Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

Acordar - ความเข้ากันไม่ได้ - acathexia (en) - angiotelectasia (en) - torpor - agalactia, agalactosis (en) - anestesia, anestesiação, anestésico, anestesiologiaอาการสลบ, อาการหมดความรู้สึก - Anidrose - arousal (en) - sonoการงีบหลับ, การนอน, การนอนหลับ, การหลับ - sonoอาการหลับลึก - แรงขับ - elastosis (en) - flatulência, peido, pum, vaidadeท้องอืด, ท้องเฟ้อ - ภาวะงอ - cio, época de acasalamentoช่วงเป็นสัด - anestrum, anestrus, anoestrum, anoestrus (en) - HIPERCAPNIA, Hipercápnia - ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำกว่าปรกติ - asfixiaการขาดออกซิเจนในเลือด - หนี้ออกซิเจน - hipertermiaภาวะอุณหภูมิกายสูง, ไฮเปอร์เทอร์เมีย - อุณหภูมิร่างกายปกติ - hipotermiaไฮโปเทอร์เมีย - กล้ามเนื้ออ่อนแรง - aridez, esterilidade, infertilidadeการเป็นหมัน, การไม่มีพืชผล, ความแห้งแล้ง, ความไม่อุดมสมบูรณ์, ที่ปราศจากเชื้อ - การตั้งครรภ์เท็จ - embaraço, gravidezการตั้งครรภ์ - rigidez cadavérica - vitalização - boa saúde, saúdeสุขภาพดี - Fertilidadeความสามารถสืบพันธุ์, ความอุดมสมบูรณ์ - potência - celularidade - dependência, habituaçãoการขึ้นต่อกัน, การติด, การติดยาเสพติด, การเสพติด - morte aparente - Criptobiose - distensão - Emetropia - sedaçãoการทำให้สงบ - hiperpigmentação - hipopigmentação - amyxia (en) - um suor frioภาวะความตื่นตกใจกลัว, อาการเหงื่อแตกด้วยความตกใจกลัว - การอุดตัน - intoxicaçãoภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ - analgesiaความไม่รู้เจ็บ - เชื้ออสุจิน้อย - fome, sedeความหิว, ความหิวโหย, ความอดอยาก - falta de saúdeการมีสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, ปัญหาสุขภาพ - bronzeado, bronzeamento, queimadura de sol, queimadura solarการอาบแดด, ผิวคล้ำแดด, ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากตากแดด, ผิวเกรียมจากการถูกแดดมากเกินไป, สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดด - bloodiness (en) - ความกำยำล่ำสัน - อาการผิดปกติ - bagunça, doença, perturbaçãoความผิดปกติ - anomalia, anormalidadeความผิดปกติ, ความผิดปกติของร่างกาย[Spéc.]

ภาวะร่างกาย (n.) • สภาพร่างกาย (n.) • สภาวะร่างกาย (n.)

-

 


   Publicidade ▼