Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

basicamente, fundamentalmentefundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsak - com simplicidade, simplesmente, só, unicamenteenkelt, uteslutande - automaticamenteautomatiskt - assustadoramente, horrivelmentealarmerande, oroande - imensamenteenormt, oerhört, ofantligt - aproximadamente, grosseiramente, indecentementegrovt - consideravelmenteavsevärt, märkbart - totalren - a beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizerdäromkring, eller något däråt, eller så, en del, mer eller mindre, något, nära, nästan, omkring, runt, ungefär[], uppemot - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmenteabsolut, alldeles, allra, as-, desto, död-, fullkomligt, fullständigt, fullt, helt, helt [], helt och hållet, rakt, rätt, totalt - exclusivamenteenbart, endast, uteslutande - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - imperfeitamentebristfälligt - cheio, totalmenteav normallängd, full[], fullt ut, oavkortad - only (en) - vorazglupande, omåttlig - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - vantajosamentefördelaktigt - abundanteriklig - substancialmentestabilt - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - excessivo, exuberanteöversvallande, sprudlande, ymnig - seriamenteallvarligt - com marotice, travessamenteelakt, okynnigt, styggt - even, still, yet (en) - even (en) - aceitávelacceptabel, godtagbar - continuamente/sempre, semprealltid, alltsedan, för evigt, i alla sina dagar, jämt [], ständigt - always, forever (en) - aqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meiaallt emellanåt, allt som oftast, då och då, emellanåt, en och annan gång, här och där, med [] mellanrum, med intervaller, stundom, till och från - convencionalmentekonventionellt - ao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo nãoändå, fast, i alla fall, likväl, på samma gång, samtidigt - até agora, até então, por enquantoän så länge, hittills - desempenho, façanha, feitobedrift, bragd, hjältedåd, prestation - muitoriktigt, verkligen, verkligt - activoaktiv - acrobáticoakrobatisk - mesmo agorajust då - instantaneamenteögonblickligen, ögonblickligt - ágilkvick, pigg, rask, snabb, vig - cedo, em brevetidig - com frequência, com freqüência, frequentementetitt och tätt - raramentedå och då, ovanligen, sällan, sporadiskt - activo, em vigoraktiv, gällande, i kraft - per se - enfaticamenteeftertryckligt, emfatiskt - verdadeiramenteuppriktigt - igualaçãokvittering, likställande, likställdhet, utjämning - claro, com certeza, de acordo, naturalmentegivetvis, naturligt, naturligtvis, självklart - claramenteklart, tydligen, tydligt - active (en) - claramente, simplesmenteenkelt, påtagligt, uppenbart, vanligt - aparentemente, perante as circunstâncias/aparentementeav första intrycket att döma, skenbart, tydligen - inactive, passive (en) - especificamentesärskilt, uttryckligen - casualmente, com sorte, felizmente, por sorteglatt, lyckligt, lyckligtvis, lyckosamt, lycksaligt, turligt - record, track record (en) - infelizmente, lamentavelmentebeklagansvärt, beklagligtvis, dess värre, olyckligtvis, tyvärr - chronic (en) - extraordinariamenteegendomligt, märkligt - demasiado, em demasia, excessivamentealldeles för, alltför, för, överdrivet - mais cedo ou mais tardeförr eller senare - no caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fimäntligen, långt om länge, sent omsider, slutligen, till slut - agora, a toda a pressa, já, num instantegenast, i full fart, meddetsamma, med detsamma, med en gång, nu, nu genast, nu på ögonblicket, omedelbart, omgående, på en gång, på fläcken, som ett skott, strax - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamentedirekt, rakt - incansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmenteofötrutet, outsinligt, outtömligt, outtröttligt - adequate, equal (en) - rapidamentesnabbt - por enquanto, provisoriamenteför närvarande, så länge, tills vidare - intoleravelmente - abusively (en) - com habilidade, habilmenteduktigt, flinkt, händigt, skickligt - horrivelmentefasansfullt, förskräckligt - muito[] stora [], mycket, storligen - drasticamentedrastiskt - de qualquer maneiraalls, på något vis - certamente que não, de modo nenhumingalunda, på intet sätt - êxitoframgång, succé - exaustivamente - diretamente, estendidoplatt, utsträckt - indirectamenteindirekt - imenso, um grande númeroen hel del, en massa - falha, fracassomisslyckande, strejkande - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamenteabrupt, plötsligt, tvärt - erro - hábilflink, händig, skicklig - enfim, finalmente, por fimäntligen, avslutningsvis, slutligen, till sist - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - engano, erro, gafeblunder, tabbe - gafeblunder, tabbe - debilmentesvagt - a esmo, ao acasopå måfå, slumpmässigt, slumpvis - quasenästan, näst intill - principalmente, sobretudoframför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligen - brazenly (en) - carinhosamente, com afeição, ternamenteinnerligt, ömt, tillgivet - abertamenteöppet - indiscutivelmente, sem dúvidaotvivelaktigt, utan tvivel - passivamentepassivt - desdenhosamenteföraktfullt, hånfullt - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - especialmente, peculiarmentebesynnerligt, egendomligt, märkligt - rapidamentehastigt, snabbt - categoricamente, incondicionalmenteblankt, ovillkorligt, uttryckligen, villkorslöst - eternamente, para sempre, perpetuamente, sem fimbeständigt, evigt, evinnerligt, för evigt, tidlöst - para sempre, permanentementebestående, permanent, varaktigt - provisoriamente, temporariamenteför tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligt - de improvisoimproviserat, oförberett - constantemente, continuamente, incessantemente, sem pararideligen, ständigt - marginally (en) - perigosamentefarligt, vådligt - energicamenteenergiskt - conclusivamente, uma vez de por todasavgörande, avslutande, en gång för alla - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementeeländigt, sorgligt - afar (en) - delicadamente, refinadamentedelikat, fint, känsligt, ömtåligt, utsökt - sem demoraofördröjligen, utan dröjsmål - rapidamente, rápidofort, skyndsam, snabbt - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmentei vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvis - recentemente, ultimamente, utlimamentenyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistone - erraticamenteojämnt - gradualmente, pouco a poucobit för bit, efter hand, gradvis, lite i taget, så småningom, stegvis, successivt, undan för undan - cá/lá, para aqui, para cábort, hit, hitåt, över - apto, bem, certobra, passande, rätt - tranquilamente, tranqüilamentefridfullt - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miseráveleländig, miserabel - dentro, no interior, por dentro[] inne i [], in, på insidan - internacionalmenteinternationellt - recém-ny-, nyligen - de novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez[] till, åter, igen, på nytt, till - invariavelmentekonstant, oföränderligt - mechanically (en) - preferivelmenteföreträdesvis, helst - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistematicamente, uniformementegenomgående, systematiskt - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - mortolivlös - tipicamentetypiskt - globalmente, universalmenteallmänt, globalt, universellt - sem precedente, sem precedentesaldrig förut skådad, exempellös, utan motstycke - mysteriously, mystically (en) - de modo semelhante, do mesmo modo, semelhantementepå samma sätt - secundariamente - correcto, correto, justorätt, riktig - manifestamente, notavelmentei synnerhet, märkbart, påfallande - intensivamenteintensivt - adequadamente, convenientementelämpligt, passande - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantasticamentefabulöst, fantastiskt, sagolikt - feverishly (en) - adequado, apropriado, certo, idôneolämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörlig - incomprehensibly, inconceivably (en) - enträget - superficialmenteytligt - maldosamente, malevolamenteelakt, illa, ondskefullt - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente[]klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligen - suficientementetillräckligt - bastante, suficiente, suficientementenog, tillräcklig - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulaçãomanipulation - facilmente, prontamentelätt, med lätthet - actually, really (en) - astuto, escuro, manhoso, matreiro, velhacoförslagen, illistig, illmarig, knipslug, listig, opålitlig, skälmsk, slipad, slug, smart, snygg, spjuveraktig, svekfull - afinal, no conjunto, no fundo, no todopå det hela taget - eloquenteuttrycksfull, vältalig - excitadamente, febrilmenteupphetsat - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - descaradofräck, skamlös - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamenteförhållandevis, jämförelsevis, proportionellt, relativt - easily, readily (en) - claramente, consideravelmenteavsevärt, påtagligt, tydligt - seriamenteallvarligt, uppriktigt - a horas, na devida alturai god tid, i sinom tid - no, no último momentoi grevens tid, precis i tid - atraenteattraktiv, tilltalande - off the cuff (en) - cativante, enfeitiçado, fascinantebetagande, fängslande, fascinerande, förtrollande - pelo contráriotvärtom - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutorälskvärd, charmerande, vacker - à letrabokstavligt, till punkt och pricka - corajosamentedjärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappert - imensamente, profundamentedjupt - impacientementeotåligt - pacientementetåligt, tål-modigt - estupidamentedumt, enfaldigt - com criatividadekreativt - radicalmenteradikalt - conscienciosamente, escrupulosamenteomsorgsfullt, samvetsgrant - excepcionalmenteexceptionellt, osedvanligt, sällsynt - puramenterent - com cuidado, limpamente, literalmenteprydligt, vårdat - vigorosamenteenergiskt, kraftfullt, spänstigt - claramenteklart, tydligen, tydligt - excelentementeutmärkt, utomordentligt - magnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamenteenormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbart - impeccably (en) - friamentemenlöst - sobriamentenyktert - sem medodjärvt - agradavelmentetrevligt - aconchegadamente, delicadamentemysigt - não obteníveloanskaffbar - correspondingly (en) - com espertezabegåvat, skickligt - popularmenteallmänt - intellectually (en) - reação, reacçãoreaktion - exageradamente - orgulhosamentepå ett stolt sätt - solenementeallvarligt, högtidligt - desajeitadamenteklumpigt - com grosseriagrovt, oanständigt, rått - intensamenteintensivt - espontaneamentespontant - atroz, feio, terrívelfruktansvärd, ohygglig - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelavskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämd - meticulosamenteminutiöst, pedantiskt, petigt - ameaçador, assustadoravskräckande, farlig, frånstötande, hotande - desajeitadamentebesvärligt, klumpigt, tafatt - triunfalmentepå ett triumferande sätt - arrepiante, arripiante, horripilantebloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslik - regularmentejämnt, regelbundet - acanhado, amedrontado, assustado, assustadorläskig, läskigt, ruskig, skrämmande - corajosofarlig, respektingivande - idealmente, teoricamenteidealet vore ..., idealiskt, perfekt, under idealiska förhållanden - infantilmente, puerilmentebarnsligt - de mau gosto, macabromakaber, sjuk, sorglig - impropriamenteoanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligt - atentamente, cuidadosamenteuppmärksamt - enormemente, extraordinariamenteenormt, kolossalt, väldigt - generosamente, liberalmentefrikostigt, generöst, liberalt - sem esforçolätt, obesvärat - em pormenori detalj - conclusãofullbordan, slutförande - convenientementelämpligen, utan olägenhet - inconveniently (en) - abstrakt - obstinadamenteenvist - vencedoramentesegerrikt, segrande - prudentementeförståndigt, klokt, vist - estupidamente, imprudentementedumt, oförståndigt, oklokt - inteligentementepå ett intelligent sätt - inteligivelmentebegripligt, förståeligt - aristocraticamentearistokratiskt - com tacto, diplomaticamentediplomatiskt - fiascofiasko - indefinidamentepå obestämd tid - bem, com razão, correctamente, ecorrectamentealldeles, helt, korrekt, med rätta, rätt, riktigt - bondosamente, caritativamentemedmänskligt, välgörande - molementelångsamt, trögt - presunçosoarrogant, förmäten, övermodig - à pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamenteförhastat, hastigt, i all hast, i en hast, påskyndat, skyndsamt - satiricamentesatiriskt - livrementefrikostigt, fritt, öppet - espiritualmenteandligt, religiöst, själsligt - fracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamentedunkelt, matt, otydligt, suddigt - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - sporadiskt - espantosamente, surpreendentementefantastiskt, häpnadsväckande - abundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamentei överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigt - cansativamente, fastidiosamentelångtråkigt - sumamenteenastående, ojämförligt - belo, deliciosohärlig, lysande, praktfull, underbar - pulchritudinous (en) - cortesmente, cortêsmente, educadamenteartigt, hövligt - encantadorförtjusande, hänförande - com má educação, descortesmente, grosseiramentegrovt, oartigt, ohövligt - admirávelmente, louvavelmenteberömvärt, lov- - agradavelmenteangenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörande - desagradavelmenteotrevligt - com vontade, cordialmentehjärtligt, hurtfriskt - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorartigt, förbindligt, gladlynt, vänligt - explicitamente - por pouco, por uma unha negramed knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämnt - bondoso, gentilvälvillig, vänlig - fielmentetroget - óptimooptimal - anormalmenteavvikande, onormalt - permanentemente - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamenteangenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörande - afetuosamente, com afeiçãoinnerligt, ömt - secretamenteinvärtes, i sitt inre, i sitt stilla sinne - favoravelmentegynnsamt, välvilligt - desfavoravelmente - melhorativoförbättrande - com ironia, laconicamentetorrt - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamentevagt - pomposamentebombastiskt, pompöst, svulstigt - aperfeiçoamento, melhoriaförbättring - progresso, promoçãoframsteg - obstinadamenteenvist - efectivamente, eficientementeeffektivt, verkningsfullt - tragically (en) - de modo ameaçadorpå ett olycksbådande sätt - justifiably, with good reason (en) - indecentementeoblygt - irresistivelmenteobehärskat, oemotståndligt, okontrollerat - rigorosamente, severamentebarskt, hårt, rigoröst, strängt, svårt - authoritatively, magisterially (en) - correcçãoemendation, korrigering, rättande, rättelse, rättning - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - ferozmentehäftigt, ilsket, rovlystet, vildsint - sanguinárioblodtörstig - reformaförbättring, reform, reformation, reformerande - beautification (en) - classicamente - obscuramente, sombriamentedunkelt, skumt - intrépido, sem medo/ADJ – destemidomodig, oförfärad, oförskräckt, orädd - horrifyingly (en) - artisticamentekonstnärligt - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmentei synnerhet, särskilt, speciellt - modernizaçãomodernisering - uniformementelika, på ett likartat sätt - enduringly (en) - descaradamenteflagrant, påfallande - debasement, degradation (en) - por excelênciaframför alla andra, par excellence - corajosodjärv, käck, modig, tapper - esteticamenteestetiskt - horrivelmenteförfärligt, skrämmande - valentemodig, tapper - assustadorädd, skrämd - contaminação, poluiçãoförorening, nedsmittning - assustadiço, medroso, receososjukligt blek - receoso, tímidoblyg, försagd, timid - acanhado, envergonhado, tímidoförsagd - desprezivelmenteeländigt, i elände - arrogantementearrogant, förmätet - audaciosamente - avidamenteglupskt, ivrigt - amorosamente - assiduamente - astutamente, sagazmenteklipskt, klokt, klyftigt, skarpsinnigt - maliciosamente - austeramente - avidamentegirigt, glupskt, ivrigt - bondosamentevälvilligt - bruscamente, rudementebryskt, burdust, rent ut, trubbigt - boorishly (en) - generosamente - agilmente, com esperteza, vivamentelivligt, piggt, raskt - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararkontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängande - endlessly, interminably (en) - teimosodogmatisk, egensinnig, påstridig - desleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentementeoaktsamt, slarvigt, vårdslöst - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmentei dagligt tal, informellt, vardagligt - calmamente - adaptaradaptera, anpassa - com presunção[]belåtet - completamenteinnehållsrikt, mångsidigt, omfattande - brevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamentei korthet, koncist, kontentan, kortfattad, kortfattat, kort och gott, kort sagt, summan av kardemumman - cinicamentecyniskt - altivamente, com condescendêncianedlåtande - confusamenteförvirrat - consequentially (en) - construtivamentekonstruktivt - calmamente, com indiferença, friamentekallt, kyligt, lugnt, nonchalant, svalt - improvavelmente, incrivelmenteosannolikt, otroligt - de modo convincente, plausivelmentetrovärdigt - enigmaticamente, misteriosamentegåtfullt, hemlighetsfullt, mystiskt - inumerável, numeroso, sem contaett otal, inte pluralbildande, oräknebar, oräknelig, otalig - deliciosamenteförtjusande, härligt - possivelmentekan [], kanhända - absurdamenteabsurt, löjligt - garridamente, provocantementeflörtigt - ignobilmenteskamligt - detalhado, exaustivo, pormenorizadodetaljerad, utförlig - ofensivamentemotbjudande, vidrigt - de relance, superficialflyktig, hastig - diabolicamente, muitodjävulskt, ondskefullt, överdjävulskt - baixamente, desprezivelmenteföraktligt, ömkligt - diametralmente, diretamentediametralt - diligentementeflitigt, uthålligt - desagradavelmenteobehagligt, otrevligt - sem honra, vergonhosamenteskamligt, skandalöst, vanhedrande - abertamente, francamente, sinceramenteärligt [], frispråkigt, oförbehållsamt, öppet, uppriktigt, uppriktigt [] - disinterestedly (en) - fielmente, lealmentelojalt - deslealmenteillojalt - proporcionalmenteproportionellt, proportionerligt - respeitosamenterespektfullt, vördnadsfullt - desrespeitosamente, irrespeitosamenterespektlöst - dogmaticamentedogmatiskt - central (en) - pensativamente, sonhadoramentedrömmande - com entusiasmo, extaticamentebegeistrat, extatiskt, hänförande, hänfört - assustadoramentekusligt - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - ondavåg - egoistamenteegoistiskt, själviskt - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - evasivamenteundvikande - regularmentejämnt, regelbundet - desigualmentepå ett icke likvärdigt sätt - exorbitantemente/excessivamenteomåttligt, orimligt - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descansoavspänning - liberalisering - familiarmentebekant, förtroligt - fanaticamentefanatiskt - impecavelmentefelfritt - flabbily (en) - inflexivelmenteorubbligt - vigorosamentekraftfullt - brotar, germinar, rebentarknoppas - formidably (en) - característica, característico, distintivodistinkt, kännetecknande, karaktäristisk, karakteristisk, säregen, särskiljande, typisk - gluttonously (en) - esplendorosamentepå ett glänsande sätt - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotescamentegroteskt - com má vontade, relutantementemotsträvigt - ljus- - harmoniosamenteharmoniskt - precipitadamenteobetänksamt, överilat - descuidadamente, temerariamentehänsynslöst, vårdslöst - cruelmentehjärtlöst - heroicamenteheroiskt, hjältemodigt - horrorosamenteanskrämligt, vederstyggligt - higienicamentehygieniskt - união, unificaçãoenande, förening, sammanslagning, union - reuniãoåterförenande, återförening - preguiçosamentelättjefullt, sysslolöst - interrupçãoavbrott, avbrytande, störning, upplösning - imperativamente, imperiosamente - descaradamente, impertinentemente, insolentementefräckt, näsvist, oförskämt, uppkäftigt - impetuosamente, impulsivamenteimpulsivt, överilat - absolutamente - imprudentementeoförsiktigt, oklokt - incomparavelmenteoförlikneligt, ojämförligt - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - engenhosamentefyndigt, genialiskt - i grunden, i sig - inoportunamentefelsagt - oportunamentelägligt - insidiously, perniciously (en) - simplificarförenkla - entusiasticamenteförtjust i - laboriosamente, penosamentetungt - languidamentematt, slappt - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - ridiculamentebefängt, fånigt, löjligt, orimligt, skrattretande - benevolamenteeftergivet, milt, överseende - arranjar, organizararrangera, ordna, organisatör, organisera - direito, limpoglatt, jämn, rak, ren, renlig, slät - imaculado, impecávelfläckfri, obefläckad - lugubremente - majestosamentemajestätiskt - exploraçãoexploatering - drippily, mawkishly (en) - maltrato, tratamento inadequado, tratamento ruimdålig behandling, malträtering, misshandel - perseguiçãoförföljelse - caça às bruxashäxjakt - desapiedadamente, impiedosamente, implacavelmenteobarmhärtigt, samvetslöst, skoningslöst - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minuciosamenteminimalt, minutiöst - milagrosamente, miraculosamentemirakulöst - translúcido[]genomskinlig, halvgenomskinlig, translucent - infelizmente, miseravelmenteeländigt, miserabelt - escapismoEskapism - monotonamenteenformigt, monotont - barrento, toldado, túrbido, turvogrumlig, rörig - leitosomjölkaktig, mjölkig - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, astuto, subtilknipslug, skarp, skarpsinnig - close, near, nigh (en) - objectivamenteobjektivt - servilmenteinställsamt, lismande, servilt - opulentamenterikt, välmående - ostentosamenteskrytsamt, uppseendeväckande, vräkigt - enveloping (en) - do peito, íntimo, próximoförtrolig, innerlig, intim, nära, närmaste - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - lamentavelmentebeklagansvärt, ömkligt, sorgligt - sem sentidomeningslöst - pretensiosamente - unpretentiously (en) - lindamentefint, näpet, sött - prosaicamenteprosaiskt - debilmente, justoklent, ynkligt - estranhamentebesynnerligt, konstigt, underligt - calmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamentefridfullt, lugn, lugnt, stillsamt, tyst, vilsamt - completarfullborda, göra fullständig, slutföra - relevantly (en) - com mérito, honrosamenteaktningsvärt, hedrande - respeitosamente, reverentementevördnadsfullt - robustamentekraftfullt - amplo, espaçosorymlig - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco clarobegränsad, gnetig, hopträngd, inskränkt, trång - cómodo, confortávelnöjd och belåten, väl till mods - inquietante - voluptuosamentekänsligt - sensualmentesensuellt, sinnligt - serenamentefridfullt, lugnt - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizadostandard- - com habilidade, habilmenteduktigt, skickligt - excepcionalexceptionell, sällsynt, särskild, synnerlig - rare (en) - incomum, invulgarosedvanlig, ovanlig - habitual, usualvanlig, vanligt - acostumado, do costume, habitualbruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanlig - plebeuenkel, vanlig - sordidamenteeländigt, tarvligt - específicosärskild, speciell - respectivorespektive - distinto, separadoåtskild, skild - expressivo, significativouttrycksfull - sem expressãouttryckslös - rigorosamentesträngt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - docementehärligt, ljuvligt, ljuvt, sött, underbart, vackert, vänligt - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - ternamenteömt - tradicionalmentetraditionellt, traditionsenligt - eficienteeffektiv, kompetent - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinzagnällig, kverulantisk - protestante, que protesta - unbearably (en) - estimularstimulera - completofullständig, total - absolutamente, francamente, incondicionalmentefrimodigt, öppenhjärtigt, oreserverat, utan begränsningar, utan några förbehåll, utan några villkor, utan villkor - exaustivofullständig, grundlig, uttömmande - totalfullständig, total - indignamenteovärdigt - incomplete, uncomplete (en) - utilmentetill nytta - valentementemodigt, tappert - ardorosamente - horrivelmenteuselt - vorazmente - enciclopédicoencyklopedisk - plenáriofulltalig, i plenum - wholeheartedly (en) - com espíritokvickt, slagfärdigt, spirituellt - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - simja - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmentespeciellt - imediatamenteögonblickligen, på direkten - directamente, diretamentedirekt, omedelbart, rakt fram - conciso, sucintokoncis - epigramáticoepigrammatisk - bem aproveitado, sucintokompakt, koncis, kortfattad - brusco, lacónicobrysk, kort, lakonisk, tvär - prolixolångrandig, mångordig - erotically (en) - devastaçãoförstörelse, ödeläggelse - algazarra, transtorno, tumultobråk, hallå, omvälvning, oväsen, ståhej, väsen - agitação, empurrãouppståndelse, väsen - apinhado, superlotado-befolkad, full[], överfull, överfylld - incongruenteinkongruent, oförenlig, som inte passar ihop - tårtbit - profaned, violated (en) - serviçoserve - big, large, prominent (en) - flagrante, manifesto, óbvioflagrant, grov, skändlig, uppenbar - negócios por concluirouppklarad sak - constant (en) - repetido, repetitivo[] återkommande, enformig, repeterande, tjatig, upprepad, upprepande - esporádicoenstaka, sporadisk - know (en) - refilãodiskussionslysten - know (en) - convencionalkonventionell, sedvanlig, traditionsbunden - conventional (en) - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhobisarr, konstig - difficulty, trouble (en) - considerávelansenlig, åtskillig, avsevärd, betydande, väsentlig - considerávelavsevärd, märkbar - insignificant, undistinguished (en) - confundirförväxla - cavalheirescochevaleresk, ridderlig - brusco, desabridobrysk, skarp, tvär - descortês, grosseiro, malcriado, mal-educadofientlig, oartig, ovänlig - acreditável, plausívelpålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdig - inacreditável, incrívelofattbar, otrolig - cáustico, ferventebitande, dräpande, skarp, svidande - crítica, crítico - graveallvarlig, betydelsefull, grav, viktig - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoletoföråldrad, omodern - em desuso a cairnästan föråldrad - amaldiçoado, maldita, malditoförbannad, fördömd - decrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, insegurofallfärdig, förfallen, ostadig, ranglig, risig, rucklig, skraltig, skranglig, vinglig - comum, crasso, indecente, ordinário, vulgargrov, plump, rå, tarvlig, vulgär - calmo, grave, refletido, sensato, sereno, sériolugn, sansad, stadgad, stadig, stillsam - odefinierad - primary (en) - decided, distinct (en) - exigentefordrande, kinkig, knepig, krävande - rigorosohård, rigorös, sträng - angelägen - arbitrárioarbiträr, egenmäktig, godtycklig - calcularberäkna, räkna ut - digno de confiançapålitlig - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venialsmåsynd - independenteoavhängig, oberoende, självständig - extravagânciaextravagans - desirable (en) - crime, jogada sujafalskt spel - desejável, edesejável, invejávelavundsvärd - profanidade, sacrilégiohelgerån, skändlighet, vanhelgande - preferívelsom är att föredra - filme pornô, literatura erótica, pornografiaerotisk litteratur, pornografi, porr - pay (en) - envy, invidia (en) - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosobesvärlig, hård, mödosam - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - delicadokinkig - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorbesvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsam - easy (en) - elementar, simpleselementär, enkel, nybörjar-, ren - suavehal, inställsam - assíduoflitig, oförtruten, trägen - incansáveloförtruten, outtröttlig - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remissoefterlåten, försumlig, loj, senfärdig - direct (en) - rigg - good (en) - selectivoselektiv - indistinto, inidstintodunkel, oklar, otydlig - general (en) - perigo, riscofara, risk, våda - dominante, predominante[]härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägande - agudofin, högt utvecklad - defesaskydd, värn - cambianteskiftande - ainda no início, imperfeito, rudimentarbegynnande, outvecklad - confrontarkonfrontera - eficaz, eficiente, vistosoeffektfull, effektiv, verkningsfull, verksam - custoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhosohård, mödosam, mycket ansträngande, slitsam, svår, tung - abundante, fortehård, kraftig, tung - facile (en) - promiscuidadepromiskuitet - economic, economical (en) - expeditivo, expedito/despachadorask, snabb - drástico, edrásticodrastisk - exclamatórioutrops- - firmefast, stadig - acanhado, desajeitado, desastrosoklumpig, tafatt - exportável - entusiasta, entusiásticoentusiastisk - ávido, entusiasta, entusiásticoentusiastisk, glupsk, hängiven, ivrig, nitisk, passionerad - adular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjearfjäska för, hålla med, instämma med, krypa för, lisma, mjuka upp, smickra, smöra, söka ställa sig in hos, svansa för, vara smickrande för - eexplícito, explícitoentydig - esotéricoesoterisk, förbehållen de invigda - abstrusosvårfattlig - misterioso, secretohemlig, mystisk, svårtillgänglig - exotérico, geral, popularallmänfattlig, exoterisk, populär, yttre - básicogrund-, grundläggande - eufemístico, extenuanteeufemistisk, förmildrande - aproximado, aproximativogrov, rå, ungefär, ungefärlig - free, liberal, loose (en) - empolganteandlöst spännande, fantastisk, hisnande - abuso, má utilizaçãofelaktig användning, missbruk - caro, dispendiosodyr, dyra - careiro, caro, custoso, dispendiosodyrbar, kostsam, värdefull - overpriced (en) - abordável, acessível, baratobillig - capitalisation, capitalization (en) - inexperiente, verdegrön, oerfaren, otränad - esclarecerklargöra, klarlägga - secretoinnerst, inre - equitativorättvis - desconhecido, estranhofrämmande, obekant, okänd - antigo, antiquado, fora de moda, velhoantik, gammal, gammaldags, gammalmodig, omodern - desengraçadogammalmodig, sjaskig - chiqueflott - imediata, imediato, instantâneoögonblicklig, omedelbar - melindroso/meticulosopetig, petnoga - exigente, meticuloso - rechonchudofyllig, knubbig, rund, trind - corpulento, obesokorpulent, mycket fet - anguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudoavtärd, benig, kantig, mager, skinntorr, smal, spinkig, tanig, utmärglad - arrumaçãoorganisering - confirmação, reiteração, repetiçãoupprepande - copiadoravskrivning - reproduçãoreproduktion - insistência, perseverançaframhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighet - básicogrund-, grundläggande - rito, ritualritual - salutar, são, saudávelförståndig, frisk, i bra form, spänstig, sund - robusto, são de corpoarbetsför, stark - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinharbetona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understryka - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - acentuarunderstryka - intransigentekompromisslös, obeveklig, principfast - estrangeiro - cerimoniosoceremoniös, kruserlig, omständlig - desligadoviloläge - good, well (en) - abstinênciaavhållsamhet - fatalfatal - livre, livrofri - occasional (en) - fresh (en) - recentefärsk, het - afável, amistoso, bondoso, cordialförbindlig, hjärtlig, innerlig, sympatisk, trevlig, vänlig, varm - amarradodyster - fértil, produtivobördig, fruktbar, produktiv, rik - apinhadoöverbefolkad, tätt packad - mere (en) - such, such that (en) - específicosärskild, speciell - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - gastador, generoso, liberalansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsynt - magnânimo, muito liberal, munificentegenerös, oförbehållsam - desgoverno, prevaricaçãodålig förvaltning, vanstyre - humilde, mauelak, eländig, otäck, torftig - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - bembra - sintéticosyntetisk - benéfico, bombra, fördelaktig, god, nyttig, välgörande - agradávelbehaglig, fin, välkommen - convenienteläglig, lämplig, passande - apaziguamentolugnande, stillande - horrívelurdå- - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - bomgod, gott, snäll, vettig - white (en) - escuroond - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicoavskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulsk - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - mal-humorado, rabugento, resmungão, zangadoarg, butter, gnällig, på dåligt humör, trumpen, vresig - irritávelretlig, vresig - ameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombriobister, butter, dunkel, dyster, hotfull, mörk, sur, surmulen, trumpen - malhumoradobutter, vresig - gradual (en) - súbitooväntad - ungdomsvåld - catastrófico, desastrosokatastrofal, ödesdiger - integraçãointegration, integrering - promessaförtroende - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - pesadobesvärlig, betungande, påfrestande, svår - inquietanteoroande, plågsam - apoio, suporteförsörjning, stöd, stötta - heavy (en) - levelätt, lindrig - homogéneoenhetlig, homogen - favorgunst, tjänst - beau geste (en) - attention (en) - elevadohög, stor - mobilizaçãomobilisering - baixa, baixolåg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - represália, vingançahämnd, hämndlystnad, vedergällning - altohög - baixo, inferiorlåg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - high, high-pitched (en) - intervenção, mediaçãoförbön, ingripande, inskridande, intervention, medling - renovaçãoförnyande - abertoöppen - enganadormissledande, vilse- - penetrarpenetrera, tränga igenom - outlet, release, vent (en) - acolhedorvälkomnande - hot (en) - frusen - sombrioblåsig, kal, öppen - friokall, kylig - sobrehumano, sobre-humanoövermänsklig - humanohuman - abrutalhado, animalesco, bestial, brutaldjurisk, rå - apalhaçadoclownaktig, tölpaktig - cómico, ridículofestlig, löjlig, skrattretande, underhållande - curioso, divertido, engraçadokomisk, lustig, rolig, skojig, torrolig - hilariantedråplig, festlig - espirituoso, vivobitande kvick, kvick, skarpsinnig, slagfärdig, spirituell - apressadobrådstörtad, hast[] - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativobetydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentlig - grande, importantestor, viktig - cardeal, central, essencial, fundamental, principalcentral-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel- - principalförsta, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigast - históricohistorisk - sérioallvarlig, seriös - estratégico - valiosovärdefull - fútilobetydlig, trivial - assustador, imponenterespektingivande, skräckinjagande, vördnadsbjudande - esplêndidomagnifik, praktfull, ståtlig, storslagen - decadentedekadent - informed (en) - populosofolkrik, tätbefolkad - irrepreensíveloklanderlig, oskyldig - uppbygglig - intelectual - inteligenteintelligent - interessanteintressant - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigantefängslande, gripande, intressant, spännande, underfundig - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador[]tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tung - extrínsecoutanförliggande, yttre - adventitious (en) - depressivodyster - bitter (en) - lúgubredyster, sorglig - conhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notávelbekant, berömd, firad, framstående, illuster, känd, lysande, namnkunnig, ryktbar - alto, farto, grandei mansstorlek - arregalado, de largobred, stor - volumosoklumpigt, skrymmande - espaçoso, vastorymlig - astronómico, colossal, estupendohäpnadsväckande, kolossal, otrolig - enormeenorm, jättestor - gigante, gigantescoenorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldig - gigantescokolossal, mastodont- - imenso, vastoenorm, oerhörd, ofantlig, väldig - enorme, muito grande, que batejätte-, jättestor - pequenoi liten skala, liten, obetydlig, små- - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninoliten och nätt, mikro-, mycket liten, pytteliten - mínimo, minúsculo, nominalmycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt lite - diferenteannorlunda, avvikande, olik, olik[] - modesto, pequeno, pouco importanteanspråkslös, mindre, små, smått - local (en) - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos!alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragen - duradouro, durávelbestående, varaktig - sem fimändlös, oändlig - breve, curtokort, kortfattad, kortvarig - momentâneosom varar ett ögonblick, tillfällig - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoroklangfull, ljudande, sonor - queridoälskvärd, vinnande - adorável, fofinho, fofoälsklig, kelig, kramgo, mjuk, rar - horrendo, horrível, odiosoavskyvärd, förhatlig, förskräcklig, motbjudande, vedervärdig - de olhos azuisblåögd - amadokärleksfull - afectuoso, carinhoso, tenro, ternoinnerlig, kärleksfull, öm, tillgiven - apaixonado, doido, louco, namoradoamorös, förälskad - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulherfruntimmersaktig - infantilbarnslig - amolecidoövermogen - máximohögst, maximi-, störst - menor, mínimoganska liten, lägsta, minimal, minimi-, minst, minsta - significativobetydelsefull, meningsfull - insignificante, sem sentido.betydelselös, meningslös - sem piedadeobarmhärtig - desalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensívelhårdhjärtad, kallblodig, mördande, obarmhärtig, obeveklig, samvetslös, skoningslös - suavelindrig, mild - intensivointensiv - sériosvår - strong (en) - atrairdra till sig, fästa, rikta - excessivo, exorbitantemagstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivet - exorbitante, exorbitante/excessivoocker-, omåttlig, orimlig, rövar- - extremista, radical, ultragenomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets- - retiring, unassuming (en) - degenerado, devasso, dissolutodegenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktad - muitas, numerososflera - inúmero, numerosomånga, talrik - poucas, pouco, poucosnågra - mundial, mundialmenteglobal, världsomfattande - natural (en) - fantasmalspök-, spöklik - consequente/finaldärav följande, slutlig - final, últimosista - anormalabnorm, onormal - obedientelydig - clear, open (en) - livrefri - detestável, repelenteavskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudande - desagradável, nojento, repugnanteäcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdig - renovarförnya - antigoföre detta, tidigare - fresco, novofärsk - recent (en) - com a idade de, idosoålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommen - cumprir, desempenharfullborda, genomföra, utföra, uträtta - oportunoläglig, lämplig - medíocreordinär - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinär - common (en) - habitual/corriqueiroalldaglig, vanlig, vardaglig - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosoenorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldig - holistisk - originaloriginell - insólito, novohittills okänd, nymodig - banbrytande - banal, batido, gasto, trivialbanal, nött - ortodoxokonventionell, ortodox, renlärig, vedertagen - iconoclastic (en) - abertoohöljd, öppen - fanáticofanatisk - presenteinnevarande, pågående - irenic (en) - agudo, sagazhäftig, skarp, svår - permanentebestående, permanent, stadigvarande - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitórioefemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergående - evanescente, infinitesimalflyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnande - perplexoförbryllad, förvirrad, perplex - pexplexopaff, ställd, svarslös - íntimo, pessoalintim, personlig - assure, reassure (en) - nuanspråkslös, bara, blott, ren, vanlig - simplesenkel - agradávelbehaglig, njutbar, underhållande, välgörande - deleitoso, deliciosoförtjusande, härlig - reduzirminska, reducera, sänka - divertidounderhåll-ande - alegre, desviado, divertidokul, rolig, skojig, trevlig - positivopositiv, säker - escandalizar, insultarchockera, kränka, väcka anstöt hos, våldföra sig på - negative (en) - neutral (en) - satisfazertillfredsställa - impraticávelogenomförbar, ogörlig - fortekraftfull, kraftig, mäktig, potent, stark - discourage (en) - kraftig, mäktig, potent - vigorosokraftfull, stark - impotentekraftlös, maktlös, vanmäktig - importanteviktig - precisoprecis - pomposopompös, uppblåst, viktig - secundáriosekundär, underordnad - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - confidencialkonfidentiell - public (en) - open (en) - produtivobördig, fruktbar, produktiv - infructuoso, infrutífero, vãofåfäng, fruktlös, olönsam - lucrativolönande, lukrativ - atraente, correcto, decentefin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörlig - cerimonioso, puritano, virtuosomoraliskt sträng, prudentlig, strikt - protective (en) - arrogante, presunçosoarrogant, dryg, viktig - altaneiro, arrogante, desdenhosohögdragen, högfärdig, högmodig, överlägsen - convencido, vaidosoegenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåst - puroäkta, oblandad, ren - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgemblank, glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät, tom - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifoapokryfisk - dúbio, sombroso, suspeitodubiös, misstänkt, skuggig, skum, suspekt, tvivelaktig - barulhentohögljudd - calmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquiloavkopplande, fredlig, kall, kallblodig, lugn, rogivande, vilsam - destrutivo, tumultuosostökig, störande, stormande, tumultartad - orderly, systematic (en) - tuff - kafkaesque (en) - surrealistasurrealistisk - fortefrisk, i gott skick, sund - aparvalhado, estúpido, grosseirobufflig, drumlig, fånig, slyngelaktig, tölpaktig - áspero, grosseirogrov, grov[], oanständig, ojämn, rå, skrovlig, sträv - crasso, grosseirodum, grov, kapital, kolossal - regularjämn, regelbunden - irrelevant (en) - aktad - difamante, famigerado, infameberyktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvlig - conciliável, reconciliávelförsonlig - decididofast besluten - apresentávelpresentable - responsávelansvarig - compensadorgivande - retóricooratorisk, retorisk - pulsantepulserande - necessitado/endinheiradodåligt ställt/gott ställt, förmögen - confortávelsom har det bra ställt - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheirobarskrapad, pank, utan ett öre, utfattig - indigente, necessitadobehövande, nödlidande, utblottad - com muita falta de, sem um tostãodåligt ställt, ont om, utfattig - luxuoso, opulento, sumptuosoluxuös, lyxig, överdådig, rik, välmående - robustokraftfull, robust - muscular, musculoso, robustobiffig, kraftig, muskulös, stadig, stark - árcade, bucólico, idílico - arriscadoriskfylld - arriscado, perigosa, perigosofarlig, farligt, ohälsosam, riskfylld, vådlig - auto-destrutivo, suicidalivsfarlig, självförstörande, självmords-, självmordsbenägen, vansinnig - várioolikartad, varierande - parecido, semelhante, similarlik, likartad, liknande - de nozes, doido, louco, malucogalen, knäpp, knasig, med nötsmak, rubbad, trasig, vrickad - maníaco - sarcásticosarkastisk, spydig, syrlig - sardónico, trocistaironisk, sardonisk, spydig - satíricohånfull, satirisk - otillfredsställande, otillräcklig - decepcionante, enganosomisslyckad, sorglig, tråkig - pedanteformalistisk, pedantisk - sábiolärd, spränglärd - atraentetilldragande - egoístasjälvisk - self-seeking, self-serving (en) - erógenoerogen - higiénicohygienisk - extraneous, foreign (en) - sérioallvarlig, allvarsam, seriös - frívolofrivol, futtig, lättsinnig, tramsig - endiabradookynnig, småjäklig - sóbrioallvarsam - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - elegante, garrido, namoradorbehagsjuk, flirtig, flörtig, kokett, lekfull, lockande - eróticoerotisk - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensuallibidinös, liderlig, vällustig - lascivo, lúbricoliderlig, lysten - aparecerframträda, se ut, uppträda - appear, seem (en) - visa [], visa upp - exibir, pavonear-segöra sig viktig - de olhos de lincefalkögd - importante, significativomenande, talande, uttrycksfull - insignificanta, insignificanteoansenlig, obetydlig - mero, simplesenkel, ren - elementar, essencial, fundamental, primáriofundamental, grundläggande - intricadoinvecklad - complicadointrikat, invecklad, komplicerad, krånglig - adulador, lisonjeirokrypande - únicoenda - bem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificadobra, duglig, duktig, effektiv, expert-, flink, kompetent, kunnig, kvalificerad, noggrann, ordentlig, sakkunnig, skicklig, snygg, valbar - maciomjuk - acidentada, acidentadoguppig, ojämn, skakig - recuperaråterfå - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - firme, fortestabil, stadig, stark - esperto, vivomunter, pigg - vivolivfull, livlig - estávelstabil, stadig - oscilante, vacilanteostadig, vinglig - perder, sair-se maldra det kortaste strået, förlora - vankelmodig - rät - potente - weak (en) - pertinaz, teimosoenvis, hårdnackad, ihärdig - mulaenvis, halsstarrig - contumaz, obstinado, rebeldegensträvig, tredsk - bem sucedido, bem-sucedido, sucedidoframgångsrik, godkänd, lyckad - decepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustradobesviken, frustrerad, misslyckad, otillfredsställd - bastante, suficienteadekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt [] - inadequado, insuficiente, insuficientementebristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligt - escassotrång - condescendente, sobranceironedlåtande - agudo, altohög , lång - superiorförstklassig, högre, överlägsen, utmärkt - eexímio, excelente, exímioutmärkt, utomordentlig, ypperlig - belo, bombra, fin, utmärkt - barato, desprezível, inútil, ordináriobillig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelös - rentávelaffärsmässig - medíocremedelmåttig, medioker - acessório, subsidiáriodotter[] - give, sacrifice (en) - surpreendenteförvånande, överraskande - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônicaanakronistisk - sistemáticometodisk, systematisk - docedelikat, läcker - excessivostor- - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradar, despromoverdegradera - económico, frugal, poupadodryg, ekonomisk, frugal, måttlig, snål, sparsam - sujokladdig, smutsig - atrasar, suprimirförtiga, hemlighålla, uppehålla - cartilaginosobroskig - estaladiçofrasig, knaprig, spröd - organizararrangera, organisera - cínico, ecínicocynisk - fidedignopålitlig, trofast, trogen - representativorepresentativ - honrarära, hedra, vörda - liberalise, liberalize (en) - útilhjälpsam - inútil, vãofåfäng, fruktlös, meningslös - valuable (en) - worthless (en) - próteaskiftande - variávelvarierande - iterativoiterativ - abafadoinstängd, kvav, tryckande - cruel, feroz, furioso, selvagem, zangado[]ilsken, blodtörstig, grym, häftig, hänsynslös, rasande, rovlysten, ursinnig, våldsam, vildsint - pecaminososyndfull, syndig - controlar, restringirkontrollera, övervaka - morno, tépidoljummen - tomar atitudes - expiarbetala för, sota för - atingir, cumprir, efetuar, realizaråstadkomma, uppnå, vinna - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - estragar, malbaratar, tornar fofo, trancarburra upp, fluffa upp, förstöra, knåpa, mixtra med, påta i, pilla, pilla med, pillra, pyssla i, slöa - trairförråda - saudávelhälsosam - ofensivoförolämpande, sårande - recognise, recognize (en) - estreita, estreito, limitadoensidig, inskränkt, smal, trång, trångsynt - desenvolver, promoverfrämja, gynna, stödja - help (en) - apoiarbacka upp, stödja - ridículo, risívelabsurd, fånig, löjlig, orimlig, skrattretande - estúpidoåsnelik, enfaldig - ideológicoideologisk - burlarlura, svindla - perseguiransätta, förfölja, plåga - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentarförsöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall för - dignar-senedlåta sig - serve (en) - fazer-se importante, mandarkommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre över - viverleva - make (en) - demorar-se, descansar, vadiardra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkring - importarbetyda, vara av betydelse - coincidir, condizer, correspondermatcha, passa ihop, stämma med, stämma överens, vara lika - check, check out (en) - depend (en) - assemelhar, assemelhar-se a, parecer-se comlikna, vara lik - chimeral, chimeric, chimerical (en) - excederöverskrida, överstiga - bastar, ser suficienteförslå, räcka, räcka till, vara nog - serve, serve well (en) - cumprir, responder, satisfazer, viver à altura defullgöra, infria, leva upp till, möta, stilla, tillfredsställa, tillmötesgå, uppfylla - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - sobressairöverträffa - aplicar-segälla - affect, involve, regard (en) - segurarhålla - combinar, harmonizarse[] passa ihop, gå ton i ton, harmoniera - defy, refuse, resist (en) - compensarkompensera, ta igen - locallokal, orts- - belong (en) - fazer parhöra ihop - add (en) - sell (en) - technical (en) - suporteställ, ställning - astuto, manhoso, traiçoeirolistig, räv- - messianska - culturalbildnings-, kultur-, kulturell - abrigo antiaéreoskyddsrum - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - mudançaförändring - jóia, tesourodyrgrip, pärla, rikedom, skatt - golden calf (en) - recordação, suvenirminne, minne[], minnesgåva, souvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - nulidade, uma insignificânciabagatell, nolla, obetydlig person, småsaker, strunt-, struntsak[], struntsumma - pesobörda - spirit (en) - tiponaturen - animaçãolivlighet, upplivande [] - vivacidadeglad iver, hurtighet - vigorenergi, kraft, styrka - engenho, espíritoespri, kvickhet, sinne - camaradagemkamratskap - adaptabilidadeanpassningsförmåga - impressão, marcaintryck - figure (en) - lindezafinhet, näpenhet, söthet - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carismakarisma - sex-appealerotisk dragningskraft, sex appeal - fealdadefulhet - manchafläck - facilidadeflinkhet, lätthet, ledighet - dificuldadesvårighet - fly in the ointment (en) - compatibilidadeförenlighet, kompatibilitet - concordância, congruênciakongruens, överensstämmelse - incompatibility (en) - conflict (en) - adequação, conveniência, elegibilidadelämplighet - disponibilidadetillgänglighet - éticafolkkynne, livssyn - ambiente, atmosfera, traçodoft, prägel - note (en) - caliber, calibre, quality (en) - valor/excelênciaförträfflighet, utmärkthet, ypperlighet - imponência, majestademajestät, ståtlighet - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - semelhança, similardidadelikhet - homology (en) - paralelismojämförelse, parallellitet - uniformity, uniformness (en) - homogeneidadehomogenitet - semelhançalikhet - discrepânciabrist på överensstämmelse, diskrepans - tempo perdidoförsummad tid - diferençaolikhet - diversidademångfald, olikhet, skiljaktighet - change, variety (en) - smoke (en) - solidariedadesamhörighetskänsla, solidaritet - complexidade, complicaçãoförveckling, invecklad beskaffenhet, trasslighet - regularidaderegelbundenhet - organisation, organization, system (en) - irregularidadeoregelbundenhet - spasticity (en) - instabilidadeinstabilitet - estabilidade, firmezastabilitet, stadighet - comodidade, vantagembekvämlighet, facilitet, fördel, lockelse - plausibilidade - exotism - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - academicismoakademism, formalism - exactidão, precisãoexakthet - correção, exactidão, exatidão, precisãoexakthet, noggrannhet, precision - imprecisão, inexactidãobrist på exakthet, felaktighet, inexakthet, oriktighet - imprecisãobrist på exakthet - elegânciaelegans, nätthet, prydlighet - eclat, pomp (en) - classeklass - krimskrams - clarezagenomskinlighet, klarhet, tydlighet - clareza, explicitaçãotydlighet - imprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidãovaghet - probidade, rectidãorättfärdighet, rättmätighet, rättskaffenhet, redlighet - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidãorättskaffenhet - devoção, piedadefromhet, gudfruktighet - devoção, religiosidadereligiositet - beatice, sentimento de piedadepietism - santidadefromhet, gudfruktan - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - atrocidade, barbaridade, brutalidadebarbari, brutalitet, gräslighet, ohygglighet, råhet, skändlighet - maldade, malevolência, malvadez, selvajariaargsinthet, elakhet, grymhet, omänsklighet, ondskefullhet, vildhet - implacabilidadeobeveklighet - altruísmoaltruism, oegennytta - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividadekonkurrenskraft - delicadeza, subtilezafiness, finhet, ömtålighet - conscience (en) - heroísmo, valorheroism, hjältemod - perseverançaefterhängsenhet, flit, ihärdighet, trägenhet - incorruptibilidadeomutbarhet, omutlighet - aparência enganadora, especiosidadeskenbarhet - patriotismopatriotism - ingenuidadenaivitet - respeito própriosjälvaktning - gabaroliceskrytsamhet - hubrishybris, övermod - vivacidadelivfullhet - calma, calmo, compostura, tranquilidade[]lugn, fattning, lugn, ro, stillhet - respeitoaktning, respekt - grosseria - novidadenyhet - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - fåfängans marknad - favor, graça, graciosidadebehagfullhet, elegans, grace - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deel-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrka - robustez, vigorkraftfullhet, robusthet, tålighet - coragemmod - vitalidadeuthållighet - forçakraft, styrka - intensidadeintensitet - ferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violênciablodtörstighet, raseri, vildsinthet - calcanhar de AquilesAkilleshäl - modernidademodernitet, modern- itet, nymodighet - continuity, persistence (en) - pressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidadefart, hastighet, raskhet, skyndsamhet, snabbhet - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - pontualidadepunktlighet, skyndsamhet, snabbhet - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridadeyttre omständighet - glibness, slickness (en) - vultoomfång, volym - enormidade, imensidade, tamanho, vastidãoofantlighet, väldighet, väldig omfattning - quantidadekvantitet - escassez, insuficiência, parcimóniabrist, knapphet, magerhet, ringa tillgång, slarvighet, snålhet - abundância, cornucópiaöverflöd, slöseri, ymnighet, ymnighetshorn - carência, escassez, faltabrist, knapphet, sällsynthet - excesso, superabundânciaöverflöd - excedenteöverskott - excedente, excesso, farturaöverflöd, uppsjö - limitebegränsning, gräns - alcanceomfång, område - limitesgränser - alcance, extensão, intenção, limiteräckvidd, stadgande, synvidd - valorvalör, värde - price (en) - bem, lado bomdet goda - benefit, welfare (en) - luxolyx, överflöd - utilidade[] nytta, användbarhet - inutilidadefåfänglighet, fruktlöshet, meningslöshet - praticabilidadegenomförbarhet, möjlighet - competênciakompetens - vantagemtillgång - vantagem, virtudefördel - apoio, nas graças de[] gunst - proveitobehållning, fördel, utbyte - rentabilidadebärighet - preference (en) - privilégioprivilegium - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - desvantagemavigsida, nackdel - limitação - defeitobrist, fel - deprivation, loss (en) - preçopris - desvantagem, inconveniente, senãoavigsida, baksida, hake, nackdel - importance (en) - importância, significadobetydelse, vikt - pesobetydelse, vikt - alienação, insensatezmedvetslöshet, vettlöshet - força[] våld, kraft, mäktighet, styrka - poder - vivacidadelivlighet - influênciainflytande, påverkan - pressãotryck - apparat, bil, maskineri - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - eficácia, eficiênciaändamålsenlighet, effektivitet - form (en) - impotênciakraftlöshet, maktlöshet, slapphet, vanmäktighet - romantiskt skimmer, stjärnstoff - insolubilidadeolöslighet - coxa, pernalår - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - bom senso, realismo, senso comumsunt förnuft - prudênciaförsiktighet, klokhet - prudência - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariaillistighet, knipslughet, list, slughet, smarthet - bruxaria, feitiçaria, magiatrolleri - céu, Paraísohimmel, himmelrike, paradis - innovativeness (en) - coordenaçãokoordination, koordinering, samordning - versatilidademångsidighet, stor användbarhet - destrezafingerfärdighet, händighet, skicklighet - técnicateknik - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - adivinha, enigma, misterio, mistérioenigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystik - dilemadilemma - dificuldadesvårighet - problem, trouble (en) - apoio, suporteförsörjning, stöd - ancorarförankring, stöd - förbjuden frukt - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - substitutoersättare, ersättning - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apreciaçãouppskattning - haute couture - capricho, mania, novidademodefluga, nyck, trend - alternativkultur, motkultur - identificaçãoidentifiering - pseudovetenskap - alternativa, escolha, opçãoalternativ, val - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - tankeställare - issue (en) - condiçãoförutsättning, villkor - estimulante, estímulo, incentivouppiggande piller - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - dever, fardo, peso, tarefa, ter quebörda, en black om foten för ngn, en kvarnsten om ngns hals, last, påfrestning - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todo - unidadeenhet - coraçãohjärta - significadobegriplighet, mening - implicação, insinuaçãoinsinuation - essência, fundo, miolo, resumodet väsentliga, grunddrag, huvudsak, huvudpunkt, kärna: kontentan, kärnan - value (en) - kriterium - exemploföredöme, ideal, mönster - fantasmagóriafantasmagori, gyckelspel - protótipoprototyp - antegostoförsmak - demonismo - acculturation, culture (en) - conhecimento, cultura, erudiçãobildning, högre bildning, kännedom, kunskap, lärdom - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - intolerânciabigotteri, trångsynthet - fanatismofanatism - conservadorismokonservatism - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - busíliskrux, springande punkt, svårighet - buzzword, slagord - abracadabraabrakadabra - tolicerappakalja, smörja - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externautrikespolitik - resoluçãolösande, svar - meia verdadeunderdrift, underskattning, understatement - ironia, sarcasmo, sátiraironi, sarkasm, satir, spydighet - conclusão de uma piada, ponto culminanteslutpoäng - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedantismoformalism, pedanteri - eloquênciavältalighet - gobbledygook (en) - arcaísmoarkaism - elocuçãotalarkonst, välläsning - strunt - technobabble (en) - concisãokoncishet - circunlóquio, perifraseperifras - pleonasmopleonasm - metáforabild, metafor - palavrãosvärord, svordom - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégiohädelser, världslighet - assentimento, consentimentobifall, medgivande, samtycke - revelaçãoavslöjande, tankeställare, uppdagande, väckarklocka, yppande - insinuaçãoanspelning, insinuation - voice (en) - auspício, profeciaförebud, gott omen - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - abalo, sobressalto - acidente, desventuramalör, missöde, olycka - martíriomartyrdöd, martyrskap - rupturaavklippande - desventuramissöde - calamidade, catástrofe, desgraça, tragédiaelände, katastrof, olycka, tragedi - epifaniatrettondagen, uppenbarelse - livsöde, öde, ödet - melhoramentoförbättring - debacle, fiasco (en) - ajustamento, ajuste, rectificaçãoinställning, justering - ocasiãohändelse, tilldragelse - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - prejuízoförsämring, försvagning - revoluçãoomvälvning, revolution - atrasoavbräck, bakslag, motgång - Fall (en) - conflitokonflikt - aloofness, distance (en) - sensibilidadekänslighet - arranjoarrangemang - alta rodasocietet - superpopulaçãoöverbefolkning - massa - burguesia, classe médiaborgarklass, bourgeoisie, medelklass - comunidadegrupp, koloni - civilizaçãocivilisering - coevals, contemporaries, generation (en) - sortimento, variedadeblandning, mängd olika, sortiment, urval - current, flow, stream (en) - cubismokubism - sträcka - paraísohimlen, himmelrike[], himmelriket, paradis, Paradiset - esconderijocache, cacheminne - refúgiofristad, skydd - destino[]öde, ödet - Logos, Son, Word (en) - cobardeynkrygg - experto, peritoexpert - pretonigger - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - operáriokuli - pele-vermelhaindian - john bulljohn bull, typisk engelsman - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - assessor, conselheiro, consultoradvokat, konsult, rådgivare - filho da putadjävel, jävla as, literary: mammaknullare, skitstövel - autoridadebefogenhet - amanteälskare - arruaceiro, bruto, rufiãobuse, huligan, ligist, råskinn - bebé, bebêbäbis, baby c , spädbarn - coleccionadorsamlare - objector de consciênciavapenvägrare - cub, greenhorn, rookie (en) - bicha, dinheiro falsobög, homofil - bergsbo, lantis - kaffer, otrogen, svarting - light (en) - machine (en) - maestro, regentemaestro, mästare - companheirolekkamrat - forçakraft, makt, styrka - tronco de couveliten kille - shiksa, shikse (en) - pecadorsyndare - estadista, homem públicostatsman - despesas de exploraçãodriftskostnad - privilégioanställningsförmån - perdaförlust - protection, security (en) - struntsumma - conspicuous consumption (en) - deterioraçãoförsämring - desenvolvimento, evoluçãoutveckling - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - zeronoll - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimominimum - punhado - toque, traço, vestígioaning, anstrykning, antydan, gnutta, spår - fornada, monte, pilhabunt, hop, omgång - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - armbågsrum, svängrum - base, pébasis, grund - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - equilíbriobalans, fotfäste, jämvikt, jämviktsläge - amizadevänskap, vänskap[] - crisekrisläge - element (en) - ambiente, meiomiljö, natur - equilíbriojämvikt - inclusion (en) - rejection (en) - status quostatus quo - natural state, state of nature, wild (en) - apogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminantehögsta, höjd, höjd[], höjden, höjdpunkt, klimax, kulmen, topp - casofall - posição socialställning, status - lugarplats, position, rang, ställning - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaliv - ordemordning, ordnung - peace (en) - anarquiaanarki - pandemóniokaos, oväsen, tumult - incident (en) - transtornoomvälvning - guerra friakallt krig - discordânciameningsskiljaktighet, oenighet - liberdadefrihet - independência, liberdadeoavhängighet, oberoende, självstyre - polarisation, polarization (en) - impasse, umbral de lucrobaklås, dödläge, nollpunkt, stopp - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - reconhecimentoerkännande - isolamentoisolation, isolering - melhoriaförbättring - development (en) - desusour bruk - renovaçãorenovering - importânciabetydenhet, vikt - ênfasebetoning, tonvikt - prestígioprestige - anonimatoanonymitet - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãoberömmelse, namn, namnkunnighet - famaanseende, rykte - fama, reputaçãoanseende, rykte - rykte - degradação, humilhação, infâmia, servilismoundergivenhet, uselhet - decadênciadekadans, dekadens, förfall - domínio, predominância, superioridade, supremaciaherravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, supremati - dominação, predomínio, supremaciadominans, herravälde, ledarställning, överlägsenhet, styre - paramountcy (en) - problemaförbannelse - infelicidade, misériabedrövelse, elände - urgênciaangelägenhet, brådskande natur, vikt - pressãopress, tryck - infestaçãoangrepp [], hemsökelse - todohelhet - perfeiçãofullständighet - totalidadefullständighet, helhet - imperfeiçãobristfällighet - hamartia, tragic flaw (en) - destino, fado, sortelott, öde - prosperidadelycka, välgång, välstånd - àxito, sucessoframgång, succé - catástrofe, desastrekatastrof, svår olycka - falta, fracasso, reprovaçãomisslyckande, strejkande - perspectiva, previsãoframtidsperspektiv, möjligheter, utsikt[], -utsikter - chance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidadechans, chanse, möjlighet, spelrum - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidadelycka, välgång, välstånd - opulênciarikedom, riklighet, välstånd - mamonamammon, rikedom - dålig beskaffenhet - indigência, pobrezafattigdom - hygiene (en) - asseioavsaknad av fläckar, frihet från fläckar - ordemordentlighet, ordning - porcaria, sujidadelort, smuts, sot - sordidezeländighet, tarvlighet - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - dureza, rigorbisterhet, stränghet - atmosfär, stämning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurançasäkerhet - segurançasäkerhet, skydd, skydds, trygghet, trygghetskänsla - peace, public security (en) - protecçãobeskydd, skydd - perigofara, risk - danger (en) - clear and present danger (en) - perigofara, risk, våda - ameaça, perigofara, hot, risk - aptidão física - illumination, light (en) - pedra filosofalde vises sten, vises sten - dross, impurity (en) - átomodugg, smula, uns - []spån, damm, puder, pulver, stoft - desperdíciosavfall - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Finaldomedag, yttersta domen - horastund, tid, tidpunkt - época, idadeperiod, tid, tidevarv - alturatidpunkt - fracção de segundos, instantebråkdel av en sekund, nafs, ögonblick - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼