Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

การมีทักษะhabilidade - การแบ่งแยกdecote, decotes - ภาวะตรงกลาง, สายกลาง - การประดับornamentação - สภาพestado - ภาวะ, สภาพ, สภาวะcondição, estado, situação, status - ความเป็นเงื่อนไข - สถานะพื้น - สถานการณ์, สภาพการณ์condição, situação - ความสัมพันธ์relação - ความสัมพันธ์, สัมพันธไมตรีligação, relação, relacionamento - ความเป็นชนเผ่าsistema tribal - ยูโทเปีย, อุตมรัฐUtopia, Utopias - dystopia (en) - สภาพธรรมชาติEstado Natural - ไอโซเมอริซึม - ขั้น, ระยะ, เลเวลápice, fase - ตำแหน่ง, อำนาจcargo - ฐานะ, ฐานะของบุคคลทางสังคม, ตำแหน่ง, สถานภาพ, สถานะclasse, condição, estado, posição, posição social, status - การดำรงอยู่, การมีชีวิตอยู่, การมีอยู่, การเป็นอยู่, เป็นessência, Existência, forma de vida, ser - ความไม่มีอยู่ - ความตายmorte - การจ้างงาน, การเป็นลูกจ้างemprego, empregue, servir-sede, tomaraserviço - การว่างงาน, จำนวนผู้ว่างงานdesemprego - ลำดับordem - การก่อความไม่สงบ, การบกวน, ความวุ่นวาย, ความสับสนวุ่นวายbagunça, conflitos, desordem, motim, rixa, tumulto - ความเป็นศัตรูantagonismo, hostilidade, inimizade - ความขัดแย้งconfronto, recontro - การฉายแสงไฟที่สว่างจ้าไปทั่วสนามหรือนอกบริเวณอาคาร, การให้แสงสว่าง, ความสว่างiluminação - อิสรภาพ, เสรีภาพliberdade, liberdades civis - representação - การพึ่งพาอาศัย, การพึ่งพาอา่ศัยdependência, território dependente - movimento - ความนิ่งimobilidade - dead letter, non-issue (en) - กระฉับกระเฉง, การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา, กิจกรรมação, actividade, atividade - สภาพชั่วคราว - การจวนเจียนiminência - การพร้อมเพรียง, การเตรียมพร้อม, ความพร้อม, สภาพความพร้อมboa vontade, preparação, prontidão, reserva - ฟลักซ์ - ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง - การรวมตัวกัน, การสมรสestado, ligação, união - การเจริญเติบโตเต็มที่, ความสุกงอม, สภาวะโตเต็มวัยamadurecimento, maturidade - ความไม่เจริญเต็มวัย, ความไม่เป็นผู้ใหญ่imaturidade - a favor coisa - Condenação - Onisciência - การมีอำนาจไม่สิ้นสุดomnipotência - ความสมบูรณ์แบบ, ความเพอร์เฟ็คperfeição - ความมีสุขภาพดี, ความสมบูรณ์integridade, todo - ข้อบกพร่องdefeito, imperfeição - receivership (en) - ความเป็นเจ้าของpropriedade - ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด, พันธกรณี, สัญญาผูกมัดobrigação - จุดสุดท้ายdestruição, morte - annulment, revocation (en) - สภาพการซื้อขาย, สภาพตลาด - ความเต่ง - homozygosity (en) - heterozygosity (en) - ความเป็นพหูพจน์ - multivalência - ความเป็นบิดา, ความเป็นพ่อpaternidade - การใช้ให้เป็นประโยชน์ - ลักษณะทางจิตcaracterística psicológica - สถานภาพ, สถานภาพการสมรสestado civil - น้ำใจ, สภาวะอารมณ์condição emocional - สถานะของสสารEstados físicos da matéria, Fases da matéria - ฐานะทางการเงิน, ภาวะทางการเงิน, สถานภาพทางการเงิน, สถานะทางการเงินcondição financeira - ความผิดปกติ, ความผิดปกติของร่างกายanomalia, anormalidade - ความแห้งaridez, secas, secura - ความปลอดภัยsegurança - ความรัก, ความรู้สึก, ความรู้สึกทางจิตใจ, ฟิลลิ่ง, รู้สึกอ่อนไหว, อารมณ์, อารมณ์ความรู้สึกafeição, emoção, senso, sentimento - ความเป็นชาติ - inaction, inactiveness, inactivity (en) - enlargement (en) - การแยกกันอยู่, การแยกจากกันseparação - neotony (en) - polyvalence, polyvalency (en)[Spéc.]

condição (n.) • situação (n.) • ภาวะ (n.) • สถานะ (n.) • สภาพ (n.) • สภาวะ (n.)

-

 


   Publicidade ▼