» 

dicionario analógico

aparência, aspecto, semblanteaanblik, aanzicht, aanzien, gezicht, habitus, uiterlijk, voorkomen - atratividadeaantrekkelijkheid - claridade, transparênciaduidelijkheid, helderheid, klaarheid - opacidadeondoorzichtigheid - divisibilidadedeelbaarheid - comodidade, facilidade, naturalidade, simplicidadeaanleg, eenvoud, gemak, gemakkelijkheid, moeiteloosheid - dificuldadelastigheid, moeilijkheid, moeite - adequabilidade, adequação, conveniência, elegibilidadeadequaatheid, deugdelijkheid, geschiktheid, toepasselijkheid - ongeschiktheid - carácter, naturezaaard, feature, karakter, kenmerk, kenteken - humanidadehumaniteit, menselijkheid - ambiente, atmosfera, aura, traçoatm., atmosfeer, karakter, klimaat, sfeer, stemming, uitstraling, waas - valor/excelênciaeminentie, hoogwaardigheid, uitmuntendheid, uitnemendheid, voortreffelijkheid - qualidadeeigenschap, hoedanigheid, propriëteit - inconstância, instabilidade, mutabilidadeveranderlijkheid - onveranderlijkheid - semelhança, similardidadeeenheidsworst - diferença, discordânciadiscrepantie, divergentie, onderscheid, verschil - certezastelligheid - probabilidadekans, probabiliteit, waarschijnlijkheid - incerteza, precariedadeonzekerheid, twijfel - feitelijkheid - counterfactuality (en) - corporalidaderelevantie - immateriality, incorporeality (en) - exatidão, exigência, meticulosidade, minuciosidade, particularidade, peculiaridade, solicitudekieskeurigheid, veeleisendheid - generalidadealgemeenheid, generaliteit, universaliteit - Simplicidade - complexidade, complicaçãocomplexiteit, gecompliceerdheid, ingewikkeldheid - regularidaderegelmaat - irregularidadeonregelmatigheid - mobilidadebeweeglijkheid, mobiliteit - imobilidadeonbeweeglijkheid - amabilidadezachtaardigheid - unpleasantness (en) - credibilidade, créditogeloofwaardigheid - incredibilidadeongelofelijkheid, ongeloofwaardigheid - lógica - irracionalidadegebrek aan logica - naturalidade - unnaturalness (en) - vertu, virtu (en) - saúdeheilzaamheid - morbidez - satisfactoriness (en) - unsatisfactoriness (en) - banalidade, vulgaridadegewoonheid, onbeduidendheid - extraordinariness (en) - ethnicity (en) - onwennigheid - nativeness (en) - originalidadeoorspronkelijkheid, originaliteit - unoriginality (en) - correcção, corretude, justezacorrectheid, juistheid - incorrecçãoonjuistheid - acurácia, rigornauwkeurigheid - accuracy (en) - imprecisão, inexactidãoonduidelijkheid, onnauwkeurigheid - carácter distintivo, distinção - popularidadepopulariteit - impopularidadegehaatheid, impopulariteit, impopularitiet, onbemindheid, ongeliefdheid - legalidadelegaliteit, wettelijkheid, wettigheid - onrechtmatigheid, wederrechtelijkheid - Elegânciaaantrekkelijkheid, elegantie, gulheid, sierlijkheid, vrijgevigheid - deselegânciagebrek aan elegantie - compreensibilidadebegrijpelijkheid, bevattelijkheid, verklaarbaarheid - expressividadeexpressiviteit, plasticiteit, sprekendheid, uitdrukkingskracht, uitdrukkingsvaardigheid, uitdrukkingsvermogen, zeggingskracht - incompreensibilidadeonbegrijpelijkheid - caridade, humanidadebarmhartigheid, caritas, humaniteit, liefdadigheid, medemenselijkheid, menselijkheid - desumanidadeonmenselijkheid - Moral, Moralidade, virtudeethiek, moraal, moraliteit, zede, zedelijkheid, zeden, zedenspel, zinnenspel, zinnespel - imoralidadeimmoraliteit - amoralidadeimmoraliteit - divindadegodheid - o sagrado, santidadeheiligheid - idealidadeideaal, idealiteit - unholiness (en) - parental quality (en) - fidelidade, fidelidade conjugalnatuurgetrouwheid - infidelidadeontrouw - conhecimento da vida, sofisticaçãoverfijning, wereldlijkheid, wereldsheid, wereldwijsheid - ingenuidade, singelezanaïveteit, naïviteit - adequação, suficiência - importânciabelang, betekenis, gewicht, gewichtigheid, importantie, levenslijn, levensloop, levenspad, levensweg, significantie, waarde, zwaarte - falta de valorwaardeloosheid - bem, lado bomhet goede - maldadeslechtheid - reproductievermogen, reproduktievermogen, voortplantingsvermogen - aridez - prestabilidade, utilidadebruikbaarheid, nut, nuttigheid, utiliteit - inutilidadenutteloosheid, onbruikbaarheid, overbodigheid, vergeefsheid, vruchteloosheid, zinloosheid - bem, propriedade, recurso, vantagem, virtudeaanwinst, bezit, boeltje, goed, have, optelteken, plus, pluspunt, plusteken, possessie, propriëteit, voordeel - constructiveness (en) - nocividade, vandalismovandalisme, vernielzucht, vernietigingskracht - positivismopositivisme - negativismonegativisme - cultura ocidental, ocidentalismo - orientalismokennis van het oosten, oosters karakter - força, poderkracht, macht - abilidade, habilidademacht, potentie, solvabiliteit, vaardigheid, vermogen - impotênciahulpeloosheid, machteloosheid, onmacht, onvermogen - incapacidade, incompetênciaonbekwaamheid - romance, romanesco, romantismoromanesk, romantiek - familieleven, gezinsleven, huiselijkheid - infinidadeeeuwigheid, eindeloosheid, grondeloosheid, infiniteit, onbegrensdheid, onbepaaldheid, onbeperktheid, oneindigheid, onmetelijkheid - finitudeeindigheid - measurability, quantifiability (en) - solubilidade - insolubilidadeonoplosbaarheid - stuff (en) - hot stuff, voluptuousness (en) - cómicohet grappige - pathos, poignancy (en) - tomtoon - receptividadeontvamkelijkheid - deadness, unresponsiveness (en) - subjetivismo - ulteriority (en) - legalidadelegaliteit, legitimiteit, rechtsgeldigheid, rechtskracht, wettelijkheid, wettigheid - liability (en) - inflamabilidade - arability (en) - impressiveness (en) - navegabilidadebestuurbaarheid, bevaarbaarheid, zeewaardigheid - neediness (en) - distressingness, painfulness (en) - piquance, piquancy, piquantness (en) - publicity (en) - spinnability, suitability for spinning (en) - protectiveness (en) - ultimate (en) - salability, salableness (en) - elegance (en) - urbanity (en) - hardness (en) - penetrabilidadedoordringbaarheid, ontvankelijkheid - impenetrability, imperviousness (en) - aspecto de sabãozeepachtigheid - fibrosity, fibrousness (en) - directiveness, directivity (en) - extremeness (en) - closeness, stuffiness (en) - brachycephalism, brachycephaly (en) - dolicocefalia - Relatividade, Teoria da Relatividadebetrekkelijkheid, relativiteit - snootiness (en) - memorability (en) - woodiness, woodsiness (en) - waxiness (en)[Spéc.]

caracterizar, descreverbestempelen, betitelen, karakteriseren, kenmerken, kenschetsen, kentekenen, kwalificeren, stempelen, tekenen, typeren[Dérivé]

bem, bomblij, goed, lekker - secundárioschadelijk, slecht - negativonegatief - positivo, vantajosopositief[Dériv.]

atributos (n.) • eigenschap (n.) • feature (n.) • hoedanigheid (n.f.) • kenmerk (n. neu.) • kenteken (n. neu.) • propriëteit (n.) • qualidade (n.)

-