Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

albumสมุดเปล่าสำหรับใส่รูป แสตมป์ หรือสิ่งอื่น ๆ - coffee-table bookหนังสือโต๊ะกาแฟ - folio - case bound, case bound book, cased book, hardback, hard-back, hardcoverปกแข็ง, สมุดปกแข็ง, หนังสือปกแข็ง - journalวารสาร - novelนวนิยาย, นิยาย, หนังสือนวนิยาย, หนังสือนิยาย - order bookหนังสือสั่งสินค้า - paperback, paperback book, paper-back book, softback, softback book, soft-cover, soft-cover bookปกอ่อน, สมุดปกอ่อน, หนังสือปกอ่อน - picture bookสมุดภาพ, หนังสือภาพ - sketch block, sketchbook, sketch-book, sketchpad, sketch padสมุดที่ใช้ทำโครงร่าง, สมุดวาดภาพ - memo pad, notebook, pad, pocketbookสมุด, สมุดฉีก, สมุดบันทึก - manualคู่มือ, คู่มือการใช้[Spéc.]

booklet, brochure, folder, leaflet, pamphlet, tractหนังสือเล่มเล็ก, หนังสือเล่มเล็กๆ, หนังสือเล่มเล็ก ๆ, แผ่นพับ, แผ่นพับโฆษณา, โบรชัวร์[Dérivé]

back, binding, book binding, coverการเข้าปกหนังสือ, ปก, ปกหนังสือ - foredge, fore edgeขอบหนังสือ - backbone, spineสันปก, สันหนังสือ[Desc]

book (n.) • volume (n.) • สมุด (n.) • หนังสือ (n.) • เล่ม (n.)

-

 


   Publicidade ▼