Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

การบริการสุขภาพปฐมภูมิ - การดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา - hospitalizaçãoการเข้าโรงพยาบาล - Terapiasการบำบัดรักษาโรค - การพยาบาล - irrigaçãoการชลประทาน, การชะล้าง - curativo, ligaduraการพันแผล - การแพทย์แบบองค์รวม - การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การพยาบาลระยะสุดท้าย - injecçãoการฉีด, การฉีดยา - Flebotomiaการผ่าให้เลือดออก - desfibrilação - desintoxicaçãoการล้างพิษ - desinfecçãoการฆ่าเชื้อโรค - digitalisation, digitalization (en) - anticoagulação - alopatiaการรักษาโรคด้วยสารที่ออกฤทธิ์ตรงข้าม, อัลโลพาธี - homeopatiaโฮมีโอพาธี - การอภิบาลผู้ป่วยหนัก - cura, terapia, tratamentoการดูแล, การบำบัดโรค, การรักษาพยาบาล[Spéc.]

diagnósticoการวินิจฉัยโรค[Desc]

cuidados médicos (n.) • การดูแลทางการแพทย์ (n.) • ความช่วยเหลือทางการแพทย์ (n.)

-

 


   Publicidade ▼