Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

pedagogia; educação; instrução; formação; ensinoการศึกษา; วิชาชีพการสอน[ClasseHyper.]

pedagogy (en)[Domaine]

EducationalProcess (en)[Domaine]

actividade, atividade, ocupaçãoกิจกรรม, งานอดิเรก, งานอดิเรกหรือส่วนหนึ่งของงานที่ทำ[Hyper.]

instruir, treinarฝึก, เทรน - aprender, ensinar, instruirชี้แนะ, ถ่ายทอดความรู้, สอน, สอนพิเศษ, สั่งสอน - educar, ensinar, escolarizar, instruirศึกษา, เรียน, ให้การศึกษา - educador, pedagogoนักการศึกษา - didáctico, didática, didáticoเกี่ยวกับการสอนศีลธรรม - educativoการให้ข้อมูลความรู้, ด้านการศึกษา, ทางการศึกษา, ที่ให้ความรู้ - pedagógico - educativo, instrucional, instrutivo[Dérivé]

comprehensive education (en) - educação mistaสหศึกษา - cursoคอร์ส, ชั้น, หลักสูตร, หลักสูตรการศึกษา, หลักสูตรการเรียน - educação elementar, ensino básicoการศึกษาระดับประถมศึกษา, การศึกษาระดับพื้นฐาน, การศึกษาเบื้องต้น, การเรียนระดับประถมศึกษา, การเรียนระดับพื้นฐาน - extension, extension service, university extension (en) - extracurricular activity (en) - ensino superiorการศึกษาระดับสูง, การศึกษาระดับอุดมศึกษา, การเรียนระดับอุดมศึกษา - ensino secundárioการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การเรียนระดับมัธยมศึกษา - cooperative program, work-study program (en) - continuing education (en) - การสอนเป็นทีม[Spéc.]

pedagógico - educativo, instrucional, instrutivo[Rel.App.]

instruir, treinarฝึก, เทรน - aprender, ensinar, instruirชี้แนะ, ถ่ายทอดความรู้, สอน, สอนพิเศษ, สั่งสอน - educar, ensinar, escolarizar, instruirศึกษา, เรียน, ให้การศึกษา - educador, pedagogoนักการศึกษา[Dérivé]

classroom project (en) - trabalho de casa, Trabalho Escolarการบ้าน - liçãoบทเรียน - คลาสเวิร์ก, งานในห้องเรียน[Desc]

pedagogiaการให้การศึกษา - ระบบการสะสมแต้ม - educação, formação, instruçãoการศึกษา - academic program (en) - Educaçãoกระทรวงศึกษาธิการ - taxa de matrículaค่าสอน, ค่าสอนพิเศษ, ค่าเล่าเรียน[Domaine]

didáctica (n.) • Educação (n.) • ensinamento (n.) • ensino (n.) • pedagogia (n.f.) • การศึกษา (n.) • การสอน (n.) • การเรียน (n.) • การเรียนการสอน (n.) • วิชาชีพการสอน (n.)

-

 


   Publicidade ▼