Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

เพิ่มอัตราการหายใจhiperventilar - จับเส้น, นวด, บีบ, บีบนวดmassagear - ถ่ายท้อง, ระบายpurgar - แก้ไข - พ่นเข้าไป, รักษาโดยการพ่นเข้าร่างกาย - ดีท็อกซ์, ล้างพิษ - ล้างแผล - รักษาด้วยไอโอดีน - รักษา, ให้การรักษาmedicar - รักษา - พยาบาล, รักษาพยาบาลtratar - นวด, รักษาด้วยการนวด, รักษาด้วยมือmanipular - จ่ายยา, แจกจ่าย, ให้, ให้การรักษาdispensar, ministrar - ทำให้ดีขึ้น, บรรเทา, ผ่อนคลาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือความกังวลaliviar, curar, remediar - ทำแผล, พันผ้าพันแผล, รักษาแผลfazer curativo - เข้าเฝือก, ใส่เฝือกcolocar em talas, colocar talas em - ผ่าตัดoperar - รักษาด้วยยา, ใช้ยารักษา, ให้ยารักษาmedicar - ถ่ายเลือดaborrecer, incomodar, molestar, sangrar - รักษาด้วยถ้วยลนไฟ - ช็อต, ใช้ไฟช็อต - พัน - ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมี, ใช้ไฟจี้cauterizar - รักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์, วิเคราะห์จิตanalisar[Spéc.]

nursing (en) - soigneux (fr) - คนดูแลเด็กprofissional de saúde[Qui~]

การดูแล, การบำบัดโรค, การรักษาพยาบาลcura, terapia, tratamento - การช่วยเหลือ, การดูแล, การดูแลรักษา, การดูแลเอาใจใส่assintência, cuidado[CeQui~]

รักษา, เยียวยาcurar, sarar[Domaine]

cuidar de (v.) • curar (v.) • tomar cuidado de (v.) • tratar (v. trans.) • บำบัด (v.) • รักษา (v.) • เยียวยา (v.) • ให้การรักษา (v.)

-

 


   Publicidade ▼