Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

arouse, awaken, rouse, wake, waken, wake upegga, sporra, väcka, vakna - cause to sleep, lull to sleep, put to sleepfå att somna, söva - affect - freshen, refresh, refreshen - fecundate, fertilise, fertilize, inseminatebefrukta, gödsla - indispose - crygråta - etiolate - animalise, animalize, brutalise, brutalize - convert - opalise, opalize - arterialise, arterialize - get, make - counterchange, interchange, transpose - vascularise, vascularize - decrepitate - suburbanise, suburbanize - overturn, revolutionise, revolutionizerevolutionera - etiolate - barbarise, barbarize - alkalinise, alkalinize - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorise, allegorize - demythologise, demythologize - bring, land - coarsen - affect, bear on, bear upon, impact, touch, touch onpåverka - alchemise, alchemize - alcoholise, alcoholize - form, shape - round, round down, round off, round out - suspendhänga, vara upphängd - sober - reconstruct - increase, put throughexpandera, öka, utvidga, vidga - ease off, ease up, let up - assimilate - dissimilate - commute, convert, exchangebyta ut, förvandla - vitalise, vitalize - clear, unclutterharkla sig, röja - activateaktivera - activate - activate, aerate - activate - deactivate, inactivate - blunt, deaden, dulldämpa, döva, lindra - reconstruct, redo, remodel - edit, redactvara redaktör för - cut, edit, edit outredigera bort - chasten, subdue, tame - chasten, moderate, temper - ameliorate, amend, better, improve, improve on, melioratebättra på, förbättras, överträffa - aggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsenförsvåra, förvärra - wetblöta, fukta, kissa, väta - dry, dry off, dry out, dry up, wipe drytorka, torka [], torka bort - lubricate - beef up, fortify, reinforce, strengthen, tonearmera, befästa, bli starkare, förstärka, stärka - fortify, lace, spike - weaken - blunt - oxidate, oxidise, oxidizeoxidera, syrsätta - conflate, merge, unify, uniteförvandlas till, gå ihop, gå över i, smälta samman - ageåldra - mature, ripenmogna - antiquate, antique - antiquate - develop, make grow - softendämpa, göra mjuk, mildra - be bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantageskada - ossify - acerbate - firm up, stabilise, stabilize, steadystabilisera - destabilise, destabilize - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - desensitise, desensitize - accustom, be in the habit of, be wont to, get into the habit of, get the feel of, habituate, make a habit of, make a practice of, make sth. a habitbruka, brukade, ha för vana, komma i gång, vänja - disarrange, disarray, disorder, make a mess of, mess about/around, mess up, upsetfördärva, rufsa till, ställa till det för sig, ställa till oreda, trassla till - discolor, discolourmissfärga - color, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourizefärga in - stainfläcka, missfärga - hue - uglify - untune - adjust, correct, setjustera, ställa, ställa in - set - disqualify, indispose, unfitoberättigad, oduglig - break in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, traindressera, tämja - widen - dehydrogenate, dehydrogenize - hydrogenate, hydrogenizehydrera - oxygenise, oxygenize - blacken, darkensvärta, svartna - brighten, lighten, lighten upförgylla, lysa upp, muntra upp - blear, blur - blot out, hide, obliterate, obscure, veil - blot out, hide, obliterate, obscure, veilavlägsna, dölja, skymma, utplåna - cooklaga mat, tillaga, tillagas - slenderise, slenderize - crackspricka - dismiss, dissolve - bring to an end, close, discontinue, end, put an end to, scotch, stop, terminateavbryta, avsluta, kuva, kväva, sätta stopp för, sluta, stoppa, upphöra - defog, demist - concentrate, condense, contract - chill, cool, cool down, cool off, ice, refrigeratekyla - heat, heat upbli varm, hetta upp - heat, heat up, warm, warm upvärma, värma upp - boil - freezedjupfrysa, frysa, frysa in - blisterfå, göra blåsor på, i, under - change over, shift, switchändra, slå om, ställa - transpose - change over, convert - transform - transform - transform - transmute - change, transform, transmute, transubstantiateändra, förändra, förvandla, omvandla - ash - transform, translate - reclaim, rectify, reform, regenerate - convert, proselytizekonvertera, omvända, omvända sig - Islamise, Islamize - invert, reverse, turn backinvertera, kasta om, spegelvända, vända upp och ner - invert - customise, customizespecialtillverka - individualise, individualize, personalise, personalizeuppfatta personligt - depersonalise, depersonalize, objectify - sharpen - drop, flatten - disintegrate - magnetise, magnetizemagnetisera - degauss, demagnetise, demagnetize - simplify, streamlineförenkla - complicate, elaborate, rarify, refinekomplicera, krångla till - refine - complicate, perplexkomplicera, krångla till - pressurise, pressurize, supercharge - centralise, centralize, concentratecentralisera - decentralise, decentralize, deconcentratedecentralisera - socialise, socialize - fix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set upförbereda sig för, vidta [] åtgärder mot - internationalise, internationalize - bolshevise, bolshevize, communise, communize - Europeanise, Europeanize - Europeanise, Europeanize - bestialise, bestialize - Americanise, Americanizeamerikanisera - Frenchify, gallicize - civilise, civilizecivilisera - nationalise, nationalizeförstatliga, nationalisera - denationalise, denationalizedenationalisera - naturalise, naturalizenaturalisera - denaturalise, denaturalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - even, even out - equal, equalise, equalize, equate, level, level off, level out, matchjämlik med, kunna mäta sig med, motsvara, vara lika - stiffen - detach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfastenavskilja, lösgöra, lossa, lossa [], lössläppa, lossna, släppa, släppa efter [], släppa efter på, ta loss - fasten, tightenskärpa, sträcka[] - transitivise, transitivize - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - inspissate, thickentätna - full - diversifygöra olik, variera - deaden - check, delay, retard - curtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, diminish, lessen, minify, minimise, minimize, reduce, skimp, skimp on, stint, stint onminimera - liquefy, liquidise, liquidize, liquifygöra flytande, mosa, pressa - solvate - dissolve - validate - declare invalid, invalidate, vitiate, void - emptytömma, tömmas - fill, fill up, make full, pump up, top upfylla [], fylla på - saturate - clot, coagulate - louden - normalise, normalize, renormalise, renormalize - morph - neutralise, neutralize - commercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for salekommersialisera - purge, purify, sanctify - mechanise, mechanize - automate, automatise, automatizeautomatisera - automatise, automatize - mechanise, mechanize - chord, harmonise, harmonizesätta harmonier till - polarise, polarize - glorifyförhärliga, glorifiera - contaminate - devaluedevalvera - insulate - calcify - urbanise, urbanize - urbanise, urbanize - emulsify - demulsify - decarboxylate - nazify - fecundate, fertilise, fertilizebefrukta, gödsla - clarify - markfärga av sig, fläcka, märka - barb - nick - deactivate, disable, disenable, incapacitate, put out of order, turn offdiskvalificera - enablegöra det möjligt för, möjliggöra - de-emphasise, de-emphasize, destress - tender, tenderise, tenderizemöra - charge - ease, sweeten - iodinate - ionate - archaise, archaize - inform - officialise, officialize - occidentalise, occidentalize, westernise, westernizegöra västerländsk - orientalise, orientalize - acetylate, acetylise, acetylize - achromatise, achromatize - collimate, parallel - camp - classicise, classicize - conventionalise, conventionalize - decimalise, decimalize - dizzy, make dizzyförvirra - envenom, poisonlägga gift i - exteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - glamorise, glamorize, glamourise, glamourizeglamourisera, glorifiera - introvert - laicise, laicize - politicise, politicizepolitisera - proof - romanticise, romanticize - rusticate - sauce - shallow, shoal - tensespänna - steepenbli brantare - scrambleförvanska, förvränga - make sense, unscrambleåterställa förvanskat tal i begripligt skick, begripa, förstå - unsex - vitrify - pall - saponify - expand, extend - set aside, suspend - make turbid, mud, muddysmutsa ner - transform - elevate, lift, raisebefordra, höja, upphöja - coarsen, harshenförgrova, förråa - dinge - demonise, demonize - devilise, devilize, diabolise, diabolize - etherealize, etherialiseförandliga - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animate, animise, animize - clear - dynamise, dynamize - dynamise, dynamize - rarefy, sublimate, subtilize - vaporise, vaporize, volatilise, volatilizeförflyktigas - uniformise, uniformize - symmetrise, symmetrize - eternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalizegöra odödlig - denature - denature - denature - sanitise, sanitize - verbify - shift - sputter - draw - make - dope - prostrate - excite - energise, energize, excite - shake - outmode - spice, spice up - shorten - think - make - deflate - inflate - reflate - digitalise, digitalize, digitise, digitizedigitalisera - gelatinise, gelatinize - recombine - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - masculinise, masculinize, virilise, virilize - masculinize - disharmonize, dissonate - sexualise, sexualize - outline, schematise, schematizeschematisera - patent - constitutionalise, constitutionalize - rationalise, rationalize - plasticise, plasticizeplastificera - rarefy - heathenize, paganise, paganize - incandesce - deaminate, deaminize - angulate - circularize - sensitise, sensitize - sensitise, sensitize - depolarise, depolarizedepolarisera - intensify - isomerise, isomerize - legitimate - evaporate, vaporise, vaporizeavdunsta, förånga - industrialise, industrializeindustrialisera - opacify - opsonize - militarise, militarize - nationalise, nationalize - recommend - sentimentalise, sentimentalize - solemnise, solemnize - territorialise, territorialize - transaminate - glorify, spiritualize, transfigure - unsanctify - vesiculate - visualise, visualize - mottle, variegate - ventilate - vivify - vulgarise, vulgarize - supple - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize - smut - still - weaponize - blur, confuse, obnubilate, obscure - moderate, tame, tone down - obfuscatefördunkla, förmörka - synchronise, synchronize - mince, moderate, softendämpa, lägga band på, mildra, moderera - militarise, militarizemilitarisera - break down, crush - fat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump outbli fet, göda - disturb, tamper, touchfingra på, mixtra med - dull - abate, blunt, dullbli slö, bli trubbig - sharpenskärpa, slipa, vässa - coarsen - loosen - loose, loosen, undo, untieknäppa upp, knyta, lossa - stringspänna, stränga - straighten, straighten out - bring - amalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unifyblanda [], förena sig, gå ihop, slå sig ihop, slå sig samman, sluta sig samman - charge - put - clean, clean out, do out, make clean, purifygöra rent i - begrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soilbli smutsig, fläcka, orena, röra till, skita ner, smutsa ner - depress, lower - deform - break, break up - alterändra, förändra - adorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornamentdekorera, göra vacker, klä, ornamentera, pryda, pynta, smycka - humanise, humanizeförmänskliga, humanisera - humblegöra ödmjuk, kväsa - alien, alienate, disaffect, estrangestöta bort - right - desensitise, desensitize - deodorise, deodorize, deodourisedeodorisera - developframkalla - blur - blind - change intensity - change taste - capture - add, bestow, bring, contribute, impart, lendge, skänka - reestablish, reinstate, restore - liberalise, liberalize - compensate, correct, redress, rightgottgöra, rätta till - democratise, democratize - neutralize - corrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiatefördärva, förleda - loosen, relax - flocculate - turn - cohere - transfer, transplant, transpose - cloud, dim, dip, obscure - brighten - soften - shade - decelerate, slow, slow down[] sakta ner - accelerate, pick up speed, speed, speed upaccelerera, gasa, ge mer gas , öka farten - embrittle - bubble - radicalize - eroticize, sex up - piggyback - portporta, portera - lifehack - cloud - displace, exchange, interchange, replace, substituteersätta - unify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

changeförändring - adjustment, alteration, change, modificationmodifiering, modifikation - changeförändring - alteration, change, modificationändring, förändring, modifiering, modifikation, ombyte, omväxling - changer, modifier - changeförändring - changeförändring - editable, modifiablemodifierbar - alterable[Dérivé]

alter (v.) • ändra (v.) • change (v.) • förändra[] (v.) • modify (v. trans.)

-

 


   Publicidade ▼