Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

derecho canónicokanoninen oikeus, kirkko-oikeus - derecho internacionalkansainvälinen oikeus - Mooseksen laki - islamilainen laki, islamin laki, šaria, šarian laki - fıkıh (tr)[Spéc.]

legislativolainsäädännöllinen[Rel.Pr.]

laillinen, lainmukainen - oikeuslääketieteellinen - juez, jurista, magistrado, regentejuristi, käräjätuomari, lakimies, rauhantuomari, tuomari[Dérivé]

adjetiva, adjetivomenettelyoikeudellinen, menettelytapaa koskeva, muodollinen, proseduuri-, prosessuaalinen, toiminto- - materiaali-, oleellinen - alienable, enajenable, transferible, traspasableluovutettavissa oleva, luovutuskelpoinen, myytävissä oleva, siirrettävä, siirrettävissä oleva, siirtokelpoinen - excesivo, indebidoasiaton, kohtuuton, laiton, sopimaton - muutettavissa oleva, muuttuva - lopullinen - epäpätevä, oikeustoimikelvoton, vajaavaltainen - konsensuaalinen, yhteisymmärrykseen perustuva, yhteisymmärrys - palautuva - korvattava - hereditario, patrimonialesi-isiltä peritty, lähetettävissä oleva, patrimoniaalinen, perinnöllinen, perintö-, peritty, periytyvä, siirrettävissä oleva - vallassa - ultra vires - täysi-ikäinen - menor, menor de edadalaikäinen - suojeluksessa, suojeluksessa oleva - kiistanalainen - testadotestamentin tehnyt - testamentiton - nulomitätön, pätemätön - todisteellinen, todistus- - apelantekantelu-, muutoksenhaku-, valitus-, veto- - jäljelle jäävä - reversible, reversionariotoissijainen - täten - tahallisesti - internointi, takavarikko, takavarikoiminen, takavarikointi - concesiónantaa tuomio, määrätä korvaus - perijäksi määrääminen - deber, puntos de consultapalauttaminen, palautus - innovaciónuudistaminen - subrogaatio - asianajajaliitosta erottaminen - poikkeus - rescisiónkumoaminen, peruutus - häiriöiden lieventäminen, häiriön lieventäminen - esittäminen - juridiikka - lain harjoittaminen - agraviorikkomus, siviilirikkomus, vahingoittaminen, vahingonteko - delincuencia juvenilnuoren tekemä rikos - vahinkoa kärsineen myötävaikutuksen huomioon ottaminen vahingonkorvausta määrättäessä - rinnakkainen tuottamus - myötävaikutus, myötävaikutus vahinkoon - imprudencia criminalhuolimattomuus, törkeä huolimattomuus - velvollisuuksien laiminlyönti - estafa, fraudehämäys, petos - pidätyksen vastustaminen - sediciónkansankiihotus - abuso sexualseksirikos, seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalirikos, sukupuolinen hyväksikäyttö, sukupuolirikos - robo, secuestroihmisryöstö, kidnappaus, ryöstö, sieppaus - tosiasiallinen hallussapito - tulkinnallinen omistus - rikollinen hallussapito - väliintulo - vastalause - jäävääminen - recusaciónjäävääminen, jääväys - luovutus, siirtäminen, vieroittaminen - legislaciónlainsäädäntä, lainsäädäntö, lakien säätäminen - virkamies - promulgaciónesittäminen, hyväksyminen - lain täytäntöönpano - deber legalvirantoimitus - laiton vangitseminen, vapaudenriisto - vangitseminen - conmutaciónrangaistuksen lievennys, tuomion muuttaminen - desacatohalventaminen, oikeuden halventaminen - kongressin halventaminen - desacato al tribunaloikeuden halventaminen - oikeuden määräyksen noudattamatta jättäminen - esteetön poissaolo oikeudesta - oikeuden halventaminen - oikeuden vastustaminen - procedimientos justos, procedimientos justos de la leyoikeusturva - acción, acción penal, causa, contención, contencioso, demanda, enjuiciamiento, juicio, litigio, pleito, proceso, proceso penal, querellaoikeudellinen toimenpide, oikeudenkäynti, oikeusjuttu, oikeustoimi, prosessi - caso, causa, juicio, litigio, pleito, procesoasia, juttu, kanne, oikeusjuttu, oikeustapaus, tapaus - traje civilriita-asia - ryhmäkanne, yhteiskanne - vastakanne - rikosjuttu - harjoitusoikeudenkäynti - litigio de paternidadisyyskanne - kartellienvastainen juttu - alegación, contrademanda, reconvenciónvastakanne - huoltajuusasia - vireilläolo - diligencia, expedienteoikeudenkäynti, oikeudenkäyntiprosessi, prosessi - lapseksiottaminen, lapseksiotto - apelaciónmuutoksenhaku, valittaa päätöksestä, valitus, vetoomus - revocaciónkumoaminen - pysyttäminen, vahvistaminen - konkurssi, vararikko - konkurssihallinto - litigaciónkäräjöinti, oikeudenkäynti, riita-asia - huoltajuusriita - perätön oikeudenkäynti - ilmoitus, syytös - kansalaisoikeuksien antaminen - decisión, enjuiciamiento, fallo, juicio, sentencia, veredictojuridinen päätös, mielipide, päätös, tuomio - yksipuolinen tuomio - juicio en rebeldíayksipuolinen tuomio - kanteen hylkääminen, kanteesta luopuminen - decisión finallainvoimainen tuomio, lopullinen päätös - henkilökohtainen tuomio, in personam -tuomio - esineoikeuteen perustuva tuomio - hylkäys, hylkäyspäätös - objektiivinen arviointi - summaarinen tuomio - decisión, fallomielipide, päätös - Bakken päätös, Bakken ratkaisu - päätös - fallo, juicio, opinión, veredictopäätös, tuomio - oikeudellinen johtopäätös - kompromissituomio - tuomarin sanelema valamiehistön päätös - väärä tuomio - tuomio - kompromissipäätös - erityistuomio - absolución, descargo, exculpaciónsyyttömäksi julistaminen, vapauttava tuomio - murhatuomio - raiskaustuomio - ryöstötuomio - desahucio, desalojo, desposeimiento, lanzamientohäätö, karkotus - karkottaminen - häätö - häätö - häätö kostoksi - despenalización, legalizaciónlaillistaminen, laillistus, legalisointi, legitimaatio - laillistus, legitimaatio - oikeudenkäynti - Scopesin oikeudenkäynti - revisio - juridinen tarkastelu - vetoomus - joutuminen syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - acusación, juicio, proceso, proceso, juiciorikosasia, rikosasiain oikeudenkäyntimenettely, syyte, syyttäjäpuoli, syyttäminen, syytteeseenpano - juicio que hace jurisprudenciaennakkotapaus - alegato, declaración, defensa, denegación, guardiaanomus, kieltäminen, kiistäminen, perustelu, puolustus, torjuminen, vastaus, vastaväite, vastine - rikokseen yllyttäminen - juicio nulotuloksettomaksi jäänyt oikeudenkäynti - revistauudelleenkäsittely - audiencia, audiencia pública, sesión, sesión del tribunal, vistaoikeuskäsittely - hallinnollinen kuuleminen - oikeustoimikelpoisuuden ratkaiseva oikeuskäsittely - puolueeton oikeudenkäynti - quo warranto - divorcioavioero, ero - separaciónasumusero, ero, laillinen ero - censura, reprobación, vituperiokelpaamattomaksi julistaminen, menetetyksi julistaminen - huumesota - anulación, disolución, invalidaciónkumoaminen, mitätöinti, pätemättömäksi tekeminen, peruuttaminen - avioliiton purkaminen - amnistía, indulto, perdónamnestia, anteeksianto, armahdus, rangaistuksen anteeksianto, yleinen armahdus - asiakirjan hävittäminen, asiakirjan muuttaminen - tuhlaaminen - ehdonalainen, ehdonalainen vapaus - libertad condicionalehdollinen tuomio, ehdollinen vankeusrangaistus, ehdonalainen, koeaika - indulto, suspensión de penaarmonaika, hengähdystauko, peruutus - banquilloaita, aitaus, kaide, puomi - sala, sala de justicia, tribunaloikeussali - palacio de justiciaoikeustalo - syytetyn aitaus, syytetyn aitio, syytetyn penkki - asuinrakennus tontteineen - lain varjolla - voimassaolo - tartunta - patronaattioikeus - derechos humanosihmisoikeus - rasiteoikeus - erioikeus - derecho, habilitación, titularidadoikeisto, oikeutus, tukioikeus - derechos civiles, derechos humanos, libertades civileskansalaisoikeudet, kansalaisoikeus - kansalaisvapaus - hábeashabeas corpus - libertad de culto, libertad de cultos, libertad de religión, libertad de religiosauskonnonvapaus, uskonvapaus - liberdad de expresión, liberdad de palabra, libertad de expresión, libertad de palabrailmaisun vapaus, puhevapaus, sananvapaus - libertad de imprentalehdistönvapaus, painovapaus - kokoontumisvapaus - aseenkanto-oikeus - oikeus olla turvassa etsinnöiltä ja takavarikoinneilta - oikeus oikeusturvaan - oikeus kieltäytyä todistamasta itseään vastaan - oikeus olla joutumatta syytetyksi kahdesti samasta rikoksesta - right to speedy and public trial by jury - oikeus asianajajaan - oikeus kohdata syyttäjänsä - vapaus julman tai epätavallisen rangaistuksen langettamisesta - vapaus orjuudesta ja pakollisesta palvelussuhteesta - yhtäläinen oikeussuoja - derecho de sufragio, derecho de voto, sufragio, votoäänestys, äänioikeus, äänivalta, vaalioikeus - vapaus syrjinnästä - mahdollisuuksien tasa-arvo, tasa-arvo - pakkolunastusoikeus - äänioikeuden myöntäminen, äänioikeus, oikeus - patenttioikeus - right of election - right of entry - right of re-entry - right of offset - yksityisyysoikeus - nautinta - usufructokäyttö- ja tuotto-oikeus, käyttöoikeus, nautintaoikeus - tapaamisoikeus - jurisdicciónoikeudellinen valta, toimivalta, tuomiovalta - kohtu - olettamus - fundamento, lógica, motivo, principio, razónperiaatteiden selvitys, perusteet, toimintaperiaate - tahallisuus - tahallisuus - lieventävä asianhaara - riittävät perusteet - häiriö - sistema legaloikeusjärjestelmä - fianzatakuu, takuumaksu, takuut - valamieslaitos - patenttijärjestelmä - fiscalidad, régimen tributario, sistema de contribucionesverotusjärjestelmä - sistema electoraläänestysjärjestelmä, vaalitapa - oikeusperiaate - ius sanguinis, syntyperäperiaate - ius soli, syntymämaaperiaate - aiemmuusperiaate - taannehtivuus - yhteenveto - acta, acto jurídico, certificado, documento, documento judicial, documento oficial, escritura, instrumento, partidavirallinen asiakirja - johdannainen, johdannaisinstrumentti - kauppapaperi - juttuluettelo, tuomioluettelo - pasaportepassi - documentación del barcolaivakirja, laivan paperit - manifiestolastiluettelo, luettelo, matkustajaluettelo, rahtikirja, rahtiluettelo - calco, copia, duplicado, transcripciónjäljennös, kaksoiskappale, kopio, rinnakkaiskappale - resolución comúnyhteispäätös - obligaciónvelkasitoumus - mandato, poder, procuraciónvaltakirja, valtuutus - hallintoasiakirja - testamentti - acta, leyasetus, asiakirja, laki, säädös - derecho, leylaki, sääntö - huumeidenvastainen laki - järjestäytyneen rikollisuuden vastainen laki, järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva laki - antitrust-lainsäädäntö, antitrust-laki, kartellilaki, kilpailulainsäädäntö - vanhentumissääntö - constituciónperustuslaki, säädökset - Yhdysvaltojen perustuslaki - derecho públicojulkisoikeus - derecho escrito, legislaciónlainsäädäntö, säädännäisoikeus - valtalait - työturvallisuuslaki - senaatin advice and consent -veto-oikeus - código de leyesasetuskokoelma, lakikirja - proyecto de leylakialoite, lakiehdotus, lakiesitys - määräraha-aloite - maanpetostuomio - lakiesitys - maatilalaki - kauppasopimus - blue law - blue sky law - painovapautta rajoittava laki - riistalaki - maatilalaki - köyhäinhoitolaki - Riot Act - derecho criminal, derecho penalrikoslaki, rikosoikeus - mandato judicialoikeuden määräys, tuomioistuimen määräys - auto, decreto, edicto, ordenanza, sentenciaasetus, edikti, julistus, käsky, määräys, määritys, päätös, säädös, tuomio - suostumusratkaisu - cubrefuego, toque de quedaulkonaliikkumiskielto - orden preliminar de divorcioasumuseropäätös - varojen pakkosiirto - asumusero, virallinen ero - kieltolaki - lykkäys - aplazamiento, demora, dilación, fecha límite, plazo, prórroga, tardanza, términolykkäys - entredichokielto, kieltomääräys, kieltotuomio - velvoite - kieltotuomio - väliaikainen kieltomääräys - kirjelmä, oikeudenkäyntikirjelmä - oikeuden ystävän muistio - testamentotestamentti, viimeinen tahto - legalizacióntestamentin vahvistus, vahvistettu testamentti - codicilolisätestamentti, testamentinliite - hoitotestamentti - acciónhallintatodistus - assignaatio, cessio, luovutus, luovutustoimi, määrääminen, maksuosoitus, oikeussiirto, osoitus, siirtäminen, siirto, siirtotoimi - kauppakirja - yksipuolinen luovutuskirja - läänityskirja - kiinnitysasiakirja - contrato de compraventa, escritura de compraventa, escritura de propiedadkauppakirja, omistustodistus - asiakirja - kauppakirja, luovutuskirja - siirtoasiakirja - archivos, documentosasiakirjat - mandato, orden judicialoikeutus, valtuudet - orden de registroetsintälupa, kotietsintälupa - pidätysmääräys - sentencia de muertekuolemantuomio - määräys, määräyskirje - lykkäys - rangaistuksen muuntamismääräys - autorización, concesión, franquicia, licencia, pase, permisoajokortti, lisenssi, lupa, lupakirja - patenteerioikeuskirja, valtakirja - concepto, criterio, dictamen, enjuiciamiento, juicio, opinión, sentencia, sentirlausunto, päätös, ratkaisu, tuomioperusteet - samansuuntainen mielipide - eriävä mielipide - enemmistön mielipide - amnistía, indultoarmahdus, yleinen armahdus - descargo, finiquito, recibovapautus - citación, mandato, mandato judicial, orden, orden judicialhaaste, oikeuden määräys - käräjä- - certiorari-määräys - ejecutoria, ejecutoriotäytäntöönpano, täytäntöönpanomääräys - laillistaminen - hábeashabeas corpus, habeas corpus -laki - venire facias - määräys - takavarikko, takavarikkoon ottaminen, takavarikkoonotto, takavarikkoonpano, takavarikkotoimenpide, takavarikoiminen, takavarikointi, ulosmittaus, ulosotto - ulosottomääräys - scire facias - takavarikkomääräys - takavarikointimääräys - vaalimääräys - määräys - kieltomääräys - oikeusmääräys - autorización, encargo, mandato, orden, poderlupa, mandaatti, valtakirja, valtuutus - citación, llamamientohaaste - cédula de citación, cédula de emplazamiento, citación, comparendo, emplazamientohaaste, kutsu, subpoena ad testificandum, todistajan haaste - subpoena duces tecum - suukapulamääräys - palkanpidätys - kielto - citaciónhaaste - haaste - atestadosakkolappu - syytelista - alegato, defensa, ruego, súplicalausunto - positiivinen puolustus - vaihtoehtoinen asianajo, vaihtoehtoinen puolustaminen - vastaus - välttelevä vastaus - disculpa, pretextopuolustus, vastaus - vastaväite - lykkäävä väite - kunnianloukkaus - puutteellinen vastaaminen - väite - vastaväite - tieteellisen kokeen toistaminen - vastaus - erityinen puolustuspuhe - kantajan vastaus, kvintupliikki - kantajan vastaus, tripliikki - syytettä koskeva sopimus - estatutoasetus, lainsäätäminen, laki - valtuuslaki, valtuutuslaki - säännös - erikoislaki, poikkeuslaki - todistelusääntö - lakikokoelma - código penalrikoslaki - Yhdysvaltain laki - rakennusjärjestys, rakennusmääräykset - paloturvallisuussäännökset - hygieniavaatimukset - spesifikaatio - complicidad, connivenciaäänetön hyväksyminen, silmien ummistaminen, sormien läpi katsominen - libelojulkinen herjaus - declaración de derechos, ley fundamentalBill of Rights - ensimmäinen lisäys - viides lisäys - neljästoista lisäys - kahdeksastoista lisäys, kieltolaki - väite - evidencia, indicio, pruebaevidenssi, näyttö, osoitus, todiste, todistusaineisto - atestación, atestiguamiento, testificación, testimoniotodistus - cuerpo del delitorikoksen tunnusmerkistö - suora todiste, välitön todiste - res gestae - pruebas circunstancialesaihetodisteet, indiisit - vahvistava todistus - toisen käden tietoon perustuva todistus - syyttäjän todisteet - declaraciónjuhlallinen vakuutus - afidávit, Declaración Juradavalaehtoinen todistus, valalla vahvistettu kirjallinen todistus - oikeaksi todistus, verifikaatio - todistus - alibi, muualla olo - advertencia de suspensiónvastalause - väärä vala - dictum, obiter dictum - acuerdo escritokirjallinen suostumus - oikeudellinen arvio - neuvottelu - suullinen valmistelu - sovintomenettely, sovittelu, välitys - lainaus - afidávit, auténtica, declaración, deposiciónvalaehtoinen lausunto - repreguntaristikuulustelu - todistajan nimenneen osapuolen suorittama kuulustelu - todistajan kuuleminen - luopuminen - objeción, reparoväite, vastaväite - desacuerdo, disensión, inconformidaderiävä mielipide, erimielisyys - asiakirjojen esittäminen - condición, estipulaciónsopimusehdot - alegación, demanda, querellasyytekohta, väite - subornation of perjury - kilpailunrajoitussopimus - abogacía, bufeteasianajotoimisto, lakiasiaintoimisto - konservatiivinen juutalaisuus - abogacía, foroasianajajakunta, lakimieskunta - ministerio de JusticiaDoJ, oikeusministeriö - BJA, Bureau of Justice Assistance - F.B.I., policía judicialFBI, liittovaltion poliisi - liittovaltion vetoomustuomioistuin - tuomiokunta, tuomiopiiri - sotaoikeus - harjoitusoikeus - pikakäräjät - tribunal de policía militarsotatuomioistuin - juzgado de guardiapoliisituomioistuin - perintöoikeus - audiencia trimestralneljännesvuosikäräjät - corte superiorylempi oikeusaste - corte suprema, Tribunal Supremokorkein oikeus, Yhdysvaltain korkein oikeus - audiencia, el Tribunal Supremo, tribunal supremokorkein oikeus - oikeusistuin - oikeusistuin - juridinen osasto - valamiehistö - jurado de acusaciónsuuri valamiehistö - jurado sin mayoríavalamiehistö - pieni valamiehistö - erikoisvalamiehistö - derecho administrativohallinnollinen lainkäyttö, hallintolaki, hallinto-oikeus - derecho civilsiviilioikeus - derecho consuetudinariocommon law, perinnäistavat, tapaoikeus, tavanomainen oikeus - perustuslaki - derecho marítimomerenkulkuoikeus, merilaki, merioikeus - derecho de guerra, ley marcialpoikkeustila, sotalaki, sotatilalaki - derecho mercantil, legislación comercialkauppaoikeus - derecho militarsotaoikeus - ley estatutarialainsäädäntö - arvopaperilaki - derecho fiscalverolaki - asuinpaikka, kotipaikka - acusado, defendido, demandado, procesado, querelladoepäilty, syytetty, vastaaja - abogadoasiamies, asianajaja, oikeusasianajaja, oikeusavustaja - oikeuden ystävä, tuomioistuimen ystävä, ulkopuolinen asiantuntija - apoderado, cesionarioluovutuksensaaja, siirronsaaja - luovuttaja, maksuosoituksen antaja, siirtäjä, valtuuttaja - fiscal del tribunal supremo, ministro de justiciakruununjuristi, oikeuskansleri - abogadoasianajaja - Presidente del Tribunal Supremopresidentti - contratistasopimuspuoli - luovutuskirjoja laativa notaari - clienteasiakas - abogado defensorpuolustusasianajaja - avioerojuristi - jättäjä - välipuolue - Maija Meikäläinen - Matti Meikäläinen - Yhdysvaltain armeijan lakiosaston kenraali - jurisconsulto, jurisperito, juristajuristi, lakiasiantuntija, lakimies - juez de distrito, juez de pazrauhantuomari - lainsäätäjä - abogada, abogado, apoderado, jurista, letrado, notario, picapleitos, procurador, togadoasianajaja, asianajaja,, edustaja, juristi, lakimies - valtuutettu - legisladorlainlaatija, lainsäätäjä - liquidadorpesänhoitaja, selvitysmies - litiganteasianajaja, asianosainen - uskottu mies - notariojulkinen notaari, notaari - vakinainen tuomari - amo, dueño, propietarioomistaja - asianajosihteeri - interesado, parteasianosainen, osallinen, osapuoli - demandante, demandante; querellante., querellanteasianomistaja, kantaja - asianosainen - promulgadorjulkaisija - fiscal, procurador, procuradorapiirisyyttäjä, syyttäjä, syyttäjäasianajaja, virallinen syyttäjä, viskaali, yleinen syyttäjä - abogado de oficio, abogado de pobrespuolustusasianajaja - välimies, välitystuomari - selkäperillinen - Matti Meikäläinen - abogado, notario, procuradorasianajaja, lakimies - perijä - luovuttaja - puolustusasianajaja - tuomari - tutkintotuomari - holhooja, uskottu mies - vaimo - todistaja - testimoniooikeaksitodistaja, todistaja - testigotodistaja - kuolemaan päättyvä omistusoikeus - cesiónlahjoitus, luovutus, luovutustoimi - herenciaperintö - akresenssi - herencia, legadojäämistö, legaatti, perintö, testamentti, testamenttilahjoitus - testamenttaus - perintö - perintökalu - interés, participaciónkorko, osakkuus, osuus, sijoitus - derecho adquiridoasianosainen - korvaus - hyvityssakko, lain mukainen vahingonkorvaus, tavanomainen vahingonkorvaus, vahingonkorvaus - nimellinen vahingonkorvaus - korvaus, vahingonkorvaus - oikeudenkäyntikulut - odotusoikeus - omaisuuden palautuminen valtiolle - fianzatakauksen asettaminen, vakuuden asettaminen - archivos, registroasiakirja-aineisto, muistiinpano - relación jurídicaoikeussuhde - luottamussuhde - pankin ja tallettajan suhde - neuvonantajan ja hänen asiakkaansa luottamuksellinen suhde - edunvalvojan vastuu holhotistaan - johtajan ja sijoittajan välinen luottamussuhde, sijoittajasuhteet - pesänjakajan vastuu - luottamussuhde - yhtiötoveruus - toimitsijamiehen ja velkojan suhde - luottamussuhde - oikeusasema - kansalaisoikeuksien menettäminen - ciudadaníakansalaisuus - estadoaviosääty, siviilisääty - casamiento, connubio, enlace, matrimonio, uniónavioliitto, aviollinen suhde, aviosääty, liitto, rekisteröity parisuhde - bigamiabigamia, kaksinnaiminen - rekisteröity parisuhde, siviiliavioliitto - avoliitto - regla jurídicaoikeusohje - procuraduríalaillinen edustaja - inmunidad diplomáticadiplomaattinen koskemattomuus - limitaciónvanhentuminen - elvyttää - luovuttaa, myöntää, valtuuttaa - valvoa - recusarjäävätä - määrittää isyys - antaa ohjeet valamiehistölle - alegar, declararse, defender, hablar por alguienajaa jonkun asiaa, tunnustaa syyllisyytensä, vastata - tehdä syytettä koskeva sopimus - reexaminarkuulla uudelleen - recusarjäävätä, moittia - saada vapaaksi - absolver, dispensar, indultar, perdonararmahtaa - amnistiararmahtaa - atenuarlieventää - condenar, declarar culpable, encontrar culpabletuomita, tuomita syylliseksi - tuomita uudelleen - condenar, encontrar, enjuiciar, fallar, juzgar, procesar, sentenciarlangettaa tuomio, tuomita - valtuuttaa - jäävätä, jäävätä itsensä - presentarjättää, kirjata - lisätä asiakirja luetteloon - lisätä tapaus luetteloon - osoittaa oikeaksi - todistaa - acreditar, atestar, atestiguar, certificar, dar fe, declarar, demostrar, manifestar, ser testigo de, testificar, testimoniarnäyttää, näyttää toteen, olla kunniaksi, olla todisteena, osoittaa, todistaa, vahvistaa - abogar, abogar por, advocar, apelarvastata - tehdä väite - tehdä vastakanne - transferir, traspasarluovuttaa, siirtää - devolver, entregar, presentar, rendirjättää, luovuttaa - suosia - valvoa - pagar fianzamaksaa takuu, maksaa takuut - aprisionar, encarcelar, incarcerar, meter bajo siete llavespanna linnaan, panna muurien sisään, panna telkien taakse, panna vankilaan, sulkea vankilaan, vangita - obligar legalmentevelvoittaa - loukata - comparecenciaesiintyminen, esiintyminen asianajajana, saapuminen, saapuminen käsittelyyn, saapuminen oikeuteen - antaa tuomio, määrätä - nolata - encontronazotapaturmatappo - tarpeeton käräjöinti - champerty - delikti, rikkomus - intervención parlamentaria hecha para impedir que una moción se vote, obstruccionistajarrupuhe, jarrutus, jarrutuskeskustelu, jarrutuspuhe - poissulkeminen - tuomarikunta, tuomarit, tuomioistuin - DBA, Doing Business As, näennäinen nimi, peitenimi, salanimi - yhdeksästoista lisäys - kanteen peruste - todistus - lahjoittaja - hyvitys[Domaine]

derecho (n.m.) • juridiikka (n.) • jurisprudencia (n.f.) • laki (n.) • legislación (n.f.) • ley (n.)

-

 


   Publicidade ▼