» 

dicionario analógico

fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsakbasicamente, fundamentalmente - enkelt, uteslutandecom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automatisktautomaticamente - alarmerande, oroandeassustadoramente, horrivelmente - enormt, oerhört, ofantligtimensamente - grovtaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - avsevärt, märkbartconsideravelmente - rentotal - däromkring, eller något däråt, eller så, en del, mer eller mindre, något, nära, nästan, omkring, runt, ungefär[], uppemota beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolut, alldeles, allra, as-, desto, död-, fullkomligt, fullständigt, fullt, helt, helt [], helt och hållet, rakt, rätt, totaltabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - enbart, endast, uteslutandeexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - bristfälligtimperfeitamente - av normallängd, full[], fullt ut, oavkortadcheio, totalmente - only (en) - glupande, omåttligvoraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fördelaktigtvantajosamente - rikligabundante - stabiltsubstancialmente - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - översvallande, sprudlande, ymnigexcessivo, exuberante - allvarligtseriamente - elakt, okynnigt, styggtcom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - acceptabel, godtagbaraceitável - alltid, alltsedan, för evigt, i alla sina dagar, jämt [], ständigtcontinuamente/sempre, sempre - always, forever (en) - allt emellanåt, allt som oftast, då och då, emellanåt, en och annan gång, här och där, med [] mellanrum, med intervaller, stundom, till och frånaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - konventionelltconvencionalmente - ändå, fast, i alla fall, likväl, på samma gång, samtidigtao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - än så länge, hittillsaté agora, até então, por enquanto - bedrift, bragd, hjältedåd, prestationdesempenho, façanha, feito - riktigt, verkligen, verkligtmuito - aktivactivo - akrobatiskacrobático - just dåmesmo agora - ögonblickligen, ögonblickligtinstantaneamente - kvick, pigg, rask, snabb, vigágil - tidigcedo, em breve - titt och tättcom frequência, com freqüência, frequentemente - då och då, ovanligen, sällan, sporadisktraramente - aktiv, gällande, i kraftactivo, em vigor - per se - eftertryckligt, emfatisktenfaticamente - uppriktigtverdadeiramente - kvittering, likställande, likställdhet, utjämningigualação - givetvis, naturligt, naturligtvis, självklartclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - klart, tydligen, tydligtclaramente - active (en) - enkelt, påtagligt, uppenbart, vanligtclaramente, simplesmente - av första intrycket att döma, skenbart, tydligenaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - inactive, passive (en) - särskilt, uttryckligenespecificamente - glatt, lyckligt, lyckligtvis, lyckosamt, lycksaligt, turligtcasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - record, track record (en) - beklagansvärt, beklagligtvis, dess värre, olyckligtvis, tyvärrinfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - egendomligt, märkligtextraordinariamente - alldeles för, alltför, för, överdrivetdemasiado, em demasia, excessivamente - förr eller senaremais cedo ou mais tarde - äntligen, långt om länge, sent omsider, slutligen, till slutno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - genast, i full fart, meddetsamma, med detsamma, med en gång, nu, nu genast, nu på ögonblicket, omedelbart, omgående, på en gång, på fläcken, som ett skott, straxagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - direkt, raktdiretamente, imediatamente - ofötrutet, outsinligt, outtömligt, outtröttligtincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - snabbtrapidamente - för närvarande, så länge, tills vidarepor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abusively (en) - duktigt, flinkt, händigt, skickligtcom habilidade, habilmente - fasansfullt, förskräckligthorrivelmente - [] stora [], mycket, storligenmuito - drastisktdrasticamente - alls, på något visde qualquer maneira - ingalunda, på intet sättcertamente que não, de modo nenhum - framgång, succéêxito - exaustivamente - platt, utsträcktdiretamente, estendido - indirektindirectamente - en hel del, en massaimenso, um grande número - misslyckande, strejkandefalha, fracasso - abrupt, plötsligt, tvärtabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - erro - flink, händig, skicklighábil - äntligen, avslutningsvis, slutligen, till sistenfim, finalmente, por fim - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - blunder, tabbeengano, erro, gafe - blunder, tabbegafe - svagtdebilmente - på måfå, slumpmässigt, slumpvisa esmo, ao acaso - nästan, näst intillquase - framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligenprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - innerligt, ömt, tillgivetcarinhosamente, com afeição, ternamente - öppetabertamente - otvivelaktigt, utan tvivelindiscutivelmente, sem dúvida - passivtpassivamente - föraktfullt, hånfulltdesdenhosamente - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - besynnerligt, egendomligt, märkligtespecialmente, peculiarmente - hastigt, snabbtrapidamente - blankt, ovillkorligt, uttryckligen, villkorslöstcategoricamente, incondicionalmente - beständigt, evigt, evinnerligt, för evigt, tidlösteternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - bestående, permanent, varaktigtpara sempre, permanentemente - för tillfället, provisoriskt, temporärt, tillfälligtprovisoriamente, temporariamente - improviserat, oförberettde improviso - ideligen, ständigtconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginally (en) - farligt, vådligtperigosamente - energisktenergicamente - avgörande, avslutande, en gång för allaconclusivamente, uma vez de por todas - eländigt, sorgligtaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - delikat, fint, känsligt, ömtåligt, utsöktdelicadamente, refinadamente - ofördröjligen, utan dröjsmålsem demora - fort, skyndsam, snabbtrapidamente, rápido - i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvishabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - nyligen, på senaste tiden, på sista tiden, på sistonerecentemente, ultimamente, utlimamente - ojämnterraticamente - bit för bit, efter hand, gradvis, lite i taget, så småningom, stegvis, successivt, undan för undangradualmente, pouco a pouco - bort, hit, hitåt, övercá/lá, para aqui, para cá - bra, passande, rättapto, bem, certo - fridfullttranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - eländig, miserabelmiserável - [] inne i [], in, på insidandentro, no interior, por dentro - internationelltinternacionalmente - ny-, nyligenrecém- - [] till, åter, igen, på nytt, tillde novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - konstant, oföränderligtinvariavelmente - mechanically (en) - företrädesvis, helstpreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - genomgående, systematisktsistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - livlösmorto - typiskttipicamente - allmänt, globalt, universelltglobalmente, universalmente - aldrig förut skådad, exempellös, utan motstyckesem precedente, sem precedentes - mysteriously, mystically (en) - på samma sättde modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - rätt, riktigcorrecto, correto, justo - i synnerhet, märkbart, påfallandemanifestamente, notavelmente - intensivtintensivamente - lämpligt, passandeadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulöst, fantastiskt, sagoliktfabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörligadequado, apropriado, certo, idôneo - incomprehensibly, inconceivably (en) - enträget - ytligtsuperficialmente - elakt, illa, ondskefulltmaldosamente, malevolamente - []klart!, [] väl [], []visst!, absolut, avgjort, bestämt, definitivt, med säkerhet, minsann, otvivelaktigt, säkerligen, säkert, verkligenao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - tillräckligtsuficientemente - nog, tillräckligbastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulationmanipulação - lätt, med lätthetfacilmente, prontamente - actually, really (en) - förslagen, illistig, illmarig, knipslug, listig, opålitlig, skälmsk, slipad, slug, smart, snygg, spjuveraktig, svekfullastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - på det hela tagetafinal, no conjunto, no fundo, no todo - uttrycksfull, vältaligeloquente - upphetsatexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - fräck, skamlösdescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - förhållandevis, jämförelsevis, proportionellt, relativtrelativamente - easily, readily (en) - avsevärt, påtagligt, tydligtclaramente, consideravelmente - allvarligt, uppriktigtseriamente - i god tid, i sinom tida horas, na devida altura - i grevens tid, precis i tidno, no último momento - attraktiv, tilltalandeatraente - off the cuff (en) - betagande, fängslande, fascinerande, förtrollandecativante, enfeitiçado, fascinante - tvärtompelo contrário - atractivo - älskvärd, charmerande, vackeralegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - bokstavligt, till punkt och prickaà letra - djärvt, käckt, modigt, ståtligt, tappertcorajosamente - djuptimensamente, profundamente - otåligtimpacientemente - tåligt, tål-modigtpacientemente - dumt, enfaldigtestupidamente - kreativtcom criatividade - radikaltradicalmente - omsorgsfullt, samvetsgrantconscienciosamente, escrupulosamente - exceptionellt, osedvanligt, sällsyntexcepcionalmente - rentpuramente - prydligt, vårdatcom cuidado, limpamente, literalmente - energiskt, kraftfullt, spänstigtvigorosamente - klart, tydligen, tydligtclaramente - utmärkt, utomordentligtexcelentemente - enormt, förunderligt, oerhört, storartat, superbt, underbartmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - menlöstfriamente - nyktertsobriamente - djärvtsem medo - trevligtagradavelmente - mysigtaconchegadamente, delicadamente - oanskaffbarnão obtenível - correspondingly (en) - begåvat, skickligtcom esperteza - allmäntpopularmente - intellectually (en) - reaktionreação, reacção - exageradamente - på ett stolt sättorgulhosamente - allvarligt, högtidligtsolenemente - klumpigtdesajeitadamente - grovt, oanständigt, råttcom grosseria - intensivtintensamente - spontantespontaneamente - fruktansvärd, ohyggligatroz, feio, terrível - avskyvärd, fruktansvärd , hemsk , rädd, skrämdassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - minutiöst, pedantiskt, petigtmeticulosamente - avskräckande, farlig, frånstötande, hotandeameaçador, assustador - besvärligt, klumpigt, tafattdesajeitadamente - på ett triumferande sätttriunfalmente - bloddrypande, blodisande, hårresande, mardrömslikarrepiante, arripiante, horripilante - jämnt, regelbundetregularmente - läskig, läskigt, ruskig, skrämmandeacanhado, amedrontado, assustado, assustador - farlig, respektingivandecorajoso - idealet vore ..., idealiskt, perfekt, under idealiska förhållandenidealmente, teoricamente - barnsligtinfantilmente, puerilmente - makaber, sjuk, sorgligde mau gosto, macabro - oanständigt, opassande, oriktigt, otillbörligtimpropriamente - uppmärksamtatentamente, cuidadosamente - enormt, kolossalt, väldigtenormemente, extraordinariamente - frikostigt, generöst, liberaltgenerosamente, liberalmente - lätt, obesväratsem esforço - i detaljem pormenor - fullbordan, slutförandeconclusão - lämpligen, utan olägenhetconvenientemente - inconveniently (en) - abstrakt - envistobstinadamente - segerrikt, segrandevencedoramente - förståndigt, klokt, vistprudentemente - dumt, oförståndigt, okloktestupidamente, imprudentemente - på ett intelligent sättinteligentemente - begripligt, förståeligtinteligivelmente - aristokratisktaristocraticamente - diplomatisktcom tacto, diplomaticamente - fiaskofiasco - på obestämd tidindefinidamente - alldeles, helt, korrekt, med rätta, rätt, riktigtbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - medmänskligt, välgörandebondosamente, caritativamente - långsamt, trögtmolemente - arrogant, förmäten, övermodigpresunçoso - förhastat, hastigt, i all hast, i en hast, påskyndat, skyndsamtà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satirisktsatiricamente - frikostigt, fritt, öppetlivremente - andligt, religiöst, själsligtespiritualmente - dunkelt, matt, otydligt, suddigtfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - sporadiskt - fantastiskt, häpnadsväckandeespantosamente, surpreendentemente - i överflöd, kopiöst, översvallande, rikligen, rikligt, ymnigtabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - långtråkigtcansativamente, fastidiosamente - enastående, ojämförligtsumamente - härlig, lysande, praktfull, underbarbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - artigt, hövligtcortesmente, cortêsmente, educadamente - förtjusande, hänförandeencantador - grovt, oartigt, ohövligtcom má educação, descortesmente, grosseiramente - berömvärt, lov-admirávelmente, louvavelmente - angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörandeagradavelmente - otrevligtdesagradavelmente - hjärtligt, hurtfrisktcom vontade, cordialmente - artigt, förbindligt, gladlynt, vänligtafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämntpor pouco, por uma unha negra - välvillig, vänligbondoso, gentil - trogetfielmente - optimalóptimo - avvikande, onormaltanormalmente - permanentemente - angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörandeagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - innerligt, ömtafetuosamente, com afeição - invärtes, i sitt inre, i sitt stilla sinnesecretamente - gynnsamt, välvilligtfavoravelmente - desfavoravelmente - förbättrandemelhorativo - torrtcom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagtvagamente - bombastiskt, pompöst, svulstigtpomposamente - förbättringaperfeiçoamento, melhoria - framstegprogresso, promoção - envistobstinadamente - effektivt, verkningsfulltefectivamente, eficientemente - tragically (en) - på ett olycksbådande sättde modo ameaçador - justifiably, with good reason (en) - oblygtindecentemente - obehärskat, oemotståndligt, okontrolleratirresistivelmente - barskt, hårt, rigoröst, strängt, svårtrigorosamente, severamente - authoritatively, magisterially (en) - emendation, korrigering, rättande, rättelse, rättningcorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - häftigt, ilsket, rovlystet, vildsintferozmente - blodtörstigsanguinário - förbättring, reform, reformation, reformerandereforma - beautification (en) - classicamente - dunkelt, skumtobscuramente, sombriamente - modig, oförfärad, oförskräckt, oräddintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - konstnärligtartisticamente - i synnerhet, särskilt, specielltem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - moderniseringmodernização - lika, på ett likartat sättuniformemente - enduringly (en) - flagrant, påfallandedescaradamente - debasement, degradation (en) - framför alla andra, par excellencepor excelência - djärv, käck, modig, tappercorajoso - estetisktesteticamente - förfärligt, skrämmandehorrivelmente - modig, tappervalente - rädd, skrämdassustado - förorening, nedsmittningcontaminação, poluição - sjukligt blekassustadiço, medroso, receoso - blyg, försagd, timidreceoso, tímido - försagdacanhado, envergonhado, tímido - eländigt, i eländedesprezivelmente - arrogant, förmätetarrogantemente - audaciosamente - glupskt, ivrigtavidamente - amorosamente - assiduamente - klipskt, klokt, klyftigt, skarpsinnigtastutamente, sagazmente - maliciosamente - austeramente - girigt, glupskt, ivrigtavidamente - välvilligtbondosamente - bryskt, burdust, rent ut, trubbigtbruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - livligt, piggt, rasktagilmente, com esperteza, vivamente - kontinuerligt, oavbrutet, oupphörligt, sammanhängandecontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - endlessly, interminably (en) - dogmatisk, egensinnig, påstridigteimoso - oaktsamt, slarvigt, vårdslöstdesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - i dagligt tal, informellt, vardagligtcoloquialmente, informalmente - calmamente - adaptera, anpassaadaptar - []belåtetcom presunção - innehållsrikt, mångsidigt, omfattandecompletamente - i korthet, koncist, kontentan, kortfattad, kortfattat, kort och gott, kort sagt, summan av kardemummanbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - cynisktcinicamente - nedlåtandealtivamente, com condescendência - förvirratconfusamente - consequentially (en) - konstruktivtconstrutivamente - kallt, kyligt, lugnt, nonchalant, svaltcalmamente, com indiferença, friamente - osannolikt, otroligtimprovavelmente, incrivelmente - trovärdigtde modo convincente, plausivelmente - gåtfullt, hemlighetsfullt, mystisktenigmaticamente, misteriosamente - ett otal, inte pluralbildande, oräknebar, oräknelig, otaliginumerável, numeroso, sem conta - förtjusande, härligtdeliciosamente - kan [], kanhändapossivelmente - absurt, löjligtabsurdamente - flörtigtgarridamente, provocantemente - skamligtignobilmente - detaljerad, utförligdetalhado, exaustivo, pormenorizado - motbjudande, vidrigtofensivamente - flyktig, hastigde relance, superficial - djävulskt, ondskefullt, överdjävulsktdiabolicamente, muito - föraktligt, ömkligtbaixamente, desprezivelmente - diametraltdiametralmente, diretamente - flitigt, uthålligtdiligentemente - obehagligt, otrevligtdesagradavelmente - skamligt, skandalöst, vanhedrandesem honra, vergonhosamente - ärligt [], frispråkigt, oförbehållsamt, öppet, uppriktigt, uppriktigt []abertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - lojaltfielmente, lealmente - illojaltdeslealmente - proportionellt, proportionerligtproporcionalmente - respektfullt, vördnadsfulltrespeitosamente - respektlöstdesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatisktdogmaticamente - central (en) - drömmandepensativamente, sonhadoramente - begeistrat, extatiskt, hänförande, hänförtcom entusiasmo, extaticamente - kusligtassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - vågonda - egoistiskt, självisktegoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - undvikandeevasivamente - jämnt, regelbundetregularmente - på ett icke likvärdigt sättdesigualmente - omåttligt, orimligtexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - avspänningdescanso - liberalisering - bekant, förtroligtfamiliarmente - fanatisktfanaticamente - felfrittimpecavelmente - flabbily (en) - orubbligtinflexivelmente - kraftfulltvigorosamente - knoppasbrotar, germinar, rebentar - formidably (en) - distinkt, kännetecknande, karaktäristisk, karakteristisk, säregen, särskiljande, typiskcaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - på ett glänsande sättesplendorosamente - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotesktgrotescamente - motsträvigtcom má vontade, relutantemente - ljus- - harmonisktharmoniosamente - obetänksamt, överilatprecipitadamente - hänsynslöst, vårdslöstdescuidadamente, temerariamente - hjärtlöstcruelmente - heroiskt, hjältemodigtheroicamente - anskrämligt, vederstyggligthorrorosamente - hygieniskthigienicamente - enande, förening, sammanslagning, unionunião, unificação - återförenande, återföreningreunião - lättjefullt, sysslolöstpreguiçosamente - avbrott, avbrytande, störning, upplösninginterrupção - imperativamente, imperiosamente - fräckt, näsvist, oförskämt, uppkäftigtdescaradamente, impertinentemente, insolentemente - impulsivt, överilatimpetuosamente, impulsivamente - absolutamente - oförsiktigt, okloktimprudentemente - oförlikneligt, ojämförligtincomparavelmente - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - fyndigt, genialisktengenhosamente - i grunden, i sig - felsagtinoportunamente - lägligtoportunamente - insidiously, perniciously (en) - förenklasimplificar - förtjust ientusiasticamente - tungtlaboriosamente, penosamente - matt, slapptlanguidamente - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - befängt, fånigt, löjligt, orimligt, skrattretanderidiculamente - eftergivet, milt, överseendebenevolamente - arrangera, ordna, organisatör, organiseraarranjar, organizar - glatt, jämn, rak, ren, renlig, slätdireito, limpo - fläckfri, obefläckadimaculado, impecável - lugubremente - majestätisktmajestosamente - exploateringexploração - drippily, mawkishly (en) - dålig behandling, malträtering, misshandelmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - förföljelseperseguição - häxjaktcaça às bruxas - obarmhärtigt, samvetslöst, skoningslöstdesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minimalt, minutiöstminuciosamente - mirakulöstmilagrosamente, miraculosamente - []genomskinlig, halvgenomskinlig, translucenttranslúcido - eländigt, miserabeltinfelizmente, miseravelmente - Eskapismescapismo - enformigt, monotontmonotonamente - grumlig, rörigbarrento, toldado, túrbido, turvo - mjölkaktig, mjölkigleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - knipslug, skarp, skarpsinnigagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - objektivtobjectivamente - inställsamt, lismande, serviltservilmente - rikt, välmåendeopulentamente - skrytsamt, uppseendeväckande, vräkigtostentosamente - enveloping (en) - förtrolig, innerlig, intim, nära, närmastedo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - beklagansvärt, ömkligt, sorgligtlamentavelmente - meningslöstsem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - fint, näpet, söttlindamente - prosaisktprosaicamente - klent, ynkligtdebilmente, justo - besynnerligt, konstigt, underligtestranhamente - fridfullt, lugn, lugnt, stillsamt, tyst, vilsamtcalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - fullborda, göra fullständig, slutföracompletar - relevantly (en) - aktningsvärt, hedrandecom mérito, honrosamente - vördnadsfulltrespeitosamente, reverentemente - kraftfulltrobustamente - rymligamplo, espaçoso - begränsad, gnetig, hopträngd, inskränkt, trångconstrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - nöjd och belåten, väl till modscómodo, confortável - inquietante - känsligtvoluptuosamente - sensuellt, sinnligtsensualmente - fridfullt, lugntserenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standard-padrão, uniformizado - duktigt, skickligtcom habilidade, habilmente - exceptionell, sällsynt, särskild, synnerligexcepcional - rare (en) - osedvanlig, ovanligincomum, invulgar - vanlig, vanligthabitual, usual - bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanligacostumado, do costume, habitual - enkel, vanligplebeu - eländigt, tarvligtsordidamente - särskild, speciellespecífico - respektiverespectivo - åtskild, skilddistinto, separado - uttrycksfullexpressivo, significativo - uttryckslössem expressão - strängtrigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - härligt, ljuvligt, ljuvt, sött, underbart, vackert, vänligtdocemente - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - ömtternamente - traditionellt, traditionsenligttradicionalmente - effektiv, kompetenteficiente - gnällig, kverulantiskimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - stimuleraestimular - fullständig, totalcompleto - frimodigt, öppenhjärtigt, oreserverat, utan begränsningar, utan några förbehåll, utan några villkor, utan villkorabsolutamente, francamente, incondicionalmente - fullständig, grundlig, uttömmandeexaustivo - fullständig, totaltotal - ovärdigtindignamente - incomplete, uncomplete (en) - till nyttautilmente - modigt, tappertvalentemente - ardorosamente - uselthorrivelmente - vorazmente - encyklopediskenciclopédico - fulltalig, i plenumplenário - wholeheartedly (en) - kvickt, slagfärdigt, spirituelltcom espírito - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - jasim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - specielltespecialmente - ögonblickligen, på direktenimediatamente - direkt, omedelbart, rakt framdirectamente, diretamente - koncisconciso, sucinto - epigrammatiskepigramático - kompakt, koncis, kortfattadbem aproveitado, sucinto - brysk, kort, lakonisk, tvärbrusco, lacónico - långrandig, mångordigprolixo - erotically (en) - förstörelse, ödeläggelsedevastação - bråk, hallå, omvälvning, oväsen, ståhej, väsenalgazarra, transtorno, tumulto - uppståndelse, väsenagitação, empurrão - -befolkad, full[], överfull, överfylldapinhado, superlotado - inkongruent, oförenlig, som inte passar ihopincongruente - tårtbit - profaned, violated (en) - serveserviço - big, large, prominent (en) - flagrant, grov, skändlig, uppenbarflagrante, manifesto, óbvio - ouppklarad saknegócios por concluir - constant (en) - [] återkommande, enformig, repeterande, tjatig, upprepad, upprepanderepetido, repetitivo - enstaka, sporadiskesporádico - know (en) - diskussionslystenrefilão - know (en) - konventionell, sedvanlig, traditionsbundenconvencional - conventional (en) - bisarr, konstigbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulty, trouble (en) - ansenlig, åtskillig, avsevärd, betydande, väsentligconsiderável - avsevärd, märkbarconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - förväxlaconfundir - chevaleresk, ridderligcavalheiresco - brysk, skarp, tvärbrusco, desabrido - fientlig, oartig, ovänligdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdigacreditável, plausível - ofattbar, otroliginacreditável, incrível - bitande, dräpande, skarp, svidandecáustico, fervente - crítica, crítico - allvarlig, betydelsefull, grav, viktiggrave - crucial, important (en) - föråldrad, omodernantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - nästan föråldradem desuso a cair - förbannad, fördömdamaldiçoado, maldita, maldito - fallfärdig, förfallen, ostadig, ranglig, risig, rucklig, skraltig, skranglig, vingligdecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - grov, plump, rå, tarvlig, vulgärcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - lugn, sansad, stadgad, stadig, stillsamcalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - odefinierad - primary (en) - decided, distinct (en) - fordrande, kinkig, knepig, krävandeexigente - hård, rigorös, strängrigoroso - angelägen - arbiträr, egenmäktig, godtyckligarbitrário - beräkna, räkna utcalcular - pålitligdigno de confiança - deviance, deviation (en) - dependent (en) - småsyndfalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - oavhängig, oberoende, självständigindependente - extravagansextravagância - desirable (en) - falskt spelcrime, jogada suja - avundsvärddesejável, edesejável, invejável - helgerån, skändlighet, vanhelgandeprofanidade, sacrilégio - som är att föredrapreferível - erotisk litteratur, pornografi, porrfilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - besvärlig, hård, mödosamdifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - kinkigdelicado - serious (en) - besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsamaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - elementär, enkel, nybörjar-, renelementar, simples - hal, inställsamsuave - flitig, oförtruten, trägenassíduo - oförtruten, outtröttligincansável - efterlåten, försumlig, loj, senfärdigdescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - rigg - good (en) - selektivselectivo - dunkel, oklar, otydligindistinto, inidstinto - general (en) - fara, risk, vådaperigo, risco - []härskande, dominerande, förhärskande, ledande, övervägandedominante, predominante - fin, högt utveckladagudo - skydd, värndefesa - skiftandecambiante - begynnande, outveckladainda no início, imperfeito, rudimentar - konfronteraconfrontar - effektfull, effektiv, verkningsfull, verksameficaz, eficiente, vistoso - hård, mödosam, mycket ansträngande, slitsam, svår, tungcustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - hård, kraftig, tungabundante, forte - facile (en) - promiskuitetpromiscuidade - economic, economical (en) - rask, snabbexpeditivo, expedito/despachado - drastiskdrástico, edrástico - utrops-exclamatório - fast, stadigfirme - klumpig, tafattacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - entusiastiskentusiasta, entusiástico - entusiastisk, glupsk, hängiven, ivrig, nitisk, passioneradávido, entusiasta, entusiástico - fjäska för, hålla med, instämma med, krypa för, lisma, mjuka upp, smickra, smöra, söka ställa sig in hos, svansa för, vara smickrande föradular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - entydigeexplícito, explícito - esoterisk, förbehållen de invigdaesotérico - svårfattligabstruso - hemlig, mystisk, svårtillgängligmisterioso, secreto - allmänfattlig, exoterisk, populär, yttreexotérico, geral, popular - grund-, grundläggandebásico - eufemistisk, förmildrandeeufemístico, extenuante - grov, rå, ungefär, ungefärligaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - andlöst spännande, fantastisk, hisnandeempolgante - felaktig användning, missbrukabuso, má utilização - dyr, dyracaro, dispendioso - dyrbar, kostsam, värdefullcareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - billigabordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - grön, oerfaren, otränadinexperiente, verde - klargöra, klarläggaesclarecer - innerst, inresecreto - rättvisequitativo - främmande, obekant, okänddesconhecido, estranho - antik, gammal, gammaldags, gammalmodig, omodernantigo, antiquado, fora de moda, velho - gammalmodig, sjaskigdesengraçado - flottchique - ögonblicklig, omedelbarimediata, imediato, instantâneo - petig, petnogamelindroso/meticuloso - exigente, meticuloso - fyllig, knubbig, rund, trindrechonchudo - korpulent, mycket fetcorpulento, obeso - avtärd, benig, kantig, mager, skinntorr, smal, spinkig, tanig, utmärgladanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - organiseringarrumação - upprepandeconfirmação, reiteração, repetição - avskrivningcopiador - reproduktionreprodução - framhärdande, ihärdighet, ståndaktighet, uthållighetinsistência, perseverança - grund-, grundläggandebásico - ritualrito, ritual - förståndig, frisk, i bra form, spänstig, sundsalutar, são, saudável - arbetsför, starkrobusto, são de corpo - betona, framhålla, lägga tonvikten på, stryka under, understrykaacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - understrykaacentuar - kompromisslös, obeveklig, principfastintransigente - estrangeiro - ceremoniös, kruserlig, omständligcerimonioso - vilolägedesligado - good, well (en) - avhållsamhetabstinência - fatalfatal - frilivre, livro - occasional (en) - fresh (en) - färsk, hetrecente - förbindlig, hjärtlig, innerlig, sympatisk, trevlig, vänlig, varmafável, amistoso, bondoso, cordial - dysteramarrado - bördig, fruktbar, produktiv, rikfértil, produtivo - överbefolkad, tätt packadapinhado - mere (en) - such, such that (en) - särskild, speciellespecífico - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsyntgastador, generoso, liberal - generös, oförbehållsammagnânimo, muito liberal, munificente - dålig förvaltning, vanstyredesgoverno, prevaricação - elak, eländig, otäck, torftighumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - brabem - syntetisksintético - bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörandebenéfico, bom - behaglig, fin, välkommenagradável - läglig, lämplig, passandeconveniente - lugnande, stillandeapaziguamento - urdå-horrível - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - god, gott, snäll, vettigbom - white (en) - ondescuro - avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulskdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - arg, butter, gnällig, på dåligt humör, trumpen, vresigmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - retlig, vresigirritável - bister, butter, dunkel, dyster, hotfull, mörk, sur, surmulen, trumpenameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - butter, vresigmalhumorado - gradual (en) - oväntadsúbito - ungdomsvåld - katastrofal, ödesdigercatastrófico, desastroso - integration, integreringintegração - förtroendepromessa - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - besvärlig, betungande, påfrestande, svårpesado - oroande, plågsaminquietante - försörjning, stöd, stöttaapoio, suporte - heavy (en) - lätt, lindrigleve - enhetlig, homogenhomogéneo - gunst, tjänstfavor - beau geste (en) - attention (en) - hög, storelevado - mobiliseringmobilização - låg, låglänt, lägre, lågt stående, obetydlig, ringabaixa, baixo - hämnd, hämndlystnad, vedergällningrepresália, vingança - högalto - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringabaixo, inferior - high, high-pitched (en) - förbön, ingripande, inskridande, intervention, medlingintervenção, mediação - förnyanderenovação - öppenaberto - missledande, vilse-enganador - penetrera, tränga igenompenetrar - outlet, release, vent (en) - välkomnandeacolhedor - hot (en) - frusen - blåsig, kal, öppensombrio - kall, kyligfrio - övermänskligsobrehumano, sobre-humano - humanhumano - djurisk, råabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - clownaktig, tölpaktigapalhaçado - festlig, löjlig, skrattretande, underhållandecómico, ridículo - komisk, lustig, rolig, skojig, torroligcurioso, divertido, engraçado - dråplig, festlighilariante - bitande kvick, kvick, skarpsinnig, slagfärdig, spirituellespirituoso, vivo - brådstörtad, hast[]apressado - betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentligalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - stor, viktiggrande, importante - central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel-cardeal, central, essencial, fundamental, principal - första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigastprincipal - historiskhistórico - allvarlig, seriössério - estratégico - värdefullvalioso - obetydlig, trivialfútil - respektingivande, skräckinjagande, vördnadsbjudandeassustador, imponente - magnifik, praktfull, ståtlig, storslagenesplêndido - dekadentdecadente - informed (en) - folkrik, tätbefolkadpopuloso - oklanderlig, oskyldigirrepreensível - uppbygglig - intelectual - intelligentinteligente - intressantinteressante - fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundigabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - []tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tungaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - utanförliggande, yttreextrínseco - adventitious (en) - dysterdepressivo - bitter (en) - dyster, sorgliglúgubre - bekant, berömd, firad, framstående, illuster, känd, lysande, namnkunnig, ryktbarconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - i mansstorlekalto, farto, grande - bred, storarregalado, de largo - klumpigt, skrymmandevolumoso - rymligespaçoso, vasto - häpnadsväckande, kolossal, otroligastronómico, colossal, estupendo - enorm, jättestorenorme - enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldiggigante, gigantesco - kolossal, mastodont-gigantesco - enorm, oerhörd, ofantlig, väldigimenso, vasto - jätte-, jättestorenorme, muito grande, que bate - i liten skala, liten, obetydlig, små-pequeno - liten och nätt, mikro-, mycket liten, pyttelitendiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt litemínimo, minúsculo, nominal - annorlunda, avvikande, olik, olik[]diferente - anspråkslös, mindre, små, småttmodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - alt. arbetare i alla länder, arbetare i alla länder, arbetare i alla länder förenen er!, förena er!, förena er! alt. proletärer i alla länder, förenen eder!, lång[], långdragen, utdragencomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - bestående, varaktigduradouro, durável - ändlös, oändligsem fim - kort, kortfattad, kortvarigbreve, curto - som varar ett ögonblick, tillfälligmomentâneo - klangfull, ljudande, sonorgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - älskvärd, vinnandequerido - älsklig, kelig, kramgo, mjuk, raradorável, fofinho, fofo - avskyvärd, förhatlig, förskräcklig, motbjudande, vedervärdighorrendo, horrível, odioso - blåögdde olhos azuis - kärleksfullamado - innerlig, kärleksfull, öm, tillgivenafectuoso, carinhoso, tenro, terno - amorös, förälskadapaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - fruntimmersaktigefeminado, feminino, próprio de mulher - barnsliginfantil - övermogenamolecido - högst, maximi-, störstmáximo - ganska liten, lägsta, minimal, minimi-, minst, minstamenor, mínimo - betydelsefull, meningsfullsignificativo - betydelselös, meningslösinsignificante, sem sentido. - obarmhärtigsem piedade - hårdhjärtad, kallblodig, mördande, obarmhärtig, obeveklig, samvetslös, skoningslösdesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - lindrig, mildsuave - intensivintensivo - svårsério - strong (en) - dra till sig, fästa, riktaatrair - magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivetexcessivo, exorbitante - ocker-, omåttlig, orimlig, rövar-exorbitante, exorbitante/excessivo - genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets-extremista, radical, ultra - retiring, unassuming (en) - degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktaddegenerado, devasso, dissoluto - fleramuitas, numerosos - många, talrikinúmero, numeroso - någrapoucas, pouco, poucos - global, världsomfattandemundial, mundialmente - natural (en) - spök-, spöklikfantasmal - därav följande, slutligconsequente/final - sistafinal, último - abnorm, onormalanormal - lydigobediente - clear, open (en) - frilivre - avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudandedetestável, repelente - äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdigdesagradável, nojento, repugnante - förnyarenovar - före detta, tidigareantigo - färskfresco, novo - recent (en) - ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommencom a idade de, idoso - fullborda, genomföra, utföra, uträttacumprir, desempenhar - läglig, lämpligoportuno - ordinärmedíocre - ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinärmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - alldaglig, vanlig, vardaglighabitual/corriqueiro - enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldigenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistisk - originelloriginal - hittills okänd, nymodiginsólito, novo - banbrytande - banal, nöttbanal, batido, gasto, trivial - konventionell, ortodox, renlärig, vedertagenortodoxo - iconoclastic (en) - ohöljd, öppenaberto - fanatiskfanático - innevarande, pågåendepresente - irenic (en) - häftig, skarp, svåragudo, sagaz - bestående, permanent, stadigvarandepermanente - impermanent, temporary (en) - efemär, flyktig, kortvarig, obeständig, övergåendeefémero, passageiro, transitório - flyktig, förbleknande, förgänglig, försvinnandeevanescente, infinitesimal - förbryllad, förvirrad, perplexperplexo - paff, ställd, svarslöspexplexo - intim, personligíntimo, pessoal - assure, reassure (en) - anspråkslös, bara, blott, ren, vanlignu - enkelsimples - behaglig, njutbar, underhållande, välgörandeagradável - förtjusande, härligdeleitoso, delicioso - minska, reducera, sänkareduzir - underhåll-andedivertido - kul, rolig, skojig, trevligalegre, desviado, divertido - positiv, säkerpositivo - chockera, kränka, väcka anstöt hos, våldföra sig påescandalizar, insultar - negative (en) - neutral (en) - tillfredsställasatisfazer - ogenomförbar, ogörligimpraticável - kraftfull, kraftig, mäktig, potent, starkforte - discourage (en) - kraftig, mäktig, potent - kraftfull, starkvigoroso - kraftlös, maktlös, vanmäktigimpotente - viktigimportante - precispreciso - pompös, uppblåst, viktigpomposo - sekundär, underordnadsecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidentiellconfidencial - public (en) - open (en) - bördig, fruktbar, produktivprodutivo - fåfäng, fruktlös, olönsaminfructuoso, infrutífero, vão - lönande, lukrativlucrativo - fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörligatraente, correcto, decente - moraliskt sträng, prudentlig, striktcerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - arrogant, dryg, viktigarrogante, presunçoso - högdragen, högfärdig, högmodig, överlägsenaltaneiro, arrogante, desdenhoso - egenkär, fåfäng, inbilsk, stöddig, uppblåstconvencido, vaidoso - äkta, oblandad, renpuro - blank, glatt, jämn, rak, ren, renlig, slät, tombranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - apokryfiskapócrifo - dubiös, misstänkt, skuggig, skum, suspekt, tvivelaktigdúbio, sombroso, suspeito - högljuddbarulhento - avkopplande, fredlig, kall, kallblodig, lugn, rogivande, vilsamcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - stökig, störande, stormande, tumultartaddestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - tuff - kafkaesque (en) - surrealistisksurrealista - frisk, i gott skick, sundforte - bufflig, drumlig, fånig, slyngelaktig, tölpaktigaparvalhado, estúpido, grosseiro - grov, grov[], oanständig, ojämn, rå, skrovlig, sträváspero, grosseiro - dum, grov, kapital, kolossalcrasso, grosseiro - jämn, regelbundenregular - irrelevant (en) - aktad - beryktad, illa beryktad, infam, ökänd, skamlig, tarvligdifamante, famigerado, infame - försonligconciliável, reconciliável - fast beslutendecidido - presentableapresentável - ansvarigresponsável - givandecompensador - oratorisk, retoriskretórico - pulserandepulsante - dåligt ställt/gott ställt, förmögennecessitado/endinheirado - som har det bra ställtconfortável - indigente, pobre - barskrapad, pank, utan ett öre, utfattigduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - behövande, nödlidande, utblottadindigente, necessitado - dåligt ställt, ont om, utfattigcom muita falta de, sem um tostão - luxuös, lyxig, överdådig, rik, välmåendeluxuoso, opulento, sumptuoso - kraftfull, robustrobusto - biffig, kraftig, muskulös, stadig, starkmuscular, musculoso, robusto - árcade, bucólico, idílico - riskfylldarriscado - farlig, farligt, ohälsosam, riskfylld, vådligarriscado, perigosa, perigoso - livsfarlig, självförstörande, självmords-, självmordsbenägen, vansinnigauto-destrutivo, suicida - olikartad, varierandevário - lik, likartad, liknandeparecido, semelhante, similar - galen, knäpp, knasig, med nötsmak, rubbad, trasig, vrickadde nozes, doido, louco, maluco - maníaco - sarkastisk, spydig, syrligsarcástico - ironisk, sardonisk, spydigsardónico, trocista - hånfull, satirisksatírico - otillfredsställande, otillräcklig - misslyckad, sorglig, tråkigdecepcionante, enganoso - formalistisk, pedantiskpedante - lärd, spränglärdsábio - tilldragandeatraente - själviskegoísta - self-seeking, self-serving (en) - erogenerógeno - hygieniskhigiénico - extraneous, foreign (en) - allvarlig, allvarsam, seriössério - frivol, futtig, lättsinnig, tramsigfrívolo - okynnig, småjäkligendiabrado - allvarsamsóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - behagsjuk, flirtig, flörtig, kokett, lekfull, lockandeelegante, garrido, namorador - erotiskerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinös, liderlig, vällustiglibidinoso, sensual - liderlig, lystenlascivo, lúbrico - framträda, se ut, uppträdaaparecer - appear, seem (en) - visa [], visa upp - göra sig viktigexibir, pavonear-se - falkögdde olhos de lince - menande, talande, uttrycksfullimportante, significativo - oansenlig, obetydliginsignificanta, insignificante - enkel, renmero, simples - fundamental, grundläggandeelementar, essencial, fundamental, primário - inveckladintricado - intrikat, invecklad, komplicerad, krångligcomplicado - krypandeadulador, lisonjeiro - endaúnico - bra, duglig, duktig, effektiv, expert-, flink, kompetent, kunnig, kvalificerad, noggrann, ordentlig, sakkunnig, skicklig, snygg, valbarbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - mjukmacio - guppig, ojämn, skakigacidentada, acidentado - återfårecuperar - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - stabil, stadig, starkfirme, forte - munter, piggesperto, vivo - livfull, livligvivo - stabil, stadigestável - ostadig, vingligoscilante, vacilante - dra det kortaste strået, förloraperder, sair-se mal - vankelmodig - rät - potente - weak (en) - envis, hårdnackad, ihärdigpertinaz, teimoso - envis, halsstarrigmula - gensträvig, tredskcontumaz, obstinado, rebelde - framgångsrik, godkänd, lyckadbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - besviken, frustrerad, misslyckad, otillfredsställddecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt []bastante, suficiente - bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligtinadequado, insuficiente, insuficientemente - trångescasso - nedlåtandecondescendente, sobranceiro - hög , långagudo, alto - förstklassig, högre, överlägsen, utmärktsuperior - utmärkt, utomordentlig, ypperligeexímio, excelente, exímio - bra, fin, utmärktbelo, bom - billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelösbarato, desprezível, inútil, ordinário - affärsmässigrentável - medelmåttig, mediokermedíocre - dotter[]acessório, subsidiário - give, sacrifice (en) - förvånande, överraskandesurpreendente - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anakronistiskanacrónico, anacrônico anacrônica - metodisk, systematisksistemático - delikat, läckerdoce - stor-excessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degraderadegradar, despromover - dryg, ekonomisk, frugal, måttlig, snål, sparsameconómico, frugal, poupado - kladdig, smutsigsujo - förtiga, hemlighålla, uppehållaatrasar, suprimir - broskigcartilaginoso - frasig, knaprig, sprödestaladiço - arrangera, organiseraorganizar - cyniskcínico, ecínico - pålitlig, trofast, trogenfidedigno - representativrepresentativo - ära, hedra, vördahonrar - liberalise, liberalize (en) - hjälpsamútil - fåfäng, fruktlös, meningslösinútil, vão - valuable (en) - worthless (en) - skiftandeprótea - varierandevariável - iterativiterativo - instängd, kvav, tryckandeabafado - []ilsken, blodtörstig, grym, häftig, hänsynslös, rasande, rovlysten, ursinnig, våldsam, vildsintcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - syndfull, syndigpecaminoso - kontrollera, övervakacontrolar, restringir - ljummenmorno, tépido - tomar atitudes - betala för, sota förexpiar - åstadkomma, uppnå, vinnaatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - burra upp, fluffa upp, förstöra, knåpa, mixtra med, påta i, pilla, pilla med, pillra, pyssla i, slöaestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - förrådatrair - hälsosamsaudável - förolämpande, sårandeofensivo - recognise, recognize (en) - ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsyntestreita, estreito, limitado - främja, gynna, stödjadesenvolver, promover - help (en) - backa upp, stödjaapoiar - absurd, fånig, löjlig, orimlig, skrattretanderidículo, risível - åsnelik, enfaldigestúpido - ideologiskideológico - lura, svindlaburlar - ansätta, förfölja, plågaperseguir - försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall föraplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - nedlåta sigdignar-se - serve (en) - kommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre överfazer-se importante, mandar - levaviver - make (en) - dra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkringdemorar-se, descansar, vadiar - betyda, vara av betydelseimportar - matcha, passa ihop, stämma med, stämma överens, vara likacoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depend (en) - likna, vara likassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - överskrida, överstigaexceder - förslå, räcka, räcka till, vara nogbastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - fullgöra, infria, leva upp till, möta, stilla, tillfredsställa, tillmötesgå, uppfyllacumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - överträffasobressair - gällaaplicar-se - affect, involve, regard (en) - hållasegurar - [] passa ihop, gå ton i ton, harmonieracombinar, harmonizarse - defy, refuse, resist (en) - kompensera, ta igencompensar - lokal, orts-local - belong (en) - höra ihopfazer par - add (en) - sell (en) - technical (en) - ställ, ställningsuporte - listig, räv-astuto, manhoso, traiçoeiro - messianska - bildnings-, kultur-, kulturellcultural - skyddsrumabrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - förändringmudança - dyrgrip, pärla, rikedom, skattjóia, tesouro - golden calf (en) - minne, minne[], minnesgåva, souvenirrecordação, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - bagatell, nolla, obetydlig person, småsaker, strunt-, struntsak[], struntsummanulidade, uma insignificância - bördapeso - spirit (en) - naturentipo - livlighet, upplivande []animação - glad iver, hurtighetvivacidade - energi, kraft, styrkavigor - espri, kvickhet, sinneengenho, espírito - kamratskapcamaradagem - anpassningsförmågaadaptabilidade - intryckimpressão, marca - figure (en) - finhet, näpenhet, söthetlindeza - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - karismacarisma - erotisk dragningskraft, sex appealsex-appeal - fulhetfealdade - fläckmancha - flinkhet, lätthet, ledighetfacilidade - svårighetdificuldade - fly in the ointment (en) - förenlighet, kompatibilitetcompatibilidade - kongruens, överensstämmelseconcordância, congruência - incompatibility (en) - conflict (en) - lämplighetadequação, conveniência, elegibilidade - tillgänglighetdisponibilidade - folkkynne, livssynética - doft, prägelambiente, atmosfera, traço - note (en) - caliber, calibre, quality (en) - förträfflighet, utmärkthet, ypperlighetvalor/excelência - majestät, ståtlighetimponência, majestade - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - likhetsemelhança, similardidade - homology (en) - jämförelse, parallellitetparalelismo - uniformity, uniformness (en) - homogenitethomogeneidade - likhetsemelhança - brist på överensstämmelse, diskrepansdiscrepância - försummad tidtempo perdido - olikhetdiferença - mångfald, olikhet, skiljaktighetdiversidade - change, variety (en) - smoke (en) - samhörighetskänsla, solidaritetsolidariedade - förveckling, invecklad beskaffenhet, trasslighetcomplexidade, complicação - regelbundenhetregularidade - organisation, organization, system (en) - oregelbundenhetirregularidade - spasticity (en) - instabilitetinstabilidade - stabilitet, stadighetestabilidade, firmeza - bekvämlighet, facilitet, fördel, lockelsecomodidade, vantagem - plausibilidade - exotism - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - akademism, formalismacademicismo - exakthetexactidão, precisão - exakthet, noggrannhet, precisioncorreção, exactidão, exatidão, precisão - brist på exakthet, felaktighet, inexakthet, oriktighetimprecisão, inexactidão - brist på exakthetimprecisão - elegans, nätthet, prydlighetelegância - eclat, pomp (en) - klassclasse - krimskrams - genomskinlighet, klarhet, tydlighetclareza - tydlighetclareza, explicitação - vaghetimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - rättfärdighet, rättmätighet, rättskaffenhet, redlighetprobidade, rectidão - rättskaffenhetequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - fromhet, gudfruktighetdevoção, piedade - religiositetdevoção, religiosidade - pietismbeatice, sentimento de piedade - fromhet, gudfruktansantidade - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbari, brutalitet, gräslighet, ohygglighet, råhet, skändlighetatrocidade, barbaridade, brutalidade - argsinthet, elakhet, grymhet, omänsklighet, ondskefullhet, vildhetmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - obeveklighetimplacabilidade - altruism, oegennyttaaltruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - konkurrenskraftcompetitividade - finess, finhet, ömtålighetdelicadeza, subtileza - conscience (en) - heroism, hjältemodheroísmo, valor - efterhängsenhet, flit, ihärdighet, trägenhetperseverança - omutbarhet, omutlighetincorruptibilidade - skenbarhetaparência enganadora, especiosidade - patriotismpatriotismo - naivitetingenuidade - självaktningrespeito próprio - skrytsamhetgabarolice - hybris, övermodhubris - livfullhetvivacidade - []lugn, fattning, lugn, ro, stillhetcalma, calmo, compostura, tranquilidade - aktning, respektrespeito - grosseria - nyhetnovidade - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - fåfängans marknad - behagfullhet, elegans, gracefavor, graça, graciosidade - el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrkacapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - kraftfullhet, robusthet, tålighetrobustez, vigor - modcoragem - uthållighetvitalidade - kraft, styrkaforça - intensitetintensidade - blodtörstighet, raseri, vildsinthetferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - Akilleshälcalcanhar de Aquiles - modernitet, modern- itet, nymodighetmodernidade - continuity, persistence (en) - fart, hastighet, raskhet, skyndsamhet, snabbhetpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - punktlighet, skyndsamhet, snabbhetpontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - yttre omständighetexterioridade - glibness, slickness (en) - omfång, volymvulto - ofantlighet, väldighet, väldig omfattningenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - kvantitetquantidade - brist, knapphet, magerhet, ringa tillgång, slarvighet, snålhetescassez, insuficiência, parcimónia - överflöd, slöseri, ymnighet, ymnighetshornabundância, cornucópia - brist, knapphet, sällsynthetcarência, escassez, falta - överflödexcesso, superabundância - överskottexcedente - överflöd, uppsjöexcedente, excesso, fartura - begränsning, gränslimite - omfång, områdealcance - gränserlimites - räckvidd, stadgande, synviddalcance, extensão, intenção, limite - valör, värdevalor - price (en) - det godabem, lado bom - benefit, welfare (en) - lyx, överflödluxo - [] nytta, användbarhetutilidade - fåfänglighet, fruktlöshet, meningslöshetinutilidade - genomförbarhet, möjlighetpraticabilidade - kompetenscompetência - tillgångvantagem - fördelvantagem, virtude - [] gunstapoio, nas graças de - behållning, fördel, utbyteproveito - bärighetrentabilidade - preference (en) - privilegiumprivilégio - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - avigsida, nackdeldesvantagem - limitação - brist, feldefeito - deprivation, loss (en) - prispreço - avigsida, baksida, hake, nackdeldesvantagem, inconveniente, senão - importance (en) - betydelse, viktimportância, significado - betydelse, viktpeso - medvetslöshet, vettlöshetalienação, insensatez - [] våld, kraft, mäktighet, styrkaforça - poder - livlighetvivacidade - inflytande, påverkaninfluência - tryckpressão - apparat, bil, maskineri - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - ändamålsenlighet, effektiviteteficácia, eficiência - form (en) - kraftlöshet, maktlöshet, slapphet, vanmäktighetimpotência - romantiskt skimmer, stjärnstoff - olöslighetinsolubilidade - lårcoxa, perna - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - sunt förnuftbom senso, realismo, senso comum - försiktighet, klokhetprudência - prudência - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - illistighet, knipslughet, list, slughet, smarthetagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - trolleribruxaria, feitiçaria, magia - himmel, himmelrike, paradiscéu, Paraíso - innovativeness (en) - koordination, koordinering, samordningcoordenação - mångsidighet, stor användbarhetversatilidade - fingerfärdighet, händighet, skicklighetdestreza - tekniktécnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - enigma, gåta, hemlighetsmakeri, mysterium, mystikadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemmadilema - svårighetdificuldade - problem, trouble (en) - försörjning, stödapoio, suporte - förankring, stödancorar - förbjuden frukt - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - ersättare, ersättningsubstituto - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - uppskattningapreciação - haute couture - modefluga, nyck, trendcapricho, mania, novidade - alternativkultur, motkultur - identifieringidentificação - pseudovetenskap - alternativ, valalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - tankeställare - issue (en) - förutsättning, villkorcondição - uppiggande pillerestimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - börda, en black om foten för ngn, en kvarnsten om ngns hals, last, påfrestningdever, fardo, peso, tarefa, ter que - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todo - enhetunidade - hjärtacoração - begriplighet, meningsignificado - insinuationimplicação, insinuação - det väsentliga, grunddrag, huvudsak, huvudpunkt, kärna: kontentan, kärnanessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - kriterium - föredöme, ideal, mönsterexemplo - fantasmagori, gyckelspelfantasmagória - prototypprotótipo - försmakantegosto - demonismo - acculturation, culture (en) - bildning, högre bildning, kännedom, kunskap, lärdomconhecimento, cultura, erudição - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - bigotteri, trångsynthetintolerância - fanatismfanatismo - konservatismconservadorismo - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - krux, springande punkt, svårighetbusílis - buzzword, slagord - abrakadabraabracadabra - rappakalja, smörjatolice - shadow, tincture, trace, vestige (en) - utrikespolitikpolítica externa - lösande, svarresolução - underdrift, underskattning, understatementmeia verdade - ironi, sarkasm, satir, spydighetironia, sarcasmo, sátira - slutpoängconclusão de uma piada, ponto culminante - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - formalism, pedanteripedantismo - vältaligheteloquência - gobbledygook (en) - arkaismarcaísmo - talarkonst, välläsningelocução - strunt - technobabble (en) - koncishetconcisão - perifrascircunlóquio, perifrase - pleonasmpleonasmo - bild, metaformetáfora - svärord, svordompalavrão - hädelser, världslighetblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - bifall, medgivande, samtyckeassentimento, consentimento - avslöjande, tankeställare, uppdagande, väckarklocka, yppanderevelação - anspelning, insinuationinsinuação - voice (en) - förebud, gott omenauspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - abalo, sobressalto - malör, missöde, olyckaacidente, desventura - martyrdöd, martyrskapmartírio - avklippanderuptura - missödedesventura - elände, katastrof, olycka, tragedicalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - trettondagen, uppenbarelseepifania - livsöde, öde, ödet - förbättringmelhoramento - debacle, fiasco (en) - inställning, justeringajustamento, ajuste, rectificação - händelse, tilldragelseocasião - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - försämring, försvagningprejuízo - omvälvning, revolutionrevolução - avbräck, bakslag, motgångatraso - Fall (en) - konfliktconflito - aloofness, distance (en) - känslighetsensibilidade - arrangemangarranjo - societetalta roda - överbefolkningsuperpopulação - massa - borgarklass, bourgeoisie, medelklassburguesia, classe média - grupp, kolonicomunidade - civiliseringcivilização - coevals, contemporaries, generation (en) - blandning, mängd olika, sortiment, urvalsortimento, variedade - current, flow, stream (en) - kubismcubismo - sträcka - himlen, himmelrike[], himmelriket, paradis, Paradisetparaíso - cache, cacheminneesconderijo - fristad, skyddrefúgio - []öde, ödetdestino - Logos, Son, Word (en) - ynkryggcobarde - expertexperto, perito - niggerpreto - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - kulioperário - indianpele-vermelha - john bull, typisk engelsmanjohn bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - advokat, konsult, rådgivareassessor, conselheiro, consultor - djävel, jävla as, literary: mammaknullare, skitstövelfilho da puta - befogenhetautoridade - älskareamante - buse, huligan, ligist, råskinnarruaceiro, bruto, rufião - bäbis, baby c , spädbarnbebé, bebê - samlarecoleccionador - vapenvägrareobjector de consciência - cub, greenhorn, rookie (en) - bög, homofilbicha, dinheiro falso - bergsbo, lantis - kaffer, otrogen, svarting - light (en) - machine (en) - maestro, mästaremaestro, regente - lekkamratcompanheiro - kraft, makt, styrkaforça - liten killetronco de couve - shiksa, shikse (en) - syndarepecador - statsmanestadista, homem público - driftskostnaddespesas de exploração - anställningsförmånprivilégio - förlustperda - protection, security (en) - struntsumma - conspicuous consumption (en) - försämringdeterioração - utvecklingdesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - nollzero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimummínimo - punhado - aning, anstrykning, antydan, gnutta, spårtoque, traço, vestígio - bunt, hop, omgångfornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - armbågsrum, svängrum - basis, grundbase, pé - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - balans, fotfäste, jämvikt, jämviktslägeequilíbrio - vänskap, vänskap[]amizade - krislägecrise - element (en) - miljö, naturambiente, meio - jämviktequilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - status quostatus quo - natural state, state of nature, wild (en) - högsta, höjd, höjd[], höjden, höjdpunkt, klimax, kulmen, toppapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - fallcaso - ställning, statusposição social - plats, position, rang, ställninglugar - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - livvida - ordning, ordnungordem - peace (en) - anarkianarquia - kaos, oväsen, tumultpandemónio - incident (en) - omvälvningtranstorno - kallt krigguerra fria - meningsskiljaktighet, oenighetdiscordância - frihetliberdade - oavhängighet, oberoende, självstyreindependência, liberdade - polarisation, polarization (en) - baklås, dödläge, nollpunkt, stoppimpasse, umbral de lucro - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - erkännandereconhecimento - isolation, isoleringisolamento - förbättringmelhoria - development (en) - ur brukdesuso - renoveringrenovação - betydenhet, viktimportância - betoning, tonviktênfase - prestigeprestígio - anonymitetanonimato - berömmelse, namn, namnkunnighetcelebridade, fama, nome, renome, reputação - anseende, ryktefama - anseende, ryktefama, reputação - rykte - undergivenhet, uselhetdegradação, humilhação, infâmia, servilismo - dekadans, dekadens, förfalldecadência - herravälde, kontroll, makt, överhöghet, övermakt, suprematidomínio, predominância, superioridade, supremacia - dominans, herravälde, ledarställning, överlägsenhet, styredominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - förbannelseproblema - bedrövelse, eländeinfelicidade, miséria - angelägenhet, brådskande natur, vikturgência - press, tryckpressão - angrepp [], hemsökelseinfestação - helhettodo - fullständighetperfeição - fullständighet, helhettotalidade - bristfällighetimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - lott, ödedestino, fado, sorte - lycka, välgång, välståndprosperidade - framgång, succéàxito, sucesso - katastrof, svår olyckacatástrofe, desastre - misslyckande, strejkandefalta, fracasso, reprovação - framtidsperspektiv, möjligheter, utsikt[], -utsikterperspectiva, previsão - chans, chanse, möjlighet, spelrumchance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - lycka, välgång, välståndprosperidade - rikedom, riklighet, välståndopulência - mammon, rikedommamona - dålig beskaffenhet - fattigdomindigência, pobreza - hygiene (en) - avsaknad av fläckar, frihet från fläckarasseio - ordentlighet, ordningordem - lort, smuts, sotporcaria, sujidade - eländighet, tarvlighetsordidez - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - bisterhet, stränghetdureza, rigor - atmosfär, stämning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - säkerhetsegurança - säkerhet, skydd, skydds, trygghet, trygghetskänslasegurança - peace, public security (en) - beskydd, skyddprotecção - fara, riskperigo - danger (en) - clear and present danger (en) - fara, risk, vådaperigo - fara, hot, riskameaça, perigo - aptidão física - illumination, light (en) - de vises sten, vises stenpedra filosofal - dross, impurity (en) - dugg, smula, unsátomo - []spån, damm, puder, pulver, stoft - avfalldesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - domedag, yttersta domendia do juízo final, Juízo Final - stund, tid, tidpunkthora - period, tid, tidevarvépoca, idade - tidpunktaltura - bråkdel av en sekund, nafs, ögonblickfracção de segundos, instante - generation (en)[Domaine]

-