Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

pronk (en) - faire ricochet, faire un ricochet, rebondir, ricocherafketsen, afschampen, afschampen op, afspringen, kaatsen, ketsen, stuiten, stuiteren, terugkaatsen, terugspringen, terugstuiten, veren, zwiepen - faire irruptionbinnenstormen, uitbarsten in - bondir, rebondir, sauter - capriole (en) - hopsen - saut à skischansspringen, skispringen - sautiller - sauterspringen - faire du saute-moutonbokjespringen, bokspringen, overspringen - franchir, sauteroverheen komen, overspringen, passeren - bokkesprong maken - sautillerdansen, hinken, hippen, huppelen, huppen - cabrioler, faire des cabrioles, gambaderdartelen, ronddansen, rondhuppelen, rondspringen - sauteropspringen, springen[Spéc.]

sautpaardensprong, paardesprong, springen, sprong - bond, sautillementhup, sprong - saut - jumper (en)[Dérivé]

jump, leap (en)[Cause]

monterbeklauteren, beklimmen, bestijgen, opstijgen - ressortir, sauter aux yeux, sortirafsteken, aftekenen, contrasteren, in het oog springen, opvallen, uitkomen[Analogie]

bespringen (v. trans.) • bondir (v.) • overslaan (v.) • sauter (v.) • sauter par-dessus (v.) • springen (v.) • springen over (v.) • verspringen (v.) • zich werpen (v.)

-

 


   Publicidade ▼