Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

comploter (fr)[Classe]

préparer une tâche pour la faciliter (fr)[Classe]

commencer à préparer qqch (fr)[Classe]

préparer un médicament (opérations) (fr)[Classe]

tanner (fr)[Classe]

appareiller (fr) - constituer (fr) - dresser (fr) - corroyer (fr) - premeditate (en) - agregar - apprêter (fr) - mûrir (fr) - aanleg hebben, vatbaar maken, vermakenpredispor - opmakenfazer a cama - ménager (fr) - afdingen, afpingelen, dingen, marchanderen, negotiëren, onderhandelen, pingelen, sluitenagenciar, negociar - arranger (fr) - mettre en train, monter (fr) - afwegen, berekenen, uitwerken, weddenachar, avaliar, calcular, considerar, orçar, pesar, predizer, prever, prognosticar - arrangeren, ensceneren, inrichten, in scène zetten, opvoeren, redderen, regelen, regisseren, verzorgenproduzir, representar - aménager (fr) - appareiller (fr) - plan (en) - voorkauwenmascar, preparar a papinha toda a - broeden op, op komst zijn, uitbroeden, zinnen opchocar, consumir lentamente, preparar-se - inrijdenensaiar - concocter (fr) - conditionner (fr) - mitonner (fr) - programmerenprogramar - faire le lit en portefeuille (fr) - déblayer, débrouiller, défricher, dégrossir (fr) - beogen, intrigeren, kuipen, ontwerpen, ontwikkelen, plannen, programmeren, projecteren, ten doel hebben, tot doel hebben, uitstippelen, van plan zijn, voorhebben, willen doentencionar, ter a intenção de, traçar, tramar - de fundering leggen - dekken, de tafel dekken, tafeldekkenpôr, pôr a mesa - een plan maken van - beramen - in elkaar draaienpreparar às pressas[Spéc.]

bereidenaviar[Gén.]

-

 


   Publicidade ▼