inconveniently (en) - abstrakt - 固执地envist - 胜利地segerrikt, segrande - 明智地förståndigt, klokt, vist - 愚蠢地dumt, oförståndigt, oklokt - 理智地på ett intelligent sätt - 易懂地begripligt, förståeligt - 贵族式地aristokratiskt - 外交上diplomatiskt - 大失敗, 大失败fiasko - 无限期地, 無限期地på obestämd tid - 对, 對, 就, 正确地, 正確地, 适当地, 適當地alldeles, helt, korrekt, med rätta, rätt, riktigt - 慈善地,仁爱地medmänskligt, välgörande - 缓慢地långsamt, trögt - 傲慢的arrogant, förmäten, övermodig - 匆忙, 快速, 急忙地, 急速地förhastat, hastigt, i all hast, i en hast, påskyndat, skyndsamt - satiriskt - 无拘束地, 無拘束地frikostigt, fritt, öppet - 精神地andligt, religiöst, själsligt - 暗淡地, 模糊地dunkelt, matt, otydligt, suddigt - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - sporadiskt - 令人惊异地fantastiskt, häpnadsväckande - 丰富地, 大量地,很多, 过多[地]i överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigt - 冗长地långtråkigt - 最重要地,至高地enastående, ojämförligt - 华丽的, 极好的härlig, lysande, praktfull, underbar - pulchritudinous (en) - 有礼貌地artigt, hövligt - 引人入勝的, 引人入胜的förtjusande, hänförande - 不礼貌地, 粗野地grovt, oartigt, ohövligt - 值得称赞地berömvärt, lov- - 令人愉快地, 使人愉快地, 愉快地, 欣然angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörande - 令人不愉快地, 讨厌地otrevligt - 热情地, 热诚地hjärtligt, hurtfriskt - 亲切地, 和蔼可亲地, 和蔼地, 愉快地, 有礼貌地, 有禮貌地artigt, förbindligt, gladlynt, vänligt - explicitamente (pt) - 好不容易才..., 好不容易才…, 狭窄地, 狹窄地med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämnt - 仁慈的välvillig, vänlig - 忠诚地troget - 最佳的optimal - 反常地avvikande, onormalt - permanentemente (pt) - 令人愉快地angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörande - 天真地, 怜爱地innerligt, ömt - 在心灵深处, 在心靈深處invärtes, i sitt inre, i sitt stilla sinne - 顺利地;有利地gynnsamt, välvilligt - desfavoravelmente (pt) - förbättrande - 乾燥地,枯燥地, 干燥地,枯燥地torrt - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - 隐约地, 隱約地vagt - 自负地,傲慢地bombastiskt, pompöst, svulstigt - 改进förbättring - 进步, 進步,上進framsteg - 頑強地, 顽强地envist - 有效地effektivt, verkningsfullt - tragically (en) - 不祥地på ett olycksbådande sätt - justifiably, with good reason (en) - 冒失地oblygt - 不可抵抗地obehärskat, oemotståndligt, okontrollerat - 严历地, 严厉地, 严格地, 苛刻地barskt, hårt, rigoröst, strängt, svårt - authoritatively, magisterially (en) - 修改, 正确, 纠正emendation, korrigering, rättande, rättelse, rättning - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - 凶猛地häftigt, ilsket, rovlystet, vildsint - 嗜血的,残忍的, 嗜血的,殘忍的blodtörstig - 改革, 革新förbättring, reform, reformation, reformerande - beautification (en) - classicamente (pt) - 遮掩dunkelt, skumt - 大胆的, 大膽的, 无畏的, 無畏的modig, oförfärad, oförskräckt, orädd - horrifyingly (en) - 艺术性强地konstnärligt - 尤其, 特別地, 特别, 特别地i synnerhet, särskilt, speciellt - 现代化modernisering - 一致地lika, på ett likartat sätt - enduringly (en) - 显眼地flagrant, påfallande - debasement, degradation (en) - framför alla andra, par excellence - 勇敢的, 有勇气的, 有勇氣的djärv, käck, modig, tapper - estetiskt - 令人震惊地förfärligt, skrämmande - 勇敢的modig, tapper - 害怕的rädd, skrämd - 污染förorening, nedsmittning - 怯懦的, 胆怯的sjukligt blek - 羞怯的, 胆小的, 胆怯的blyg, försagd, timid - försagd - 可怜地eländigt, i elände - 骄傲自大地arrogant, förmätet - audaciosamente (pt) - 渴望地glupskt, ivrigt - amorosamente (pt) - assiduamente (pt) - 机敏地, 精明地klipskt, klokt, klyftigt, skarpsinnigt - maliciosamente (pt) - austeramente (pt) - 贪婪地, 贪得地girigt, glupskt, ivrigt - 慈祥地välvilligt - 粗暴地, 钝地bryskt, burdust, rent ut, trubbigt - boorishly (en) - generosamente (pt) - 兴旺地, 敏捷地livligt, piggt, raskt - 不停地, 连续地,持续地, 連續地,持續地kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängande - endlessly, interminably (en) - dogmatisk, egensinnig, påstridig - 粗心地oaktsamt, slarvigt, vårdslöst - churlishly, surlily (en) - 口语地, 非正式地i dagligt tal, informellt, vardagligt - calmamente (pt) - 使适应,协调, 使适应,改编, 使適應,協調, 使適應,改編adaptera, anpassa - 自满地[]belåtet - 综合地innehållsrikt, mångsidigt, omfattande - 一句話, 一句话, 总的意思, 简明地, 简而言之, 简要地, 简言之, 簡而言之, 簡要地, 簡言之i korthet, koncist, kontentan, kortfattad, kortfattat, kort och gott, kort sagt, summan av kardemumman - 愤世嫉俗地cyniskt - 傲慢地, 带着优越感表示关心地nedlåtande - 混乱地förvirrat - consequentially (en) - 建设性地konstruktivt - 凉爽地, 漠不关心地kallt, kyligt, lugnt, nonchalant, svalt - 或许, 难以相信地, 难以置信地osannolikt, otroligt - 可信地trovärdigt - 神秘地, 谜一般地gåtfullt, hemlighetsfullt, mystiskt - 多得数不清的, 数不清的, 數不清的, 无数的, 無數的, 無計其數的, 許多ett otal, inte pluralbildande, oräknebar, oräknelig, otalig - 快乐地förtjusande, härligt - 也許, 也许, 可能kan [], kanhända - 荒谬地absurt, löjligt - 轻佻地flörtigt - 卑鄙地skamligt - 詳細的, 详细的detaljerad, utförlig - 令人不快地motbjudande, vidrigt - 仓促的, 倉促的flyktig, hastig - 邪恶地, 邪惡地, 非常djävulskt, ondskefullt, överdjävulskt - 可鄙地föraktligt, ömkligt - diametralt - 勤奋地flitigt, uthålligt - 不合意地, 不愉快地obehagligt, otrevligt - 不光彩地, 不名誉地, 丢脸地, 有损信誉地skamligt, skandalöst, vanhedrande - 坦率地, 直率地ärligt [], frispråkigt, oförbehållsamt, öppet, uppriktigt, uppriktigt [] - disinterestedly (en) - 忠诚地lojalt - 不忠诚地illojalt - 比例地, 相称地proportionellt, proportionerligt - 尊敬地, 虔诚地respektfullt, vördnadsfullt - 失礼地respektlöst - 武断地dogmatiskt - central (en) - 梦一般地drömmande - 欣喜若狂地, 狂喜地begeistrat, extatiskt, hänförande, hänfört - 恐惧地kusligt - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - 波浪våg - 自私地egoistiskt, själviskt - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - 逃避地undvikande - 規則地, 规则地jämnt, regelbundet - 不平等地på ett icke likvärdigt sätt - 过度地omåttligt, orimligt - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - avspänning - liberalisering - 熟悉bekant, förtroligt - 狂热地fanatiskt - 完美无缺地felfritt - flabbily (en) - 僵硬地orubbligt - 强有力地kraftfullt - knoppas - formidably (en) - 有特色的, 特有的distinkt, kännetecknande, karaktäristisk, karakteristisk, säregen, särskiljande, typisk - gluttonously (en) - 光辉地på ett glänsande sätt - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente (pt) - 奇形怪状地groteskt - 勉强地motsträvigt - 淡色的ljus- - 协调地harmoniskt - 轻率地obetänksamt, överilat - 粗心地hänsynslöst, vårdslöst - 冷酷地hjärtlöst - 英雄地heroiskt, hjältemodigt - 丑陋地, 可怕地anskrämligt, vederstyggligt - 卫生地hygieniskt - 统一, 联合, 聯合enande, förening, sammanslagning, union - 再会合, 再會合återförenande, återförening - 懒散地, 懒洋洋地lättjefullt, sysslolöst - 干扰, 幹擾, 打断, 瓦解, 障碍物avbrott, avbrytande, störning, upplösning - imperativamente, imperiosamente (pt) - 傲慢地, 无礼地fräckt, näsvist, oförskämt, uppkäftigt - 冲动地, 鲁莽地impulsivt, överilat - absolutamente (pt) - 轻率地oförsiktigt, oklokt - 无比地oförlikneligt, ojämförligt - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente (pt) - industriously (en) - 机灵地fyndigt, genialiskt - 基本地,天性地i grunden, i sig - felsagt - 恰好地lägligt - insidiously, perniciously (en) - 使简化, 使簡化förenkla - 锐利地,敏锐地förtjust i - 费力地tungt - 无精打采地matt, slappt - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - 可笑地, 愚蠢[地], 荒谬可笑地befängt, fånigt, löjligt, orimligt, skrattretande - 宽厚地eftergivet, milt, överseende - 組織arrangera, ordna, organisatör, organisera - 干净的, 幹淨的, 整洁的, 整齐的glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät - 无瑕的,非常干净的, 無瑕的,非常幹淨的, 純潔的, 纯洁的fläckfri, obefläckad - lugubremente (pt) - 庄严地majestätiskt - 剥削, 开发利用exploatering - drippily, mawkishly (en) - 虐待dålig behandling, malträtering, misshandel - 迫害förföljelse - häxjakt - 冷酷无情地, 无情地, 无情地,不悔恨地obarmhärtigt, samvetslöst, skoningslöst - McCarthyism (en) - bewildering (en) - 详细地minimalt, minutiöst - 非凡地mirakulöst - 半透明的[]genomskinlig, halvgenomskinlig, translucent - 悲惨地eländigt, miserabelt - 逃避现实, 逃避現實Eskapism - 单音调地enformigt, monotont - grumlig, rörig - 乳状的, 乳狀的, 象牛奶的mjölkaktig, mjölkig - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - 机警的, 機警的, 精明的knipslug, skarp, skarpsinnig - close, near, nigh (en) - objektivt - 奴性(地), 谄媚地inställsamt, lismande, servilt - 富裕地rikt, välmående - 卖弄地skrytsamt, uppseendeväckande, vräkigt - enveloping (en) - 亲密的, 亲密的,亲近的, 親密的, 親密的,親近的förtrolig, innerlig, intim, nära, närmaste - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - 令人可怜地, 可怜地beklagansvärt, ömkligt, sorgligt - 无意义地meningslöst - pretensiosamente (pt) - unpretentiously (en) - 优美地fint, näpet, sött - prosaiskt - 弱小地klent, ynkligt - 古怪地, 奇怪地, 生疏地besynnerligt, konstigt, underligt - 和平地, 安详地, 安静地, 平静地, 温和地, 镇静地fridfullt, lugn, lugnt, stillsamt, tyst, vilsamt - 完成fullborda, göra fullständig, slutföra - relevantly (en) - 受赞扬地aktningsvärt, hedrande - 崇敬的, 虔诚地vördnadsfullt - 有力地, 茁壮地kraftfullt - 寬敞的rymlig - begränsad, gnetig, hopträngd, inskränkt, trång - 輕松自在的, 轻松自在的nöjd och belåten, väl till mods - inquietante (pt) - 激发美感地känsligt - 肉感(地)sensuellt, sinnligt - 安祥地fridfullt, lugnt - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - 标准的, 规范的standard- - 熟练地duktigt, skickligt - 异常的, 特別的, 特殊的, 異常的exceptionell, sällsynt, särskild, synnerlig - 稀有的,不平凡的 - 不平常的, 异乎寻常的osedvanlig, ovanlig - 通常, 通常的vanlig, vanligt - 习以为常的, 习惯的, 普通的, 習以為常的, 習慣的, 通常的,习惯的, 通常的,習慣的bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanlig - 普通的enkel, vanlig - 卑鄙地,肮脏地eländigt, tarvligt - 特殊的särskild, speciell - 各自的respektive - 单独的, 各别的åtskild, skild - 富有表情的uttrycksfull - 无表情的, 無表情的uttryckslös - 严厉地, 严格地, 确实strängt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - 可愛地, 可爱地härligt, ljuvligt, ljuvt, sött, underbart, vackert, vänligt - tacitamente (pt) - telegraphically, tersely (en) - 亲切地, 親切地ömt - 传统地traditionellt, traditionsenligt - 有能力的effektiv, kompetent - gnällig, kverulantisk - protestante, que protesta (pt) - unbearably (en) - 激发, 激發stimulera - 完全的fullständig, total - 坦率地, 完全地frimodigt, öppenhjärtigt, oreserverat, utan begränsningar, utan några förbehåll, utan några villkor, utan villkor - 完全的,絕對的, 彻底的, 徹底的fullständig, grundlig, uttömmande - 总的, 总的,完全的, 總的, 總的,完全的fullständig, total - 不值得地ovärdigt - incomplete, uncomplete (en) - 有價值地till nytta - 勇敢地modigt, tappert - ardorosamente (pt) - 可耻地, 讨厌地uselt - vorazmente (pt) - 百科全书的encyklopedisk - fulltalig, i plenum - wholeheartedly (en) - 情趣横溢地kvickt, slagfärdigt, spirituellt - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - ja - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - 专门为..., 專門為…speciellt - ögonblickligen, på direkten - 直 , 直接地direkt, omedelbart, rakt fram - 简明的, 簡明的koncis - epigrammatisk - 简洁明了的, 簡洁明了的, 紧凑的, 緊湊的kompakt, koncis, kortfattad - 简略的, 簡略的, 草率的brysk, kort, lakonisk, tvär - 冗长的långrandig, mångordig - erotically (en) - 大破坏, 大破壞förstörelse, ödeläggelse - 动乱, 動亂, 吵闹, 吵鬧, 喧嚣, 喧囂, 大变动, 大變動, 巨变, 巨變bråk, hallå, omvälvning, oväsen, ståhej, väsen - 騷動, 骚动uppståndelse, väsen - 拥挤的, 擁擠的, 过度拥挤的, 過度擁擠的-befolkad, full[], överfull, överfylld - 不調和的, 不调和的inkongruent, oförenlig, som inte passar ihop - tårtbit - profaned, violated (en) - 发球serve - big, large, prominent (en) - 公然的, 明显的, 明顯的, 明顯的﹐顯而易見的flagrant, grov, skändlig, uppenbar - ouppklarad sak - constant (en) - 反复的, 經常發生的,周期性發生的,循環的, 经常发生的,周期性发生的,循环的, 重复的, 重復的[] återkommande, enformig, repeterande, tjatig, upprepad, upprepande - enstaka, sporadisk - know (en) - 好争辩的, 好爭辯的diskussionslysten - 認識, 认识 - 常規的,習慣的, 常规的konventionell, sedvanlig, traditionsbunden - conventional (en) - 不可思议, 奇怪 , 希奇古怪的bisarr, konstig - difficulty, trouble (en) - 相当大的, 相當大的ansenlig, åtskillig, avsevärd, betydande, väsentlig - 明显的, 明顯的avsevärd, märkbar - insignificant, undistinguished (en) - 混淆förväxla - 勇武的, 有武士風度的,俠義的chevaleresk, ridderlig - 粗暴的brysk, skarp, tvär - 不礼貌的, 不禮貌的, 粗陋 , 轻浮fientlig, oartig, ovänlig - 可信任的, 可信的pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdig - 不可相信的, 难以相信的, 难以置信的, 難以相信的ofattbar, otrolig - 严厉的, 嚴厲的bitande, dräpande, skarp, svidande - crítica, crítico (pt) - 严重的, 危急的, 重大的allvarlig, betydelsefull, grav, viktig - crucial, important (en) - föråldrad, omodern - 荒废的, 荒廢的, 逐渐被废弃的,荒废的, 逐漸被廢棄的,荒廢的nästan föråldrad - 被詛咒的, 被诅咒的förbannad, fördömd - 动摇摆的, 搖搖慾裂的, 摇摇欲裂的, 毁坏的, 粗制滥造的,摇摇欲坠的, 粗制濫造的,搖搖慾墜的fallfärdig, förfallen, ostadig, ranglig, risig, rucklig, skraltig, skranglig, vinglig - 庸俗的, 恶劣的, 粗俗的, 粗陋的grov, plump, rå, tarvlig, vulgär - 庄重的,安静的,稳重的, 莊重的,安靜的,穩重的lugn, sansad, stadgad, stadig, stillsam - odefinierad - primary (en) - decided, distinct (en) - 吃力的, 艰巨的,费劲的, 艱巨的,費勁的fordrande, kinkig, knepig, krävande - 嚴厲的hård, rigorös, sträng - 紧迫的, 緊急的, 緊迫的angelägen - 任意的, 武斷的arbiträr, egenmäktig, godtycklig - 估計beräkna, räkna ut - 可靠的pålitlig - deviance, deviation (en) - dependent (en) - småsynd - 不受约束的, 独立的oavhängig, oberoende, självständig - 奢侈extravagans - desirable (en) - falskt spel - 值得羡慕的,引起妒忌的, 值得羨慕的,引起妒忌的avundsvärd - 渎圣, 渎圣罪, 瀆聖罪helgerån, skändlighet, vanhelgande - 更可取的som är att föredra - 色情, 色情文学, 色情描写, 色情文學, 色情描寫erotisk litteratur, pornografi, porr - pay (en) - envy, invidia (en) - 困难的, 艰难的, 艰难的,费力的, 艱難的, 难对付的, 难弄的, 难懂的, 難對付的, 難懂的besvärlig, hård, mödosam - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - 棘手的kinkig - serious (en) - 令人讨厌的besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsam - easy (en) - 初級的, 初级的, 簡樸的, 纯粹的elementär, enkel, nybörjar-, ren - 迎合討好的, 迎合讨好的hal, inställsam - 勤奋的,坚韧不拔的, 勤奮的,堅韌不拔的flitig, oförtruten, trägen - 不屈不挠的, 不屈不撓的, 不疲勞的,不停的, 不知疲倦的oförtruten, outtröttlig - efterlåten, försumlig, loj, senfärdig - direct (en) - rigg - good (en) - selektiv - 不清楚的dunkel, oklar, otydlig - general (en) - 严重的危险, 危险, 危险状态, 危險fara, risk, våda - 佔優勢的, 占优势的[]härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägande - 敏捷的fin, högt utvecklad - 防卫方法,防御物, 防衛方法,防禦物skydd, värn - skiftande - begynnande, outvecklad - 使...面对konfrontera - 效率高的, 有效的, 有效驗的, 有效验的, 给人深刻印象的effektfull, effektiv, verkningsfull, verksam - 使精疲力尽的, 使精疲力盡的, 艰难的, 艱難的, 費力的, 费力的, 非常辛劳的, 非常辛勞的hård, mödosam, mycket ansträngande, slitsam, svår, tung - 大量的, 激烈的, 重的hård, kraftig, tung - facile (en) - promiskuitet - economic, economical (en) - 迅速的;有效的rask, snabb - 大刀闊斧, 大刀阔斧, 猛烈的drastisk - utrops- - 紧紧的fast, stadig - 笨拙的, 粗魯的klumpig, tafatt - exportável (pt) - 热情的,热心的, 熱情的,熱心的entusiastisk - 渴望的, 热心的, 熱心的entusiastisk, glupsk, hängiven, ivrig, nitisk, passionerad - 奉承, 胜过, 討好, 讨好fjäska för, hålla med, instämma med, krypa för, lisma, mjuka upp, smickra, smöra, söka ställa sig in hos, svansa för, vara smickrande för - entydig - esoterisk, förbehållen de invigda - 难解的,深奥的, 難解的,深奧的svårfattlig - hemlig, mystisk, svårtillgänglig - allmänfattlig, exoterisk, populär, yttre - 基础的, 基礎的grund-, grundläggande - 委婉的eufemistisk, förmildrande - 粗略的, 近似的grov, rå, ungefär, ungefärlig - free, liberal, loose (en) - andlöst spännande, fantastisk, hisnande - 誤用, 误用felaktig användning, missbruk - 昂貴的, 昂贵的, 花费的, 花钱多的, 贵dyr, dyra - 昂貴的dyrbar, kostsam, värdefull - overpriced (en) - billig - capitalisation, capitalization (en) - 无经验的, 未經訓練的,無經驗的, 未经训练的,无经验的, 無經驗的grön, oerfaren, otränad - 澄清, 闡明, 阐明klargöra, klarlägga - 內心的, 內部的, 内心的innerst, inre - 公平的rättvis - 陌生的främmande, obekant, okänd - 不流行, 古式的, 古时的, 老式的, 过时的, 過時的antik, gammal, gammaldags, gammalmodig, omodern - 不漂亮的;不时髦的, 不漂亮的;不時髦的gammalmodig, sjaskig - 优等的, 優等的, 豪华的, 豪華的flott - 直接, 瞬間的, 瞬间的, 立即的ögonblicklig, omedelbar - 过于挑剔的,过分讲究的, 過於挑剔的,過分講究的petig, petnoga - exigente, meticuloso (pt) - 丰满的, 丰满的,圆胖的, 豐滿的, 豐滿的,圓胖的fyllig, knubbig, rund, trind - 肥胖的, 过度肥胖的,肥胖的, 過度肥胖的,肥胖的korpulent, mycket fet - 憔悴的, 瘦削的,憔悴的, 瘦的, 骨瘦如柴的avtärd, benig, kantig, mager, skinntorr, smal, spinkig, tanig, utmärglad - 组织organisering - upprepande - avskrivning - 再生产, 复制, 繁殖reproduktion - 不屈不挠, 坚定, 持久framhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighet - 基本的grund-, grundläggande - 仪式, 儀式, 礼仪式, 禮儀式ritual - 健康的, 相当大的förståndig, frisk, i bra form, spänstig, sund - arbetsför, stark - 划线于...之下, 劃線於…之下, 強調, 强调, 把重点放在...上, 重讀,著重, 重读,着重betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understryka - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - 強調understryka - 不妥协的, 不妥協的kompromisslös, obeveklig, principfast - estrangeiro (pt) - 有礼貌的;仪式庄重的, 有禮貌的;儀式莊重的ceremoniös, kruserlig, omständlig - 静止, 靜止viloläge - good, well (en) - 節制,戒酒行为, 節制,戒酒行為avhållsamhet - 严重的, 嚴重的fatal - 无拘束的, 自由的fri - occasional (en) - fresh (en) - 最新的färsk, het - 和蔼可亲的, 和蔼的, 和藹可親的, 和藹的, 热诚的, 熱誠的, 衷心的förbindlig, hjärtlig, innerlig, sympatisk, trevlig, vänlig, varm - dyster - 多产的, 多產的, 肥沃的,丰富的, 肥沃的,多產的bördig, fruktbar, produktiv, rik - 拥挤的, 擁擠的överbefolkad, tätt packad - mere (en) - such, such that (en) - 特有的särskild, speciell - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - 大方的, 慷慨的, 相当大的, 相當大的, 自由主义的ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsynt - generös, oförbehållsam - dålig förvaltning, vanstyre - 惭愧的, 简陋的elak, eländig, otäck, torftig - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - 健康的bra - syntetisk - 令人快乐的, 健康的, 可靠的, 愉快的, 有益的bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörande - 合意的behaglig, fin, välkommen - 合適的;不麻煩的, 方便的;合适的, 适宜的, 適宜的läglig, lämplig, passande - 平息;绥靖lugnande, stillande - 壞的, 糟糕的urdå- - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - 合理的, 和善的god, gott, snäll, vettig - white (en) - 邪恶的ond - 不合理的, 不虔敬的, 恶魔(似)的, 邪恶的, 非常困难的,非常聪明的avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulsk - mefistofélico (pt) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - 发怒的, 发牢骚的, 發怒的, 脾气坏的, 脾氣壞的arg, butter, gnällig, på dåligt humör, trumpen, vresig - 易怒的retlig, vresig - 发怒的, 悶悶不樂的, 愠怒的, 慍怒的, 發怒的, 脾气坏的, 脾氣壞的, 郁闷的, 闷闷不乐的, 阴郁的, 陰鬱的, 隐秘的, 隱秘的, 鬱悶的bister, butter, dunkel, dyster, hotfull, mörk, sur, surmulen, trumpen - 无礼的, 無禮的, 粗暴的butter, vresig - gradual (en) - 意外的oväntad - ungdomsvåld - 大灾难的, 灾难性的katastrofal, ödesdiger - 结合integration, integrering - 信义, 信義förtroende - heavy (en) - 輕的 - heavy (en) - 繁重的, 艰巨的,繁重的,费力的, 艱巨的,繁重的,費力的besvärlig, betungande, påfrestande, svår - oroande, plågsam - 帮助, 扶持, 支持, 支援, 支撑, 支柱, 赡养försörjning, stöd, stötta - heavy (en) - 容易承受的, 轻的lätt, lindrig - 同类的, 同類的enhetlig, homogen - gunst, tjänst - beau geste (en) - attention (en) - 很大的hög, stor - 动员mobilisering - 低, 低下的, 低廉的, 低的, 地势低洼的låg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - 報仇, 報復, 复仇, 复仇心理, 復仇, 復仇心理, 报仇, 报复hämnd, hämndlystnad, vedergällning - 高的,具有相對高度的hög - 低的låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - high, high-pitched (en) - 干预, 调解förbön, ingripande, inskridande, intervention, medling - 更新förnyande - 坦率的öppen - 使人誤解的, 使人误解的missledande, vilse- - 洞穿, 穿透, 进入penetrera, tränga igenom - outlet, release, vent (en) - välkomnande - 极其暖和的, 極其暖和的 - 冷, 寒冷frusen - 荒凉的, 荒涼的blåsig, kal, öppen - 冷淡的kall, kylig - 超人的övermänsklig - 仁慈的human - 畜生般的, 野兽般的, 野獸般的djurisk, rå - 丑角(般)的, 滑稽的clownaktig, tölpaktig - 可笑的, 好笑的, 有趣的, 滑稽的, 逗人笑的festlig, löjlig, skrattretande, underhållande - komisk, lustig, rolig, skojig, torrolig - 欢闹的, 滑稽的dråplig, festlig - 机智的, 詼諧的, 诙谐的bitande kvick, kvick, skarpsinnig, slagfärdig, spirituell - 匆促的brådstörtad, hast[] - 有意義的, 重要的, 重要的;有重大意义的betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentlig - 大的, 重大的stor, viktig - 主要的, 关键的, 十分重要的, 基本的, 基础的, 基礎的, 關鍵的central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel- - 主要的, 最重要的, 重要的, 首要的första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigast - 历史上有名的, 歷史上有名的historisk - 真诚的, 认真的allvarlig, seriös - estratégico (pt) - 有价值, 有價值, 貴重的, 贵重的värdefull - 无根据的obetydlig, trivial - 使人敬畏的respektingivande, skräckinjagande, vördnadsbjudande - 华丽的, 壮丽的, 壯麗的, 華麗的, 輝煌的,光彩的, 辉煌的,光彩的magnifik, praktfull, ståtlig, storslagen - dekadent - informed (en) - 人口稠密的folkrik, tätbefolkad - 无可责难的, 無可責備的oklanderlig, oskyldig - 教训性的, 有益的uppbygglig - intelectual (pt) - 理解力强的, 聪敏的, 聰敏的intelligent - 有意思, 有趣 , 有趣味的intressant - 引起兴趣的, 扣人心弦的fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundig - 令人厌烦的, 令人厭倦的, 令人厭煩的, 冗長的, 冗长的, 单调乏味的, 单调的, 單調乏味的, 單調的, 沉闷的, 迟钝的, 遲鈍的[]tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tung - utanförliggande, yttre - adventitious (en) - 忧郁的dyster - bitter (en) - dyster, sorglig - 优秀的, 出名的, 卓越的,傑出的, 卓越的,杰出的, 昭, 有名望的, 有名的, 杰出, 杰出的, 灿烂的, 著名的, 辉煌的bekant, berömd, firad, framstående, illuster, känd, lysande, namnkunnig, ryktbar - 大, 大的, 宜于男人的, 宜於男人的i mansstorlek - 宽(度), 寬闊的bred, stor - 庞大的, 龐大的klumpigt, skrymmande - 宽敞的, 宽敞的;容量大的, 寬敞的, 寬敞的;容量大的rymlig - 巨大的,惊人的, 巨大的,驚人的, 庞大的, 龐大的häpnadsväckande, kolossal, otrolig - 巨大的, 極大的enorm, jättestor - 巨大的enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldig - 巨大的kolossal, mastodont- - 深远的, 深遠的enorm, oerhörd, ofantlig, väldig - 巨大的,庞大的, 巨大的,龐大的jätte-, jättestor - 小, 小規模的, 小规模的i liten skala, liten, obetydlig, små- - 娇小的, 嬌小的, 很小的, 微小的, (表示`小`和`微`)liten och nätt, mikro-, mycket liten, pytteliten - 小的,微小的, 很小的, 微不足道, 极小的, 極小的mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt lite - 不同的annorlunda, avvikande, olik, olik[] - 小的, 小的,不重要的, 有節制的, 有节制的, 較小的, 较小的, 适度的, 適度的anspråkslös, mindre, små, smått - local (en) - 全世界无产者联合起来, 全世界無產者聯合起來, 持續很久的,長時期的,拖延的, 持续很久的,长时期的,拖延的, 过长, 過長的, 长期的alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragen - 耐用的bestående, varaktig - 无止境的, 無止境的ändlös, oändlig - 短, 短暂的, 短暫的kort, kortfattad, kortvarig - 倾刻的, 傾刻的som varar ett ögonblick, tillfällig - klangfull, ljudande, sonor - 可亲可爱的, 可親可愛的älskvärd, vinnande - 令人想拥抱的, 令人想擁抱的älsklig, kelig, kramgo, mjuk, rar - 可恨的,討厭的, 可恨的,讨厌的, 极坏的,讨厌的, 極壞的,討厭的, 討厭的, 讨厌的avskyvärd, förhatlig, förskräcklig, motbjudande, vedervärdig - blåögd - 爱的kärleksfull - 充满深情的, 充滿深情的, 喜愛的, 喜爱的, 温柔的, 熱情的innerlig, kärleksfull, öm, tillgiven - 着迷的amorös, förälskad - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - fruntimmersaktig - 幼稚的barnslig - övermogen - 最大的högst, maximi-, störst - 最低的, 最小的ganska liten, lägsta, minimal, minimi-, minst, minsta - 富有意義的betydelsefull, meningsfull - 無意義的betydelselös, meningslös - 冷酷无情的, 冷酷無情的obarmhärtig - 冷酷的, 无情的, 無情的hårdhjärtad, kallblodig, mördande, obarmhärtig, obeveklig, samvetslös, skoningslös - 輕微的, 轻微的lindrig, mild - 深入細致的, 深入细致的intensiv - 严重的, 嚴重的svår - strong (en) - 吸引dra till sig, fästa, rikta - 不合理的,过分的, 不合理的,過分的, 过分的, 過分的magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivet - 昂貴的, 昂贵的, (要求或收费)过高的ocker-, omåttlig, orimlig, rövar- - 根本的, 过激的, (前缀)表示`超`、`过`genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets- - retiring, unassuming (en) - 堕落的,腐化的, 墮落的,腐化的, 放荡的, 放蕩的, 淫荡的, 淫蕩的degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktad - flera - 为数众多的, 很多的, 為數眾多的många, talrik - några - 世界範圍的, 世界范围的global, världsomfattande - natural (en) - 鬼的;幽灵似的, 鬼的;幽靈似的spök-, spöklik - 最后的, 最後的därav följande, slutlig - 最后的sista - 反常的abnorm, onormal - 服从, 順從的lydig - clear, open (en) - 空閑的, 空闲的fri - 可恶的, 可惡的, 淫穢的, 討厭的, 讨厌的avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudande - 令人作呕的, 令人作嘔的, 令人厌恶的, 令人厭惡的, 极不愉快的, 極不愉快的äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdig - 使更新,使恢复, 使更新,使恢復, 重修(建)förnya - 老的före detta, tidigare - 另外的, 新发现的, 新穎, 新颖färsk - recent (en) - ...岁的, 上了年紀的, 上了年纪的, 年老的ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommen - 圓滿完成, 完成, 实现;执行, 實現;執行, 處決fullborda, genomföra, utföra, uträtta - 及时的, 及時的läglig, lämplig - 平凡的ordinär - 中等的, 尚好的ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinär - common (en) - 寻常的, 尋常的alldaglig, vanlig, vardaglig - 令人惊奇的, 奇妙, 奇跡般的, 奇迹般的, 极大的, 极好的, 极妙的, 極大的, 極好的, 極妙的, (古语)极好的enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldig - holistisk - 有独创性的, 有獨創性的originell - 新的hittills okänd, nymodig - banbrytande - 陈腐的(言词), 陳腐的言詞banal, nött - 正統派的, 正統的,傳統的, 正统派的, 正统的,传统的konventionell, ortodox, renlärig, vedertagen - iconoclastic (en) - 公开的, 公開的ohöljd, öppen - 狂热的, 狂熱的fanatisk - 现存的,目前的, 現存的,目前的innevarande, pågående - irenic (en) - 剧烈的(痛等), 鋒利的, 锋利的, 高音的;尖声的häftig, skarp, svår - 永久的,持久的bestående, permanent, stadigvarande - impermanent, temporary (en) - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergående - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnande - 困惑的förbryllad, förvirrad, perplex - 使为难的, 使為難的paff, ställd, svarslös - 个人的intim, personlig - assure, reassure (en) - 不复杂的, 仅仅的, 僅僅的, 简单的, 简朴的, 簡樸的anspråkslös, bara, blott, ren, vanlig - 不復雜的, 简单, 簡單enkel - 令人愉快的, 愉快的behaglig, njutbar, underhållande, välgörande - 令人高兴的, 令人高興的förtjusande, härlig - 減少,減小minska, reducera, sänka - 有趣的underhåll-ande - kul, rolig, skojig, trevlig - 数(正的), 明确的, 确定的, 肯定的(答复), (电)阳(正)的positiv, säker - 伤害, 使感愤慨, 使感憤慨, 傷害chockera, kränka, väcka anstöt hos, våldföra sig på - negative (en) - neutral (en) - 使...满意tillfredsställa - 不能实行的,不可行的, 不能實行的,不可行的ogenomförbar, ogörlig - 強的, 强的, 有力的,烈性的, 浓的, 濃的kraftfull, kraftig, mäktig, potent, stark - discourage (en) - 强烈的, 有力的, 烈性的kraftig, mäktig, potent - 有力的kraftfull, stark - 无力的,无权的, 無力的,無權的kraftlös, maktlös, vanmäktig - 重要的viktig - 准确, 精確的precis - 自負的,誇大的,華而不實的, 自负的,夸大的,华而不实的pompös, uppblåst, viktig - 第二位的, 第二的sekundär, underordnad - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - 机密的, 機密的konfidentiell - public (en) - open (en) - 多产的bördig, fruktbar, produktiv - 徒劳的, 徒勞的, 无效果的, 無效果的fåfäng, fruktlös, olönsam - 賺錢, 赚钱lönande, lukrativ - 标致的, 標致的, 正派的, 适宜的, 適宜的fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörlig - 一本正經的,古板的, 一本正经的,古板的, (在举止方面)极为严谨的moraliskt sträng, prudentlig, strikt - protective (en) - 傲慢, 妄自尊大的, 驕傲自大的, 骄傲自大的arrogant, dryg, viktig - 傲慢的, 高傲的högdragen, högfärdig, högmodig, överlägsen - 傲慢的, 自負的, 自负的egenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåst - 純的, 纯洁的, 纯的, 纯粹的äkta, oblandad, ren - 整洁的, 整齐的, 未用过的blank, glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät, tom - alleged, so-called, supposed (en) - apokryfisk - 使人生疑的, 可疑的, 引起怀疑的, 背阴(光)的dubiös, misstänkt, skuggig, skum, suspekt, tvivelaktig - 嘈杂的, 嘈雜的högljudd - 冷静的, 冷靜的, 头脑冷静的, 平静的, 悠閑的, 悠闲的, 轻松的,悦目的, 閑適的avkopplande, fredlig, kall, kallblodig, lugn, rogivande, vilsam - 分裂的,破坏性的, 分裂的,破壞性的, 喧哗的, 喧嘩的stökig, störande, stormande, tumultartad - orderly, systematic (en) - tuff - kafkaesque (en) - surrealistisk - 健康的,坚实的, 健康的,堅實的frisk, i gott skick, sund - 乡下佬的, 小丑般的,粗野的, 无理的, 痴呆的,畸形的bufflig, drumlig, fånig, slyngelaktig, tölpaktig - 粗俗的, 粗糙的, 粗魯, 粗鲁grov, grov[], oanständig, ojämn, rå, skrovlig, sträv - 愚蠢的, 愚钝的, 极度的dum, grov, kapital, kolossal - 匀称的, 固定的, 定时的, 整齐的jämn, regelbunden - irrelevant (en) - aktad - 丢脸的, 声名狼藉的, 聲名狼藉的beryktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvlig - försonlig - 决心的, 決心的fast besluten - 可以見人的,拿得出去的presentable - 負責的ansvarig - 能得益的,有益的givande - 演讲艺术的oratorisk, retorisk - pulserande - 富有的, 富裕的, 富(裕)的, 穷的;富的dåligt ställt/gott ställt, förmögen - 寬裕的, 惬意的som har det bra ställt - indigente, pobre (pt) - 一个钱也没有的barskrapad, pank, utan ett öre, utfattig - 缺乏的;一貧如洗的, 缺乏的;一贫如洗的, 貧窮的, 贫穷的behövande, nödlidande, utblottad - 缺錢, 缺钱, 貧窮的,身無分文的, 贫穷的,身无分文的, (錢)不多, (钱)不多dåligt ställt, ont om, utfattig - 奢侈的, 富裕的, 豪华的,奢侈的,华丽的, 豪華的,奢侈的,華麗的luxuös, lyxig, överdådig, rik, välmående - 強健的, 强健的kraftfull, robust - 強壯的, 强壮的, 肌肉发达的, 肌肉發達的, 魁梧的biffig, kraftig, muskulös, stadig, stark - árcade, bucólico, idílico (pt) - 危險的riskfylld - 危险, 危险的, 危險, 危險的, 处境险恶的, 處境險惡的farlig, farligt, ohälsosam, riskfylld, vådlig - 危及生命的, 自杀的, 自殺的livsfarlig, självförstörande, självmords-, självmordsbenägen, vansinnig - 各种各样的, 各種各樣的olikartad, varierande - 相似的, 类似, 類似lik, likartad, liknande - 乱七八糟的, 亂七八糟的, 产坚果的;有坚果味的, 发疯的, 发疯的〈口〉狂热的, 發瘋的galen, knäpp, knasig, med nötsmak, rubbad, trasig, vrickad - maníaco (pt) - 尖刻的, 諷刺的, 讽刺的sarkastisk, spydig, syrlig - 撇嘴;苦笑ironisk, sardonisk, spydig - 嘲弄的, 好挖苦的hånfull, satirisk - 令人不满意的otillfredsställande, otillräcklig - 令人失望的misslyckad, sorglig, tråkig - 学究式的formalistisk, pedantisk - lärd, spränglärd - 引誘人的, 美麗的, 誘惑的tilldragande - 自私的självisk - self-seeking, self-serving (en) - erogen - 卫生的, 衛生的hygienisk - extraneous, foreign (en) - 严肃的, 真诚的, 认真的allvarlig, allvarsam, seriös - 輕浮的, 轻浮的frivol, futtig, lättsinnig, tramsig - 小鬼的,顽童似的okynnig, småjäklig - 严肃的,冷静的, 嚴肅的,冷靜的allvarsam - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - 爱调情的behagsjuk, flirtig, flörtig, kokett, lekfull, lockande - 性慾的, 性欲的, 色情的erotisk - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinös, liderlig, vällustig - liderlig, lysten - 好象, 看来, 露面framträda, se ut, uppträda - appear, seem (en) - 出示, 演示,告知, 給…看, 给...看visa [], visa upp - 夸耀, 炫耀, 誇耀göra sig viktig - 目光锐利的falkögd - 有意义的menande, talande, uttrycksfull - 无意义, 无意义的, 無意義, 無關緊要的oansenlig, obetydlig - 纯粹的enkel, ren - fundamental, grundläggande - 復雜的invecklad - 复杂的, 难懂的, 難懂的intrikat, invecklad, komplicerad, krånglig - krypande - 独一的, 獨一的enda - 內行的, 内行的, 有本事的,擅长于, 有能力的, 灵巧的, 熟練的, 熟练的, 熟练的,擅长于, 老练的, 靈巧的bra, duglig, duktig, effektiv, expert-, flink, kompetent, kunnig, kvalificerad, noggrann, ordentlig, sakkunnig, skicklig, snygg, valbar - 光滑的mjuk - 顛簸的, 颠簸的guppig, ojämn, skakig - 找回återfå - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - 結實的, 结实的stabil, stadig, stark - munter, pigg - 活泼的, 活潑的livfull, livlig - 稳定的, 穩定的stabil, stadig - 不稳定的, 動搖擺的ostadig, vinglig - 获得第二名, 輸, 輸去, 输去dra det kortaste strået, förlora - vankelmodig - 挺直的, 笔直的, 筆直的rät - 強烈的, 强烈的, 牢固的,坚强的,强壮的 - weak (en) - 頑強的, 顽强的envis, hårdnackad, ihärdig - 頑固的, 顽固的envis, halsstarrig - gensträvig, tredsk - 成功的framgångsrik, godkänd, lyckad - 受挫折的, 失望的, 脸色一沉besviken, frustrerad, misslyckad, otillfredsställd - 足够的, 足夠的adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt [] - 不充足的, 不足地, 不足的bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligt - 太小的,不适宜的, 太小的,不適宜的trång - 傲慢的, 带着优越感表示关心的, 表現出优越感的﹐居高臨下的nedlåtande - 高的, 高音調的hög , lång - 上级的, 出众的, 卓越的, 较好的, 较高的förstklassig, högre, överlägsen, utmärkt - 优秀, 极好的, 極好的utmärkt, utomordentlig, ypperlig - 令人满意的, 完全令人满意的, 完美的, 杰出的, 赞赏bra, fin, utmärkt - 無價值的billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelös - 獲利的, 获利的affärsmässig - 平庸的, 普普通通的medelmåttig, medioker - 附属的(公司)dotter[] - 献祭,供奉, 獻祭,供奉 - 惊人的, 驚人的förvånande, överraskande - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - 不合时代/不合時代anakronistisk - metodisk, systematisk - 甘美的delikat, läcker - 多的stor- - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - 使降級, 使降级degradera - 節儉的, 節約的, 节俭的, 节约的dryg, ekonomisk, frugal, måttlig, snål, sparsam - 肮脏的, 骯臟的kladdig, smutsig - 查禁(书刊)隐瞒, 阻挡, 阻擋förtiga, hemlighålla, uppehålla - 软骨的broskig - 松脆的, 脆的frasig, knaprig, spröd - 筹划, 籌划, 組織, 组织arrangera, organisera - 愤世嫉俗的, 憤世嫉俗的cynisk - 可靠的pålitlig, trofast, trogen - 有代表性的representativ - 尊敬ära, hedra, vörda - liberalise, liberalize (en) - 有帮助的, 有幫助的hjälpsam - 无用的, 無用的fåfäng, fruktlös, meningslös - valuable (en) - worthless (en) - skiftande - 可变的, 可變的varierande - iterativ - 不通風的, 悶氣的, 悶熱, 闷气的, 闷热instängd, kvav, tryckande - 兇猛的, 凶猛的, 剧烈的, 劇烈的, 残酷的,凶猛的, 殘酷的,兇猛的, 狂怒的, 虣[]ilsken, blodtörstig, grym, häftig, hänsynslös, rasande, rovlysten, ursinnig, våldsam, vildsint - 有罪的, 邪恶的syndfull, syndig - 調節, 调节kontrollera, övervaka - 不太热烈的, 微温的, 微溫的ljummen - tomar atitudes (pt) - betala för, sota för - 取得,实现, 取得,實現, 获得,达到åstadkomma, uppnå, vinna - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - 抖擞, 抖擻, (俚,俗)搞砸burra upp, fluffa upp, förstöra, knåpa, mixtra med, påta i, pilla, pilla med, pillra, pyssla i, slöa - 背叛förråda - 有益于健康的hälsosam - 冒犯的förolämpande, sårande - recognise, recognize (en) - 有偏见的, 狭窄的, 窄的ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsynt - 促进, 促進främja, gynna, stödja - help (en) - 支持backa upp, stödja - 十分荒謬的,愚蠢的, 十分荒谬的,愚蠢的, 可笑的, 荒謬的, 荒謬的,可笑的, 荒谬的, 荒谬的,可笑的absurd, fånig, löjlig, orimlig, skrattretande - åsnelik, enfaldig - ideologisk - 騙取, 骗取lura, svindla - 迫害ansätta, förfölja, plåga - 妥善处理, 妥善處理, 安排(生活), 設法對付, 设法对付försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall för - 带着优越感同意做..., 帶著優越感同意做…nedlåta sig - serve (en) - 擺架子, 称王称霸, 稱王稱霸kommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre över - 生活leva - make (en) - 消磨时光,闲荡,徘徊, 消磨時光,閑蕩,徘徊, 閑蕩, 闲荡, 闲逛dra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkring - 事关, 事關, 有價值, 有关系,要紧, 有關系,要緊betyda, vara av betydelse - 相配,连接, 符合matcha, passa ihop, stämma med, stämma överens, vara lika - check, check out (en) - depend (en) - 外表与某人相象, 相似, 象,类似, 象,類似, (面貌、性格)象likna, vara lik - chimeral, chimeric, chimerical (en) - 超过, 超過överskrida, överstiga - 满足, 滿足förslå, räcka, räcka till, vara nog - serve, serve well (en) - 做到, 实践,承兑, 實踐,承兌, 满足, 滿足, (使)满意, (使)满足fullgöra, infria, leva upp till, möta, stilla, tillfredsställa, tillmötesgå, uppfylla - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - 勝過, 擅長, 擅长, 胜过överträffa - 涉及, 适用gälla - affect, involve, regard (en) - 托住, 抓住hålla - 使协调, 使協調, 顏色和諧, 颜色和谐[] passa ihop, gå ton i ton, harmoniera - defy, refuse, resist (en) - 弥补, 彌補kompensera, ta igen - 地方的lokal, orts- - belong (en) - 应归入, 應歸入höra ihop - add (en) - sell (en) - technical (en) - 架(子)ställ, ställning - listig, räv- - messianska - 文化的bildnings-, kultur-, kulturell - skyddsrum - expiatório (pt) - draconiano (pt) - Hegelian (en) - 变化förändring - 宝藏, 宝贝, 寶貝, 珍宝, 珍寶dyrgrip, pärla, rikedom, skatt - golden calf (en) - 紀念品, 纪念品minne, minne[], minnesgåva, souvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - 小事, 琐事, 琐细的事情, 瑣事, 瑣細的事情bagatell, nolla, obetydlig person, småsaker, strunt-, struntsak[], struntsumma - (重要性)分量börda - spirit (en) - 自然界,自然力naturen - 活跃livlighet, upplivande [] - 乐意, 樂意glad iver, hurtighet - 效力,活力, 活力、精力energi, kraft, styrka - espri, kvickhet, sinne - 同志关系, 同志關系kamratskap - 适应性anpassningsförmåga - 印象intryck - figure (en) - 漂亮finhet, näpenhet, söthet - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karisma - 性感erotisk dragningskraft, sex appeal - 丑陋的人(或物)fulhet - 瑕疵fläck - 敏捷;容易flinkhet, lätthet, ledighet - 困难, 困難svårighet - fly in the ointment (en) - 兼容性förenlighet, kompatibilitet - 适合性kongruens, överensstämmelse - incompatibility (en) - conflict (en) - 合格, 合适, 适宜的, 适当lämplighet - 可及性, 可用性tillgänglighet - folkkynne, livssyn - 風味, 风味doft, prägel - note (en) - 質量, 质量 - 傑出, 杰出förträfflighet, utmärkthet, ypperlighet - 尊严, 尊嚴, 庄严性majestät, ståtlighet - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto (pt) - 相似likhet - homology (en) - jämförelse, parallellitet - uniformity, uniformness (en) - homogenitet - 相似, 相象likhet - 差异, 差異brist på överensstämmelse, diskrepans - 损失的时间, 損失的時間försummad tid - 不一样olikhet - 多样性, 多樣性, 多种花样mångfald, olikhet, skiljaktighet - change, variety (en) - smoke (en) - 团结一致, 團結一致samhörighetskänsla, solidaritet - 复杂性, 复杂的事物, 復雜的事物, 複雜性, 错综复杂(事物)förveckling, invecklad beskaffenhet, trasslighet - 规则性regelbundenhet - organisation, organization, system (en) - 无规律, 無規律oregelbundenhet - spasticity (en) - 不稳定性, 不穩定性instabilitet - 稳定性, 穩定性stabilitet, stadighet - 便利設施, 舒服,宜人bekvämlighet, facilitet, fördel, lockelse - plausibilidade (pt) - exotism - autoctonia (pt) - originality (en) - freshness, novelty (en) - akademism, formalism - 精确exakthet - 精确, 精确(性),精密度, 精确[性]exakthet, noggrannhet, precision - 不准确(度), 不明确, 不精确brist på exakthet, felaktighet, inexakthet, oriktighet - 不明确brist på exakthet - 高雅, 高雅,雅致elegans, nätthet, prydlighet - eclat, pomp (en) - 等級, 等级klass - krimskrams - 清晰genomskinlighet, klarhet, tydlighet - 明确tydlighet - 含糊,暧昧vaghet - 正直rättfärdighet, rättmätighet, rättskaffenhet, redlighet - rättskaffenhet - 虔诚fromhet, gudfruktighet - 虔诚religiositet - pietism - 虔诚fromhet, gudfruktan - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - 凶恶, 残忍, 粗俗barbari, brutalitet, gräslighet, ohygglighet, råhet, skändlighet - 凶残, 恶意, 粗鲁, 邪恶, 野性argsinthet, elakhet, grymhet, omänsklighet, ondskefullhet, vildhet - 严酷无情obeveklighet - altruism, oegennytta - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - konkurrenskraft - 手腕,技巧, 策略, 精致finess, finhet, ömtålighet - conscience (en) - 英雄行为, 英雄行為heroism, hjältemod - efterhängsenhet, flit, ihärdighet, trägenhet - 廉洁omutbarhet, omutlighet - skenbarhet - 愛國主義, 爱国主义, 爱国心patriotism - naivitet - 自尊, 自爱självaktning - 自夸skrytsamhet - hybris, övermod - 活泼livfullhet - 鎮靜, 镇静[]lugn, fattning, lugn, ro, stillhet - 听從, 尊重aktning, respekt - grosseria (pt) - nyhet - 新鲜 - azedume, bolor, mofo (pt) - fåfängans marknad - 优美, 優美behagfullhet, elegans, grace - 力, 力量, 力,动力, 威力, 强国(大国)el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrka - 强健, 强壮, 活泼kraftfullhet, robusthet, tålighet - 勇气 , 勇氣, 胆量mod - 耐力uthållighet - 力气, 力氣, 力量kraft, styrka - 加强, 強度, 强度intensitet - 凶猛, 猛烈blodtörstighet, raseri, vildsinthet - Akilleshäl - 现代, 现代性modernitet, modern- itet, nymodighet - continuity, persistence (en) - 快速, 急行, 敏捷, 敏捷,迅速, 迅速, 速度fart, hastighet, raskhet, skyndsamhet, snabbhet - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - 敏捷, 迅速punktlighet, skyndsamhet, snabbhet - balance, proportion, proportionality (en) - yttre omständighet - glibness, slickness (en) - 体积, 體積omfång, volym - 巨大, 巨大,庞大, 巨大,龐大, 深远ofantlighet, väldighet, väldig omfattning - 数量kvantitet - 狭小,缺乏, 缺乏,小气, 贫弱brist, knapphet, magerhet, ringa tillgång, slarvighet, snålhet - 充沛,大量överflöd, slöseri, ymnighet, ymnighetshorn - 缺乏brist, knapphet, sällsynthet - överflöd - 剩余(物)överskott - 供过于求, 供過於求överflöd, uppsjö - 限度begränsning, gräns - 界限omfång, område - 境界gränser - räckvidd, stadgande, synvidd - 价值, 价格, 值得的, 购买力valör, värde - price (en) - 优良品德det goda - benefit, welfare (en) - 奢侈lyx, överflöd - 效用[] nytta, användbarhet - 无用, 無用fåfänglighet, fruktlöshet, meningslöshet - 可行性genomförbarhet, möjlighet - 能力kompetens - 宝贵的人(物)tillgång - 优点, 优点,有利条件, 優點, 優點,有利條件, 占有优势的fördel - 贊成, 赞成[] gunst - 收益,利润, 收益,利潤, 益处, 益處behållning, fördel, utbyte - bärighet - preference (en) - 特权, 特權privilegium - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público (pt) - 不利avigsida, nackdel - limitação (pt) - 缺點brist, fel - deprivation, loss (en) - 代价, 代價, 價格, 價錢pris - 缺点, 缺點avigsida, baksida, hake, nackdel - importance (en) - 意义, 重要性betydelse, vikt - 重要性betydelse, vikt - 愚蠢medvetslöshet, vettlöshet - 有力(量), 权力范围[] våld, kraft, mäktighet, styrka - poder (pt) - 活泼, 生动livlighet - 影响, 影響, 有影响的人(或事物), 有影響的人事物inflytande, påverkan - 压力tryck - apparat, bil, maskineri - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - 功效,效验ändamålsenlighet, effektivitet - form (en) - 无力(量)kraftlöshet, maktlöshet, slapphet, vanmäktighet - romantiskt skimmer, stjärnstoff - 不可溶解olöslighet - 大腿lår - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - 常識, 常识sunt förnuft - 謹慎, 谨慎försiktighet, klokhet - prudência (pt) - 智力 - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - 狡猾, 狡猾,灵巧, 狡诈, 詭計, 诡计illistighet, knipslughet, list, slughet, smarthet - trolleri - 天堂himmel, himmelrike, paradis - innovativeness (en) - 协倜koordination, koordinering, samordning - 多面性mångsidighet, stor användbarhet - 敏捷,灵巧, 敏捷,靈巧fingerfärdighet, händighet, skicklighet - 手法, 技巧, 技能teknik - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal (pt) - 不可思議的東西, 不可思议的东西, 神秘, 神秘的事物 , 謎, 謎語, 谜, 谜语enigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystik - 困境,进退两难, 困境,進退兩難, 进退两难, 進退兩難dilemma - 艰难, 艱難svårighet - 疑难问题, 疑難問題 - 帮助, 扶持, 支持, 支援, 支撑, 赡养försörjning, stöd - 固定物förankring, stöd - förbjuden frukt - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - 替换(物),代替者ersättare, ersättning - advertência (pt) - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno (pt) - 重視, 鉴赏, 鑒賞uppskattning - haute couture - 一时流行的狂热, 一时的爱好, 一時流行的狂熱, 一時的愛好, 时尚, 時尚modefluga, nyck, trend - alternativkultur, motkultur - 识别identifiering - pseudovetenskap - 两者挑一, 兩者挑一, 选择, 選擇alternativ, val - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - tankeställare - issue (en) - 先決條件förutsättning, villkor - uppiggande piller - pé-no-saco (pt) - irritant, thorn (en) - 担子, 擔子, 負擔, 负担, 重担, (重要性)分量börda, en black om foten för ngn, en kvarnsten om ngns hals, last, påfrestning - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - 整體 - 单位enhet - 心肠, 心脏, 心腸, 心臟hjärta - 弄懂begriplighet, mening - 暗示insinuation - 本質, 本质, 核心, 要点, 要點det väsentliga, grunddrag, huvudsak, huvudpunkt, kärna: kontentan, kärnan - value (en) - kriterium - 榜样, 榜樣föredöme, ideal, mönster - fantasmagori, gyckelspel - 原型, 原型,样品(或样机)prototyp - 预示försmak - demonismo (pt) - acculturation, culture (en) - 学识, 学问, 學問, 學識bildning, högre bildning, kännedom, kunskap, lärdom - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - 偏執, 偏执bigotteri, trångsynthet - 狂热, 狂熱fanatism - 保守主义, 保守主義konservatism - reaction (en) - 文学作品, 文學作品 - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - 难事,关键, 難事,關鍵krux, springande punkt, svårighet - 时髦词语buzzword, slagord - abrakadabra - 废话, 廢話rappakalja, smörja - shadow, tincture, trace, vestige (en) - utrikespolitik - 答案, 解决(办法)lösande, svar - 陈述, 陳述underdrift, underskattning, understatement - 諷刺, 諷刺作品, 讽刺, 讽刺作品ironi, sarkasm, satir, spydighet - 妙語slutpoäng - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - 卖弄学问formalism, pedanteri - 雄辩,口才, 雄辯,口才vältalighet - gobbledygook (en) - arkaism - 演說術, 演说术talarkonst, välläsning - strunt - technobabble (en) - 简明koncishet - perifras - pleonasm - 暗喻, 隐喻, 隱喻bild, metafor - 詛咒, 诅咒svärord, svordom - hädelser, världslighet - 同意, 承诺 bifall, medgivande, samtycke - 大开眼界的事情;令人惊奇的事物, 揭发出的事, 揭露avslöjande, tankeställare, uppdagande, väckarklocka, yppande - anspelning, insinuation - voice (en) - förebud, gott omen - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - 休克, 震動 - 不幸的事, 意外事件malör, missöde, olycka - 殉难,牺牲, 殉難,犧牲martyrdöd, martyrskap - 切断avklippande - 不幸遭遇missöde - 不幸, 災難, 灾难elände, katastrof, olycka, tragedi - trettondagen, uppenbarelse - 命运livsöde, öde, ödet - 改進措施, 经改进的东西förbättring - debacle, fiasco (en) - 调整inställning, justering - 特殊事件händelse, tilldragelse - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - 削弱försämring, försvagning - 变革, 變革, 革命omvälvning, revolution - 挫折avbräck, bakslag, motgång - Fall (en) - 争论konflikt - aloofness, distance (en) - 敏感, 敏感性känslighet - 佈置, 安排, 布置arrangemang - 上流社会societet - överbefolkning - 民族 - borgarklass, bourgeoisie, medelklass - 社区, 社团grupp, koloni - 开化, 開化civilisering - coevals, contemporaries, generation (en) - 多样化, 多樣化, 花色品种, 花色品種blandning, mängd olika, sortiment, urval - current, flow, stream (en) - kubism - 距离, 距離sträcka - 乐园,极乐, 极乐, 極樂, 樂園,極樂himlen, himmelrike[], himmelriket, paradis, Paradiset - 躲藏處cache, cacheminne - 避难(所)fristad, skydd - 命运, 命運, 结局[]öde, ödet - Logos, Son, Word (en) - 胆小鬼ynkrygg - 专家, 專家expert - 黑鬼nigger - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - 苦力kuli - indian - john bull, typisk engelsman - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - 顧問, 顾问advokat, konsult, rådgivare - 畜生djävel, jävla as, literary: mammaknullare, skitstövel - 权力befogenhet - älskare - 小流氓, 暴徒, 流氓;暴徒buse, huligan, ligist, råskinn - 婴儿bäbis, baby c , spädbarn - 收藏家samlare - 由于良心或宗教信仰拒服兵役的人vapenvägrare - cub, greenhorn, rookie (en) - 同性恋, 同性戀bög, homofil - bergsbo, lantis - kaffer, otrogen, svarting - light (en) - machine (en) - 名作曲家, 艺术大师, 藝術大師maestro, mästare - 儿童时期玩耍的伙伴, 兒童時期玩耍的伙伴lekkamrat - 威力kraft, makt, styrka - liten kille - shiksa, shikse (en) - 罪人syndare - 政冶家statsman - driftskostnad - anställningsförmån - 亏损, 损失, 損失, 虧損förlust - protection, security (en) - struntsumma - conspicuous consumption (en) - 恶化försämring - 发展, 发展,发育, 發展, 發展,發育utveckling - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - 无, 没有东西, 無, 零noll - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - 最小 , 最小数, 最小數, 極小值minimum - punhado (pt) - 一点点, 一點點, 微量, 点滴,微小的, 細微跡象, 细微迹象, 點滴,微小aning, anstrykning, antydan, gnutta, spår - 一次生产量;一批, 一次生產量;一批bunt, hop, omgång - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - armbågsrum, svängrum - 基础basis, grund - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - 均衡, 平衡balans, fotfäste, jämvikt, jämviktsläge - 友情, 友谊vänskap, vänskap[] - 危机, 危機krisläge - element (en) - 環境miljö, natur - 均衡jämvikt - inclusion (en) - rejection (en) - status quo - natural state, state of nature, wild (en) - 絕頂, 绝顶, 頂峰, 頂點, 顶峰, 顶点högsta, höjd, höjd[], höjden, höjdpunkt, klimax, kulmen, topp - 情况, 情況fall - 地位ställning, status - 职位, 職位plats, position, rang, ställning - título (pt) - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - 生涯liv - 次序, 秩序良好ordning, ordnung - peace (en) - 无政府状态, 混乱, 混亂, 無政府狀態anarki - 大吵大闹, 大吵大鬧kaos, oväsen, tumult - incident (en) - 剧变, 动乱omvälvning - 冷战, 冷戰kallt krig - 意見分歧, 意见分歧meningsskiljaktighet, oenighet - 自由frihet - oavhängighet, oberoende, självstyre - polarisation, polarization (en) - 僵局baklås, dödläge, nollpunkt, stopp - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - 認識,承認,認可, 认识,承认,认可erkännande - 绝缘, 隔离isolation, isolering - 进步, 進步förbättring - development (en) - 不用ur bruk - 革新renovering - 重要betydenhet, vikt - 重要性betoning, tonvikt - 威信,威望prestige - 匿名anonymitet - 名望,名声, 名望,名聲, 杰出berömmelse, namn, namnkunnighet - anseende, rykte - 名声, 名聲, 名誉 , 名譽, 声誉 anseende, rykte - 名声, 名聲rykte - undergivenhet, uselhet - 衰微,堕落, 颓废dekadans, dekadens, förfall - 优势, 優勢herravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, supremati - 优势, 支配, 至高, 霸权, 霸權dominans, herravälde, ledarställning, överlägsenhet, styre - paramountcy (en) - förbannelse - 可怜, 痛苦bedrövelse, elände - 紧急angelägenhet, brådskande natur, vikt - 压力 yālì, 极力劝导,强制力, 極力勸導,強制力press, tryck - 侵扰angrepp [], hemsökelse - 整体helhet - 完成fullständighet - 整体,总体, 整體,總體fullständighet, helhet - 有缺陷bristfällighet - hamartia, tragic flaw (en) - 命运, 命運, 結局,死亡, 运气, 運氣lott, öde - 繁榮昌盛, 繁荣昌盛lycka, välgång, välstånd - 成功, 成就, 胜利framgång, succé - 大災難, 大灾难, 災難, 灾难katastrof, svår olycka - 不及格, 不足, 失败, 故障misslyckande, strejkande - 前景, 前程,前途framtidsperspektiv, möjligheter, utsikt[], -utsikter - 可能性, 机会,时机, 机遇, 機會,時機, 機遇, 运气, 運气chans, chanse, möjlighet, spelrum - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego (pt) - 繁荣昌盛lycka, välgång, välstånd - 富裕rikedom, riklighet, välstånd - mammon, rikedom - 貧窮dålig beskaffenhet - fattigdom - hygiene (en) - 纯洁avsaknad av fläckar, frihet från fläckar - 整洁, 条理ordentlighet, ordning - 塵垢, 尘垢, 污物lort, smuts, sot - 贫困,卑鄙eländighet, tarvlighet - circumstance, context, setting (en) - esfera (pt) - province, responsibility (en) - 艰苦, 艱苦bisterhet, stränghet - 气氛, 氣氛atmosfär, stämning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - 安全säkerhet - 安全säkerhet, skydd, skydds, trygghet, trygghetskänsla - peace, public security (en) - 保护, 保护 ,防护, 保護beskydd, skydd - 危險狀態fara, risk - danger (en) - clear and present danger (en) - 危險fara, risk, våda - 兇兆, 凶兆, 危险物, 威胁, 造成威胁的根源, 造成威脅的根源fara, hot, risk - aptidão física (pt) - illumination, light (en) - 哲人之石 , 点金石, 魔法石 de vises sten, vises sten - dross, impurity (en) - 微粒dugg, smula, uns - 灰尘, 粉末[]spån, damm, puder, pulver, stoft - 废料, 廢料avfall - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - domedag, yttersta domen - 时刻, 时间stund, tid, tidpunkt - 时代, 时期period, tid, tidevarv - 是...时间了tidpunkt - 一会儿, 一刹那, 一剎那, 一會兒bråkdel av en sekund, nafs, ögonblick - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼