» 

dicionario analógico

competentebekwaam - basicamente, fundamentalmenteeigenlijk, in de grond, in wezen - abundanteovervloedig, rijkelijk voorhanden - excessivo, exuberanteovervloedig, uitbundig - accessible (en) - acessível, fácil de se conseguiraanspreekbaar, bereikbaar - a medida quenaargelang, naarmate - convencionalmenteconventioneel - claramentebeslist, duidelijk - especificamentespecifiek - diretamente, imediatamentedirect, direkt, doelgericht, rechtstreeks - analogicamenteanalogisch - principalmente, sobretudobovenal, meestal, vooral, voornamelijk - afectado, enfático, fingidogeaffecteerd, geaffekteerd, gekunsteld, gemaakt, gezwollen, hoogdravend - especialmente, peculiarmentebijzonder, eigenaardig, speciaal - conclusivamente, uma vez de por todaseens en voor altijd, overtuigend, voor eens en altijd - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementearmzalig, beklagenswaard, beklagenswaardig, betreurenswaard, betreurenswaardig, deplorabel, erbarmelijk, jammerlijk, rampzalig, zielig - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmentedoorgaans, gewoon, gewoonlijk, in de regel, normaal, normaliter - erraticamenteonregelmatig - abstract, abstrakt - materialmaterieel, stoffelijk - grotescamentegrotesk, op belachelijke wijze, op groteske wijze - hipócritahuichelachtig, hypocriet, onoprecht, schijnheilig - afwisselend, beurtelings, verwisselend - correcto, correto, justobillijk, correct, eerlijk, juist, rechtschapen, rechtvaardig - manifestamente, notavelmentemet name, opmerkelijk - adequadamente, convenientementeadekwaat, adequaat, behoorlijk, betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gepast, geschikt, gevoeglijk, juist, naar behoren, netjes, oorbaar, pasasend, passend - inappropriately, unsuitably (en) - adequado, apropriado, certo, idôneogepast, geschikt, goed, juist, passend, toepasselijk - maldosamente, malevolamentekwaadaardig, slecht - de pertovan nabij - atraenteaantrekkelijk - cativante, enfeitiçado, fascinantebetoverend, fascinerend - pelo contrárioandersom, integendeel, in tegendeel - atractivoaantrekkelijk - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutorinnemend, sympathiek - radicalmenteradicaal, radikaal - excepcionalmenteuitzonderlijk - obtenívelbeschikbaar, verkrijgbaar - à venda, vende-sete koop - agradavelmenteaardig - não obtenívelonverkrijgbaar, uitverkocht - regularmenteregelmatig - erradamente, erroneamente, por enganoabusievelijk, bij abuis, onjuist, per abuis, verkeerd - generosamente, liberalmenteliberaal, royaal, royaal,, vrijgevig - inconveniently (en) - inteligivelmentebegrijpelijk, verstaanbaar - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - habitualmentegebruikelijk - espiritualmentegeestelijk - cansativamente, fastidiosamentelangdradig, vervelend - belo, deliciosoheerlijk, prachtig, schitterend - pulchritudinous (en) - encantadorverrukkelijk - admirávelmente, louvavelmentebewonderenswaard, bewonderenswaardig, prijzenswaardig - agradavelmenteaangenaam, behaaglijk, fijn, gemoedelijk, genoeglijk, gezellig, plezierig, prettig - desagradavelmenteonaangenaam - por pouco, por uma unha negramaar net, net, nipt, nog net, op het kantje, op het nippertje - bondoso, gentilvriendelijk - fielmentegetrouw - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamentelekker, plezierig - vagamentevaag - com desonestidade, tortuosamentekronkelig, scheef - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmentebijzonder, in het bijonder, in het bijzonder, speciaal, specialiter - internamenteinwendig, van binnen - fosforescentefosforescerend - bondosamentevriendelijk - injustamenteoneerlijk - consequentially (en) - improvavelmente, incrivelmenteongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijk - absurdamenteabsurd, ongerijmd, onzinnig - ignobilmentelaaghartig - ofensivamenteafschuwelijk - baixamente, desprezivelmentegemeen, laag, laaghartig, verachtelijk - diametralmente, diretamentediametraal - desagradavelmentenaar, onaangenaam, onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijk - sem honra, vergonhosamenteeerloos, oneervol, roemloos, schandelijk - desonestamenteomkoopbaar, oneerlijk - hipocritamentegeaffecteerd, geaffekteerd, huichelachtig, hypocriet, schijnheilig - fielmente, lealmentegetrouw, loyaal, trouw - deslealmenteontrouw, trouweloos - assustadoramentespookachtig - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - desigualmenteongelijk - traiçoeiramenteverradelijk - faultily (en) - esplendorosamenteluisterrijk - horrorosamentepijn aan de ogen doend - perpendicularmente, verticalidade, verticalmenteloodrecht, verticaal, vertikaal - identicamenteeensluidend, gelijkluidend, identiek - blank - colorido, vivokleurig, kleurrijk - incolorkleurloos - verbijsterend - translúcidodoorschijnend - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz degraad, kracht, macht, mogendheid, vermogen - barrento, toldado, túrbido, turvodrabbig, troebel - glaucobedauwd, blauwgrijs, blauwzwart, duifgrijs, zeegroen - leitosomelkachtig - servilmenteonderdanig, onderworpen, serviel, slaafs - perfidiously (en) - pertinently (en) - lindamentemooi - com mérito, honrosamenteeerbaar, eervol, prijzenswaardig - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizadobasis-, standaard- - excepcionalbijzonder, uitzonderlijk - rare (en) - incomum, invulgarongewoon - habitual, usualgebruikelijk, gewoon - acostumado, do costume, habitualgebruikelijk, gewend, gewone, gewoon, gewoonlijke, vast - plebeugewoon - individualafzonderlijk, individueel, individuele - específicobepaald - respectivoc.q., resp., respectief, respectievelijk, respektief - distinto, separadoverschillend - tacitamentestilzwijgend - definitivamentedefinitief, onveranderbaar - indignamenteonwaardig - utilmentenuttig - horrivelmenteop een walgelijke manier - wholeheartedly (en) - especialmentespeciaal - immediately (en) - imediatamenteacuut, dadelijk, direct, direkt, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, pal, subiet - directamente, diretamentedirect, direkt, linea recta, rechtdoor, rechtstreeks - convencionalconventioneel, konventioneel - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhobizar, gek, grillig - físico, materialfysiek, lichamelijk, materieel, stoffelijk - erróneoonjuist - acreditável, plausívelgeloofwaardig - inacreditável, incrívelongelofelijk, ongelooflijk, ongeloofwaardig - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosobezwaarlijk, hachelijk, lastig, moeilijk, zwaar - delicadonetelig - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorlastig, onwelkom - easy (en) - elementar, simpleselementair, zuiver - suaveglad - direct (en) - agudo, ríspido, severoscherp - eficaz, eficiente, vistosoaantrekkelijk, doelmatig, doeltreffend, effectief, efficiënt, werkzaam - apertadogesloten - equidistante, eqüidistantegelijk waarolig - equiláterogelijkzijdig - básicobasis- - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - implícito, tácitoimpliciet, onuitgesproken, stilzwijgend - interior, internobinnenlands, intern, inwendig - interiorbinnen-, binnenst - exteriorbuitenste, uiterlijk - desconhecido, estranhoniet vertrouwd - funcionalfunctioneel - geralalgemeen - específicospecifiek - gastador, generoso, liberalfiks, flink, genereus, goedgeefs, gul, knap, mild, mooi, royaal, vrijgevig - magnânimo, muito liberal, munificentegul, kwistig, onbekrompen, onbeperkt - humilde, mauarmzalig, kwaadaardig - parsimonious, penurious (en) - benéfico, bomblij, gezond, heilzaam, lekker - agradávelaanvaardbaar - convenientegelegen komend, geschikt - horrívelberoerd - negative (en) - bomaardig, goed, logisch, vriendelijk - escurodonker, duister - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicodemonisch, diabolisch, duivels, gemeen, satanisch, schandelijk, vreselijk - mefistofélico - bem-aventurado, ditosobegenadigd, gelukkig, gelukzalig, gezegend - baixo, inferiorlaag - human (en) - humanohumaan, menselijk - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalbeestachtig, bestiaal, bruut, grof, hardhandig - pequenoklein, minuscuul, nietig - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativoaanmerkelijk, beduidend, belangrijk, considerabel, gewichtig, groot, relevant, veelbetekenend - grande, importantegroot - cardeal, central, essencial, fundamental, principalbelangrijkst, fundamenteel, hoofd-, sleutel- - principalbelangrijkst, hoofd{#169}, hoog, voornaamste - históricohistorisch - sérioecht menend - estratégicostrategisch - valiosowaardevol - fútilfutiel - interessantebelangwekkend, interessant, wetenswaardig - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intriganteaangrijpend, boeiend, grijpend, intrigerend, roerend - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadorafstompend, geestdodend, langdradig, monotoon, saai, vervelend - alto, farto, grandedik, groot, kolossal, lang, omvangrijk - arregalado, de largoruim - volumosolijvig - espaçoso, vastoruim, veelomvattend - astronómico, colossal, estupendokolossaal, reuzehoog, torenhoog, verbijsterend - duplodubbel - enormeenorm, hemelsbreed, huizehoog, levensgroot, reusachtig - gigante, gigantescogigantisch, reusachtig, reuzen- - gigantescoreusachtig - imenso, vastoenorm, immens, uitgestrekt - enorme, muito grande, que bategeweldig, gigantisch, kolossaal, reusachtig, zeer groot - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninoklein, micro-, minuscuul, piepklein, tenger, uiterst klein - mínimo, minúsculo, nominalgering, miniem, minuscule, minuscuul, minuskuul, nietig, onbeduidend, onbeduidende - suavemild - intensivointensief - sérioernstig - strong (en) - excessivo, exorbitantebuitensporig, hoog, overmatig - exorbitante, exorbitante/excessivobuitensporig, exorbitant - extremista, radical, ultraextreem, extremistisch, radicaal, ultra{#169} - moralistamoreel - degenerado, devasso, dissolutobandeloos, lichtzinnig, liederlijk, losbandig, ontaard, ontuchtig, vrijgevochten - natural (en) - detestável, repelenteafschuwelijk, afstotelijk, afstotend, weerzinwekkend - desagradável, nojento, repugnantevies, walgelijk - antigooud - fresco, novofris, nieuw - recent (en) - unused (en) - virgin (en) - com a idade de, idosobejaard, oud - maior de edademeerderjarig, mondig - emeritus, rustend - jovemjeugdig, jong - adolescentein de puberteit, tiener, tiener{#169} - jovemmeisjesachtig, mesjesachtig - pequenoklein - medíocregewoon - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelgemiddels, matig, middelmatig - common (en) - habitual/corriqueiroalledaags - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosobuitengewoon, enorm, fantastisch, geweldig, wonderbaarlijk - originalorigineel - insólito, novoverrassend - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banal, batido, gasto, trivialafgezaagd, banaal, versleten - admissívelaanvaardbaar, toelaatbaar - agradávelaangenaam, prettig - positivoafdoend, positief - negative (en) - neutral (en) - fortekrachtig, sterk - coercivodwang- - potent, strong (en) - vigorosokrachtig - impotentemachteloos - atraente, correcto, decentebevallig, gepast, geschikt - cerimonioso, puritano, virtuosopreuts - puropuur, zuiver - fortedegelijk, gezond - ongerechtvaardigd - regularregelmatig - diariamente, diário, por dia, quotidiano, todo o dia/cotidianodaags, dag-, dagelijks, elke dag, iedere dag, per dag - official, prescribed (en) - mesmo, semelhantedezelfde, gelijkend, hetzelfde - different (en) - várioverschillend - parecido, semelhante, similargelijkend, gelijksoortig - onbevredigend, onvoldoende - importante, significativoveelbetekenend - insignificanta, insignificantenietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbelangrijke, onbenullig, onbetekenend, weinigzeggend - elementar, essencial, fundamental, primárioeenvoudig, elementair, essentieel, fundamenteel, grond-, wezenlijk - intricadoingewikkeld - complicadocomplex, gecompliceerd, gekompliceerd, ingewikkeld - composite (en) - adulador, lisonjeirokruiperig, vleierig - straight (en) - retorcidoknoestig - tortuous, twisting, twisty, voluminous, winding (en) - potenteharde wind, machtig, sterk - weak (en) - bastante, suficientegenoeg, voldoende - inadequado, insuficiente, insuficientementeontoereikend, onvoldoende - escassokrap - superiorsuperieur - eexímio, excelente, exímioexcellent, prima, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk - belo, bomgoed, prima, voortreffelijk - barato, desprezível, inútil, ordináriogoedkoop, rot - rentávelzakelijk - medíocremiddelmatig - diáfano, transparentedoorzichtig, ragdun, transparant - útildienstig, nuttig, zinvol - inútil, vãoijdel, nutteloos, vergeefs - variadoveelkleurig - variávelregelbaar - iterativoherhalend - morno, tépidohalfwarm, lauw, lauwwarm - estreita, estreito, limitadobeperkt, nauw, smal - cilíndricocilindervormig, cilindrisch, rolvormig - sustainable (en) - altruísmoaltruïsme, onzelfzuchtigheid - atençãooplettendheid - diplomacia, discrição, tactobescheidenheid, discretie, diskretie, geheimhouding, levenskunst, savoir-vivre, tact - delicadeza, subtilezafinesse, gevoeligheid, teerheid - virtudedeugdzaamheid - virtudedeugdzaamheid - equidade, justeza, justiçabillijkheid, gerechtigheid, recht, rechtvaardigheid - razãogelijk, het rechte eind, rechtsgoed - robustez, vigorflinkheid, kracht, robustheid, robuustheid - coragemgrit, lef, moed, split, strooizand, zand, zandgrond, zandkorrel, zandvlakte - vitalidadeuithoudingsvermogen - calcanhar de Aquilesachilleshiel - velocidadegang, gangetje, rijsnelheid, snelheid, tempo, vaarsnelheid, vaart, vaartje - aceleraçãoacceleratie, acceleratievermogen, versnelling[Domaine]

-