» 

dicionario analógico

read, read aloud, read outvaljusti lugema - phonate, vocalise, vocalize - troll - beginalgama, hakkama, peale hakkama, pihta hakkama - lip off, shoot one's mouth off - scream, shouthõikama, hõikuma, hüüdma - breathe, lisp, speak under one's breath, whispersahisema, sosinal rääkima, sosisklema, sosistama - peep - speak up - snap, snarlhammustama, kähvama, lõrisema, nähvama, nipsama, pistma, salvama, suskama, torkama - enthuse, fill with enthusiasm, make enthusiasticinnustama, jalgu alt lööma - speak in tongues - swallowklõnksatama, lõnksatama, neelama, neelatama - verbalise, verbalize - whiff - talk about, talk of - blubber, blubber out - drone, drone onheietama, kerima, korrutama, nämmutama, veeretama - bumble, falter, stammer, stutterkokutama - raspkrigisema - blab, blab out, blunder, blunder out, blurt, blurt out, ejaculate, let out accidentally, let slipüle huulte lipsama, välja pahvatama - inflect, modulate, tone - deliver, present - generalise, generalizeüldsõnaliselt rääkima - blab, blabber, chatter, clack, gab, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle - chatterkädistama, kätsatama - jaw, rattle on, yack, yack away, yap away - open up - snivel, whine - murmur, mutterümisema - bumble, maunder, mumble, mussitate, muttermõmisema, mühatama, pobisema, pomisema, ühmama - jabber, slur, stammer, stumblevadistama - bark, rap outhaukuma, käratama, kärgatama, kärkima, peale kargama, välja pahvatama, vastu haukuma, vastu rääkima - bay - babble, jabber, mouth off, rabbit on, rant, rave, spoutkärama, kära tegema, latrama, lobama, plämama - hiss, sibilate, siss, sizz - cackle - babble - chant, intone, toneskandeerima - gulpjooma, lonksama, rüüpama - singlaulma[Spéc.]

mouthsuu - mouth, oral cavity, oral fissure, rima orissuu - backtalk, back talk, lip, mouth, rudeness, sass, sassing - utterance, vocalizationseisukohavõtt, ütlus - speaking, speech productionkõnelemine, rääkimine - speechkõnelemine, kõnevõime - talk, talkingkõnelemine, rääkimine, vestlemine - talkkuulujutt, tühi jutt - mouth, mouthpiece - speaker, talker, utterer, verbaliser, verbalizerkõneleja, rääkija - verbalisation, verbalization[Dérivé]

articulate, enounce, enunciate, pronounce, say, sound outartikuleerima, hääldama, selgelt hääldama - declaim, recite, spoutdeklameerima, etlema, jutlustama[Domaine]

(kõnet) pidama (v.) • kõnelema (v.) • kõnet pidama (v.) • mouth (v.) • rääkima (v.) • speak (v.) • talk (v. intr.) • ütlema (v.) • utter (v. trans.) • verbalise (v. trans.) • verbalize (v. trans.)

-