Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

matemática purapuhdas matematiikka - Matemática Aplicadasovellettu matematiikka[Spéc.]

matemático, Matemáticoslaskumestari, matemaatikko[PersonneQuiFait]

matemática, matemáticomatemaattinen[Rel.Pr.]

mathématification, mathématisation (fr) - mathématiser (fr)[Dérivé]

idempotentti - combinatóriokombinaatio-, kombinatorinen - contínuojatkuva - epäjatkuva - abeliano, comutativoabelinen, kommutatiivinen, vaihdannainen - suora - inversokäänteinen, päinvastainen - divisíveljaollinen - ei-jaollinen, jakamaton - matemáticomatemaattinen - edustettava - additiivinen, lineaarinen - epälineaarinen - monotônicomonotoninen - ei-monotoninen - avoin - suljettu - epänegatiivinen - positivoplus, positiivinen - negativomiinus, miinus; pakkasta - frost, negatiivinen - irrallinen - vaihtokelvoton - invariante, invariávelinvariantti, muuttumaton - analíticoanalyyttinen - diagonalisoitava - erisivuinen - isometrinen - diferencialdifferentiaali- - racionalrationaali- - irracionalirrationaali- - primoalkuluku-, jaoton - kahden muuttujan - arredondamentopyöristysvirhe - laskuvirhe - cáculo, operaçãolaskutoimitus, matemaattinen prosessi, matemaattinen toimenpide, operaatio - rationalisointi, sieventäminen - tarkkuus, täsmällisyys - simetriasymmetria, symmetrisyys, tasapaino, vastaavuus - assimetriaepäsuhtaisuus, epäsymmetrisyys, epätasapaino - fatoraçãofaktorointi, tekijöihin jakaminen - extrapolaçãoekstrapolointi - interpolaçãointerpolointi, väliarvolasku - kaava, sääntö - rekursio, toisto - sériesarja - fractalfraktaali - Aritméticaaritmetiikka, laskuoppi - Geometriageometria - Trigonometriatrigonometria - Álgebraalgebra - Calculo, Cálculodifferentiaalilaskenta, kalkulus - teoria de conjuntos, teoria dos conjuntosjoukko-oppi - subgrupoalajoukko - Teoria dos Gruposryhmäteoria - Topologiaanalysis situs, topologia - metamatematiikka - Demonstrações, evidência, provaosoitus, todiste - Equaçao, equação, Equaçõeskaava, yhtälö - Expressão, Expressão matemática, fórmulakaava, lauseke - matemaattinen todistus - rekursiivinen määritelmä - rajaehto, reunaehto - conjuntojoukko - Espaços topológicos, Espaço Topológicomatemaattinen avaruus, topologinen avaruus - corpoarvoalue, kunta - diagonaali, lävistäjä - progressão aritméticaaritmeettinen sarja - progressão geométricageometrinen sarja - harmoninen progressio - matemaattinen relaatio - funçãofunktio, kuvaus, matemaattinen funktio, yksiarvoinen funktio - Geometria métrica, métricaetäisyysfunktio, metriikka - transformação, Transformação geométricamuuntaminen - reflektio - kierto - translaçãotranslaatio - transformação afimaffiinikuvaus, affiini kuvaus, affiinimuunnos, affiininen transformaatio - Operadoroperaattori - Números pares e ímparespariteetti - transitiivisuus - refleksiivisyys - vastaluku - inverso multiplicativo, recíprocakäänteisluku - Planopinta, taso - geodésica, geodésicogeodeesi, geodeettinen viiva - yläraja - alaraja - säde - osculaçãooskulaatio - laajentaa - olla vaihdannainen, vaihtaa keskenään - järkiperäistää, rationaalistaa - poistaa - calcular, computarlaskea, laskea yhteen, laskelmoida, sunnitella - ottaa - extrapolar, interpolarekstrapoloida, interpoloida - derivoida, differentioida - integrarintegroida - provarosoittaa - arvioida - pelkistää, sieventää - konvergoida - divergoitua - oskuloida - iteroida, toistaa - muuttumattomuus, säännönmukaisuus - invariância, Invarianteinvariantti - polinómio, Polinômio, Polinómiosmultinomi, polynomi - infinitesimalääretön, äärettömän pieni, infinitesimaali - geometria afimaffiininen geometria - Geometria Euclidianaalkeisgeometria, euklidinen geometria - Eukleideen aksiooma, Eukleideen postulaatti - fraktaaligeometria - Geometria não euclidiana, Geometria Não-Euclidianaepäeuklidinen geometria - Geometria hiperbólicahyperbolinen geometria - Geometria de Riemannelliptinen geometria, Riemannin geometria - análise numéricanumeerinen analyysi - geometria esféricapallogeometria - triângulo esféricopallotrigonometria - geometria analíticaanalyyttinen geometria, koordinaattigeometria - tasogeometria - Sólido geométricoavaruusgeometria - geometria descritiva, Geometria Projectiva, Geometria Projetivadeskriptiivinen geometria, projektiivinen geometria - kvadratiikka - álgebra linearlineaarialgebra - vektorialgebra - matriisialgebra - Análiseanalyysi - cálculo diferencialdifferentiaalilaskenta, fluksionimenetelmä - cálculo integralintegraalilaskenta - Cálculo das variações, cálculo de variaçõesvariaatiolaskenta - Teoria de galoisGalois'n teoria - binómio, binômio, Produtos Notáveisbinomi, binomi- - arvoalue, funktion arvoalue - arvojoukko, kuvausjoukko - universaalijoukko - matriz, Matrizes, matriz mitocondrialmatriisi - cardinalidadekardinaliteetti, mahtavuus - Numero complexo, número complexo, número imaginário, número puramente imaginário, Números complexosimaginaariluku, imaginääriluku, kompleksiluku - juuri, radikaali - lavennus - paralela, paralelo, Retas Paralelasparalleeli, rinnakkainen, yhdensuuntainen suora - redondopyöreä, pyöristää, pyöristetty, täysi - affiininen[Domaine]

ciência exacta (n.) • ciências exactas (n.) • Matematica (n.) • matemática (n.f.) • matemáticas (n.) • matematiikka (n.) • matikka (n.)

-

 


   Publicidade ▼