Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

grand, long ou profond (fr)[Caract.]

infini (fr)[Caract.]

excessif et trop (fr)[Caract.]

(Gewicht), (Balkenwaage; Waage), (Druck)[Caract.]

(Spitze; Höchstmaß; Höchstwert; Maximum), (anderseits; andrerseits; andererseits; auf der anderen Seite; umgekehrt)(ellentét)[Caract.]

(Kraft; Wucht)[Caract.]

plusieurs (fr)[Caract.]

(Quantität; Quantum), (Quantität; Quantum)[Caract.]

étonner fortement (fr)[Caract.]

fortement douloureux (fr)[Caract.]

(Sinnesorgan)[Caract.]

très mince, très fin (fr)[Caract.]

qui fait beaucoup de bruit (fr)[Caract.]

action de tuer en masse des humains (fr)[Caract.]

avoir du caractère (vin) (fr)[Caract.]

parler beaucoup (fr)[Caract.]

longue durée (fr)[Caract.]

(präzis; präzise; treffsicher; genau), (Präzision; Treffsicherheit; Präzisions; Genauigkeit; Genauigkeit; Präzisions-...; Richtigkeit; Exaktheit; Gewissenhaftigkeit; Sorgfalt; Pünktlichkeit)(pontosság; úgy van!)[Caract.]

personne qui travaille assidûment (fr)[Caract.]

vielbeschäftigt[Caract.]

travailler durement (fr)[Caract.]

donner facilement ou largement (fr)[Caract.]

(kostspielig; teuer)[Caract.]

très drôle (fr)[Caract.]

laut auflachen; schallend lachen; aus vollem Halse lachen; lauthals lachen[Caract.]

(Extrem; Äußerstes)[Caract.]

très perceptible (fr)[Caract.]

faire trop de bruit (fr)[Caract.]

avoir une bonne mémoire, beaucoup de mémoire (fr)[Caract.]

grande force physique (fr)[Caract.]

très rapidement (fr)[Caract.]

(Licht), (Lichtquelle; Licht)(fényforrás; fény)[Caract.]

Lachkrampf[Caract.]

émotion violente (fr)[Caract.]

entrée soudaine et massive (fr)[Caract.]

Gußregen; Platzregen; Sturzregen[Caract.]

pleuvoir fort et beaucoup (fr)[Caract.]

qui est de couleur vive (fr)[Caract.]

très étonnant (fr)[Caract.]

einen Bärenhunger haben; Hungerkünstler; verhungern; (ver)hungernéhen hal[Caract.]

entièrement différent (fr)[Caract.]

lieu où on trouve qqch en quantité à prélever (fr)[Caract.]

lieu très froid (souvent fermé) (fr)[Caract.]

froid intense (fr)[Caract.]

chauffer intensément et au rouge (fr)[Caract.]

lieu où sont entassés des cadavres (fr)[Caract.]

tuer des personnes en grand nombre (fr)[Caract.]

personne savante sur beaucoup de sujets (fr)[Caract.]

transformation de grande ampleur (fr)[Caract.]

parler beaucoup (fr)[Caract.]

bavarder (parler beaucoup avec qqn) (fr)[Caract.]

changement profond, sans issue connue (fr)[Caract.]

grande nation puissante au plan international (fr)[Caract.]

(viel)[Caract.]

faire beaucoup changer (fr)[Caract.]

(ausgiebig; üppig; reich; reichlich), (jede Menge; im Überfluß; in Überfluß; in Fülle; in Hülle und Fülle), (in Überfluß vorhanden sein; im Überfluß vorhanden sein), (Fülle; Reichtum; ?zuviel von einer Menge; Unerschöpflichkeit; Überschwang; Üppigkeit; Überfluß)(hemzseg), (kifogyhatatlanság; bőség)[Caract.]

gravité (pour une maladie, une blessure) (fr)[Caract.]

mouiller abondamment (fr)[Caract.]

avoir beaucoup de travail (fr)[Caract.]

(Wut; Zorn), (wüst)[Caract.]

embrasser avec effusion (fr)[Caract.]

savoir très bien, connaître très bien (fr)[Caract.]

qui exprime beaucoup ses sentiments (fr)[Caract.]

personne qui exprime beaucoup ses sentiments (fr)[Caract.]

forte exposition au soleil (fr)[Caract.]

très admirable (fr)[Caract.]

have a strong personality (en)[Spéc.]

up to one's eyes in debt (en) - farcir, truffer (fr) - bestrebt sein, sich bemühen um, sich bewerben um, werben um - éperdu (fr) - Erhebungadószedés - abreuver (fr) - ausgesucht, ausgezeichnet, famos, feinst, großartig, hervorragend, primakitűnő - sabler (fr) - exquisite (en) - gähnend, klaffend, sperrangelweit offen, sperrweit offen, weit geöffnet, weit offentárva-nyitva, tátongó - pointu (fr) - grand feu (fr) - Balken, Holzbalkengerenda - faire du chemin (fr) - behaart, haarigszőrös - eisern, erpicht, rücksichtslos, verbissenelszánt, makacs - pillar-box red (en) - pituiteux (fr) - Speichelflussnyáladzás - abattu (fr) - criblé de dettes (fr) - blubbern, faseln, labern, lallen, schwafelnfecseg - unhandlichormótlan - morcellement (fr) - noircir du papier (fr) - Eloquenz, Redegewandtheitbeszédkészség, ékesszólás - Geschwätzigkeitbőbeszédűség - beredsam, beredt, eloquent, flüssig, redegewandt, sprachgewandt, wortgewandt, wortreicharanyszájú, ékesszóló, elokvens, folyékony - erbärmlich, kläglich, pathetischgyenge - beschmeißen, bewerfen, bombardierenrálődöz - recru (fr) - faserigrostos, szálkás - blumenreich, blumig, geblumt, geblümt, mit Blumenmuster, reich verziert, voller Blumendíszes, virágdíszes, virágos - mère Gigogne (fr) - kettenrauchen, paffen, qualmenelfúj - demander la lune (fr) - Leser, Leserinolvasó - stockbetrunken, sturzbetrunken - concert de louanges (fr) - piochage (fr) - arbeitsam, arbeitswillig, berufstätig, eifrig, emsig, fleißig, solid, tätigkitartó, szorgalmas - tendineux (fr) - enfer vert (fr) - torrent de larmes (fr) - faire jouer les grandes eaux, pleurer comme une Madeleine (fr) - Ausbruch, Gefühlserguss, Herzensergusskirobbanás - Gaskammer, Vergasungskellergázkamra - schwerreich, steinreich - tout craché (fr) - dormir debout (fr) - wie ein Murmeltier schlafenalszik mint a bunda - dormir comme un sonneur (fr) - im Positiv stehen, Superlativ-...felsőfokú - besogneux (fr) - perdre dans la nuit des temps (fr) - abreuver (fr) - abreuver (fr) - faire corps (fr) - atomicité (fr) - ménorragie (fr) - Ausbruchkitörés - afflux (fr) - barockbarokk, túlzottan díszes - Skandierungskandálás, versmérték - hamstern, horten, zusammensammeln, zusammentragenfelhalmoz, összegyűjt, összegyűlik - rendu (fr) - durchweicht, voll Wasserátázott, vízzel teleivódott - film à grand spectacle (fr) - klirren vor Kälte, Stein und Bein frieren - gehaltreich, gehaltvoll, handfest, nahrhafttápláló - épais (fr) - bourrèlement (fr) - cannibalesque (fr) - baraka (fr) - peser de tout son poids (fr) - emmitoufler (fr) - pisser, urinator (en) - débordement (fr) - Guß, Schwall, Strahl, Wasserstrahláradat, kilövellés - dévorer (fr) - colère bleue (fr) - reichlich, weitreichendjó sok, számottevő - mousseux (fr) - boire comme une éponge (fr) - zitronengelb, Zitronengelb, zitronengelbcitromsárga - mince comme un fil (fr) - excellentissime (fr) - excellentissime (fr) - excellent (fr) - tomber comme des mouches (fr) - bitter, hantigkeserű - Erudition, Gelehrsamkeit, Gelehrtheitműveltség, tanultság, tudományosság - crier (fr) - über...túl - ratisser large (fr) - laborieux (fr) - laborieux (fr) - qui sent l'effort (fr) - vertigineux (fr) - vertigineux (fr) - grandissime (fr) - hyperchromie (fr) - hyperactivité (fr) - hyperalgie (fr) - hyperalgésie (fr) - hyperchrome (fr) - lacrymogène (fr) - hochbegabt - surpuissant (fr) - surpuissant (fr) - surpuissant (fr) - rompu (fr) - bosseur (fr) - Superlativfelsőfok - épistolier (fr) - bourlingueur (fr) - piocheur (fr) - laid comme un crapaud (fr) - aller- - savoir long (fr) - crematorium furnace (en) - brausen, dröhnen, grollen, heulen, pfeifen, rauschen, toben, tosenbömböl, dudál, süvölt, szirénázik, szól, tülköl, zúg - Rauchigkeit - Hatz, Hetzjagd, Kesseltreiben, Razzia, Treibjagd - mitraillage (fr) - triomphe (fr) - aufklingen, erklingen, ertönen, gellen, hallen, nachdröhnen, nachhallen, nachklingen, nachtönen, resonieren, schallen, widerhallen, widerklingen, widerschallenvisszhangzik - brüllen, schallen - ruisseler (fr) - salement (fr) - géhenne (fr) - Arbeit, Fleißarbeit, Geduldsarbeit, Plackerei, Schinderei, Schuftereigépies munka, lélekölő munka, meló, munka, rabszolgamunka, robot - travail de romain (fr) - comme une pie (fr) - à couper au couteau (fr) - archifaux (fr) - être trempé (fr) - bien assez (fr) - frequent, häufig, oft, oftmals, vielmalsgyakran - ganz richtigmakkegészséges - terrible (fr) - ardu (fr) - faire un froid de canard, faire un froid de loup (fr) - dégueulasser (fr) - dévoration, dévorement (fr) - avoir beaucoup d'argent (fr) - aufschluchzen, sich ausheulen, sich ausweinen, sich die Augen aus dem Kopf weinen, sich die Augen ausweinen, wie ein Schloßhund heulen - Großserienfertigung, Massenerzeugung, Massenfabrikation, Massenfertigung, Massenherstellung, Massenproduktion, Serienanfertigung, Serienbau, Serienfabrikation, Serienfertigung, Serienherstellung, Serienproduktiontömegtermelés - rasen, toben, tosen[Caract.]

-

 


   Publicidade ▼