» 

dicionario analógico

Direito Canónico, Direito Canônicoقانون شرع - Direito internacionalحقوق بين الملل, حقوق بین الملل, قانون بين الملل, قانون بین الملل, قانون ملل - Law of Moses, Mosaic law (en) - charia, Chariá - fıkıh (tr)[Spéc.]

legislativoمقننه[Rel.Pr.]

jurídico, legal - medicolegal (en) - juiz, juíz, juíza, jurista, magistradoدادرس, قاضی[Dérivé]

adjectivo , adjetivo, processual - essencial - alienável, transferível, transmissívelانتقالى, قابل انتقال, قابل فروش - excessivo, indevidoبیش از حد - alterable (en) - unalterable (en) - incompetent, unqualified (en) - consensualحق. - revertible (en) - fungívelاموال مثلى, قابل تعويض, مثلی - hereditário, patrimonialارثى, موروثی, وابسته ميراث - intra vires (en) - بسيار عالى مقام - major (en) - menorنابالغ - covert (en) - moot (en) - شخص - intestate (en) - nuloباطل, بلااثر, بى ارزش, تهى, عاری, پوچ - probatório - apelante, suplicanteاستينافى, استیناف دهنده - residual - relativo à reversão, reversívelرجعى /حق./, رجوعى - therefor (en) - scienter (en) - impounding, impoundment, internment, poundage (en) - جایزه, رای - appointment (en) - ارسال وجه - novaçãoابتكار, ابداع, نوسازى - جانشینی, حق., وکالت - محروميت از شغل وكالت - عمل موهن - abolição, ad-rogação, anulação, cancelamento, rescisão, revogaçãoابطال, فسخ, فسخ /حق./ - abatement of a nuisance, nuisance abatement (en) - production (en) - law, practice of law (en) - law practice (en) - danoاسيب, شبه جرم, ضرر - Delinquência juvenil, Delinqüência juvenilتقصیر - comparative negligence (en) - concurrent negligence (en) - contributory negligence (en) - criminal negligence, culpable negligence (en) - neglect of duty (en) - meios fraudulentosبهانه های دروغین - resisting arrest (en) - insubordinação, sediçãoاشوب, اغتشاش, شورش, طغيان, فتنه - Abuso Sexualسوء استفاده جنسي - rapto, sequestro, seqüestro, Sequestrosادم دزدى, ربايش - actual possession (en) - constructive possession (en) - criminal possession (en) - intervention (en) - objection (en) - recusation (en) - recusal, recusation (en) - alienation (en) - legislaçãoقانون, قانونگذاری, قوانین - trust busting (en) - decretaçãoتصویب؛ مصوبه؛ اجرا - execução da lei - legal duty, legal obligation (en) - false imprisonment (en) - encarceramentoحبس - commutation, re-sentencing (en) - desacatoعدم توجه به قانون - contempt of Congress (en) - contempt of court - civil contempt (en) - تمرد, سرکشی - criminal contempt (en) - obstruction of justice (en) - devido processo legal - causa, processoاقامه دعوا - caso, causa, pleito, processoدادخواهي, دادخواهی, پرونده - causa civil, processo civil - ação popular - countersuit (en) - criminal suit (en) - بحث, قابل بحث - bastardy proceeding, paternity suit (en) - antitrust case (en) - alegação em contrárioحق. - custody case (en) - lis pendens (en) - procedimento legalاقدامات - Adoção - apelação, apelo, recursos (legislação)التماس, تقاضا؛ درخواست, درخواست - revogação - afirmação - ورشکستگی - receivership (en) - litígio, processoاقدام قانونی, دادخواهی, دعوى قضايى, دعوی قضایی - custody battle (en) - vexatious litigation (en) - اخطار, اطلاع - naturalisation, naturalization (en) - decisão, juízo, julgamento, sentença, veredictoتصمیم, حکم؛ قضاوت, حکم دادگاه, حکم دادگاه مدنی, حکم قاضی؛ رای دادگاه, داوری؛ حکم, راي محكوميت - cognovit judgement, cognovit judgment, confession of judgement, confession of judgment (en) - julgamento à revelia - non pros, non prosequitur (en) - decisão final - judgement in personam, judgment in personam, personal judgement, personal judgment (en) - judgement in rem, judgment in rem (en) - demissão, despedimento, dispensaاخراج - judgement on the merits, judgment on the merits (en) - Tutela Antecipada - decisão, ditame, julgamento, sentençaتصميم, تصمیم, حكم, حكمرانى, حکم رای - Bakke decision (en) - افزار, حکم - veredicto, vereditoرای هیئت منصفه - conclusion of law, finding of law (en) - compromise verdict (en) - directed verdict (en) - false verdict (en) - general verdict (en) - quotient verdict (en) - special verdict (en) - absolvição, quitaçãoبرائت ذمه, تبرئه, حق. - murder conviction (en) - rape conviction (en) - robbery conviction (en) - despejoاخراج؛ تخلیه ملک - اخراج - actual eviction (en) - despejoاخراج - retaliatory eviction (en) - legalizaçãoمشروعیت - legitimaçãoمشروعیت - julgamento, Processo - Scopes trial (en) - review (en) - judicial review (en) - plea (en) - double jeopardy (en) - acusação, processoتعقیب قانونی, تعقیب قانونی؛ شکایت, شاکی - شخص يا چيز مورد آزمايش, قضيه در ازمايش - declaração, defesa, negativaانکار؛ تکذیب, مدافعه؛ پاسخ دعوی, معترض - entrapment, in-cloud scavenging, rainout, rain-out (en) - حق. - novo processoآزمایش مجدد, ازمايش مجدد, محاكمه مجدد, محاکمه مجدد - audiênciaمحاكمه - administrative hearing (en) - competence hearing (en) - fair hearing (en) - quo warranto (en) - desquite, Divorcio, divórcioطلاق, مج. - separaçãoمتاركه - condenação - drug war (en) - anulaçãoفسخ - dissolution of marriage (en) - amnistia, perdãoسند بخشودگی - چپاول - permissive waste, waste (en) - عفو مشروط, قول شرف, قول مردانه - liberdade condicional - folga, perdãoتعویق مجازات - banco dos réusنرده های درون دادگاه که جای متهمین را از بقیه جدا می کند - sala de tribunalاطاق دادگاه, دادگاه - tribunalدادگاه, ساختمان دادگستری, کاخ دادگستری - banco dos réus, recolheràgaragemمحل قرارگیری متهم - حقوق - color of law, colour of law (en) - effect, force (en) - infection (en) - advowson (en) - direito humano, direitos humanos - servidão (legal)منزل - privilégio - direitoحق؛ استحقاق - direitos civis, direitos do cidadãoاشخاص, حقوق و آزادی های فردی - Liberdades civis - Habeas Corpus, Habeas-corpus, Hábeas Corpus - liberdade de culto, liberdade religiosa, Situação da liberdade religiosa por país - liberdade de expressão, liberdade de opiniãoآزادی بیان - liberdade de imprensa - Liberdade de reunião - freedom to bear arms (en) - freedom from search and seizure (en) - right to due process (en) - freedom from self-incrimination, privilege against self incrimination (en) - freedom from double jeopardy (en) - right to speedy and public trial by jury (en) - right to an attorney (en) - right to confront accusors (en) - freedom from cruel and unusual punishment (en) - freedom from involuntary servitude (en) - equal protection of the laws (en) - direito ao sufrágio, direito de voto, sufrágio, votoحق راى و شركت در انتخابات, حق راي, حق رای, راى, رای - freedom from discrimination (en) - equal opportunity (en) - desapropriaçãoحق. - ازادسازی - patent right (en) - right of election (en) - right of entry (en) - right of re-entry (en) - right of offset (en) - right of privacy (en) - لذت - usufrutoحق. - روم و مدنى - visitation right (en) - jurisdiçãoاقتدار؛ صلاحیت, حوزه قضایی, قلمرو قدرت - شکم - presumption (en) - motivoاس اساس, بنياد و پايه, بنیاد و پایه, توضيح اصول عقايد - dolo - premeditaçãoعمد, قصد قبلی - mitigating circumstance (en) - probable cause, reasonable and probable cause, reasonable and probable ground, reasonable ground (en) - chateação, contrariedade, distúrbios, incômodo, moléstia, pertubaçãoاذیت, ازار, مایه رنجش - sistema jurídico, sistema legal - fiançaانتقال, حبس, سطل, ضمانت, واگذاری, وثیقه - jury system (en) - patent system (en) - sistema fiscal, sistemas de impostos - sistema de votação, sistema eleitoral, Sistemas de votação - judicial doctrine, judicial principle, legal principle (en) - jus sanguinis - jus soli - preempção - relation, relation back (en) - مجموع - acto, certificado, negócio jurídico - derivativo, Derivativos - letra de câmbio - docket (en) - passaporte, Passaportesگذرنامه - ship's documents, ship's papers, ships papers (en) - conhecimento, manifestoاشاره, اشکار, اعلاميه, اعلامیه, بيانيه, بیانیه, خبر, نامه - cópia, duplicado, fotocópia, reproduçãoرونوشت, نسخه - resolução conjuntaتصميم مشترك, تصمیم مشترک - debêntureحواله دولتی - mandato, procuraçãoوكالتنامه, وکالت نامه - اختيارنامه قيمومت, قيم نامه - حق. - decreto, leiقانون, قانون؛ قاعده, قانون؛ لایحه - actos legislativos, direito, lei, leisقانون - anti-drug law (en) - anti-racketeering law, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO, RICO Act (en) - antitrust law, antitrust legislation (en) - prescriçãoقانون مرور زمان - Constituiçãoقانون اساسی - Constituição dos Estados Unidos, Constituição dos Estados Unidos da América - direito públicoحقوق بين المللى عمومى, حقوق عمومى, حقوق عمومی - estatutos da lei, legislação - enabling legislation (en) - federal job safety law, occupational safety and health act (en) - advice and consent (en) - قوانین موضوعه, مج., کتاب قانون - projecto de lei - appropriation bill, bill of supply (en) - Bill of attainder - bottle bill (en) - farm bill (en) - trade bill (en) - blue law (en) - blue sky law (en) - gag law (en) - game act, game law (en) - homestead law (en) - poor law (en) - Riot Act (en) - direito criminal, direito penalحقوق جزا - adjudicação, ordem judicial - acta, decreto, proclamaçãoاجازه, امر, حكم, حكمى, حکم, حکم؛ فرمان, حکمی, رخصت, فرمان, فرمان؛ دستور رسمی, قانون - consent decree (en) - recolherمنع عبور و مرور - decree nisi (en) - divestiture (en) - judicial separation, legal separation (en) - prohibition (en) - stay (en) - límite de tempo, prazo - injunção, Processo Cautelarدستور, قدغن, نهی - mandatory injunction, obligation to do a particular thing (en) - final injunction, permanent injunction, standing injunction (en) - interim injunction, interlocutory injunction, temporary injunction (en) - دستور - amicus curiae brief (en) - nota de suicídio, testamentoوصيت نامه, وصیت نامه - گواهی حصر وراثت - alteração, cláusula adicional, Codicilo - living will (en) - ato, ato heróico, escritura pública, feito notávelقباله, کار, کردار - assignment (en) - bill of sale (en) - deed poll (en) - enfeoffment (en) - deed of mortgage, mortgage deed, mortgage document (en) - título de propriedadeسند, سند مالکیت - deed of trust, trust agreement, trust deed, trust indenture, trust instrument (en) - conveyance (en) - quitclaim, quitclaim deed (en) - muniments (en) - mandado, mandatoاجازه - mandado de buscaحكم بازرسى و ورود, حكم بازرسي, حكم تفتيش منزل /حق./ - ordem de prisão - حكم اعدام, حکم اعدام - cachet, lettre de cachet (en) - reprieve (en) - commutation (en) - licença, licenciamentos, permissãoاجازه؛ مجوز, امتیاز انحصاری, جواز, گواهی نامه - carta-patenteنامه سرگشوده - judgement, judgment, legal opinion, opinion (en) - concurring opinion (en) - dissenting opinion (en) - majority opinion (en) - amnistia, anistia, perdãoعفو عمومی - isenção, pagamento de dívida, quitação, reciboبخشودگى, برائت, ترك دعوى, رهايى, مفاصا - citação, decreto, escritura, mandado, mandado judicial, mandato, ordemحكم, سند, نوشته, ورقه - فرمان, محکمه, نرخ قانونی - certiorari, writ of certiorari (en) - charging order, execution, garnishee order, garnishes order, process bearing the executive formula, warrant for attachment, writ of execution (en) - execution, execution of instrument (en) - habeas corpus, writ of habeas corpus (en) - venire facias (en) - despachoحق.- انگليس - attachment (en) - fieri facias (en) - scire facias (en) - sequestration (en) - writ of detinue (en) - election brief, writ of election (en) - writ of error (en) - writ of prohibition (en) - writ of right (en) - mandato, mandatosاجازه, فرمان - Intimação - adiamento, citação, intimaçãoاحضاریه, حق., حکم احضار, خواست برگ - subpoena duces tecum (en) - gag, gag order, non-publication order, publication ban (en) - احضار شخص ثالث, ارايش, تامين خواسته, تامین خواسته, تزئين - interdiçãoجلوگیری, حکم اداری, قدغن, منع - citação - monition, process of monition (en) - acta, coima, multaرسید - bill of Particulars (en) - alegação, defesa, razoadoبرهان نمايى, دادخواهى, دفاع, شفاعت - affirmative pleading (en) - alternative pleading, pleading in the alternative (en) - answer (en) - evasive answer (en) - تقاضا - counterplea (en) - dilatory plea (en) - libeloافترا, تهمت, توهین - defective pleading (en) - demurrer (en) - رد, عمل متقابل, پاسخ رد - replication (en) - جواب, پاسخ دفاعی - special pleading (en) - surrebuttal, surrebutter (en) - plaintiff's surrejoinder, reply to the duplique, surrejoinder (en) - plea bargain, plea bargaining (en) - estatuo, estatutoاساسنامه, حكم, قانون, قانون موضوعه - enabling act, enabling clause (en) - فرمان - emergency act, emergency legislation, special act, special statute (en) - rule of evidence (en) - legal code (en) - código penalحق. - Código dos Estados Unidos da América - building code, building regulation (en) - fire code (en) - health code, sanitary code (en) - specification (en) - conspiração, cumplicidadeاغماض, نادیده انگاری - افترا, تهمت, توهین - Bill of Rights (en) - First Amendment (en) - Fifth Amendment (en) - Fourteenth Amendment (en) - Eighteenth Amendment (en) - submission (en) - evidênciaمدرک؛ گواه, گواه - depoimento, testemunha - حق. - direct evidence (en) - res gestae (en) - prova circunstancialحق. - corroborating evidence (en) - hearsay evidence (en) - گواه جنايى, گواه دادگاه جنايى - declaração - depoimento juramentadoاستشهاد, سوگندنامه, شهادت نامه, گواهى نامه, گواهینامه - verificaçãoبازبینی - subornation (en) - álibiبهانه, جای دیگر, عذر - آگهی, اخطار - jactitation (en) - obiter dictumاظهار نظر قضایی - written agreement (en) - issue of law, legal matter, matter of law, question of law (en) - barra lateral - pretrial, pretrial conference (en) - arbitragemداوری, نتیجه حکمیت - citation (en) - deposição - interrogatório, reperguntaاز شاهد - direct examination (en) - redirect, redirect examination, reexamination (en) - aviso legal - objecçãoترديد راى, تردید رای, معترض - discordânciaمخالفت - discovery (en) - شرط, شرط ضمن عقد - alegaçãoادعا, اظهار - subornation of perjury (en) - combination in restraint of trade (en) - empresa de advocacia, escritório de advocacia - Conservative Judaism (en) - profissões ligadas à justiça - Justiça - BJA, Bureau of Justice Assistance (en) - FBI, Federal Bureau of Investigation, polícia judiciária - circuit court of appeals (en) - circuit (en) - military court (en) - دادگاه تمرينى دانشجويان حقوق - night court (en) - provost court (en) - ضابطين شهربانى, كلانترى - probate court (en) - دادگاه استينافى /حق.-انگليس/ - corte superiorحق., دادگاه عالی - Suprema Corte dos Estados Unidos da América - Suprema Corteدادگاه درجه اعلا - دادگاه تخلفات رانندگى - trial court (en) - judicial branch (en) - panel, venire (en) - júriحق., هیئت منصفه عالی - hung jury (en) - júri ordinárioحق. - هيئت منصفه مخصوص - direito administrativo - civil law, Direito civil, direito romano-germânico - Common Law, Common-lawحقوق عرفی, قانون عرفی - law of the land (en) - código marítimo, Direito do mar, Direito Marítimo - Lei Marcialحکومت نظامی - Direito comercial, Direito empresarial - military law (en) - lei, lei ordinária, Leis - securities law (en) - direito fiscal, legislação fiscal - casa, domicílioاقامتگاه, خانه, محل اقامت, مقر - acusada, acusado, arguido, argüido, ré, Réuمتهم, متهم؛ مدعی علیه, مدعی علیه, مظنون - advogadoاندرز, رایزن, رایزنی, طرفدار, عرضحال دهنده, مستشار, مشاور, مشورت, وکیل مدافع - jurisperito - administrador, síndicoعامل, مامور, نماينده, وكيل, گماشته - انتقال دهنده, حواله دهنده, واگذار كننده - procurador-geral, Procurador Geral da República, procurador-geral da Repúblicaدادستان, مدعى العموم - advogado, Advogados do Reino Unido, barristerوکیل دعاوی, وکیلی که حق حضور در دادگاه و دفاع را دارد - رئیس دادگاه, قاضى اعظم, قاضى القضات, قاضی اعظم, قاضی القضات - contratador - conveyancer (en) - cliente, freguês, freguesaارباب رجوع, مراجعه کننده؛ موکل, مشتری, موکل - defense attorney, defense lawyer (en) - divorce lawyer (en) - filer (en) - intervenor (en) - Jane Doe (en) - John Doe (en) - judge advocate general (en) - jurisconsulto, jurista, Juristas - juiz de paz, magistradoامين صلح, دادرس دادگاه بخش, قاضى صلحيه - legisladorشارع, قانونگزار, قانون گزار, مقنن - advogada, advogado, jurista, procuradorحقوقدان, شارع, فقیه, مدعی, مشاور حقوقی, وکالت, وکیل, وکیل دادگستری - legal representative (en) - Legisladorقانونگذار, قانون گذار, مقنن - liquidador, o que liquidaحساب واریز کننده, مدیر تصفیه امور ورشکستگان - litiganteخواهان, طرف دعوى, طرف دعوی, مرافعه كننده, منازع - next friend (en) - escrivã, notário, tabeliã, tabelioaدفتر اسناد رسمى, دفتر اسناد رسمی, صاحب محضر - ordinary (en) - proprietário - Técnico jurídico - party (en) - queixoso, querelanteخواهان, شاكى, عارض, مدعى - prevailing party, successful party (en) - اعلام دارنده, ترويج - autor de ação, continuador, demandante, ministério público, procurador, promotor, promotora, Promotor de Justiça, prosseguidor, querelanteدادستان, مدعى العموم - advogado da justiça gratuita, Defensoria Publica, Defensoria Pública, defensor públicoوكيل تسخيرى /حق./ - referee (en) - reversioner (en) - Richard Roe (en) - solicitadorوکیل - منتقل الیه - انتقال دهنده, دهنده, منتقل كننده - trial attorney, trial lawyer (en) - trial judge (en) - trier (en) - Curador - ux., uxor (en) - vouchee (en) - attestant, attestator, attestor, witness (en) - Testemunho - estate for life, life estate (en) - assignment, grant (en) - herança, legado, patrimônio - accretion (en) - doação, herança, legadoارث, ارثیه؛ میراث, ترکه, ماترک؛ میراث, ميراث - devise (en) - jointure, legal jointure (en) - herança - acções, juro, jurosبهره, سهم - vested interest (en) - relief (en) - actual damages, compensatory damages, damages at large, general damages (en) - nominal damages (en) - خسارت - legal fee (en) - reversion (en) - escheat (en) - caução, fiançaالتزام, تعهد نامه, سپرده التزامى, وجه الضمانه - index book, registoثبت؛ یادداشت - legal relation (en) - fiduciary relation (en) - bank-depositor relation (en) - confidential adviser-advisee relation (en) - conservator-ward relation (en) - director-stockholder relation (en) - executor-heir relation (en) - attorney-client relation, lawyer-client relation (en) - partner relation (en) - receiver-creditor relation (en) - trustee-beneficiary relation (en) - legal status (en) - civil death (en) - cidadaniaتابعیت, تبعیت, شهروندان - estado civilوضعیت تاهل - casal, casamento, conúbio, matrimónioازدواج, زناشویی, عروسی, نکاح, پيوند زناشويي - bigamia - civil union (en) - common-law marriage (en) - legal rule, rule of law (en) - legal representation (en) - imunidade diplomática - limitação - republish (en) - alugar, arrendarاجارهدارى كردن - prove (en) - recuse (en) - filiate (en) - charge (en) - apresentar, declarar-se, pleitearاقامه دعوی کردن, قبول یا رد کردن - plea-bargain (en) - reexaminar - challenge, take exception (en) - get off (en) - escusar, perdoarبخشیدن, عفو کردن - anistiarعفو عمومى كردن, عفو عمومی کردن - abrandar, diminuir, enfraquecer, extenuar, minorar, paliarتخفيف دادن, خرد ساختن, خرد كردن, رقيق كردن, سبک کردن, كاستن از, كمارزش قلمداد كردن, كم تقصير قلمداد كردن, كم كردن, كوچك كردن - condenar, provar a culpaسرزنش يا متهم كردن, محكوم كردن, محکوم کردن, گناهکار شناختن - reconvict (en) - amaldiçoar, censurar, condenar, julgar, sentenciarدچار عقوبت کردن؛ به سرنوشت بدی دچار کردن, راى دادن, محكوم كردن, محکوم کردن - capacitate (en) - recuse (en) - andar em fila, andar enfileirado - docket (en) - docket (en) - verify (en) - testemunharشهادت دادن, قرار گرفتن در جايگاه شهود, گواهی دادن - dar testemunho, testemunharشهادت دادن, پاداش چیزی بودن, گواهی دادن - advogar, apelarدرخواست کردن, لابه کردن - استثنا قائل شدن - counterclaim (en) - sair de cena, transferir, transmitirانتقال دادن, انتقال مالکیت دادن؛ واگذار کردن, بردن - apresentar, dar, entregar - prefer (en) - محاکمه کردن - afiançarآزاد کردن با پرداخت وجه تعیین شده - aprisionar, encarcerar, pôr na cadeia, prender, ser presoحبس كردن, در زندان نهادن, زندانى كردن, زندان کردن, زندانی کردن - التزام گرفتن - aggrieve (en) - طلوع, منظر - give (en) - stultify (en) - assassinato involuntário - barratry (en) - champerty (en) - criminal maintenance, maintenance (en) - filibuster (en) - ممانعت - bench (en) - nome fantasia - Nineteenth Amendment (en) - cause of action (en) - شهادت, گواهی - settlor, trustor (en) - satisfaction (en)[Domaine]

ciências jurídicas (n.) • jurisprudência (n.) • legislação (n.m.) • lei (n.) • حقوق الهی (n.) • فقه (n.) • قانون (n.)

-

 


   Publicidade ▼