» 

dicionario analógico

probabilidadkans - quantum (en) - precio, valor, valor económicoeconomische waarde, handelswaarde, waar voor zijn geld - fundamental measure, fundamental quantity (en) - cantidad definida - indefinite quantity (en) - relative quantity (en) - metric, system of measurement (en) - cordage (en) - octanajeoctaangetal, octaanwaarde - magnetisation, magnetization (en) - cabida, cabimiento, volumeninhoud, V, vol., volume - volumenhoeveelheid - gehalte - unidad de tiempotijdeenheid, tijdseenheid - momento preciso, puntopunt - Peça (pt) - intervalointerim, interimaat, intermissie, overgangsfase, overgangsjaren, overgangsperiode, overgangstijd, tussenperiode, tussenstation, tussentijd - radical (en)[Spéc.]

mensural (en) - determinar la cantidad debepalen, kwantificeren, vaststellen - calibrar, medir, pesar, tomar las medidasafmeten, de maat nemen, meten, methode, opmeten, uitmeten - evaluar, examinar, tasar, valorardankbaar zijn voor, evalueren, koersen, meten, monsteren, nabespreken, opnemen, ramen, schatten - elevarse a, equivaler, ser, subir a, venir a ser lo mismogelijkstaan met[Dérivé]

standaard{#169} - nonstandard (en)[Dériv.]

cantidad (n.) • cuanto (n.) • gehalte (n. neu.) • graad (n.m.) • grootheid (n.f.) • hoeveelheid (n.) • kwantiteit (n.f.) • maat (n.) • maatstelsel (n.) • mate (n.) • medida (n.) • meting (n.f.) • quantum (n.)

-

 


   Publicidade ▼