Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

bekwaamcompetente - eigenlijk, in de grond, in wezenbasicamente, fundamentalmente - overvloedig, rijkelijk voorhandenabundante - overvloedig, uitbundigexcessivo, exuberante - accessible (en) - aanspreekbaar, bereikbaaracessível, fácil de se conseguir - naargelang, naarmatea medida que - conventioneelconvencionalmente - beslist, duidelijkclaramente - specifiekespecificamente - direct, direkt, doelgericht, rechtstreeksdiretamente, imediatamente - analogischanalogicamente - bovenal, meestal, vooral, voornamelijkprincipalmente, sobretudo - geaffecteerd, geaffekteerd, gekunsteld, gemaakt, gezwollen, hoogdravendafectado, enfático, fingido - bijzonder, eigenaardig, speciaalespecialmente, peculiarmente - eens en voor altijd, overtuigend, voor eens en altijdconclusivamente, uma vez de por todas - armzalig, beklagenswaard, beklagenswaardig, betreurenswaard, betreurenswaardig, deplorabel, erbarmelijk, jammerlijk, rampzalig, zieligaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - doorgaans, gewoon, gewoonlijk, in de regel, normaal, normaliterhabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - onregelmatigerraticamente - abstract, abstrakt - materieel, stoffelijkmaterial - grotesk, op belachelijke wijze, op groteske wijzegrotescamente - huichelachtig, hypocriet, onoprecht, schijnheilighipócrita - afwisselend, beurtelings, verwisselend - billijk, correct, eerlijk, juist, rechtschapen, rechtvaardigcorrecto, correto, justo - met name, opmerkelijkmanifestamente, notavelmente - adekwaat, adequaat, behoorlijk, betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gepast, geschikt, gevoeglijk, juist, naar behoren, netjes, oorbaar, pasasend, passendadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - gepast, geschikt, goed, juist, passend, toepasselijkadequado, apropriado, certo, idôneo - kwaadaardig, slechtmaldosamente, malevolamente - van nabijde perto - aantrekkelijkatraente - betoverend, fascinerendcativante, enfeitiçado, fascinante - andersom, integendeel, in tegendeelpelo contrário - aantrekkelijkatractivo - innemend, sympathiekalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - radicaal, radikaalradicalmente - uitzonderlijkexcepcionalmente - beschikbaar, verkrijgbaarobtenível - te koopà venda, vende-se - aardigagradavelmente - onverkrijgbaar, uitverkochtnão obtenível - regelmatigregularmente - abusievelijk, bij abuis, onjuist, per abuis, verkeerderradamente, erroneamente, por engano - liberaal, royaal, royaal,, vrijgeviggenerosamente, liberalmente - inconveniently (en) - begrijpelijk, verstaanbaarinteligivelmente - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - gebruikelijkhabitualmente - geestelijkespiritualmente - langdradig, vervelendcansativamente, fastidiosamente - heerlijk, prachtig, schitterendbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - verrukkelijkencantador - bewonderenswaard, bewonderenswaardig, prijzenswaardigadmirávelmente, louvavelmente - aangenaam, behaaglijk, fijn, gemoedelijk, genoeglijk, gezellig, plezierig, prettigagradavelmente - onaangenaamdesagradavelmente - maar net, net, nipt, nog net, op het kantje, op het nippertjepor pouco, por uma unha negra - vriendelijkbondoso, gentil - getrouwfielmente - lekker, plezierigagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - vaagvagamente - kronkelig, scheefcom desonestidade, tortuosamente - bijzonder, in het bijonder, in het bijzonder, speciaal, specialiterem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - inwendig, van binneninternamente - fosforescerendfosforescente - vriendelijkbondosamente - oneerlijkinjustamente - consequentially (en) - ongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijkimprovavelmente, incrivelmente - absurd, ongerijmd, onzinnigabsurdamente - laaghartigignobilmente - afschuwelijkofensivamente - gemeen, laag, laaghartig, verachtelijkbaixamente, desprezivelmente - diametraaldiametralmente, diretamente - naar, onaangenaam, onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijkdesagradavelmente - eerloos, oneervol, roemloos, schandelijksem honra, vergonhosamente - omkoopbaar, oneerlijkdesonestamente - geaffecteerd, geaffekteerd, huichelachtig, hypocriet, schijnheilighipocritamente - getrouw, loyaal, trouwfielmente, lealmente - ontrouw, trouweloosdeslealmente - spookachtigassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - ongelijkdesigualmente - verradelijktraiçoeiramente - faultily (en) - luisterrijkesplendorosamente - pijn aan de ogen doendhorrorosamente - loodrecht, verticaal, vertikaalperpendicularmente, verticalidade, verticalmente - eensluidend, gelijkluidend, identiekidenticamente - blank - kleurig, kleurrijkcolorido, vivo - kleurloosincolor - verbijsterend - doorschijnendtranslúcido - graad, kracht, macht, mogendheid, vermogencapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - drabbig, troebelbarrento, toldado, túrbido, turvo - bedauwd, blauwgrijs, blauwzwart, duifgrijs, zeegroenglauco - melkachtigleitoso - onderdanig, onderworpen, serviel, slaafsservilmente - perfidiously (en) - pertinently (en) - mooilindamente - eerbaar, eervol, prijzenswaardigcom mérito, honrosamente - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - basis-, standaard-padrão, uniformizado - bijzonder, uitzonderlijkexcepcional - rare (en) - ongewoonincomum, invulgar - gebruikelijk, gewoonhabitual, usual - gebruikelijk, gewend, gewone, gewoon, gewoonlijke, vastacostumado, do costume, habitual - gewoonplebeu - afzonderlijk, individueel, individueleindividual - bepaaldespecífico - c.q., resp., respectief, respectievelijk, respektiefrespectivo - verschillenddistinto, separado - stilzwijgendtacitamente - definitief, onveranderbaardefinitivamente - onwaardigindignamente - nuttigutilmente - op een walgelijke manierhorrivelmente - wholeheartedly (en) - speciaalespecialmente - immediately (en) - acuut, dadelijk, direct, direkt, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, pal, subietimediatamente - direct, direkt, linea recta, rechtdoor, rechtstreeksdirectamente, diretamente - conventioneel, konventioneelconvencional - bizar, gek, grilligbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - fysiek, lichamelijk, materieel, stoffelijkfísico, material - onjuisterróneo - geloofwaardigacreditável, plausível - ongelofelijk, ongelooflijk, ongeloofwaardiginacreditável, incrível - bezwaarlijk, hachelijk, lastig, moeilijk, zwaardifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - neteligdelicado - serious (en) - lastig, onwelkomaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - elementair, zuiverelementar, simples - gladsuave - direct (en) - scherpagudo, ríspido, severo - aantrekkelijk, doelmatig, doeltreffend, effectief, efficiënt, werkzaameficaz, eficiente, vistoso - geslotenapertado - gelijk waaroligequidistante, eqüidistante - gelijkzijdigequilátero - basis-básico - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - impliciet, onuitgesproken, stilzwijgendimplícito, tácito - binnenlands, intern, inwendiginterior, interno - binnen-, binnenstinterior - buitenste, uiterlijkexterior - niet vertrouwddesconhecido, estranho - functioneelfuncional - algemeengeral - specifiekespecífico - fiks, flink, genereus, goedgeefs, gul, knap, mild, mooi, royaal, vrijgeviggastador, generoso, liberal - gul, kwistig, onbekrompen, onbeperktmagnânimo, muito liberal, munificente - armzalig, kwaadaardighumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - blij, gezond, heilzaam, lekkerbenéfico, bom - aanvaardbaaragradável - gelegen komend, geschiktconveniente - beroerdhorrível - negative (en) - aardig, goed, logisch, vriendelijkbom - donker, duisterescuro - demonisch, diabolisch, duivels, gemeen, satanisch, schandelijk, vreselijkdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - begenadigd, gelukkig, gelukzalig, gezegendbem-aventurado, ditoso - laagbaixo, inferior - human (en) - humaan, menselijkhumano - beestachtig, bestiaal, bruut, grof, hardhandigabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - klein, minuscuul, nietigpequeno - aanmerkelijk, beduidend, belangrijk, considerabel, gewichtig, groot, relevant, veelbetekenendalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - grootgrande, importante - belangrijkst, fundamenteel, hoofd-, sleutel-cardeal, central, essencial, fundamental, principal - belangrijkst, hoofd{#169}, hoog, voornaamsteprincipal - historischhistórico - echt menendsério - strategischestratégico - waardevolvalioso - futielfútil - belangwekkend, interessant, wetenswaardiginteressante - aangrijpend, boeiend, grijpend, intrigerend, roerendabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - afstompend, geestdodend, langdradig, monotoon, saai, vervelendaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - dik, groot, kolossal, lang, omvangrijkalto, farto, grande - ruimarregalado, de largo - lijvigvolumoso - ruim, veelomvattendespaçoso, vasto - kolossaal, reuzehoog, torenhoog, verbijsterendastronómico, colossal, estupendo - dubbelduplo - enorm, hemelsbreed, huizehoog, levensgroot, reusachtigenorme - gigantisch, reusachtig, reuzen-gigante, gigantesco - reusachtiggigantesco - enorm, immens, uitgestrektimenso, vasto - geweldig, gigantisch, kolossaal, reusachtig, zeer grootenorme, muito grande, que bate - klein, micro-, minuscuul, piepklein, tenger, uiterst kleindiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - gering, miniem, minuscule, minuscuul, minuskuul, nietig, onbeduidend, onbeduidendemínimo, minúsculo, nominal - mildsuave - intensiefintensivo - ernstigsério - strong (en) - buitensporig, hoog, overmatigexcessivo, exorbitante - buitensporig, exorbitantexorbitante, exorbitante/excessivo - extreem, extremistisch, radicaal, ultra{#169}extremista, radical, ultra - moreelmoralista - bandeloos, lichtzinnig, liederlijk, losbandig, ontaard, ontuchtig, vrijgevochtendegenerado, devasso, dissoluto - natural (en) - afschuwelijk, afstotelijk, afstotend, weerzinwekkenddetestável, repelente - vies, walgelijkdesagradável, nojento, repugnante - oudantigo - fris, nieuwfresco, novo - recent (en) - unused (en) - virgin (en) - bejaard, oudcom a idade de, idoso - meerderjarig, mondigmaior de edade - emeritus, rustend - jeugdig, jongjovem - in de puberteit, tiener, tiener{#169}adolescente - meisjesachtig, mesjesachtigjovem - kleinpequeno - gewoonmedíocre - gemiddels, matig, middelmatigmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - alledaagshabitual/corriqueiro - buitengewoon, enorm, fantastisch, geweldig, wonderbaarlijkenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - origineeloriginal - verrassendinsólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - afgezaagd, banaal, versletenbanal, batido, gasto, trivial - aanvaardbaar, toelaatbaaradmissível - aangenaam, prettigagradável - afdoend, positiefpositivo - negative (en) - neutral (en) - krachtig, sterkforte - dwang-coercivo - potent, strong (en) - krachtigvigoroso - machteloosimpotente - bevallig, gepast, geschiktatraente, correcto, decente - preutscerimonioso, puritano, virtuoso - puur, zuiverpuro - degelijk, gezondforte - ongerechtvaardigd - regelmatigregular - daags, dag-, dagelijks, elke dag, iedere dag, per dagdiariamente, diário, por dia, quotidiano, todo o dia/cotidiano - official, prescribed (en) - dezelfde, gelijkend, hetzelfdemesmo, semelhante - different (en) - verschillendvário - gelijkend, gelijksoortigparecido, semelhante, similar - onbevredigend, onvoldoende - veelbetekenendimportante, significativo - nietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbelangrijke, onbenullig, onbetekenend, weinigzeggendinsignificanta, insignificante - eenvoudig, elementair, essentieel, fundamenteel, grond-, wezenlijkelementar, essencial, fundamental, primário - ingewikkeldintricado - complex, gecompliceerd, gekompliceerd, ingewikkeldcomplicado - composite (en) - kruiperig, vleierigadulador, lisonjeiro - straight (en) - knoestigretorcido - tortuous, twisting, twisty, voluminous, winding (en) - harde wind, machtig, sterkpotente - weak (en) - genoeg, voldoendebastante, suficiente - ontoereikend, onvoldoendeinadequado, insuficiente, insuficientemente - krapescasso - superieursuperior - excellent, prima, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijkeexímio, excelente, exímio - goed, prima, voortreffelijkbelo, bom - goedkoop, rotbarato, desprezível, inútil, ordinário - zakelijkrentável - middelmatigmedíocre - doorzichtig, ragdun, transparantdiáfano, transparente - dienstig, nuttig, zinvolútil - ijdel, nutteloos, vergeefsinútil, vão - veelkleurigvariado - regelbaarvariável - herhalenditerativo - halfwarm, lauw, lauwwarmmorno, tépido - beperkt, nauw, smalestreita, estreito, limitado - cilindervormig, cilindrisch, rolvormigcilíndrico - sustainable (en) - altruïsme, onzelfzuchtigheidaltruísmo - oplettendheidatenção - bescheidenheid, discretie, diskretie, geheimhouding, levenskunst, savoir-vivre, tactdiplomacia, discrição, tacto - finesse, gevoeligheid, teerheiddelicadeza, subtileza - deugdzaamheidvirtude - deugdzaamheidvirtude - billijkheid, gerechtigheid, recht, rechtvaardigheidequidade, justeza, justiça - gelijk, het rechte eind, rechtsgoedrazão - flinkheid, kracht, robustheid, robuustheidrobustez, vigor - grit, lef, moed, split, strooizand, zand, zandgrond, zandkorrel, zandvlaktecoragem - uithoudingsvermogenvitalidade - achilleshielcalcanhar de Aquiles - gang, gangetje, rijsnelheid, snelheid, tempo, vaarsnelheid, vaart, vaartjevelocidade - acceleratie, acceleratievermogen, versnellingaceleração[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼