Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

egga, sporra, väcka, vaknadespertar - få att somna, sövaadormecer, dormir - afetar - refrescar - befrukta, gödslafecundar, fertilizar, inseminar - indispor - gråtachorar - etiolate (en) - animalise, animalize, brutalise, brutalize (en) - ändra, förändraalterar, converter, modificar, mudar - opalise, opalize (en) - arterialise, arterialize (en) - deixar, fazer - trocar - vascularise, vascularize (en) - decrepitate (en) - suburbanise, suburbanize (en) - revolutionerarevolucionar - etiolate (en) - barbarise, barbarize (en) - alkalinise, alkalinize (en) - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize (en) - allegorise, allegorize (en) - demythologise, demythologize (en) - bring, land (en) - coarsen (en) - påverkaafectar - alchemise, alchemize (en) - alcoholise, alcoholize (en) - dar forma a, formar - acabar, arredondar, arrendondar - hänga, vara upphängdsuspender - sober (en) - reconstruct (en) - expandera, höja volymen, skruva upp, utvidga, vidgaampliar, aumentar, estender, subir - ease off, ease up, let up (en) - assimilar - dissimilate (en) - byta ut, förvandlacomutar, trocar - vitalise, vitalize (en) - harkla sig, röjadesimpedir, desobstruir, limpar - aktiveraativar, causar, disparar, produzir, ser causa de - activate (en) - activate, aerate (en) - activate (en) - desactivar, desativar - dämpa, döva, lindraamortecer, embotar, enfraquecer - reconstruir, refazer - bearbeta, redigera, vara redaktör föreditar, preparar a edição de, redigir - redigera bort - chasten, subdue, tame (en) - chasten, moderate, temper (en) - bättra på, förbättras, överträffamelhorar - försvåra, förvärraagravar, empiorar, exacerbar, piorar - blöta, fukta, kissa, väta - torka, torka [], torka bort - lubricate (en) - armera, befästa, bli starkare, förstärka, stärkafortificar, reforçar - fortify, lace, spike (en) - amortecer, enfraquecer - blunt (en) - oxidera, syrsättaoxidar, oxigenar - förvandlas till, gå ihop, gå över i, smälta sammanfundirse, fusionar, juntar, mudar, unificar, unir - åldraavelhentar - mognaamadurecer, madurar - antiquate, antique (en) - antiquate (en) - develop, make grow (en) - dämpa, göra mjuk, mildraabrandar, amortecer, debilitar, temperar - skadaavariar, danificar, deteriorar, estragar, prejudicar - ossify (en) - acerbate (en) - stabiliseraestabilizar - desestabilizar - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize (en) - dessensibilizar - komma i gång, vänjaacostumar-se, entrar na rotina, habituar-se - fördärva, rufsa till, ställa till det för sig, ställa till oreda, trassla tillarruinar, baguncar, contrariar, desarranjar, desarrumar, disordenar, estragar, mexer com - missfärgadesbotar - färga incolorir - fläcka, missfärgamanchar - hue (en) - enfear, estragar a beleza de, tornar feio - untune (en) - justera, ställa, ställa inacertar, pôr - föregå med, gedar - oberättigad, odugligdesqualificar, dyskwalifikować, inabilitar, incapacitar, tornar impróprio, tornar inapto - dressera, tämjaadestrar, domesticar - alargar, estender - desidrogenar - hydrera - oxygenise, oxygenize (en) - förmörkas, mörklägga, mörknaescurecer - förgylla, lysa upp, muntra uppalegrar, lapidar - cegar, empanar, ofuscar, toldar, turvar - apagar, esconder - avlägsna, dölja, skymma, utplånaapagar, esconder - laga mat, tillaga, tillagascozinhar - slenderise, slenderize (en) - sprickarachar - dismiss, dissolve (en) - avbryta, avsluta, sluta, stoppa, upphöraconcluir, encerrar, fechar, finalizar, pôr termo a, terminar - defog, demist (en) - concentrate, condense, contract (en) - kylaarrefecer, esfriar, refrescar, refrigerar, resfriar - bli varm, hetta uppaquecer, esquentar - värma, värma uppacalentar, aquecer - boil (en) - djupfrysa, frysa, frysa incongelar, gelar - få, göra blåsor på, i, underfazer bolhas - ändra, slå om, ställadesviar, mudar - transportar - change over, convert (en) - transform (en) - transform (en) - transform (en) - transmute (en) - modificar, transformar - ash (en) - modificar, transformar - reclaim, rectify, reform, regenerate (en) - konvertera, omvända, omvända sigconverter - Islamise, Islamize (en) - invertera, kasta om, spegelvända, vända upp och nerinverter, investir - invert (en) - specialtillverkafazer sob medida, personalizar - uppfatta personligtpersonalizar, tomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - depersonalise, depersonalize, objectify (en) - sharpen (en) - baixar, cair - disintegrate (en) - magnetiseratornar magnético - desmagnetizar - förenklasimplificar - komplicera, krångla tillcomplicar, refinar - refine (en) - komplicera, krångla tillcomplicar - pressurise, pressurize, supercharge (en) - centraliseracentralizar - decentraliseradescentralizar, desconcentrar - socialise, socialize (en) - förbereda sig för, vidta [] åtgärder motaprontar, economizar - internationalise, internationalize (en) - bolshevise, bolshevize, communise, communize (en) - Europeanise, Europeanize (en) - Europeanise, Europeanize (en) - bestialise, bestialize (en) - americanizar - Frenchify, gallicize (en) - civiliseracivilizar - förstatliga, nationaliseraestatizar, nacionalizar - denationaliseradesnacionalizar, privatizar - naturaliseranaturalizar - denaturalise, denaturalize (en) - naturalise, naturalize (en) - denaturalise, denaturalize (en) - ser igual a - jämlik med, kunna mäta sig med, motsvara, vara likaequiparar, nivelar - endurecer, enrijecer - avskilja, lösgöra, lossa, lossa [], lössläppa, lossna, släppa, släppa efter [], släppa efter på, ta lossafrouxar, desapertar, desatar, descerrar, destacar, soltar - skärpa, sträcka[]apertar, estreitar - transitivise, transitivize (en) - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize (en) - tätnaavolumar, espessar-se - full (en) - göra olik, varieradiversificar - deaden (en) - atrasar - minimerabaixar, cortar, diminuir, minimizar, reduzir - göra flytande, mosa, pressaliquidificar, liquidificar-se - solvate (en) - dissolve (en) - validate (en) - invalidar - tömma, tömmasesvaziar, evaziar - fylla [], fylla påencher, preencher - saturar - clot, coagulate (en) - louden (en) - normalise, normalize, renormalise, renormalize (en) - morph (en) - neutralizar - kommersialiseracomercializar - purificar - mechanise, mechanize (en) - automatiseraautomatizar, tornar automático - automatise, automatize (en) - mechanise, mechanize (en) - sätta harmonier tillcompatibilizar, harmonizar - polarise, polarize (en) - förhärliga, glorifieraglorificar - contaminar - devalveradesvalorizar - insulate (en) - calcify (en) - industrializar, urbanizar - urbanise, urbanize (en) - emulsionar - demulsify (en) - decarboxylate (en) - nazify (en) - befrukta, gödslafecundar - clarificar, explicar - färga av sig, fläcka, märkamarcar - barb (en) - nick (en) - diskvalificeradesabilitar, incapacitar, indispor, inutilizar - göra det möjligt för, möjliggörahabilitar, permitir - de-emphasise, de-emphasize, destress (en) - möraamaciar - charge (en) - amaciar, calmar - iodinate (en) - ionate (en) - arcaizar, empregar arcaísmos - conformar - officialise, officialize (en) - göra västerländskocidentalizar - orientalise, orientalize (en) - acetilar - achromatise, achromatize (en) - collimate, parallel (en) - camp (en) - imitar o estilo clássico, tornar clássico - conventionalise, conventionalize (en) - decimalise, decimalize (en) - förvirraatordoar, confundir, desorientar, entontecer - lägga gift ienvenenar - externalizar - glamourisera, glorifieraembelezar - introvert (en) - laicizar - politiserapolitizar - proof (en) - romanticise, romanticize (en) - rusticate (en) - sauce (en) - shallow, shoal (en) - spännaretesar - bli brantaretornar-se mais íngreme - förvanska, förvrängadeturpar - återställa förvanskat tal i begripligt skick, begripa, förstådescodificar - unsex (en) - vitrify (en) - pall (en) - saponify (en) - aumentar - suspender - smutsa nerenlamear - dar outra forma, transformar - befordra, hissa, höja, lyfta, lyfta upp, upphöjaelevar, erguer, levantar, promover - förgrova, förråatornar áspero - dinge (en) - endemoninhar, endiabrar - devilise, devilize, diabolise, diabolize (en) - förandliga - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize (en) - animate, animise, animize (en) - clarear - dynamise, dynamize (en) - dynamise, dynamize (en) - rarefy, sublimate, subtilize (en) - förflyktigasvolatilizar, volatilizar-se - uniformise, uniformize (en) - dispor em simetria, simetrizar, tornar simétrico - göra odödligeternizar, imortalizar, tornar eterno - denature (en) - denature (en) - denature (en) - sanitise, sanitize (en) - verbalizar - modificar, mudar - sputter (en) - conduzir - transformar - dope (en) - prostrate (en) - excite (en) - energise, energize, excite (en) - shake (en) - outmode (en) - temperar - shorten (en) - think (en) - make (en) - desinflar - inflate (en) - reflate (en) - digitaliseradigitalizar - gelatinise, gelatinize (en) - recombine (en) - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize (en) - masculinise, masculinize, virilise, virilize (en) - masculinize (en) - disharmonize, dissonate (en) - sexualise, sexualize (en) - schematiseraesquematizar - patent (en) - constitutionalise, constitutionalize (en) - rationalise, rationalize (en) - plastificeraplastificar - rarefy (en) - paganizar, viver como um pagão - incandesce (en) - deaminate, deaminize (en) - angulate (en) - circularize (en) - sensitise, sensitize (en) - sensitise, sensitize (en) - depolariseradespolarizar - aumentar - isomerise, isomerize (en) - legitimate (en) - avdunsta, förångavaporizar - industrialiseraindustrializar - opacify (en) - opsonize (en) - militarise, militarize (en) - nationalise, nationalize (en) - recommend (en) - sentimentalise, sentimentalize (en) - solemnise, solemnize (en) - territorialise, territorialize (en) - transaminate (en) - glorify, spiritualize, transfigure (en) - unsanctify (en) - vesiculate (en) - visualizar - mottle, variegate (en) - ventilate (en) - vivify (en) - vulgarise, vulgarize (en) - supple (en) - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize (en) - smut (en) - still (en) - weaponize (en) - confundir, obnubilar - moderate, tame, tone down (en) - fördunkla, förmörkaaturdir, confundir, estupefazer, obscurecer, ofuscar, toldar - sincronizar - dämpa, lägga band på, mildra, modereraabrandar - militariseramilitarizar - break down, crush (en) - bli fet, gödacevar, engordar - fingra på, mixtra medmexer em - deslustrar - bli slö, bli trubbigembotar - skärpa, slipa, vässaafiar, aguçar - coarsen (en) - loosen (en) - knäppa upp, knyta, lossadesfazer - spänna, strängaencordoar - endereçar - causar, fazer, produzir, provocar - blanda [], förena sig, gå ihop, slå sig ihop, slå sig samman, sluta sig sammanassociar, coligar, coligar-se, fundir, fundir-se, misturar-se, unir - carregar - put (en) - göra rent iarrumar, assear, limpar, purgar - bli smutsig, fläcka, orena, röra till, skita ner, smutsa nercontaminar, macular, manchar, sujar - depress, lower (en) - deformar - break, break up (en) - ändra, förändramodificar-se - dekorera, göra vacker, klä, ornamentera, pryda, pynta, smyckaadornar, decorar, embelezado, embelezar, enfeitar, fazer decoração, ladear, ornamentar, ornar - förmänskliga, humaniserahumanizar, humanizar-se - göra ödmjuk, kväsahumilhar - stöta bortalienação, hostilizar - right (en) - desensitise, desensitize (en) - deodoriseradesodorizar - framkallarevelar - embaçar - blind (en) - change intensity (en) - change taste (en) - capture (en) - ge, skänkacontribuir, dar - restabelecer, restaurar - liberalise, liberalize (en) - gottgöra, rätta tillcompensar, indemnizar - democratise, democratize (en) - neutralize (en) - fördärva, förledaperverter - loosen, relax (en) - flocculate (en) - turn (en) - cohere (en) - mudar-se - dämpa, fördunkla, svärta, svartnaamortecer, enegrecer, ensombrar - brighten (en) - soften (en) - shade (en) - [] sakta nerabrandar - accelerera, gasa, ge mer gas , öka fartenacelerar, adiantar, apressar, apressar-se, ganhar - embrittle (en) - bubble (en) - radicalize (en) - eroticize, sex up (en) - piggyback (en) - porta, portera - lifehack (en) - cloud (en) - ersättapôr no lugar de, substituir, trocar - unify, unite (en)[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

förändringmodificação, mudança - modifiering, modifikationalteração, mudança - förändringmudança - ändring, förändring, modifiering, modifikation, ombyte, omväxlingalteração, modificação, mudança, variação - changer, modifier (en) - förändringmudança - förändringmudança - modifierbaralterável, modificável, mutável - alterable (en)[Dérivé]

alterar (v.) • ändra (v.) • förändra[] (v.) • mudar (v.)

-

 


   Publicidade ▼